Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 17.12.08, kl. 13:00-15:20, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF OBS! 11MB
Sakliste uten vedlegg PDF 0,5MB
Hovedutskrift PDF

 
 

Sakliste:   | som PDF OBS! 11MB - som PDF uten vedlegg 0,5MB  |  hovedutskrift som PDF

PS 147/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 148/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26.11.08.

26.11.08

vedtak

PS 149/08

Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008

saksutredning

vedtak

PS 150/08

Kommunedelplan for oppvekst - oppnevning av formannskapets representanter til styringsgruppa

saksutredning

vedtak

PS 151/08

Marsimartnan 2009

saksutredning

vedtak

PS 152/08

Samarbeidsavtale Nordisk nettverk Cittaslow

saksutredning

vedtak

PS 153/08

Vennskapsbysamarbeidet med Herceg Novi - besøk april 2009

saksutredning

vedtak

PS 154/08

Søknader om støtte

saksutredning

vedtak

PS 155/08

Levanger sentrum - fartsgrensesone 30 km

saksutredning

vedtak

PS 156/08

Fylkesvegplan 2010 - 2013, prioriteringer

saksutredning

vedtak

PS 157/08

Levanger fritidspark - renovering av friidrettsbanen – finansiering

saksutredning

vedtak

PS 158/08

Søknad om permisjon fra politiske verv - Olin Hallgeir Pettersen

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

-

forfall

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Strid, Olav

DNA

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

x

(Svarva)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Grete Ludvigsen

næringssjef

Magne Farstad

enhetsleder Kommunalteknikk

Roar Eriksen

fagleder veg/parkering

Marit Aksnes

enhetsleder Barn og Familie

Torill Moe

barnevernsleder

Åsmund Brygfjeld

 

Spørsmål:

Jostein Trøite, SV stilte spørsmål om evt. fordeler/muligheter (støtteordninger mm) er vurdert i forbindelse med Riksantikvarens fredning av trehusbebyggelse i Levanger sentrum.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Hans Aalberg, FRP, etterlyser leieavtaler i forbindelse med utbygging av Skogn BU.

Orienteringer:

·       Regnskapssituasjon pr. 30.11.08 PDF v/rådmannen

·    Trønderhallen, innkreving av halleie v/Hans Heieraas

 

 

 

PS 147/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.  -  ^

 

 

 

PS 148/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26.11.08.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra Formannskapets møte 26.11.08 godkjennes.

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra Formannskapets møte 26.11.08 godkjennes.  -  ^

 

 

 

PS 149/08 Oppfølging av Handlingsplan innen Psykisk Helse 2009 - 2012 etter opphør av Opptrappingsplan Psykisk Helse i 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Utarbeidet ”Strategi og handlingsplan for psykisk helsearbeid for 2009 – 2012”, tas til orientering.

2.        Tiltak foreslått i handlingsplanen (jfr. vedtakets pkt. 1) innarbeides og økonomisk avstemmes på ordinær måte i kommunens Økonomiplan og budsjett.  -  ^

 

 

 

PS 150/08 Kommunedelplan for oppvekst - oppnevning av formannskapets representanter til styringsgruppa

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Forslag til medlem fra Gunhild Ø. Nesgård, DNA:

Anne-Grethe Hojem, DNA

Forslag til medlem fra Hans Aalberg, FRP:

Nina Bakken Bye, H

Avstemning:

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som formannskapets representanter til styringsgruppe (SG) for prosjektet kommunedelplan oppvekst velges:

1. Anne-Grethe Hojem, DNA

2. Nina Bakken Bye, H  -  ^

 

 

 

PS 151/08 Marsimartnan 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Orientering i møte:

Rådmannen orienterte om at antall timer for Tore Sæther, oppgitt til 105 timer, korrekt skal være 400 timer. Dette medfører at total innsats omgjort i kr. skal økes fra kr. 345.000 til kr. 443.500.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Informasjon gjeldende Marsimartnan 2008 tas til orientering.

2.        Budsjett og planer for Marsimartnan 2009 godkjennes.

3.        Formannskapet har ingen innvending til at det oppnevnes ny representant for kulturenheten i komiteen.  -  ^

 

 

 

PS 152/08 Samarbeidsavtale Nordisk nettverk Cittaslow

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Jann Karlsen, KRF:

Levanger kommune inngår samarbeidsavtale om Nordisk nettverk Cittaslow slik den foreligger.

Det tas forbehold om at dette finansieres eksternt.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Karlsens forslag:

Karlsens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune inngår samarbeidsavtale om Nordisk nettverk Cittaslow slik den foreligger.

Det tas forbehold om at dette finansieres eksternt.   -  ^

 

 

 

PS 153/08 Vennskapsbysamarbeidet med Herceg Novi - besøk april 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Jann Karlsen, KRF:

Punkt. 3 strykes

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Karlsen forslag pkt. 3:

Karlsens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag med vedtatt endring i møtet vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

1.                   Som en del av vennskapsbysamarbeidet gjennomfører formannskapet besøk til Herceg Novi 25. til 28. april 2009.

2.                   Dersom noen av formannskapets faste medlemmer er forhindret fra å delta kalles ikke inn varamedlemmer  -  ^

 

 

 

PS 154/08 Søknader om støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunhild Ø. Nesgård, DNA:

TOTOM får dekket kr. 1.000 i husleie som gjenstår fra jubileumsforestillingen.

Avstemning:

Nesgårds tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag med endring i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende søknader innvilges:

På 2008 budsjettet:

Søknad nr. 1 Falstadsenteret                            kr. 100.000

Søknad nr. 4 Skogn i.l. ski                                 kr.  20.000

Under forutsetning for at anlegget blir en realitet.

TOTOM får dekket kr. 1.000 i husleie som gjenstår fra jubileumsforestillingen.

I tillegg bevilges over neste års budsjett:

Søknad nr. 1. Falstadsenteret                           kr. 100.000

Søknad nr. 2. Kunst i Nord-Trøndelag            kr.   26.355

Midlene belastes formannskapet sin tilskuddspost.

Formannskapet forutsetter dessuten at 100.000 av næringsmidlene gis som tilskudd til Falstadsenteret slik at kommunen fullfinansierer sin andel på 300.000.  -  ^

 

 

 

PS 155/08 Levanger sentrum - fartsgrensesone 30 km

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Jorunn Skogstad, SP:

Fartsdump sør for innkjørsel til akuttmottaket, sykehuset, fjernes/flyttes evt. øst/nordover.

Det settes opp lysregulering i krysset Bakkegata/Kirkegata.

Forslag til endring fra Olav Strid, DNA:

Fartsgrense 30 start flyttes sør for avkjøring til Levanger kro.

Forslag til tillegg fra Jostein Trøite, SV:

I forbindelse med arbeidet med Gatebruksplan for Levanger sentrum, må det arbeides videre med å få bort gjennomgangstrafikken. Trafikken fra øst-sida må ledes mot Heir-krysset, og trafikken fra Nesset mot E6 i området Nossum-Gråmyra.

Oversendelsesforslag til Statens vegvesen fra Jostein Trøite, SV:

Formannskapet understreker sitt primære standpunkt i trafikkregulering i Levanger sentrum slik det ble vedtatt i 2007, men finner at av de framlagte alternativ, er alternativ 2 det beste.

Formannskapet ber likevel om at Statens vegvesen arbeider videre med å finne løsninger som ligger nærmere Formannskapets primære standpunkt.

Avstemning:

Skogstads forslag til endring avvist med 7 mot 2 stemmer.

Strids endringsforslag enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag fra Trøite oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

1. Det innføres fartsgrensesone 30 km i Levanger sentrum med de fartsdempende tiltak  som er vist i vedlagt forslag fra Statens vegvesen, alternativ 2, vedlegg 3.

Fartsgrense 30 start flyttes sør for avkjøring til Levanger kro.

I tillegg vurderes en opphøyning av Kirkegata mellom Sejersteds park og Øvre Torg i hele parkdragets bredde.

2. Rådmannen gis i oppdrag å starte arbeidet med revisjon av Gatebruksplan for Levanger sentrum i samsvar med målsetting og premisser som nevnt i saksutredning.

I forbindelse med arbeidet med Gatebruksplan for Levanger sentrum, må det arbeides videre med å få bort gjennomgangstrafikken. Trafikken fra øst-sida må ledes mot Heir-krysset, og trafikken fra Nesset mot E6 i området Nossum-Gråmyra.  -  ^

 

 

 

PS 156/08 Fylkesvegplan 2010 - 2013, prioriteringer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunhild Ø. Nesgård, DNA:

  1. FV 120 Markabygda-Mølna flyttes opp til plass nr. 1
  2. Tiltak langs riksveger i prioritert rekkefølge:
    RV 754 Tiltak veg kryssing av jernbaneovergang i Skogn sentrum flyttes opp til plass nr. 1.

Forslag til tillegg fra Hans Heieraas, SP:

FV 103 Finnmarka – Nes, asfaltering

Avstemning:

Nesgårds forslag til endring pkt. 1 avvist med 6 mot 3 stemmer.

Nesgårds forslag til endring pkt. 2 avvist med 6 mot 3 stemmer.

Heieraas sitt tilleggsforslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Levanger kommune vil prioritere opprusting/asfaltering og nye tiltak på fylkes-, riks- og europaveger for planperioden 2010-2013 i henhold til oppsatte lister.

Tillegg: FV 103 Finnmarka – Nes, asfaltering  -  ^

 

 

 

PS 157/08 Levanger fritidspark - renovering av friidrettsbanen - finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Levanger kommune tar opp lån på inntil 5,5 mill kr for videreutlån til Levanger fritidspark as. Fritidsparken pålegges å innfri sine lån, og kan ikke ta opp ytterligere lån uten godkjenning av Levanger kommune.

2.        Avdragstid settes som gjennomsnittet for de lån som skal refinansieres.

3.        Fritidsparken betaler renter og avdrag på lånene til samme vilkår som kommunen oppnår.  -  ^

 

 

 

PS 158/08 Søknad om permisjon fra politiske verv - Olin Hallgeir Pettersen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.12.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Olin Hallgeir Pettersen innvilges permisjon fra sitt politiske verv ut året 2009.

Steinar Holten rykker opp som fast medlem til kommunestyret.  -  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^