Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 14.01.09, kl. 13:00-15:00, rom 3008
< møtekalender
<< | >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

 
 

Sakliste:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 1/09

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.12.08

17.12.08

vedtak

PS 2/09

Søknad om permisjon fra politiske verv - Flemming Rehtmar

saksutredning

vedtak

PS 3/09

Utsatt sak: Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn - prinsipiell drøfting

saksutredning

vedtak

PS 4/09

Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte.

saksutredning

vedtak

PS 5/09

Sundparken - redusert utbygging/finansiering

saksutredning

vedtak

PS 6/09

Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie

saksutredning

vedtak

PS 7/09

Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering

saksutredning

vedtak

PS 8/09

Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Strid, Olav

DNA

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

x

(Nesgård)

Solem, Arne

SP

Varamedlem 2

DNA/SP/KRF

x

(Skogstad)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

rådmann

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Øystein Sende

kommunalsjef

Odd Håpnes

enhetsleder enhet kultur

Magne Farstad

enhetsleder Kommunalteknikk

Roar Eriksen

fagleder veg/parkering

Orienteringer:

§        Avtaler om midlertidige lokaler for Skogn barne- og ungdomskole v/rådmannen.

§        Møte med Riksantikvaren 8.1.09 v/ordføreren.

§        Parkaksen i Levanger - analyse og forstudie v/arkitekt Gunhild Kvistad

Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål angående marsimartnakomiteens oppfølging av tradisjon med invitasjon av forbønder. Ordføreren besvarte spørsmålet. - ^

 


 

 

PS 1/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.12.08

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 17.12.08 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 17.12.08 godkjennes. - ^

 

 

PS 2/09 Søknad om permisjon fra politiske verv - Flemming Rehtmar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Flemming Rehtmar innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.09.

Lill Kristin Nordahl rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Arild Nordli - ^

 

 

PS 3/09 Utsatt sak: Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn - prinsipiell drøfting

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken avgjøres i kommunestyret.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

Levanger kommune beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for før 1980. Kommunen oppretter en billighetserstatning. Forslag til organisering legges fram som ny sak.

Anne-Grethe Hojem (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP og KRF følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune oppretter ikke en kommunal billighetserstatning. Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for. Dette er et statlig ansvar.

Avstemning:

Hojems forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Trøites forslag til innstilling avvist med 6 mot 3 stemmer.

Hojems forslag er dermed vedtatt.

Trøites forslag til vedtak avvist med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune oppretter ikke en kommunal billighetserstatning. Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for. Dette er et statlig ansvar. - ^

 

 

PS 4/09 Innspill til KS Strategikonferanse - Arbeid med debatthefte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Anne-Grethe Hojem fremmet følgende tilleggsforslag:

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein  Trøite.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.

Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.

Gruppe 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2:

Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein  Trøite. - ^

 

 

PS 5/09 Sundparken - redusert utbygging/finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Olav Strid (DNA) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:

Administrasjonen vurderer tre forhold som må vektlegges i vurdering om fjerning eller bevaring av poppel i Sjøgata:

- Forhold til gjennomføring av planen for Sundparken

- Risiko for skade på omgivelser ved eventuell vindfall eller rotvelt

- Økonomi

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Strids forslag til nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt

VEDTAK:

  1. Plan for utbygging av Sundparken godkjennes. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre utbyggingen innenfor de vedtatte rammer.
  2. Kostnader og finansiering som vist godkjennes. Evt. reduserte/ økte tilskudd fra partnere medfører økt / redusert kommunal andel.
  3. Administrasjonen vurderer tre forhold som må vektlegges i vurdering om fjerning eller bevaring av poppel i Sjøgata:

- Forhold til gjennomføring av planen for Sundparken

- Risiko for skade på omgivelser ved eventuell vindfall eller rotvelt

- Økonomi - ^

 

 

PS 6/09 Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Formannskapet tar rapporten ” Parkaksen i Levanger- Analyse og forstudie ” til orientering og ber om at den distribueres til aktuelle interessenter.

2.        Rapporten vurderinger og anbefalinger legges til grunn for utvikling av parkaksen.

3.        Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide forslag til tiltak og rammer for det videre arbeide. - ^

 

 

PS 7/09 Utvikling og drift av Staup – Mandat og Organisering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:

Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.

Avstemning:

Trøites forslag til nytt pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup.

2.        Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc.

3.        Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen. - ^

 

 

PS 8/09 Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.01.2009

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Før kommunen tar stilling til å bygge og drive Trønderhallen, må følgende være avklart:

1.       Målsum (Forventet anbud) må være klar.

2.       Skriftlig tilbakemelding om SiNoTs garantiansvar må foreligge.

3.       HINTs antydninger om leiebehov må framkomme som en skriftlig garantiansvarserklæring.

4.       Nord-Trøndelag Fylkeskommunes leiebehov på kort og lang sikt må framkomme skriftlig og forpliktende.

5.       Levanger Handballklubbs leiebehov og betalingsevne må framkomme skriftlig.

6.       Det må klargjøres hvor mye av mva kommunen kan få refundert, det er ikke nok å hevde at ”kommunen sannsynligvis vil få igjen det meste”.

7.       Det må avklares hva kjøp/feste av tomt på Røstad vil koste.

8.       Det må avklares hva kommunen kan få av spillemidler.

9.       Det må avklares hva kommunen må betale av påløpte prosjektkostnader på 5,4 mill kr.

10.    Det må foreligge en oversikt over videre prosjektkostnader ved samspillmodellen.

11.    Prosjektrapporten drift/organisering må legges fram.

Saken utsettes til de nødvendige avklaringer foreligger.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunen tar kontakt med Fylkeskommunen og bidrar til ferdigstillelse av utredning på alternativ Moan.

Når begge alternativer er utredet vil kommunestyret i Levanger, mht til størrelsen på investeringen, ha et grunnlag som er godt nok til å gjøre en endelig beslutning på.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:

1.        Kommunen er villig til å overta byggherreansvaret fra Statsbygg og viderefører samspillsprosjektet med sikte på realisering av flerbrukshall med svømmehall – Trønderhallen under forutsetning til at det oppnås tilfredsstillende avtale med staten.

2.        Det legges fram en egen sak mht. igangsetting og finansiering av utbyggingsprosjektet.

3.        Formannskapet holdes løpende orientert om inngåelse av nødvendige avtaler med Statsbygg og prosjekteringen av utbyggingsprosjektet. - ^

< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^