Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 04.10.00, kl. 13:00-13:50
<< møtekalender

<<
| >>

                 

SAKLISTE:

183/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

  vedtak

184/00

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

185/00

SKOLEVEIEN SAMEIE - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV KOMMUNAL EIENDOM

saksutredning vedtak

186/00

SJØBADET SMÅBÅTHAVN - GNR. 2 BNR. 237 I LEVANGER - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FESTEKONTRAKT

saksutredning vedtak

187/00

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BRITT TØNNE HAUGAN

saksutredning vedtak

188/00

PROSJEKT SANSEROM I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

189/00

TV-AKSJONEN 2000 - SOS-BARNEBYER

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende representanter var tilstede:

REPRESENTANT
Hans EDVARD Heieraas SP Varaordfører
Gunnar L. Myhr H Medlem
Jarle Haugan V Medlem
Wenche Sundal DNA Medlem
Nils Åge Aune DNA Medlem
Trude Nøst SP Medlem
Steinar Svendgård SP Medlem
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem
Gerd Marit Svendsen SV Medlem
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 3
Olav J. Grenne KRF Varamedlem 6

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Svein Olav Skogstad og Gunvor Galaaen informerte om Prosjektet for mottak av flyktninger – alternativ inntekssikring.
Sigvard Gilstad fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av sak 186/00.

 

 

183/00: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 20. september 2000 godkjennes.

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-183/00 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 20. september 2000 godkjennes. ^

 

 

184/00: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-184/00 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

185/00: SKOLEVEIEN SAMEIE - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV KOMMUNAL EIENDOM

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.Skoleveien Sameie tilbys kjøp av ca.380 kvm. av kommunal eiendom Ulvesleren, gnr.275 bnr.13 for kr.5.000,-.

2.Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med eiendomsoverdragelsen herunder oppmåling m.v.

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-185/00 Vedtak:

1.Skoleveien Sameie tilbys kjøp av ca.380 kvm. av kommunal eiendom Ulvesleren, gnr.275 bnr.13 for kr.5.000,-.

2.Kjøper svarer for samtlige utgifter forbundet med eiendomsoverdragelsen herunder oppmåling m.v. ^

 

 

186/00: SJØBADET SMÅBÅTHAVN - GNR. 2 BNR. 237 I LEVANGER - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FESTEKONTRAKT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Festekontrakt mellom Innherred Seilforening (tidl. Innherred Seil – og Sjøsportforening) og Levanger Kommune for Sjøbadet Småbåthavn, gnr.2 bnr. 237 inngått den 01.05.1986 forlenges fra den 01.05.2026 til den 01.05.2045

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-186/00 Vedtak:

Festekontrakt mellom Innherred Seilforening (tidl. Innherred Seil – og Sjøsportforening) og Levanger Kommune for Sjøbadet Småbåthavn, gnr.2 bnr. 237 inngått den 01.05.1986 forlenges fra den 01.05.2026 til den 01.05.2045.  ^

 

 

187/00: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BRITT TØNNE HAUGAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Britt Tønne Haugan innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Karstein Solvang blir fast medlem i kommunestyret.

Elin Leirset Moan blir fast medlem av undervisningskomiteen.

Turid Ertzaas, Olav Grenne og Oddmund Myhr rykker opp en plass på varamannslisten til formannskapet.

Oddmund Myhr rykker opp en plass på varamannslisten til næringsstyret.

Oddmund Myhr rykker opp som fast medlem til protokollnemnda.

Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: _______________

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Mikalsen fremmet følgende forslag:

Karstein Solvang velges som nytt varamedlem til protokollnemnda.

Jann Karlsen blir fast medlem av undervisningskomiteen.

Avstemning:

Rådmannens forslag med Mikalsens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-187/00 Vedtak:

Britt Tønne Haugan innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Karstein Solvang blir fast medlem i kommunestyret.

Jann Karlsen blir fast medlem av undervisningskomiteen.

Turid Ertzaas, Olav Grenne og Oddmund Myhr rykker opp en plass på varamannslisten til formannskapet.

Oddmund Myhr rykker opp en plass på varamannslisten til næringsstyret.

Oddmund Myhr rykker opp som fast medlem til protokollnemnda.

Som nytt varamedlem til protokollnemnda velges: Karstein Solvang^

 

 

188/00: PROSJEKT SANSEROM I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken oversendes helse- og sosialkomiteen til endelig vedtak, og til undervisningskomiteen for orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

  1. Levanger kommune går inn i et prosjekt med tittel prosjekt Sanserom. Prosjektet har en tidsramme fra 01.09.00 til 31.12.03, der den første perioden er planleggingsfasen.
  2. Prosjektets ledelse legges til Staupshaugen Verksted. Det forutsettes nært samarbeid mellom prosjektledelsen og de samarbeidende etater/organer for å få maksimal synergieffekt ut av prosjektet.
  3. Prosjektet finansieres ved egenkapital og eksterne tilskuddsmidler. 2/3 av egenkapitalen utgjøres ved omdisponering av budsjettmidler som forutsettes være tilstede innen de normale budsjettposter.
  4. Prosjektledelsen utarbeider ved utgangen av hvert kalenderår en orientering til komiteene og administrasjonen om prosjektets utvikling, - første gang innen utgangen av desember 2001.

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Mikalsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag, tillegg til pkt. 3 i rådmannens innstilling:

Det opprettes egen budsjettpost for prosjektet.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-188/00 Vedtak:

Saken, med forslag fremmet i møtet, oversendes helse- og sosialkomiteen til endelig vedtak, og til undervisningskomiteen for orientering.

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune går inn i et prosjekt med tittel prosjekt Sanserom. Prosjektet har en tidsramme fra 01.09.00 til 31.12.03, der den første perioden er planleggingsfasen.
  2. Prosjektets ledelse legges til Staupshaugen Verksted. Det forutsettes nært samarbeid mellom prosjektledelsen og de samarbeidende etater/organer for å få maksimal synergieffekt ut av prosjektet.
  3. Prosjektet finansieres ved egenkapital og eksterne tilskuddsmidler. 2/3 av egenkapitalen utgjøres ved omdisponering av budsjettmidler som forutsettes være tilstede innen de normale budsjettposter.
  4. Prosjektledelsen utarbeider ved utgangen av hvert kalenderår en orientering til komiteene og administrasjonen om prosjektets utvikling, - første gang innen utgangen av desember 2001. ^

 

 

189/00: TV-AKSJONEN 2000 - SOS-BARNEBYER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2000 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 1129-1000-100.

04.10.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-189/00 Vedtak:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2000 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 1129-1000-100. ^

<< | >>

Til toppen