Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 12.01.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

1/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

2/2000 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKTET - VIDERE ARBEID - saksutredning

3/2000 OLAUS WANDSVIK DØDSBO, ANG SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING PÅ EIEND. VESTVIK GNR 6/8 I LEVANGER. - saksutredning

4/2000 KYLLINGBRYGGA AS. SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN. - saksutredning

5/2000 KLOAKKPUMPESTASJON EIDSBOTNVEGEN 10 - KLAGESAK - saksutredning

6/2000 OPPRETTING AV STILLINGER SOM HJELPEPERSONELL VED MEIERIGÅRDEN LEGESENTER. - saksutredning

7/2000 BOLIGUTREDNING 1999. - saksutredning

8/2000 SØKNAD OM REGULERING AV VEGAVGIFT FOR TORSBUSTADVEGEN. - saksutredning

9/2000 LEVANGER KOMMUNESKOGER- SØKNAD OM TILLEGGSJORD FRA GUNNAR MOE - saksutredning

10/2000 PLANGRUPPE FOR UTREDNING AV KIRKEGÅRDSKAPASITET - DEKNING AV KOSTNADER - saksutredning

11/2000 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - saksutredning

12/2000 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - LEIEAVTALER FOR BIL - saksutredning

13/2000 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - UTBYGGING AV BREIDABLIKK - saksutredning

14/2000 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - BYGDEBOKNEMNDA - saksutredning

15/2000 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMUNESTYRET - OMSORGSBOLIGER PÅ STABELVOLLEN - saksutredning

16/2000 STYRE/RÅD/UTVALG/NEMND FOR PERIODEN 1999-2003 - saksutredning

17/2000 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK - OG KULTURSKOLEN - saksutredning

18/2000 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.1999 - BUDSJETTFORLIKET I STORTINGET - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13.

Følgende medlemmer var tilstede:

THRANING ODD EILIV, ORDFØRER
HEIERAAS HANS,
MYHR GUNNAR LAURITS,
HAUGAN JARLE
SVENDSEN GERD MARIT,
RONGLAN GUDNY,
HAUGBERG GERD,
AUNE NILS ÅGE,
SVENDGÅRD STEINAR,
MUSUM SVEIN ERIK,
SUNDAL, WENCHE,

Følgende varamedlemmer var tilstede:

HYNNE HILDE HAUGAN,
VANG KJELL,

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

INGVALDSEN SIGURD JAN,
NØST TRUDE,

Ellers møtte:

RÅDMANN STENE OG SEKR. KEISERÅS

Først i formannskapets møte ble det gitt en orientering fra Sykehusledelsen vedr. Regulerings- og bebyggelsesplan for Innherred Sykehus.

Etter formannskapets møte ble det gitt en orientering fra Levanger Utvikling v/Andreas Smedsrud.

 

 

 

SAK NR: 1/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 9. desember 1999 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 9. desember 1999 godkjennes med følgende merknad til sak 229/99: Under forslag i møte endres Heieraas til Ingvaldsen som forslagsstiller.

 

 

 

SAK NR: 2/2000

ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKTET - VIDERE ARBEID

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger av rapportene fra arbeidsgruppene og ber om at foreslåtte tiltak gjennomføres snarest.
 2. Notat fra Forum for tillitsvalgte legges tiul grunn for arbeidet med OU-prosessen i fase 4.
 3. Formannskapets medlemmer av administrasjonsutvalget oppnevnes som medlemmer av politisk referansegruppe.

Forslag i møte:

Repr. Vang fremmet på vegne av AP, SP og SV følgende tilleggsforslag:

4. Videre utvikling av Service-torget legges fram som egen sak. Det forutsettes at Service-torget legges på et minimumsnivå når det gjelder kostnader og arealbruk.

5. Før oppretting av egen bygg- og eiendomsforvaltning/-avdeling legges det fram til politisk behandling ei vurdering av effektiviserings- og innsparingspotensiale ved ei slik oppretting.

6. Vurdering av effektiviserings- og innsparingsgevinsten ved styrkinga av økonomiavdelinga legges fram som eiga sak i god tid før neste budsjettbehandling. I vurderinga drøftes også evt. reduksjoner i stillingsmengden ved avdelingen.

7. Sak 2/2000 forelegges kommunestyret som referatsak.

Repr. Svendgård fremmet følgende endringsforslag pkt. 3:

Sigurd Ingvaldsen, Hans Heieraas og Gerd Haugberg oppnevnes som medlemmer av politisk referansegruppe.

Avstemning:

Rådmannens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Svendgårds forslag pkt. 3 vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Vangs tilleggsforslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Vangs tilleggsforslag pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Vangs tilleggsforslag pkt. 6 enstemmig vedtatt.

Vangs tilleggsforslag pkt. 7 enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

 1. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger av rapportene fra arbeidsgruppene og ber om at foreslåtte tiltak gjennomføres snarest.
 2. Notat fra Forum for tillitsvalgte legges tiul grunn for arbeidet med OU-prosessen i fase 4.
 3. Sigurd Ingvaldsen, Hans Heieraas og Gerd Haugberg oppnevnes som medlemmer av politisk referansegruppe.
 4. Videre utvikling av Service-torget legges fram som egen sak. Det forutsettes at Service-torget legges på et minimumsnivå når det gjelder kostnader og arealbruk.
 5. Før oppretting av egen bygg- og eiendomsforvaltning/-avdeling legges det fram til politisk behandling ei vurdering av effektiviserings- og innsparingspotensiale ved ei slik oppretting.
 6. Vurdering av effektiviserings- og innsparingsgevinsten ved styrkinga av økonomiavdelinga legges fram som eiga sak i god tid før neste budsjettbehandling. I vurderinga drøftes også evt. reduksjoner i stillingsmengden ved avdelingen.
 7. Sak 2/2000 forelegges kommunestyret som referatsak.

 

 

SAK NR: 3/2000

OLAUS WANDSVIK DØDSBO, ANG SØKNAD OM ODELSFRIGJØRING PÅ EIEND. VESTVIK GNR 6/8 I LEVANGER.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken går til kultur, miljø og landbrukskomite for endelig behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunens uttalelse er at søknaden om odelsfrigjøring av 1 da av eiendommen Vestvik, gnr 6/8 i Levanger Kommune imøtekommes. Det er en forutsetning et resteiendommen fremdeles er odelsjord.

Søknaden sendes Fylkeslandbruksstyret for videre behandling.

Forslag i møte:

Repr. Svendsen fremmet følgende forslag:

SV’s medlemmer av formannskapet synes det er svært betenkelig at det her er forsøk på å overprøve odelsloven. Dette på prinsippielt grunnlag.

Repr. Myhr fremmet følgende forslag:

Saken avgjøres av formannskapet.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 3 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken med forslag fremmet i møtet, går til kultur, miljø og landbrukskomite for endelig behandling.

Rådmannens innstilling:

Kommunens uttalelse er at søknaden om odelsfrigjøring av 1 da av eiendommen Vestvik, gnr 6/8 i Levanger Kommune imøtekommes. Det er en forutsetning et resteiendommen fremdeles er odelsjord.

Søknaden sendes Fylkeslandbruksstyret for videre behandling.

 

 

SAK NR: 4/2000

KYLLINGBRYGGA AS. SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN.

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Kyllingbrygga AS foretaksnummer 959 463 018 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin frem til 31.03.2000 for virksomhet i Sjøgt.17.
 2. Bjørn Utseth og Jan Morten Wibe godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger for øvrig foreligger før virksomheten er operativ herunder gyldig serveringsbevilling m.v.

**********

Saken trukket i møtet.

 

 

SAK NR: 5/2000

KLOAKKPUMPESTASJON EIDSBOTNVEGEN 10 - KLAGESAK

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken oversendes Teknisk komite for behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget, opprettholdes det vedtak som ble gjort av bygningssjefen i sak 2443/99.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Forslag i møte:

Repr. Vang fremmet følgende forslag:

Formannskapet pålegger rådmannen å sørge for at alle kommunale etater/avdelinger/organ for framtida retter seg etter gjeldende lover og regelverk. Dette er vesentlig for folks tillit til kommunen.

Repr. Haugan fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Ordføreren anmodes om å ta kontakt med den berørte part med tanke på å komme fram til en minnelig løsning.

Avstemning:

Haugans forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken utsettes. Ordføreren anmodes om å ta kontakt med den berørte part med tanke på å komme fram til en minnelig løsning.

 

 

 

SAK NR: 6/2000

OPPRETTING AV STILLINGER SOM HJELPEPERSONELL VED MEIERIGÅRDEN LEGESENTER.

ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNSTILLING:

I forbindelse med oppstarting av Meierigården legesenter, opprettes det følgende stillingshjemler med virkning fra 01.03.2000:

Still.hjemmel 3076: Sykepleier (75 %) – stillkode 7174

Still.hjemmel 3077: Sykepleier (75 %) –still.kode 7174

Still.hjemmel 3078: Legesekretær (50 %) – still.kode 7199.

Still.hjemmel 3079: Renholder m/ fagbrev – (40 %) - still.kode 7682.

Ved tilsetting i stillingene er helse- og sosialavdelingen ansvarlig for at dette skjer innenfor gitte budsjettrammer for etaten og etter at overføring av personell fra andre enheter er vurdert.

Forslag i møte:

Repr. Heieraas fremmet følgende forslag:

Det opprettes ikke nytt legesenter i Meierigården. Det "ryddes" plass til to nye leger i eksisterende Levanger legesenter.

Avstemning:

Administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for Heieraas sitt forslag.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

I forbindelse med oppstarting av Meierigården legesenter, opprettes det følgende stillingshjemler med virkning fra 01.03.2000:

Still.hjemmel 3076: Sykepleier (75 %) – stillkode 7174

Still.hjemmel 3077: Sykepleier (75 %) –still.kode 7174

Still.hjemmel 3078: Legesekretær (50 %) – still.kode 7199.

Still.hjemmel 3079: Renholder m/ fagbrev – (40 %) - still.kode 7682.

Ved tilsetting i stillingene er helse- og sosialavdelingen ansvarlig for at dette skjer innenfor gitte budsjettrammer for etaten og etter at overføring av personell fra andre enheter er vurdert.

 

 

 

SAK NR: 7/2000

BOLIGUTREDNING 1999

Forslag til innstilling:

Saken legges fram uten videre innstilling.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

 1. Kommunale boliger beholdes i kommunal eie. Salg av inntil 10% av leilighetene (sak 104/98) oppheves. Salg kan gjennomføres i henhold til endrede behov for boliger, og må sees opp mot økning i familigjenforeninger blant flyktninger.
 2. Husleiene økes gradvis i de nærmeste årene.
 3. Stiftelsen UBL og Levanger kommune samles i første omgang om en lik måte å drive boligutleie på. Dette gjelder spesielt leievilkår som oppsigelsestid, depositum og kommunale garantier.

Repr. Myhr fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

Stiftelsen UBL oppløses, jamfør lov om stiftelser. Forvaltningen av boligene overføres kommunen v/teknisk etat.

Avstemning:

Ordførerens forslag pkt. 1 vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

Ordførerens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag pkt. 3 vedtatt med 8 mot 5 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Kommunale boliger beholdes i kommunal eie. Salg av inntil 10% av leilighetene (sak 104/98) oppheves. Salg kan gjennomføres i henhold til endrede behov for boliger, og må sees opp mot økning i familigjenforeninger blant flyktninger.
 2. Husleiene økes gradvis i de nærmeste årene.
 3. Stiftelsen UBL og Levanger kommune samles i første omgang om en lik måte å drive boligutleie på. Dette gjelder spesielt leievilkår som oppsigelsestid, depositum og kommunale garantier.

 

 

 

SAK NR: 8/2000

SØKNAD OM REGULERING AV VEGAVGIFT FOR TORSBUSTADVEGEN.

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta på Torsbustadvegen fra skihytta mot Dalaelva forhøyes til følgende satser:

Personbil pr. tur kr. 20,-.

Årskort kr. 100,- (uforandret)

******

Repr. Heieraas fratrådte pga. inhabilitet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta på Torsbustadvegen fra skihytta mot Dalaelva forhøyes til følgende satser:

Personbil pr. tur kr. 20,-.

Årskort kr. 100,- (uforandret)

 

 

SAK NR: 9/2000

LEVANGER KOMMUNESKOGER- SØKNAD OM TILLEGGSJORD FRA GUNNAR MOE

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Forslag i møte:

Repr. Myhr fremmet følgende forslag:

Søknaden fra Gunnar Moe om kjøp av 200 da av Levanger kommuneskoger imøtekommes.

Repr. Haugan fremmet følgende forslag:

Søknaden avslås.

Repr. Svendsen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Formannskapet ber om et møte med styret i Levanger kommuneskoger.

Repr. Heieraas fremmet følgende forslag:

Gunnar Moe får kjøpe 100 da skogsmark/utmark fra Levanger kommuneskoger. Styret for kommuneskogene får fullmakt til å utmåle arealet.

Avstemning:

Svendsens forslag avvist med 10 mot 3 stemmer.

Haugans forslag avvist med 8 mot 5 stemmer.

Heieraas sitt forslag tiltrådt med 8 mot 5 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Gunnar Moe får kjøpe 100 da skogsmark/utmark fra Levanger kommuneskoger. Styret for kommuneskogene får fullmakt til å utmåle arealet.

 

 

SAK NR: 10/2000

PLANGRUPPE FOR UTREDNING AV KIRKEGÅRDSKAPASITET - DEKNING AV KOSTNADER

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknaden om tilskudd til kjøp av tjenester i forbindelse med utredning av kirkegårdskapasitet avslås. Formannskapet anmoder Kirkelig fellesråd om å prioritere arbeidet med planlegging av kirkegårdskapasitet innen sine driftsrammer, og er innforstått med at det blir en enkel plan.

Forslag i møte:

Repr. Vang fremmet følgende forslag:

Det bevilges kr. 20.000,- til utredning av kirkegårdskapasiteten. Det forutsettes at utredninga holder seg innafor denne ramma. Kostnadene dekkes over "tilleggsbevilgningskontoen".

Avstemning:

Vangs forslag vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Det bevilges kr. 20.000,- til utredning av kirkegårdskapasiteten. Det forutsettes at utredninga holder seg innafor denne ramma. Kostnadene dekkes over "tilleggsbevilgningskontoen".

 

 

SAK NR: 11/2000

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget.

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

Forslag i møte:

Repr. Heieraas fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2:

..... skal skje med forslaget:

 1. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
 2. Oversende det til en komite for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
 3. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

Avstemning:

Rådmannens forslag med Heieraas tillegg enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

 1. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
 2. Oversende det til en komite for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
 3. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

 

 

SAK NR: 12/2000

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - LEIEAVTALER FOR BIL

Rådmannens forslag til vedtak:

I forbindelse med utløpet av dagens avtale om leie av tjenestebiler, vurderes også kjøp av biler.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

I forbindelse med utløpet av dagens avtale om leie av tjenestebiler, vurderes også kjøp av biler.

 

 

SAK NR: 13/2000

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - UTBYGGING AV BREIDABLIKK

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslaget oversendes helse og sosialkomiteen for avgjørelse

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Forslaget oversendes helse og sosialkomiteen for avgjørelse

 

 

SAK NR: 14/2000

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - BYGDEBOKNEMNDA

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslaget oversendes kultur, miljø og landbrukskomiteen for avgjørelse

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Forslaget oversendes kultur, miljø og landbrukskomiteen for avgjørelse

 

 

SAK NR: 15/2000

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMUNESTYRET - OMSORGSBOLIGER PÅ STABELVOLLEN

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes helse- og sosialkomiteen for behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Rådmannen anmodes om å legge fram en ny vurdering av behovet for omsorgsboliger så snart som mulig. Saken fremmes for helse- og sosialkomiteen.

Forslag i møte:

Repr. Haugan fremmet følgende tilleggsforslag:

.... for snarlig behandling.

Avstemning:

Rådmannens forslag med Haugans tillegg enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes helse- og sosialkomiteen for snarlig behandling.

Rådmannens innstilling:

Rådmannen anmodes om å legge fram en ny vurdering av behovet for omsorgsboliger så snart som mulig. Saken fremmes for helse- og sosialkomiteen.

 

 

SAK NR: 16/2000

STYRE/RÅD/UTVALG/NEMND FOR PERIODEN 1999-2003

Rådmannens forslag til vedtak:

LEVANGER BYGDEBOKNEMND

Olav Norberg fritas som medlem av Levanger Bygdeboknemnd. Som nytt medlem velges:_____________

LEVANGER MUSEUM

Forslag i møte:

Repr. Haugberg fremmet følgende forslag:

Olav Norberg fritas som medlem av Levanger Bygdeboknemnd. Som nytt medlem velges:Asbjørn Norberg.

De øvrige varamedlemmer rykker opp.

Rådmannen fremmet følgende forslag:

Valg som er gjort i forbindelse med Levanger Museum annuleres. Formannskapet vil foreta nytt valg.

Avstemning:

Haugbergs forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

LEVANGER BYGDEBOKNEMND

Olav Norberg fritas som medlem av Levanger Bygdeboknemnd. Som nytt medlem velges:Asbjørn Norberg.

De øvrige varamedlemmer rykker opp.

LEVANGER MUSEUM

Valg som er gjort i forbindelse med Levanger Museum annuleres. Formannskapet vil foreta nytt valg.

 

 

SAK NR: 17/2000

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK - OG KULTURSKOLEN

Rådmannens forslag til vedtak:

Komiteen som arbeider med gjennomgang av delegasjonsreglementer med mer. bes vurdere om det fortsatt skal være en egen styringsgruppe for musikk- og kulturskolen.

Inntil vedtektene eventuelt blir endret oppnevner formannskapet ................... som representant og ....................vararepresentant til styringsgruppa.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

I saken om gjennomgang av diverse reglement foreslås det at vedtektene for musikk- og kulturskolen endres slik at egen styringsgruppe utgår.

Inntil vedtektene eventuelt blir endret oppnevner formannskapet Johan Fossan som representant og Margunn Jonassen som vararepresentant til styringsgruppa.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

I saken om gjennomgang av diverse reglement foreslås at vedtektene for musikk- og kulturskolen endres slik at egen styringsgruppe utgår.

Inntil vedtektene eventuelt blir endret oppnevner formannskapet Johan Fossan som representant og Margunn Jonassen som vararepresentant til styringsgruppa.

 

 

SAK NR: 18/2000

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.12.1999 - BUDSJETTFORLIKET I STORTINGET

Rådmannens forslag til vedtak:

De 50.000 kommunen får i rammetilskudd utover det budsjetterte tas inn ved behandling av revidert budsjett senere i år.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPETS VEDTAK:

De 50.000 kommunen får i rammetilskudd utover det budsjetterte tas inn ved behandling av revidert budsjett senere i år.

<< | >>

Til toppen