Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 14.06.00
<< møtekalender
<< | >>

Referatsaker

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

108/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

109/2000 TERTIALREGNSKAP 1. TERTIAL 2000 - saksutredning

110/2000 BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999 - saksutredning

111/2000 NESHEIM SKOLE- FORPROSJEKT FOR VENTILASJONSANLEGG - saksutredning

112/2000 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - BYGGEREGNSKAP FOR BUDSJETTMIDLER I PERIODEN 1991-1999 - saksutredning

113/2000 PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG - saksutredning

114/2000 SAMMENSLÅINGSAVTALE MELLOM NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS - saksutredning

115/2000 STRATEGI FOR FORNYINGSARBEIDET I LEVANGER KOMMUNE - saksutredning

116/2000 REGULERINGSPLAN FOR UTBYGGING AV INNHERRED SYKEHUS, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV - saksutredning

117/2000 NEMDKJENNELSE VEDRØRENDE SÆRAVTALE FOR BARNEHAGER , SKOLEFRITIDSORDNINGER OG SKOLE - BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER FOR BARNEHAGENE I LEVANGER - saksutredning

118/2000 ETABLERING AV BYGG- OG EIENDOMSAVDELING - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13.
Følgende medlemmer var tilstede:

ODD-EILIV B THRANING, ordfører DNA
NILS ÅGE AUNE DNA
WENCHE SUNDAL DNA
GUNNAR LAURITS MYHR H
GERD HAUGBERG H
GUDNY RONGLAN KRF
HANS EDVARD HEIERAAS SP
STEINAR SVENDGÅRD SP
SVEIN ERIK MUSUM FRP
JARLE HAUGAN V

Følgende varamedlemmer var tilstede:

HELGE DIESET SP
KJELL VANG SV
TROND MARTIN SÆTERHAUG SV

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

TRUDE NØST SP
SIGURD INGVALDSEN SV
GERD MARIT SVENDSEN SV

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Åsmund Brygfjeld (sekr.)

Diverse merknader:
SVEIN ERIK MUSUM
, FRP innvilget permisjon etter behandling av sak 114/00 kl. 16:40.
GUDNY RONGLAN, KRF innvilget permisjon etter behandling av sak 114/00 kl. 17:00.

 

 

 

SAK NR: 108/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 31. mai 2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte den 31. mai 2000 godkjennes.

 

 

SAK NR: 109/2000

TERTIALREGNSKAP 1. TERTIAL 2000

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2000 tas til orientering.
 2. Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk.
 3. Overskridelser som følge av lønnsoppgjøret dekkes innenfor de vedtatte rammer for hver etat. Ansettelses-stoppen håndheves strengest mulig. Det åpnes for oppsigelser der dette anses nødvendig.
 4. Forventet kostnadsøkning vedrørende delingsressurser i undervisning mv. dekkes opp innen undervisningsetatens ramme, eventuelt må budsjettert reduksjon delingstimer m.v. i forståelse med utdanningsdirektøren, utjevnes på flere år.
 5. De vedtatte rammene innen undervisning. med bl.a beregnet effekt av samordning av skolene i sentrum forutsettes oppnådd i tråd med kommunestyrets vedtak 12.04.2000.
 6. Ungdomstrinnet på Ytterøy nedlegges fra høsten 2000.
 7. Det negative avviket på grunn av renteøkning/svikt i eiendomsskatt må i størst mulig grad kompenseres ved at det innføres investeringsstopp. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes.
 8. Kommunens akkumulerte underskudd er allerede så høyt at det vil påvirke fremtidig virksomhet betydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å forhindre at akkumulert underskudd øker. Ved betydelige positive eller negative budsjettavvik, etableres praksis for etatsvise korrigeringer av kommende års budsjettramme.

Forslag i møte:

Forslag til endring av pkt. 3 fra Kjell Vang, SV:

Siste setning i pkt. 3 strykes og erstattes med følgende:

Vurderinger av evt. behov for oppsigelser skal legges fram for politisk behandling i særskilt sak.

Forslag til endring av pkt. 3 fra Gunnar L. Myhr, H:

Siste setning i pkt. 3 strykes og erstattes med følgende:

Det iverksettes oppsigelser der dette anses nødvendig for å holde budsjettet.

Forslag til tillegg fra Gunnar L. Myhr, H:

9. Markabygda skole legges ned fra høsten 2000 og elevene overføres Lysaker.

10. Tuv skole legges ned fra høsten 2000, elevene overføres til Ekne og Lysaker.

11. Antall omsorgsdistrikt reduseres til to, Skogn/Åsen og Sentrum/Ytterøy

Forslag til endring fra Hans Heieraas, SP:
Pkt. 6 i rådmannens innstilling strykes.

Avstemning:

Rådmannens pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens pkt. 3 tiltrådt med 7 mot 6 stemmer.

Rådmannens pkt. 4 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens pkt. 5 enstemmig tiltrådt.

Alternativ avstemning mellom rådmannens pkt. 6 og Heieraas’ forslag til pkt. 6:

Heieraas’ forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer.

Rådmannens pkt. 7 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens pkt. 8 enstemmig tiltrådt.

Myhrs forslag til tillegg pkt. 9 avvist med 10 mot 3 stemmer

Myhrs forslag til tillegg pkt. 2 avvist med 10 mot 3 stemmer

Myhrs forslag til tillegg pkt. 3 avvist med 8 mot 5 stemmer

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2000 tas til orientering.
 2. Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk.
 3. Overskridelser som følge av lønnsoppgjøret dekkes innenfor de vedtatte rammer for hver etat. Ansettelses-stoppen håndheves strengest mulig. Det åpnes for oppsigelser der dette anses nødvendig.
 4. Forventet kostnadsøkning vedrørende delingsressurser i undervisning mv. dekkes opp innen undervisningsetatens ramme, eventuelt må budsjettert reduksjon delingstimer m.v. i forståelse med utdanningsdirektøren, utjevnes på flere år.
 5. De vedtatte rammene innen undervisning. med bl.a beregnet effekt av samordning av skolene i sentrum forutsettes oppnådd i tråd med kommunestyrets vedtak 12.04.2000.
 6. Det negative avviket på grunn av renteøkning/svikt i eiendomsskatt må i størst mulig grad kompenseres ved at det innføres investeringsstopp. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes.
 7. Kommunens akkumulerte underskudd er allerede så høyt at det vil påvirke fremtidig virksomhet betydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å forhindre at akkumulert underskudd øker. Ved betydelige positive eller negative budsjettavvik, etableres praksis for etatsvise korrigeringer av kommende års budsjettramme

 

 

SAK NR: 110/2000

BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999.

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Byggeregnskapet for skoleutbygginger i perioden 1992 –1999 godkjennes.
 2. Resterende midler kr. 3.155.165,- overføres til et nytt prosjektnummer under ansvarsområde 6405. Regnskap for disponeringen av disse midlene oppsettes ved årets slutt.

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Byggeregnskapet for skoleutbygginger i perioden 1992 –1999 godkjennes.
 2. Resterende midler kr. 3.155.165,- overføres til et nytt prosjektnummer under ansvarsområde 6405. Regnskap for disponeringen av disse midlene oppsettes ved årets slutt.

 

 

SAK NR: 111/2000

NESHEIM SKOLE- FORPROSJEKT FOR VENTILASJONSANLEGG

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon kan ikke forprosjektet for nye ventilasjonsanlegg ved Nesheim skole godkjennes nå.
 2. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre nødvendige strakstiltak. Disse finansieres av budsjetterte midler til inneklimatiltak.

Framlagt i møte:

Brev av 13.06.00 fra FAU Nesheim/Gjemble

Forslag i møte:

Forslag til alternativ til rådmannens forslag pkt. 1 fra Trond Martin Sæterhaug, SV:

Saka sendes teknisk komite for å greie ut mindre omfattande tiltak i første omgang, samt ein meir utfyllande 3-årsplan for utbetringar av inneklima ved Nesheim skole og Hegle skole.

Forslag til innstilling fra Gerd Haugberg, H:

Forprosjekt for ventilasjonsanlegg med nødvendig oppgradering av teknisk anlegg ved Nesheim skole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 4.100.000.

Avstemning:

Haugbergs forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 4 stemmer.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Forprosjekt for ventilasjonsanlegg med nødvendig oppgradering av teknisk anlegg ved Nesheim skole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 4.100.000.

 

 

SAK NR: 112/2000

TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - BYGGEREGNSKAP FOR BUDSJETTMIDLER I PERIODEN 1991-1999.

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Byggeregnskapet for tilrettelegging for funksjonshemmede i perioden 1991 til 1999 godkjennes.
 2. Overforbruket dekkes av årets budsjett til rehab. bygg.

Forslag i møte:

Rådmannen anbefalte at saken evt. ble vedtatt i formannskapet. (vedtak isteden for innstilling).

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

 1. Byggeregnskapet for tilrettelegging for funksjonshemmede i perioden 1991 til 1999 godkjennes.
 2. Overforbruket dekkes av årets budsjett til rehab. bygg.

 

 

SAK NR: 113/2000

PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Det kan selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen. Vilkåra er :
 1. Styret for kommuneskogene avvikles og drifta legges under eiendomsforvaltninga i kommunen. Kultur, landbruks og miljøkomiteen blir politisk styringsgruppe for kommuneskogene.
 2. Bestyrerfunksjonen og driftsoppgavene settes ut på anbud.
 3. Drifta legges opp slik at får optimal avkastning av skogen.

Forslag i møte:

Forslag til nytt pkt. 2 fra Gunnar Myhr, H:
Den del av Kommuneskogene som ikke blir solgt i henhold til pkt. 1 selges til høgstbydende over kr. 6 mill. De enkelte parsellene selges hver for seg.

Forslag til endring fra Kjell Vang, SV:

Pkt. 2 og 3 i innstillingen utgår.

Forslag til endring av pkt. 1 fra Jarle Haugan, V:

Det kan rent unntaksvis selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen.
Avgjørelsen om salg tas av kommunestyret.

Avstemning:

Alternativ avstemning pkt. 1 mellom rådmannens forslag og Haugans forslag:

Haugans forslag til innstilling pkt. 1 tiltrådt med 9 mot 4 stemmer.

Myhr’s forslag til pkt. 2 avvist med 9 mot 4 stemmer.

Alternativ avstemning pkt. 2 og 3 mellom rådmannens forslag og Vangs forslag:

Vangs forslag til endring pkt. 2 og 3 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag pkt. 4 enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Det kan rent unntaksvis selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen. Avgjørelsen om salg tas av kommunestyret. Vilkåra er :
 1. Drifta legges opp slik at får optimal avkastning av skogen.

 

 

SAK NR: 114/2000

SAMMENSLÅINGSAVTALE MELLOM NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Intensjonsavtale av den 18.05.2000 mellom Nord-Trøndelag Vaskeri BA og Innherred Produkter AS om sammenslåing av de to selskaper godkjennes.

2. Selskapets generalforsamling gis ved utgangen av inneværende år myndighet til å godkjenne den endelige avtale basert på intensjonsavtale av den 18.05.2000.

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

1. Intensjonsavtale av den 18.05.2000 mellom Nord-Trøndelag Vaskeri BA og Innherred Produkter AS om sammenslåing av de to selskaper godkjennes.

2. Selskapets generalforsamling gis ved utgangen av inneværende år myndighet til å godkjenne den endelige avtale basert på intensjonsavtale av den 18.05.2000.

 

 

SAK NR: 115/2000

STRATEGI FOR FORNYINGSARBEIDET I LEVANGER KOMMUNE

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte Hovedmål og delmål samt strategier for gjennomføring av fornyingsprosjektet i Levanger.

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Nils Åge Aune, DNA:
2. Strategi for fornyingsarbeidet i Levanger kommune organiseres i en prosjektgruppe organisert på følgende måte:

3. Innsamlet materiale fra tidligere arbeidsgrupper brukes som underlag for konsulentens mandat.

4. Prosjektgruppa engasjerer prosjektleder/koordinator.

Forslag til innstilling fra Kjell Vang, SV:
Det engasjeres ekstern konsulenthjelp for å undersøke/foreslå endringer i forhold til:

a) strukturforhold i kommunen
b) bruk av ressurser i forhold til behov og tilgjengelig økonomi

Avstemning:

Vang’s forslag til innstilling avvist med 8 mot 3 stemmer.
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.
Aunes forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

1. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte Hovedmål og delmål samt strategier for gjennomføring av fornyingsprosjektet i Levanger.
2. Strategi for fornyingsarbeidet i Levanger kommune organiseres i en prosjektgruppe organisert på følgende måte:

3. Innsamlet materiale fra tidligere arbeidsgrupper brukes som underlag for konsulentens mandat.

4. Prosjektgruppa engasjerer prosjektleder/koordinator.

 

 

SAK NR: 116/2000

REGULERINGSPLAN FOR UTBYGGING AV INNHERRED SYKEHUS, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes teknisk komite, som bes fremme innstilling for kommunestyret.

Rådmannens forslag til innstilling:

Revidert forslag til reguleringsplan for Innherred Sykehus, etappe III og IV, med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver oppfordres til å legge tilrette for vannbåret oppvarming basert på fornybare energikilder.

For område 44 gis det tilslutning til alternativ 2.

Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter.

For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.

Det skal utarbeides plan for gang-/ sykkeltrafikken innenfor sykehusområdet.

Planen skal utarbeides parallelt med bebyggelsesplan for område 44, og inngå som del av utbyggingen.

Fratrådte som inhabil:

Trond Martin Sæterhaug, SV.

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken sendes teknisk komite, som bes fremme innstilling for kommunestyret.

 

 

SAK NR: 117/2000

NEMDKJENNELSE VEDRØRENDE SÆRAVTALE FOR BARNEHAGER , SKOLEFRITIDSORDNINGER OG SKOLE - BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER FOR BARNEHAGENE I LEVANGER

UNDERVISNINGSKOMITEENS INNSTILLING:

Utgiftsøkning på kr. 97.300,- må vurderes i forbindelse med revidering av budsjettet i juni.

For budsjett 2001 må en søke å finne inndekning for en økning i barnehagebudsjettet på kr. 67.000,- for Frol barnehage(ansvarsnummer 2705), samt tilsvarende sum kr. 67.000,- i budsjettet for private barnehager.(ansvar 2720).

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Undervisningskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Utgiftsøkning på kr. 97.300,- må vurderes i forbindelse med revidering av budsjettet i juni.

For budsjett 2001 må en søke å finne inndekning for en økning i barnehagebudsjettet på kr. 67.000,- for Frol barnehage(ansvarsnummer 2705), samt tilsvarende sum kr. 67.000,- i budsjettet for private barnehager.(ansvar 2720).

 

 

SAK NR: 118/2000

ETABLERING AV BYGG- OG EIENDOMSAVDELING

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det opprettes en bygge- og eiendomsavdeling ved teknisk etat. Organisering av avdelingen avklares i god tid før 01.01.01
 2. Ansvarsoppgaver blir;
 1. Internhusleie utredes. Utredningen skal være ferdig innen 01.10.00
 2. Bygg og eiendomsavdelingen operativ som egen avdelingen fra 01.01.01
 3. Etablering av avtaler mellom bruker og eier gjennomføres i god tid før denne fristen

Utdelt i møte:

Brev av 14.06.00 fra vaktmestergruppa i kommunen

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

 1. Det opprettes en bygge- og eiendomsavdeling ved teknisk etat. Organisering av avdelingen avklares i god tid før 01.01.01
 2. Ansvarsoppgaver blir;
 1. Internhusleie utredes. Utredningen skal være ferdig innen 01.10.00
 2. Bygg og eiendomsavdelingen operativ som egen avdelingen fra 01.01.01
 3. Etablering av avtaler mellom bruker og eier gjennomføres i god tid før denne fristen

<< | >>

Til toppen