Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 06.09.00
<< møtekalender

<<
| >>

                 

SAKLISTE:

166/00

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

167/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

 23.08.00

vedtak

168/00

NOU 2000: 22 OPPGAVEUTVALGETS INNSTILLING

 saksutredning vedtak

169/00

MARGUN JONASSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

 saksutredning vedtak

170/00

JONAS N. UTVIK - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

 saksutredning vedtak

171/00

TORE ROLLAND - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV

 saksutredning vedtak

172/00

REGNSKAP FOR MIDLER BEVILGET TIL PLANLEGGING AV TILBYGG TIL RÅDHUSET OG TIL NYTT SVØMMEBASSEN PÅ MOAN.

 saksutredning vedtak

173/00

REGULERINGSPLAN GULLGRUVA, GNR. 246, BNR. 2, ÅSENFJORD

 saksutredning vedtak

174/00

FALSTADFANGERS GAVE - ENDRING AV VEDTEKTER FOR LEGATET

 saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende representanter var tilstede:

Hans EDVARD Heieraas SP Varaordfører
Gunnar L. Myhr H Medlem
Svein Erik Musum FRP Medlem
Gerd Haugberg H Medlem
Jarle Haugan V Medlem
Wenche Sundal DNA Medlem
Nils Åge Aune DNA Medlem
Steinar Svendgård SP Medlem
Gerd Marit Svendsen SV Medlem
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 3
Toni Kristin Solbakken FRP Varamedlem 2
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3

Forfall fra:

Odd Thraning DNA Ordfører
Gudny Ronglan KRF Medlem
Trude Nøst SP Medlem
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannsk.sekr. Keiserås.

Merknader:

Etter forslag fra varaordføreren ble foreløpige rammer budsjett 2001 drøftet i åpent møte, se tidsplan.

 

166/00: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-166/00 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

167/00: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 23. august 2000 godkjennes.

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-167/00 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 23. august 2000 godkjennes. ^

 

 

168/00: NOU 2000: 22 OPPGAVEUTVALGETS INNSTILLING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende oppnevnes til å komme med forslag på høringssuttalelse fra Levanger kommune til oppgavefordelingsutvalgets innstilling:

Rådmannen oppnevner sekretær for arbeidsgruppen

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet : Det velges 3 representanter til arbeidsgruppen.

Wenche Sundal (DNA) : Edvard Øfsti

Gunnar L. Myhr (H): Svein E. Musum

Steinar Svendgård (SP): Hilde Haugan Hynne

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-168/00 Vedtak:

Følgende oppnevnes til å komme med forslag på høringssuttalelse fra Levanger kommune til oppgavefordelingsutvalgets innstilling:

Edvard Øfsti, Svein E. Musum, Hilde Haugan Hynne.

Rådmannen oppnevner sekretær for arbeidsgruppen. ^

 

 

169/00: Margun Jonassen - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Margun Jonassen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Torbjørn Sirum blir fast medlem i kommunestyret.

Marit Svarva Henriksen blir fast medlem av teknisk komite.

Edvard Øfsti rykker opp fra 3. til 2. varamann for Arbeiderpartiet i formannskapet.

Einar Skjetnemark rykker opp fra 3. til 2. varamann for Arbeiderpartiet i administrasjonsutvalget.

Som nytt medlem til Generalforsamling Nord-Trøndelag Vaskeri BA velges: __________

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Nils Åge Aune (DNA) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til Generalforsamling Nord-Trøndelag Vaskeri BA velges: Wenche Sundal

Repr. Wenche Sundal (DNA) fremmet følgende forslag:

Marit Svarva Henriksen velges som nestleder for teknisk komité.

Avstemning:

Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

FOR-169/00 Vedtak:

Margun Jonassen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Torbjørn Sirum blir fast medlem i kommunestyret.

Marit Svarva Henriksen blir nestleder i teknisk komité.

Edvard Øfsti rykker opp fra 3. til 2. varamann for Arbeiderpartiet i formannskapet.

Einar Skjetnemark rykker opp fra 3. til 2. varamann for Arbeiderpartiet i administrasjonsutvalget.

Som nytt medlem til Generalforsamling Nord-Trøndelag Vaskeri BA velges: Wenche Sundal  ^

 

 

170/00: Jonas N. Utvik - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Jonas N. Utvik innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Peder Bernhard Børresen blir fast medlem i kommunestyret.

Richard Reinsborg blir fast medlem av teknisk komité.

Edvard Øfsti rykker opp fra 2. til 1. varamann for Arbeiderpartiet i formannskapet.

Einar Skjetnemark rykker opp fra 2. til 1. varamann for Arbeiderpartiet i administrasjonsutvalget.

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Wenche Sundal (DNA) fremmet følgende forslag:

Terje Veimo velges som 5. varamann for Arbeiderpartiet i Teknisk komité.

Ruqia Elmi velges som 4. varamann for Arbeiderpartiet Formannskapet.

Peder Børresen velges som 2. varamann for Arbeiderpartiet i Administrasjonsutvalget.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-170/00 Vedtak:

Jonas N. Utvik innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Peder Bernhard Børresen blir fast medlem i kommunestyret.

Richard Reinsborg blir fast medlem av teknisk komité.

Edvard Øfsti rykker opp fra 2. til 1. varamann for Arbeiderpartiet i formannskapet.

Einar Skjetnemark rykker opp fra 2. til 1. varamann for Arbeiderpartiet i administrasjonsutvalget.

Terje Veimo velges som 5. varamann for Arbeiderpartiet i teknisk komité.

Ruqia Elmi velges som 4. varamann for Arbeiderpartiet formannskapet.

Peder Børresen velges som 2. varamann for Arbeiderpartiet i administrasjonsutvalget. ^

 

 

171/00: Tore R. Rolland - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Tore R. Rolland innvilges permisjon fra verv som medlem av kommunestyret og undervisningskomiteen fra 01.09.00 til 31.08.01.

Asle Granås blir fast medlem i kommunestyret og Petter Ingvald Walseth blir fast medlem i undervisningskomiteen.

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-171/00 Vedtak:

Tore R. Rolland innvilges permisjon fra verv som medlem av kommunestyret og undervisningskomiteen fra 01.09.00 til 31.08.01.

Asle Granås blir fast medlem i kommunestyret og Petter Ingvald Walseth blir fast medlem i undervisningskomiteen. ^

 

 

172/00: REGNSKAP FOR MIDLER BEVILGET TIL PLANLEGGING AV TILBYGG TIL RÅDHUSET OG TIL NYTT SVØMMEBASSEN PÅ MOAN.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

  1. Prosjektene vedr. tilbygg til Rådhuset og nytt svømmebasseng på Moan avsluttes.
  2. Kapitalfondet er belastet med kr. 300.000,-

Kr. 75.337,- dekkes av likviditetsreserven

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svendsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet beklager at den budsjetterte summen blir overskredet med en så stor prosent.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Svendsens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-172/00 Vedtak:

  1. Prosjektene vedr. tilbygg til Rådhuset og nytt svømmebasseng på Moan avsluttes.
  2. Kapitalfondet er belastet med kr. 300.000,-
Kr. 75.337,- dekkes av likviditetsreserven

Formannskapet beklager at den budsjetterte summen blir overskredet med en så stor prosent. ^

 

 

173/00: REGULERINGSPLAN GULLGRUVA, GNR. 246, BNR. 2, ÅSENFJORD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken sendes teknisk komite som bes fremme innstilling for kommunestyret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for Gullgruva, gnr. 246, bnr. 2, Levanger, datert 23.01.2000, med tilhørende reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Disse revisjonene gjøres ved planen:

Størrelsen på naustområdene reduseres, særlig område N 2.

For naustene angis maksimal høyde i meter.

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-173/00 Vedtak:

Saken sendes teknisk komite som bes fremme innstilling for kommunestyret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for Gullgruva, gnr. 246, bnr. 2, Levanger, datert 23.01.2000, med tilhørende reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Disse revisjonene gjøres ved planen:

Størrelsen på naustområdene reduseres, særlig område N 2.

For naustene angis maksimal høyde i meter. ^

 

 

174/00: FALSTADFANGERS GAVE - ENDRING AV VEDTEKTER FOR LEGATET

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saka oversendes kommunestyret til endelig vedtak.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger kommune vedtar vedtekter for legatet Falstadfangers gave slik som forslaget foreligger.

06.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende forslag til innstilling:

Legatet beholdes slik det er i dag.

Avstemning:

Haugans forslag enstemmig tiltrådt.

FOR-174/00 Innstilling:

Legatet beholdes slik det er i dag. ^

<< | >>

Til toppen