Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 10.05.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

92/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

93/2000 BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET - saksutredning

94/2000 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK- OG KULTURSKOLEN - saksutredning

95/2000 EIENDOMSSKATT - AVTALE MED INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE AS - saksutredning

96/2000 KLOAKKPUMPESTASJON VED EIDSBOTNVEGEN 10 - KLAGESAK - saksutredning

97/2000 ENERGIPOLITISK PLATTFORM TIL KS - HØRING - saksutredning

UO98/2000 ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ RØSTAD (unntatt offentlighet)

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13.
Følgende medlemmer var tilstede:

Thraning Odd Eiliv, Ordfører DNA
Heieraas Hans, SP
Myhr Gunnar Laurits, H
Haugan Jarle, V
Svendsen Gerd Marit, SV
Ingvaldsen Sigurd Jan, SV
Aune Nils Åge, DNA
Svendgård Steinar, SP
Musum Svein Erik, FRP
Sundal Wenche, DNA
Nøst Trude, SP

Følgende varamedlemmer var tilstede:

Mikalsen Steinar, KRF

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Ronglan Gudny, KRF
Haugberg Gerd, H

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannskapssekr. Keiserås

 

 

 

SAK NR: 92/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 26.04.00 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte 03.05.00 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 26.04.00 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte 03.05.00 godkjennes.

 

 

 

SAK NR: 93/2000

BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Skatteregnskapet for 1. halvår , og skatteoppkreverens redegjørelse, legges frem for formannskapet til orientering.
  2. Ved fremleggelse av 2. halvårs skatteregnskap undergis begge halvårsregnskapene fullstendig behandling i kommunestyret sammen med skatteoppkreverens årsberetning og kontrollkomiteens innstilling.
  3. Denne behandlingsmåte gjøres gjeldende fra og med skatteregnskapet for 2000.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

  1. Skatteregnskapet for 1. halvår , og skatteoppkreverens redegjørelse, legges frem for formannskapet til orientering.
  2. Ved fremleggelse av 2. halvårs skatteregnskap undergis begge halvårsregnskapene fullstendig behandling i kommunestyret sammen med skatteoppkreverens årsberetning og kontrollkomiteens innstilling.
  3. Denne behandlingsmåte gjøres gjeldende fra og med skatteregnskapet for 2000.

 

 

SAK NR: 94/2000

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK- OG KULTURSKOLEN

Rådmannens forslag til innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Forslag i møte:

Repr. Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Vedtektene endres på følgende punkt:

1.1 Siste setning endres til: "Undervisningskomiteen er styre for skole"

1.2 1. avsnitt endress til: "Skolen har samarbeidsutvalg. Utvalget settes sammen som samarbeidsutvalgene på de øvrige skolene"

3.1 Endres til: "SAMARBEIDSUTVALG"

Samarbeidsutvalget skal osv....."

Repr. Mikalsen (KRF) fremmet på vegne av KRF, H, FRP og V følgende forslag:

Vedtektene for MKL endres slik at styringsgruppen utgår og erstattes av et samarbeidsutvalg oppnevnt av Undervisningskomiteen. Saken oversendes Undervisningskomiteen for videre behandling.

Repr. Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken, med forslag fremmet i møtet, oversendes undervisningskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret.

Avstemning:

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken, med forslag fremmet i møtet, oversendes undervisningskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret.

 

 

SAK NR: 95/2000

EIENDOMSSKATT - AVTALE MED INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE AS

Rådmannens forslag til innstilling:

Utkast til avtale mellom Levanger kommune og Industrikraft Midt-Norge datert 03.05.2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Repr. Myhr (H) fremmet på vegne av H, KRF, FRP og V følgende tilleggsforslag:

Den del av avtalen som gjelder eiendomsskatt på verker og bruk er en presisering av pkt. 9 i vedtaket i K-sak 91/1999. Den vil også være retningsgivende for andre bedrifter vedtaket omfatter.

Repr. Svendsen (SV) fremmet følgende forslag:

Det inngås ingen særavtale mellom Industrikraft Midt-Norge og Levanger kommune om eiendomsskatt.

Avstemning:

Rådmannens forslag tiltrådt med 10 mot 2 stemmer som ble avgitt for Svendsen sitt forslag.

Myhr tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Utkast til avtale mellom Levanger kommune og Industrikraft Midt-Norge datert 03.05.2000 godkjennes.

Den del av avtalen som gjelder eiendomsskatt på verker og bruk er en presisering av pkt. 9 i vedtaket i K-sak 91/1999. Den vil også være retningsgivende for andre bedrifter vedtaket omfatter.

 

 

SAK NR: 96/2000

KLOAKKPUMPESTASJON VED EIDSBOTNVEGEN 10 - KLAGESAK

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar Floans avvisning om erstatning til etterretning. For øvrig vises til den ordinære klagebehandlingen på byggesaken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Formannskapet tar Floans avvisning om erstatning til etterretning. For øvrig vises til den ordinære klagebehandlingen på byggesaken.

 

 

SAK NR: 97/2000

ENERGIPOLITISK PLATTFORM TIL KS - HØRING

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune vil gi uttrykk for at Energipolitisk Plattform til KS i for stor grad fokuserer på E-verkenes og elektrisitetsforsyningen sin rolle i et stadig friere kraftmarked. Det burde i sterkere grad blitt fokusert ulike strategier for å dekke opp kraftbalansen gjennom bruk av alternative energikilder, og hvilken rolle kommuner, fylkeskommuner og E-verk her burde spille. Dette gjelder ikke minst for naturgass som vil bli en stadig viktigere energikilde. Vi vil her be om at det i Energipolitisk Plattform innarbeides krav om at det må etableres et regime for bruk og distribusjon av gass, der det offentlige må ha en avgjørende rolle.

Levanger kommune gir sin tilslutning til det initiativ som er tatt i Regionsamarbeid Frostating for å utrede gassdistribusjon i Midt-Norge.

Forslag i møte:

Repr. Ingvaldsen (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Levanger kommune vil gi uttrykk for at Energipolitisk Plattform til KS i for stor grad fokuserer på E-verkenes og elektrisitetsforsyningen sin rolle i et stadig friere kraftmarked. Det burde i sterkere grad blitt fokusert ulike strategier for å dekke opp kraftbalansen gjennom bruk av alternative energikilder, og hvilken rolle kommuner, fylkeskommuner og E-verk her burde spille.

KS bør bidra til at energiforbruket dreies i retning av energisparing, energieffektivisering og fornybare energikilder. Herunder er det viktig å få på plass en avgiftspolitikk som gir økonomisk motivasjon for å være miljøvennlig. I den Energipolitiske Plattform bør det innarbeides krav om at det må etableres et regime for bruk og distribusjon av gass, der det offentlige har en avgjørende rolle.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 3 stemmer som ble avgitt for Ingvaldsens forslag.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Levanger kommune vil gi uttrykk for at Energipolitisk Plattform til KS i for stor grad fokuserer på E-verkenes og elektrisitetsforsyningen sin rolle i et stadig friere kraftmarked. Det burde i sterkere grad blitt fokusert ulike strategier for å dekke opp kraftbalansen gjennom bruk av alternative energikilder, og hvilken rolle kommuner, fylkeskommuner og E-verk her burde spille. Dette gjelder ikke minst for naturgass som vil bli en stadig viktigere energikilde. Vi vil her be om at det i Energipolitisk Plattform innarbeides krav om at det må etableres et regime for bruk og distribusjon av gass, der det offentlige må ha en avgjørende rolle.

Levanger kommune gir sin tilslutning til det initiativ som er tatt i Regionsamarbeid Frostating for å utrede gassdistribusjon i Midt-Norge.

<< | >>

Til toppen