Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 20.09.00, kl. 12:00-15:45
<< møtekalender

<<
| >>

                 

SAKLISTE:

175/00

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

176/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

  vedtak

177/00

ORGANISASJONSSAK - Unntatt offentlighet

  vedtak

178/00

ØKONOMIPLAN 2001-2004 OG ÅRSBUDSJETT 2001 -FORELØPIGE DRIFTSRAMMER

saksutredning vedtak

179/00

SKOLEPOLITISK HANDLINGSPLAN - VALG AV KOMITÉ

saksutredning vedtak

180/00

OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT

saksutredning vedtak

181/00

MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS - NY HENVENDELSE OM KJØP AV AKSJER

saksutredning

vedtak
182/00 ORGANISERING AV "MARSIMARTNAN"

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende representanter var tilstede:

REPRESENTANT
Odd Thraning DNA Ordfører
Hans EDVARD Heieraas SP Varaordfører
Gunnar L. Myhr H Medlem
Gudny Ronglan KRF Medlem
Gerd Haugberg H Medlem
Jarle Haugan V Medlem
Nils Åge Aune DNA Medlem
Trude Nøst SP Medlem
Steinar Svendgård SP Medlem
Gerd Marit Svendsen SV Medlem
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3

Forfall fra:

Wenche Sundal DNA
Svein Erik Musum FRP
Sigurd Ingvaldsen SV

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannsk.sekr. Keiserås.

Merknader:

I starten av møtet var Ketil Fjerdingen og Hallgrim Thon tilstede og orienterte om planer og visjoner for Levanger sentrum.

Etter formannskapets møte orienterte Johannes Bremer og Oddbjørn Sjøvold om Klima og Energiplan.

Repr. Jarle Haugan (V) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak nr. 178/00.

Repr. Trude Nøst (SP) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak nr. 181/00.

 

175/00: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-175/00 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

176/00: Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 6. september 2000 godkjennes.

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-176/00 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 6. september 2000 godkjennes.

 

 

177/00: Organisasjonssak

FOR-177/00 Vedtak (saken er unntatt offentlighet).

 

 

178/00: ØKONOMIPLAN 2001-2004 OG ÅRSBUDSJETT 2001 -FORELØPIGE DRIFTSRAMMER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

 1. Følgende foreløpige rammer legges til grunn i det videre arbeid med budsjett 2001 og økonomiplan 2001-2004:

Se tabell

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger og endringer som følge av endra forutsetninger.

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

I det videre arbeidet med økonomiplan 2001 – 2004 og årsbudsjett 2001 settes promillesatsen for eiendomsskatt på verker og bruk til 2 promille, som forutsatt da det ble vedtatt å innføre eiendomsskatt på verker og bruk.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 5 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

FOR-178/00 Vedtak:

 1. Følgende foreløpige rammer legges til grunn i det videre arbeid med budsjett 2001 og økonomiplan 2001-2004:

BUDSJETT 2001 ØKONOMIPLAN 2001-2004

Hovedoversikt pr. rammeområde og totalt

TIDLIGERE VEDTATT
økonomiplan

NYTT FORSLAG TIL
BUDSJETT / ØKONOMIPLAN

Tall i 1000 kr.

Regnskap
R-1999

Vedtatt
B-2000

Revidert
B-2000

Øk-plan
B-2001

Øk-plan
B-2002

Øk-plan
B-2003

BUDSJETT
2001

Øk-plan
2002

Øk-plan
2003

Øk-plan
2004

Skatter og avgifter

-183.879

-184.244

-184.244

-189.292

-194.024

-198.875

-184.300

-189.829

-195.524

-201.390

Statens dekn.av lønnsoppgj.

 

 

 

 

 

 

-9.500

-9.500

-9.500

-9.500

Rammetilskudd

-153.026

-160.571

-160.571

-162.614

-165.827

-169.973

-171.400

-180.971

-189.371

-196.691

Sum skatt/tilskudd

-336.905

-344.815

-344.815

-351.906

-359.851

-368.848

-365.200

-380.300

-394.395

-407.580

Forskudd på rammetilsk.

-11.000

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Tilb.bet forskudd rammetilsk.

4.400

11.000

11.000

  

 

 

 

 

 

 

Inndekk.undersk.tom.2000

 

2.400

2.400

11.700

17.500

15.600

11.700

17.500

15.600

-

Eiendomsskatt

 

-10.000

-10.000

-15.000

-22.500

-22.500

-15.000

-22.500

-22.500

-22.500

Komp. moms/ komp. GR97

-4.300

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

-5.600

-3.500

-3.500

-3.500

Sum inntekter

-347.805

-345.115

-345.115

-358.906

-368.551

-379.448

-374.100

-388.800

-404.795

-433.580

Netto renteutgifter

23.812

22.700

22.700

26.000

27.000

28.000

35.100

32.900

30.900

28.800

Netto gjeldsavdrag

27.343

25.300

25.300

31.800

33.800

35.800

33.500

33.400

32.800

33.100

Kalk. avskr og renter (innt.)

-18.377

-24.600

-24.600

-26.000

-27.000

-28.000

-28.000

-29.000

-30.000

-30.000

Sum finanskostnader

32.778

23.400

23.400

31.800

33.800

35.800

40.600

37.300

33.700

31.900

Netto rammer til fordeling

-315.027

-321.715

-321.715

-327.106

-334.751

-343.648

-333.500

-351.500

-371.095

-401.680

Fellesadm./støtteavd

19.779

20.395

23.215

20.612

21.261

21.831

24.600

 

 

 

Ingen etat (inkl reserve)

16.789

23.730

24.376

27.782

26.038

26.700

21.300

 

 

 

Undervisning

120.992

119.522

118.365

118.962

122.671

125.923

124.300

 

 

 

Helse/sosial/pl.omsorg

128.403

124.975

123.503

126.305

130.283

133.771

128.500

 

 

 

Landbruk/Kultur/miljø/næring

10.316

9.919

11.120

10.024

10.340

10.617

11.600

 

 

 

Teknisk etat

23.705

23.174

21.136

23.421

24.158

24.805

23.200

 

 

 

Sum fordelt

319.984

321.715

321.715

327.106

334.751

343.648

333.500

-

-

-

Netto resultat

4.957

-

-

0

-0

-0

-

-351.500

-371.095

-401.680

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta praktiske tilpasninger og endringer som følge av endra forutsetninger.

 

 

179/00: SKOLEPOLITISK HANDLINGSPLAN - VALG AV KOMITE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

 1. Det settes ned en komite som sammen med skolesjefen og eksterne konsulenter skal utforme en skolepolitisk handlingsplan for Levanger kommune.
 2. Komiteen får følgende medlemmer: ________________________________________
 3. Undervisningsetaten fungerer som sekretariat for komiteen.
 4. Etter at dokumentutkastet har vært ute på høring, legges forslaget til skolepolitisk handlingsplan fram for undervisningskomiteen og formannskapet i mars 2001.

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Det ble fremmet forslag om at det velges 5 medlemmer til komiteen.

Det ble fremmet forslag om at det velges 6 medlemmer til komiteen.

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Som medlemmer til komiteen velges: Edvard Øfsti (leder i UVK), Hilde Haugan Hynne (nestl. i UVK), 1 repr. fra FGIL, og en fra fagforeningene.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Torhild Wibe velges som medlem i komiteen.

Repr. Trond M. Sæterhaug (SV):

Ungdomsrådet velger 1 repr. til komiteen.

Avstemning:

Det ble, med 8 mot 4 stemmer vedtatt at det velges 6 medlemmer i komiteen.

Forslag på medlemmer til komiteen enstemmig vedtatt.

FOR-179/00 Vedtak:

 1. Det settes ned en komite som sammen med skolesjefen og eksterne konsulenter skal utforme en skolepolitisk handlingsplan for Levanger kommune.
 2. Komiteen får følgende medlemmer:
 3. Edvard Øfsti, Hilde Haugan Hynne, Torhild Wibe, 1 repr. fra FGIL, 1 repr. fra fagforeningene og 1 repr. fra Ungdomsrådet.

 4. Undervisningsetaten fungerer som sekretariat for komiteen.
 5. Etter at dokumentutkastet har vært ute på høring, legges forslaget til skolepolitisk handlingsplan fram for undervisningskomiteen og formannskapet i mars 2001.

 

 

180/00: OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret stadfester valget av Rune Møst som barnerepresentant

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-180/00 INNSTILLING:

Kommunestyret stadfester valget av Rune Møst som barnerepresentant

 

 

181/00: MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS - NY HENVENDELSE OM KJØP AV AKSJER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar Utleiebygg as sine aksjer i Markedsplassen Levanger as.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer slik det framgår av denne saken.

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-181/00 INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar Utleiebygg as sine aksjer i Markedsplassen Levanger as.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer slik det framgår av denne saken.

 

 

182/00: ORGANISERING AV "MARSIMARTNAN"

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Marsimartnan organiseres som eget prosjekt med prosjektregnskap i Levanger Næringsselskap as. Hovedkomité bestående av 5 personer velges av Næringsstyret med den til en hver tid sittende hovedkomité for Marsimartnan som valgstyre. Valgperioden er på 2 år. For å sikre kontinuitet er halvparten på valg i gangen. All økonomi som tilfaller Marsimartnan disponeres av hovedkomiteen. Budsjett og regnskap skal forelegges Næringsstyret for godkjenning. Overskudd avsettes på egen konto og kan kun brukes til å utvikle/forbedre Marsimartnan. Hovedkomité har alle fullmakter med hensyn til avtaler som Marsimartnan gjør. Komiteen står fritt til å kjøpe sekretærfunksjon og andre tjenester, det være seg av Levanger kommune, så vel som fra det private næringsliv, innenfor godkjent budsjettert ramme.
  2. Martnasområdet stilles gratis til disposisjon av Levanger kommune. Brøyting/rydding av området for arrangementet besørges av Levanger kommune, likeså drift/håndheving av parkeringsbestemmelsene. Egen skriftlig avtale om dette opprettes med rådmann.
  3. Opp-/nedrigging av boder m.v. dekkes over budsjettet til Marsimartnen.
  4. Det opprettes egen kulturkomité som på dugnadsbasis ivaretar martnasnatta med fakkeltog, tablåer og kulturarrangement for øvrig. Komiteen utnevnes av rådmann ved etatsjef KLMN. Komiteen opererer med eget budsjett for arrangementet og søker hovedkomité om økonomisk bistand over budsjettet til Marsimartnan. Eget regnskap legges fram for hovedkomité. Sekretærfunksjonen ivaretas av Levanger kommune. Egen avtale om dette opprettes med rådmann.

20.09.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-182/00 Vedtak:

 1. Marsimartnan organiseres som eget prosjekt med prosjektregnskap i Levanger Næringsselskap as. Hovedkomité bestående av 5 personer velges av Næringsstyret med den til en hver tid sittende hovedkomité for Marsimartnan som valgstyre. Valgperioden er på 2 år. For å sikre kontinuitet er halvparten på valg i gangen. All økonomi som tilfaller Marsimartnan disponeres av hovedkomiteen. Budsjett og regnskap skal forelegges Næringsstyret for godkjenning. Overskudd avsettes på egen konto og kan kun brukes til å utvikle/forbedre Marsimartnan. Hovedkomité har alle fullmakter med hensyn til avtaler som Marsimartnan gjør. Komiteen står fritt til å kjøpe sekretærfunksjon og andre tjenester, det være seg av Levanger kommune, så vel som fra det private næringsliv, innenfor godkjent budsjettert ramme.
 2. Martnasområdet stilles gratis til disposisjon av Levanger kommune. Brøyting/rydding av området for arrangementet besørges av Levanger kommune, likeså drift/håndheving av parkeringsbestemmelsene. Egen skriftlig avtale om dette opprettes med rådmann.
 3. Opp-/nedrigging av boder m.v. dekkes over budsjettet til Marsimartnen.
 4. Det opprettes egen kulturkomité som på dugnadsbasis ivaretar martnasnatta med fakkeltog, tablåer og kulturarrangement for øvrig. Komiteen utnevnes av rådmann ved etatsjef KLMN. Komiteen opererer med eget budsjett for arrangementet og søker hovedkomité om økonomisk bistand over budsjettet til Marsimartnan. Eget regnskap legges fram for hovedkomité. Sekretærfunksjonen ivaretas av Levanger kommune. Egen avtale om dette opprettes med rådmann.

<< | >>

Til toppen