Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 31.05.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

99/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

100/2000 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE SKALLDYRANLEGG VED JØSTADSJEN, YTTERØY I LEVANGER KOMMUNE - TAROSKJELL AS, BESSAKER - saksutredning

101/2000 INVITASJON TIL DELTAKELSE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET - saksutredning

102/2000 SKOGNHALLEN - NY ORGANISASJONSFORM - saksutredning

103/2000 TV-AKSJONEN 2000 "SOS-BARNEBYER" - VALG AV KOMMUNEKOMITE - saksutredning

104/2000 STYRER/RÅD/UTVALG/NEMNDER FOR PERIODEN 1999-2003 - saksutredning

105/2000 ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE 1999 - saksutredning

106/2000 ETABLERING AV INFORMASJONEN I RÅDHUSET(TIDLIGERE SERVICETORRG - saksutredning

107/2000 REVIDERT TJENESTEYTINGSAVTALE LEVANGER KIRKELIG FELLESRÅD - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13.
Følgende medlemmer var tilstede:

Thraning Odd Eiliv, Ordfører DNA
Heieraas Hans, SP
Myhr Gunnar Laurits, H
Haugan Jarle, V
Ingvaldsen Sigurd Jan, SV
Ronglan Gudny, KRF
Haugberg Gerd, H
Aune Nils Åge, DNA
Svendgård Steinar, SP
Musum Svein Erik, FRP
Sundal Wenche, DNA
Nøst Trude, SP

Følgende varamedlemmer var tilstede:

Ingen

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Svendsen Gerd Marit, SV

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannskapssekr. Keiserås.

Referatsaker:

Formannskapet ber administrasjonen/rådmannen om å avgi uttalelse til Trønderbanen om å opprettholde antall stoppesteder som i dag.

 

 

SAK NR: 99/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 10. mai 2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 10. mai 2000 godkjennes.

 

 

SAK NR: 100/2000

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE SKALLDYRANLEGG VED JØSTADSJEN, YTTERØY ILEVANGER KOMMUNE - TAROSKJELL AS, BESSAKER

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Levanger kommune ber om at det blir tatt nødvendig hensyn til de innkomne merknadene for plassering av anlegget. Kommunen legge spesiell vekt på lokal båttrafikk og friluftsliv.

2. Det anmodes om at det i konsesjonen stilles krav om en dialog med lokale interesser for å få til en best mulig plassering av anlegget. Konsesjonssøkeren bør legge fram en mer detaljert plan for plassering av anlegget og hvordan lokal ferdsel kan opprettholdes.

***

Repr. Nøst (SP) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Forslagene fremmet i møtet følger saken.
Saken behandles i Næringsstyret før den kommer tilbake til formannskapet.

Repr. Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune krever at det ved plassering av anlegget, blir tatt nødvendig hensyn til og at det ikke må være til hinder for den fri alminnelige ferdsel med yrkes og lystbåter til og fra Osafjæra. Eksisterende næringsvirksomhet, må ikke bli skadelidende.

Anlegget må ikke være til hinder, verken i dag eller senere, for ferdsel til og fra Øystein Nøst sin båtslipp, og ferdsel inn til Jørstad kai. Konsesjonssøker må også ta hensyn til plasseringen ved en eventuell, fremtidig utvidelse av båtslippen for og kunne motta større båter. Søker må også ha med i sine beregninger utslipp som kan forekomme i forbindelse med slik virksomhet.

Anlegget må ikke bli til hinder for et eventuelt hytt og fritidsliv’s optimale utnyttelse av naturherligheter som er rundt Jørstadbukta både til lands og til sjøs. Anlegget bør heller ikke plasseres på grunner der det til alle tider har forekommet både yrkesfiske og fritidsfiske.

Repr. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Det settes i gang arbeid med en arealplan for Levanger sine sjøområder.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken utsettes. Forslagene fremmet i møtet følger saken.
Saken behandles i Næringsstyret før den kommer tilbake til formannskapet.

 

 

SAK NR: 101/2000

INVITASJON TIL DELTAKELSE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Formannskapet takker ja til deltakelse i Stiftelsen Falstadsenteret og bevilger kr 50 000 fra Formannskapets tilleggsbevilgningskonto som kommunens andel av stiftelseskapitalen.
  2. Rådmannen får fullmakt til å foreta den nødvendige budsjettendringen.

****

Brev datert 29.05.00 fra Levanger Museum ble utdelt i møtet.
Tone Jørstad orienterte.

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag:

Styret for den nye stiftelsen Falstadsenteret må avklare ansvar og myndighet i forhold til skjøtsel, vedlikehold og drift av Falstadskogen og framtidig drift av Falstad Museum.

Repr. Haugan (V) fremmet følgende forslag:

Saken sendes kommunestyret for avgjørelse.

Avstemning:

Haugans forslag avvist med 7 mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag med tillegg enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

  1. Formannskapet takker ja til deltakelse i Stiftelsen Falstadsenteret og bevilger kr 50000 fra Formannskapets tilleggsbevilgningskonto som kommunens andel av stiftelseskapitalen.
  2. Rådmannen får fullmakt til å foreta den nødvendige budsjettendringen.
  3. Styret for den nye stiftelsen Falstadsenteret må avklare ansvar og myndighet i forhold til skjøtsel, vedlikehold og drift av Falstadskogen og framtidig drift av Falstad Museum.

 

 

SAK NR: 102/2000

SKOGNHALLEN - NY ORGANISASJONSFORM

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken går til KLM for avgjørelse.

Rådmannens forslag til innstilling:

Avtalen mellom Skogn i.l. og Levanger kommune vedr. Skognhallen sies opp med virkning fra 1.1.2001. Levanger kommune overtar da ansvaret helt for hallen.

Den videre organiseringen bør ses i sammenheng med forslaget om bygge- og eiendomsforvaltning.

Forslag i møte:

Repr. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.
Det gjennomføres forhandlinger med Skogn idrettslag for å komme fram til en løsning.

Avstemning:

Myhrs forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken utsettes.
Det gjennomføres forhandlinger med Skogn idrettslag for å komme fram til en løsning.

 

 

 

SAK NR: 103/2000

TV-AKSJONEN 2000 "SOS-BARNEBYER" - VALG AV KOMMUNEKOMITE.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Som kommunekomite for TV-aksjonen "SOS-barnebyer" oppnevnes:

Gudny Ronglan, leder

Ordføreren

Rådmannen bes oppnevne sekretær.

Ordfører og leder får fullmakt til å oppnevne resten av komiteen.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Som kommunekomite for TV-aksjonen "SOS-barnebyer" oppnevnes:

Gudny Ronglan, leder

Ordføreren

Rådmannen bes oppnevne sekretær.

Ordfører og leder får fullmakt til å oppnevne resten av komiteen.

 

 

SAK NR: 104/2000

STYRER/RÅD/UTVALG/NEMNDER FOR PERIODEN 1999-2003

Rådmannens forslag til vedtak:

Som kommunens representant i styret for Jernbanegt. 14 B velges: ________________

Som kommunens representant i styret for Ekne Grendehus A/L velges: ____________

Som kommunens representant i styret for Ytterøy Samfunnshus velges: ____________

Laila Norberg fritas som 4. vararepresentant i Legatet Falstadfangers gave. Det velges ikke ny vararepresentant.

Forslag i møte:

Repr. Aune (DNA) fremmet følgende forslag:

Som kommunens representant i styret for Jernbanegt. 14 B velges: Anne G. Hojem.

Som kommunens representant i styret for Ekne Grendehus A/L velges: Hallgeir Hynne.

Som kommunens representant i styret for Ytterøy Samfunnshus velges: Kristin Nøst.

Laila Norberg fritas som 4. vararepresentant i Legatet Falstadfangers gave. Det velges ikke ny vararepresentant.

Avstemning:

Aunes forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Som kommunens representant i styret for Jernbanegt. 14 B velges: Anne G. Hojem.

Som kommunens representant i styret for Ekne Grendehus A/L velges: Hallgeir Hynne.

Som kommunens representant i styret for Ytterøy Samfunnshus velges: Kristin Nøst.

Laila Norberg fritas som 4. vararepresentant i Legatet Falstadfangers gave. Det velges ikke ny vararepresentant.

 

 

SAK NR: 105/2000

ÅRSRAPPORT OG REVIDERT REGNSKAP FOR REINSJØ FJELLSTYRE 1999

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsrapport og revidert regnskap 1999 for Reinsjø Fjellstyre tas til orientering.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Årsrapport og revidert regnskap 1999 for Reinsjø Fjellstyre tas til orientering.

 

 

SAK NR: 106/2000

ETABLERING AV INFORMASJONEN I RÅDHUSET(TIDLIGERE SERVICETOR

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet slutter seg til rådmannens løsning for etablering av Informasjonen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til rådmannens løsning for etablering av Informasjonen.

 

 

SAK NR: 107/2000

REVIDERT TJENESTEYTINGSAVTALE LEVANGER KIRKELIG FELLESRÅD

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte avtaleforslag tas inn som nye punkt 6,7 og 8 til den gjeldende avtale med Kirkelig Fellesråd. Avgrensning av omfanget bygges inn i avtalen. Avtaletillegget gjelder i en prøveperiode fram til 31.12.2001 eller til ny avtale inngås. Det tas forbehold om tidspunkt for iverksetting av avtalens punkt 7.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Vedlagte avtaleforslag tas inn som nye punkt 6,7 og 8 til den gjeldende avtale med Kirkelig Fellesråd. Avgrensning av omfanget bygges inn i avtalen. Avtaletillegget gjelder i en prøveperiode fram til 31.12.2001 eller til ny avtale inngås. Det tas forbehold om tidspunkt for iverksetting av avtalens punkt 7.

<< | >>

Til toppen