Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 26.04.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

83/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

84/2000 TILSKUDD FRA FOND TIL RESTAURERING OG FORNYING AV BYGG OG BOMILJØ I LEVANGER SENTRUM - saksutredning

85/2000 REVIDERTE SANITÆRREGLEMENT, ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, DATERT 07.12.99 - saksutredning

86/2000 INTERKOMMUNALT AKRIV TRØNDELAG - SELSKAPSAVTALE - saksutredning

87/2000 LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL BYGGING AV DYPVANNSKAI - saksutredning

88/2000 PARKERINGSANLEGG. JERNBANEGT. 4 - 10  - saksutredning

89/2000 VENNSKAPSKOMMUNEKONFERANSE I KRAMFORS 28.JUNI - 2. JULI 2000 - saksutredning

UO90/2000 SØKNAD OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE/UTSETTELSE AV SKATT AV BILLIGHETSGRUNNER

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13.
Følgende medlemmer var tilstede:

Heieraas Hans, Varaordfører SP
Myhr Gunnar Laurits, H
Haugberg Gerd, H
Svendsen Gerd Marit, SV
Ingvaldsen Sigurd Jan, SV
Nøst Trude, SP
Svendgård Steinar, SP
Ronglan Gudny, KRF
Sundal Wenche, DNA
Aune Nils Åge, DNA

Følgende varamedlemmer var tilstede:

Utvik Jonas Nordenborg, DNA
Grenne Olav, KRF
Solbakken Toni Kristin, FRP

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Thraning Odd Eiliv, Ordf. DNA
Haugan Jarle, V
Musum Svein Erik, FRP

Ellers møtte:

Fung. rådmann Hallan og formannskapssekr. Keiserås.

 

 

SAK NR: 83/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 30.03.00/04.04.00 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte 06.04.00 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 30.03.00/04.04.00 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte 06.04.00 godkjennes.

 

 

SAK NR: 84/2000

TILSKUDD FRA FOND TIL RESTAURERING OG FORNYING AV BYGG OG BOMILJØ I LEVANGER SENTRUM.

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner at ubenyttede midler for 1999, kr. 140.304,- overføre for benyttelse sammen med renter for 2000.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Formannskapet godkjenner at ubenyttede midler for 1999, kr. 140.304,- overføre for benyttelse sammen med renter for 2000.

 

 

 

SAK NR: 85/2000

REVIDERTE SANITÆRREGLEMENT, ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, DATERT 07.12.99.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til revidert sanitærreglement, administrative bestemmelser, datert 07.12.99 godkjennes.

Sanitærreglement, tekniske bestemmelser vedtas i samsvar med "Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser" 4 utgave, fra Kommunens Sentralforbund.

Rådmannen gis myndighet til å håndheve reglementene,

Reglementene trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret.

Fra samme dato oppheves sanitærreglement for Levanger kommune vedtatt 27/6-94.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Forslag til revidert sanitærreglement, administrative bestemmelser, datert 07.12.99 godkjennes.

Sanitærreglement, tekniske bestemmelser vedtas i samsvar med "Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser" 4 utgave, fra Kommunens Sentralforbund.

Rådmannen gis myndighet til å håndheve reglementene,

Reglementene trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret.

Fra samme dato oppheves sanitærreglement for Levanger kommune vedtatt 27/6-94.

 

 

 

SAK NR: 86/2000

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG - SELSKAPSAVTALE

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS godkjennes
  2. Ordføreren får fullmakt til å peke ut representant til selskapets representantskap.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

  1. Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS godkjennes
  2. Ordføreren får fullmakt til å peke ut representant til selskapets representantskap.

 

 

 

SAK NR: 87/2000

LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL BYGGING AV DYPVANNSKAI

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000-, med forbehold om finansiering går i orden.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000-, med forbehold om finansiering går i orden.

 

 

 

SAK NR: 88/2000

PARKERINGSANLEGG. JERNBANEGT. 4 - 10.

Rådmannens forslag til innstilling:

1.Under henvisning til intensjonsavtale vedtatt av Levanger kommunestyre den 29.04.1999 i sak nr.23/1999 utvides aksjekapitalen fra kr.300.000,- til kr.3.300.000,- i forbindelse med planlagt forretningsbygg i Jernbanegt. 4-10 kostnadsberegnet til kr.42.795.000,-med øvrige aktører Verdal Samvirkelag og Levanger Boligbyggelag AL.

2.Aksjeutvidelsen fordeles mellom Levanger kommune og Verdal Samvirkelag som opprinnelig forutsatt slik at kommunens andel av aksjeutvidelsen vil utgjøre kr.1.000.000,-.

3.Aksjeutvidelse kommunal andel stor kr.1.000.000,- finansieres ved konvertering av tomteverdi, samt bruk av parkeringsfond.

4.Det forutsettes at de nye parkeringsplassene og det nye anlegget integreres og at alle parkeringsinntektene tilfaller det nye parkeringsselskapet.

5.Levanger kommune kan ta på seg driften av anlegget mot fast godtgjøring. Det forutsettes bruk av bommer og betalingautomater.

6.For å lette finansieringen av parkeringsanlegget med 127 plasser kan selskapet tilby virksomheter å kjøpe reserverte plasser til produksjonspris, ca. kr.109.000,- pr. plass.

*****

Repr. Aune (DNA) fratrådte, p.g.a. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Myhr (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende forslag:

Levanger kommune kan på grunn av sin økonomiske stilling ikke delta i aksjekapitalutvidelsen.

Avstemning:

Myhrs forslag tiltrådt med 7 mot 5 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag punkt 1, 2 og 3.

Rådmannens forslag punkt 4, 5 og 6 enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

  1. Levanger kommune kan på grunn av sin økonomiske stilling ikke delta i aksjekapitalutvidelsen.
  2. Det forutsettes at de nye parkeringsplassene og det nye anlegget integreres og at alle parkeringsinntektene tilfaller det nye parkeringsselskapet.
  3. Levanger kommune kan ta på seg driften av anlegget mot fast godtgjøring. Det forutsettes bruk av bommer og betalingautomater
  4. For å lette finansieringen av parkeringsanlegget med 127 plasser kan selskapet tilby virksomheter å kjøpe reserverte plasser til produksjonspris, ca. kr.109.000,- pr. plass.

 

 

 

SAK NR: 89/2000

VENNSKAPSKOMMUNEKONFERANSE I KRAMFORS 28.JUNI - 2. JULI 2000

Rådmannens forslag til vedtak:

Til å representere Levanger kommune ved vennskapskommunekonferansen i Kramfors 28.06.00 – 02.07.00 velges:

...................

Alle med ledsagere.

Forslag i møte:

Til å representere Levanger kommune ved vennskapskommunekonferansen i Kramfors 28.06.00 – 02.07.00 velges:

Ordfører Odd Thraning, vara: varaordfører Hans Heieraas

Formannskapsmedlem Gunnar L. Myhr, vara: Gerd Haugberg

Rådmann Ola Stene, vara: økonomisjef Meier Hallan

Alle med ledsagere.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Til å representere Levanger kommune ved vennskapskommunekonferansen i Kramfors 28.06.00 – 02.07.00 velges:

Ordfører Odd Thraning, vara: varaordfører Hans Heieraas

Formannskapsmedlem Gunnar L. Myhr, vara: Gerd Haugberg

Rådmann Ola Stene, vara: økonomisjef Meier Hallan

Alle med ledsagere.

<< | >>

Til toppen