Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 28.06.00
<< møtekalender

<<
| >>

Referatsaker

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

119/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

120/2000 LEGEVAKTSAMARBEID FROSTA, LEVANGER OG VERDAL - saksutredning

121/2000 ANSETTELSER SOM KOKK MED FAGBREV I FROL PO-DISTRIKT

122/2000 VALENTINO RESTAURANT.SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL,VIN OG BRENNEVIN - saksutredning

123/2000 KARIN SKOGEN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - saksutredning

124/2000 ANNE M. RØYERT - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV - saksutredning

125/2000 SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE - saksutredning

UO126/2000 UNNTATT OFFENTLIGHET - framlagt i møtet

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13.
Følgende medlemmer var tilstede:

Heieraas Hans, Varaordfører SP
Haugan Jarle, V
Svendsen Gerd Marit, SV
Haugberg Gerd, H
Aune Nils Åge, DNA
Svendgård Steinar, SP
Musum Svein Erik, FRP
Sundal Wenche, DNA
Nøst Trude, SP

Følgende varamedlemmer var tilstede:

Vang Kjell, SV
Øfsti Edvard, DNA
Mikalsen Steinar, KRF
Haugan Britt Tønne, KRF

Forfall meldt fra følgende medlemmer:

Thraning Odd Eiliv, DNA
Myhr Gunnar Laurits, H
Ingvaldsen Sigurd Jan, SV
Ronglan Gudny, KRF

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannskapssekretær Keiserås

 

 

SAK NR: 119/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte 14. juni 2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 14. juni 2000 godkjennes.

 

 

SAK NR: 120/2000

LEGEVAKTSAMARBEID FROSTA, LEVANGER OG VERDAL

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune tar sakens realiteter til etterretning. Det søkes etableres et permanent interkommunalt legevaktsamarbeid på natt mellom kommunene Frosta, Levanger og Verdal så snart de praktiske og økonomiske muligheter er til stede.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Levanger kommune tar sakens realiteter til etterretning. Det søkes etableres et permanent interkommunalt legevaktsamarbeid på natt mellom kommunene Frosta, Levanger og Verdal så snart de praktiske og økonomiske muligheter er til stede.

 

 

SAK NR: 121/2000

ANSETTELSER SOM KOKK MED FAGBREV I FROL PO-DISTRIKT

Saken legges fram uten forslag.

***

Brev datert 14.06.00 fra Norsk Kommuneforbund avd. Levanger ble utdelt i møtet.

Forslag i møte:

Repr. Wenche Sundal (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

60% vikariat som kokk med fagbrev:

1. Torild Sæther

2. Wenche Hegglund

I 50% stilling som kokk med fagbrev:

1. Torild Sæther

2. Wenche Hegglund

Det ansettes i vikariat med mulighet for fast ansettelse når stillingen blir ledig og at stillingen ikke overstiger 100%. Ut ifra dette kan 10% evt. legges til en annen stilling for en som ønsker å få økt sin stilling.

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Adm.utvalget slutter seg til ansettelsesutvalgets flertallsavgjørelse. Det betyr at:

1. I 60% vikariat til 20.06.00 med mulighet for fast ansettelse ansettes Wenche Heggelund. Det forutsettes at hun sier fra seg sin 60% assistentstilling.

2. I 50% stilling som kokk med fagbrev ansttes Åse K. Woldseth.

For begge gjelder ansettelse med f.t. tjeneste ved Frol distrikt.

Avstemning:

Sundals forslag vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for Haugbergs forslag.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

60% vikariat som kokk med fagbrev:

1. Torild Sæther

2. Wenche Hegglund

I 50% stilling som kokk med fagbrev:

1. Torild Sæther

2. Wenche Hegglund

Det ansettes i vikariat med mulighet for fast ansettelse når stillingen blir ledig og at stillingen ikke overstiger 100%. Ut ifra dette kan 10% evt. legges til en annen stilling for en som ønsker å få økt sin stilling.

 

 

SAK NR: 122/2000

VALENTINO RESTAURANT.SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL,VIN OG BRENNEVIN.

KLIENTUTVALGETS INNSTILLING:

1. Det tilrås at Valentino Restaurant foretaksnummer 918 613 607 gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i Kirkegt.57/59 ut inneværende bevillingsperiode, 31.03.2004.

2. Joseph Zeito og Fatima Hachen godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Skjenkebevillingen er operativ fra det tidspunkt der både styrer og stedfortreder har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser.

****

I vedlagte skatteattest er det gitt feilaktige opplysninger. Den er nå byttet ut med en korrekt utgave.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Klientutvalgets innstilling vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

1. Det tilrås at Valentino Restaurant foretaksnummer 918 613 607 gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i Kirkegt.57/59 ut inneværende bevillingsperiode, 31.03.2004.

2. Joseph Zeito og Fatima Hachen godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Skjenkebevillingen er operativ fra det tidspunkt der både styrer og stedfortreder har bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser.

 

 

SAK NR: 123/2000

KARIN SKOGEN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Rådmannens forslag til vedtak:

Karin Skogen fritas fra sitt verv som representant i Teknisk komité for resten av inneværende valgperiode.

Unni Pauline Wikdahl blir fast representant i Teknisk komité.

Forslag i møte:

Repr. Svein Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Vebjørn Haugom blir fast representant i Teknisk komité.

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Tove Bergdal blir ny vararepresentant i Teknisk komité.

Avstemning:

Rådmannens forslag første ledd vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag andre avsnitt vedtatt med 8 mot 5 stemmer.

Haugbergs forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Karin Skogen fritas fra sitt verv som representant i Teknisk komité for resten av inneværende valgperiode.

Unni Pauline Wikdahl blir fast representant i Teknisk komité.

Tove Bergdal blir ny vararepresentant i Teknisk komité.

 

 

SAK NR: 124/2000

ANNE M. RØYERT - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV

Rådmannens forslag til vedtak:

Anne M. Røyert fritas fra sitt verv som representant i Takstutvalget for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt medlem i Takstutvalget velges: ____________________

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende forslag:

Anne M. Røyert gis permisjon fra sitt verv som representant i Takstutvalget for resten av inneværende valgperiode eller for den tid hun er bosatt utenlands.

Repr. Svein Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem i Takstutvalget velges: Anne Johanne Bye

Repr. Edvard Øfsti (DNA) fremmet følgende forslag:

Som nytt varamedlem i Takstutvalget velges: Eli Grevskott

Avstemning:

Rådmannens forslag 1. avsnitt vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for Vangs forslag.

Musums forslag enstemmig vedtatt.

Øfstis forslag enstemmig vedtatt.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Anne M. Røyert fritas fra sitt verv som representant i Takstutvalget for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt medlem i Takstutvalget velges: Anne Johanne Bye

Som nytt varamedlem i Takstutvalget velges: Eli Grevskott

 

 

SAK NR: 125/2000

SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknader om økonomisk støtte, søknadsnummer 1 til 22, avslås med begrunnelse i kommunens økonomiske stilling og manglende budsjettmidler.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Søknader om økonomisk støtte, søknadsnummer 1 til 22, avslås med begrunnelse i kommunens økonomiske stilling og manglende budsjettmidler.

<< | >>

Til toppen