Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 09.02.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

28/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

29/2000 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN TINBUEN, GNR. 232, BNR. 6 ÅSENFJORD - saksutredning

30/2000 EV 6 - RUNDKJØRING MULE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - saksutredning

31/2000 STEIN ARILD KROGSTAD. SØKNAD OM KJØP OG LEIE AV TILLEGGSAREAL AV GNR. 4 BNR. 6 - saksutredning

32/2000 HARALD KJØNSTAD. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - saksutredning

33/2000 SØKNAD OM FRITAK FOR BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN KJØLSVIK LILLE, 335/2 - saksutredning

34/2000 PER OLAV RINGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN HØGSVE, GNR 59/4 OG 6 - saksutredning

35/2000 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING - saksutredning

36/2000 INNKJØPSAVTALER PÅ MATVARER - saksutredning

37/2000 VALG AV SKJØNNSMENN FOR 2000 - 2004 - saksutredning

38/2000 ÅSEN SPAREBANK - VALG - saksutredning

39/2000 KONSEKVENSER AV NY LOV OG FORSKRIFTER OM FILM OG VIDEOGRAM - saksutredning

40/2000 PAUL ANDERS OKKENHAUG - KOMPENSASJON/ERSTATNING VEDR. VANN TIL OKKENHAUG KIRKE OG GAMMEL BRØNN TIL OKKENHAUG SKOLE. NY BEHANDLING - saksutredning

41/2000 RULLERING AV UTBYGGINGSPLAN FOR KULTURBYGG OG -ANLEGG - saksutredning

42/2000 REGULERINGSPLAN FOR SØRLIA: BEBYGGELSESPLAN FOR FELT C. BEBYGGELSESPLAN FOR FELT D - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13.
Følgende medlemmer var tilstede:

Thraning Odd Eiliv, Ordfører
Heieraas Hans,

Myhr Gunnar Laurits,

Haugan Jarle,
Svendsen Gerd Marit,

Ingvaldsen Sigurd Jan,
Ronglan Gudny,

Svendgård Steinar,

Musum Svein Erik,

Sundal Wenche,
Nøst Trude,

Følgende varamedlemmer var tilstede:

Utvik Jonas Nordenborg,
Solbakken Toni Kristin,

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Haugberg Gerd,
Aune Nils Åge,

Ellers møtte:

Rådmann Stene og sekr. Keiserås

Orienteringer:
Johan Fossan orienterte om Musikk- og kulturskolen.
Rådmannen orienterte om regnskapet.
Etter formannskapets møte ble det gitt en orientering fra Markedsplassen Levanger.

 

 

SAK NR: 28/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 26. januar 2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 26. januar 2000 godkjennes.

 

 

SAK NR: 29/2000

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN TINBUEN, GNR. 232, BNR. 6 ÅSENFJORD

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes teknisk komite til behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, Åsenfjord, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.01.2000, godkjennes.

Det forutsettes at en arbeider for å gjøre avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

***

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag som oversendes teknisk komite:

Antall hytter vurderes. Viser til vedtak i hovedutvalg 18. august 1999, sak 38/1999.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag vedtatt oversendt med 10 mot 3 stemmer.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken, med forslag fremmet i møtet, sendes teknisk komite for videre behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, Åsenfjord, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.01.2000, godkjennes.

Det forutsettes at en arbeider for å gjøre avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

 

 

SAK NR: 30/2000

EV 6 - RUNDKJØRING MULE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes teknisk komite (FUP) som bes fremme innstilling for kommunestyret.

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan E6, rundkjøring Mule, med bestemmelser datert 10.09.1999 og revidert den 04.01.2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes teknisk komite (FUP) som bes fremme innstilling for kommunestyret.

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan E6, rundkjøring Mule, med bestemmelser datert 10.09.1999 og revidert den 04.01.2000 godkjennes.

 

 

SAK NR: 31/2000

STEIN ARILD KROGSTAD. SØKNAD OM KJØP OG LEIE AV TILLEGGSAREAL AV GNR. 4 BNR. 6

Rådmannens forslag til vedtak:

1.Stein Arild Krogstad tilbys kjøp av tilleggsareal stort ca. 30 kvm. av kommunal eiendom, gnr. 4 bnr. 6.

2.Pris for ervervet settes til kr.150,- pr. kvm.

3.Endelig salgssum fastsettes på bakgrunn av ny oppmålingsforretning.

4.Stein Arild Krogstad tilbys leie av ca. 800kvm. av kommunal eiendom, gnr.4 bnr. 6.

5.Leiepris settes til kr.100,- pr. år.

6.Søker svarer for samtlige utgifter forbundet med ervervet og etablering av leieforholdet.

7.Rådmannen gis fullmakt til å inngå en kortsiktig leiekontrakt mellom partene.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

1.Stein Arild Krogstad tilbys kjøp av tilleggsareal stort ca. 30 kvm. av kommunal eiendom, gnr. 4 bnr. 6.

2.Pris for ervervet settes til kr.150,- pr. kvm.

3.Endelig salgssum fastsettes på bakgrunn av ny oppmålingsforretning.

4.Stein Arild Krogstad tilbys leie av ca. 800kvm. av kommunal eiendom, gnr.4 bnr. 6.

5.Leiepris settes til kr.100,- pr. år.

6.Søker svarer for samtlige utgifter forbundet med ervervet og etablering av leieforholdet.

7.Rådmannen gis fullmakt til å inngå en kortsiktig leiekontrakt mellom partene.

 

 

SAK NR: 32/2000

HARALD KJØNSTAD. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL

Rådmannens forslag til vedtak:

1.Harald Kjønstad tilbys kjøp av tilleggsareal stort ca. 250 kvm. av kommunal eiendom Ree vestre, Industri 1, gnr. 37 bnr. 203.

2.Prisen settes til kr.15,- pr. kvm.

3.Endelig salgssum fastsette på bakgrunn av ny oppmålingsforretning.

4.Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med ervervet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

1. Harald Kjønstad tilbys kjøp av tilleggsareal stort ca. 250 kvm. av kommunal eiendom Ree vestre, Industri 1, gnr. 37 bnr. 203.

2. Prisen settes til kr.15,- pr. kvm.

3. Endelig salgssum fastsette på bakgrunn av ny oppmålingsforretning.

4. Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med ervervet.

 

 

SAK NR: 33/2000

SØKNAD OM FRITAK FOR BO- OG DRIVEPLIKT PÅ EIENDOMMEN KJØLSVIK LILLE, 335/2

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes kultur, miljø- og landbrukskomite for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Maj-Britt og Harry Halland gis med hjemmel i odelslovas § 27a fritak fra boplikt i 5 år, fram til 01.01.05 for boplikt på eiendommen Kjølsvik lille, gnr 335/2 i Levanger kommune.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes kultur, miljø- og landbrukskomite for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Maj-Britt og Harry Halland gis med hjemmel i odelslovas § 27a fritak fra boplikt i 5 år, fram til 01.01.05 for boplikt på eiendommen Kjølsvik lille, gnr 335/2 i Levanger kommune.

 

 

 

SAK NR: 34/2000

PER OLAV RINGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN HØGSVE, GNR 59/4 OG 6

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken går til kultur, miljø- og landbrukskomite for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Per Olav Ringstad gis konsesjon for erverv av eiendommen Høgsve, gnr. 59, bnr. 4 og 6 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen godkjennes. Det forutsettes at eiendommen skal brukes som tilleggsjord til Gryte, gnr. 59, bnr. 1 og drives sammen med denne som en driftsenhet.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende oversendelsesforslag:

Staten bruker sin forkjøpsrett på eiendommen Høgsve 59/4 og 6, til fordel for Ruth og Olav Ringstad Gryte østre.

Dette utfra arronderingsmessige årsaker, og for å styrke Gryte østre som et selvstendig, levedyktig gårdsbruk i framtida.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken, med forslag i møtet, går til kultur, miljø- og landbrukskomite for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Per Olav Ringstad gis konsesjon for erverv av eiendommen Høgsve, gnr. 59, bnr. 4 og 6 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen godkjennes. Det forutsettes at eiendommen skal brukes som tilleggsjord til Gryte, gnr. 59, bnr. 1 og drives sammen med denne som en driftsenhet.

 

 

SAK NR: 35/2000

SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING

Rådmannens forslag til vedtak:

Pernilles Cafe` og Pizzahus foretaksnummer 943 542 252 gis i medhold av alkohollovens §1-4 b utvidelse av alminnelig skjenkebevilling for øl og vin til også å gjelde brennevin ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2000.

Forslag i møte:

Repr. Ronglan fremmet følgende forslag:

Søknaden avslås.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer som ble avgitt for Ronglans forslag.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Pernilles Cafe` og Pizzahus foretaksnummer 943 542 252 gis i medhold av alkohollovens §1-4 b utvidelse av alminnelig skjenkebevilling for øl og vin til også å gjelde brennevin ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2000.

 

 

SAK NR: 36/2000

INNKJØPSAVTALER PÅ MATVARER

Rådmannens forslag til vedtak:

På bakgrunn av de innkomne tilbud på de ulike varegruppene, foreslår rådmannen at det inngås avtale med følgende leverandører for avtaleperioden 01.02.20000 – 31.01.2003:

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

På bakgrunn av de innkomne tilbud på de ulike varegruppene, foreslår rådmannen at det inngås avtale med følgende leverandører for avtaleperioden 01.02.20000 – 31.01.2003:

 

 

SAK NR: 37/2000

VALG AV SKJØNNSMENN FOR 2000 - 2004

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Forslag i møte:

I tillegg til tidligere valgte skjønnsmenn for perioden 2000-2003 velges:

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

I tillegg til tidligere valgte skjønnsmenn for perioden 2000-2003 velges:

 

 

 

SAK NR: 38/2000

ÅSEN SPAREBANK - VALG

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Forslag i møte:

Følgende velges som varamedlemmer til Forstanderskapet i Åsen Sparebank:

Følgende velges som medlemmer til Næringsfondet i Åsen Sparebank:

Følgende velges som varamedlemmer til Næringsfondet i Åsen Sparebank:

  1. Toril Skjervold
  2. Gunnar Kjølen

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Følgende velges som varamedlemmer til Forstanderskapet i Åsen Sparebank:

Følgende velges som medlemmer til Næringsfondet i Åsen Sparebank:

Følgende velges som varamedlemmer til Næringsfondet i Åsen Sparebank:

  1. Toril Skjervold
  2. Gunnar Kjølen

 

 

SAK NR: 39/2000

KONSEKVENSER AV NY LOV OG FORSKRIFTER OM FILM OG VIDEOGRAM

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes kultur, miljø- og landbrukskomite for videre behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i lov om film og videogram av 15.05.99 (Kap. II, §2) og forskrifter fastsatt av Kulturdepartementet 20.12.99, fastsetter Levanger kommune følgende kommunale konsesjonsvilkår for omsetning av film og videogram i næring i Levanger kommune:

Den som vil vise/leie ut film/video plikter å vise/ha tilgjengelig et rimelig utvalg av:

Kravet til bredde i utvalget må være rimelig i forhold til kundegrunnlag, virksomhetens omfang og tilbudet på markedet.

Myndigheten til å avgjøre søknader om konsesjon for visning/omsetning av film/videogram i næring delegeres til Rådmannen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes kultur, miljø- og landbrukskomite for videre behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i lov om film og videogram av 15.05.99 (Kap. II, §2) og forskrifter fastsatt av Kulturdepartementet 20.12.99, fastsetter Levanger kommune følgende kommunale konsesjonsvilkår for omsetning av film og videogram i næring i Levanger kommune:

Den som vil vise/leie ut film/video plikter å vise/ha tilgjengelig et rimelig utvalg av:

Kravet til bredde i utvalget må være rimelig i forhold til kundegrunnlag, virksomhetens omfang og tilbudet på markedet.

Myndigheten til å avgjøre søknader om konsesjon for visning/omsetning av film/videogram i næring delegeres til Rådmannen.

 

 

 

SAK NR: 40/2000

PAUL ANDERS OKKENHAUG - KOMPENSASJON/ERSTATNING VEDR. VANN TIL OKKENHAUG KIRKE OG GAMMEL BRØNN TIL OKKENHAUG SKOLE. NY BEHANDLING

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Paul Anders Okkenhaug tilbys en kompensasjon/erstatning på kr. 25.000,- for de forhold som er tatt opp i brev av 15.01.99 og i forhandlingsmøte 23.11.99.
  2. Hvis kommunens tilbud i h.h.t. punkt 1 ikke kan aksepteres av Paul Anders Okkenhaug som en samlet kompensasjon/erstatning, tilbyr kommunen kr. 5.000,- i kompensasjon for levering av vann til Okkenhaug kirke fram til år 2000.
  3. Kirken sørger selv for at abonnementet fra og med år 2000 bringes i orden.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

  1. Paul Anders Okkenhaug tilbys en kompensasjon/erstatning på kr. 25.000,- for de forhold som er tatt opp i brev av 15.01.99 og i forhandlingsmøte 23.11.99.
  2. Hvis kommunens tilbud i h.h.t. punkt 1 ikke kan aksepteres av Paul Anders Okkenhaug som en samlet kompensasjon/erstatning, tilbyr kommunen kr. 5.000,- i kompensasjon for levering av vann til Okkenhaug kirke fram til år 2000.
  3. Kirken sørger selv for at abonnementet fra og med år 2000 bringes i orden.

 

 

SAK NR: 41/2000

RULLERING AV UTBYGGINGSPLAN FOR KULTURBYGG OG -ANLEGG.

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken sendes kultur, miljø- og landbrukskomite for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Det igangsettes arbeid med rullering av kommunens utbyggingsplan for kulturbygg og -anlegg.

Komite for kultur-, miljø og landbruk er styringsgruppe.

Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra:

Kultur-, miljø- og landbruksetaten leder arbeidet.

Forslag til ny utbyggingsplan for kulturbygg og -anlegg legges fram for kommunestyret i juni 2000.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes kultur, miljø- og landbrukskomite for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Det igangsettes arbeid med rullering av kommunens utbyggingsplan for kulturbygg og -anlegg.

Komite for kultur-, miljø og landbruk er styringsgruppe.

Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra:

Kultur-, miljø- og landbruksetaten leder arbeidet.

Forslag til ny utbyggingsplan for kulturbygg og -anlegg legges fram for kommunestyret i juni 2000.

 

 

SAK NR: 42/2000

REGULERINGSPLAN FOR SØRLIA: BEBYGGELSESPLAN FOR FELT C. BEBYGGELSESPLAN FOR FELT D.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes teknisk komite til behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til bebyggelsesplan for felt C og felt D, Sørlia, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren varme basert på fornybare energikilder.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes teknisk komite til behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til bebyggelsesplan for felt C og felt D, Sørlia, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren varme basert på fornybare energikilder.

<< | >>

Til toppen