Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 22.11.00, kl. 13:00-14:30
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

207/00

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

208/00

GODKJENNING AV MØTEBOK

 (01.11.00)

vedtak

209/00

MØTEPLAN 2001

saksutredning vedtak

210/00

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001

saksutredning vedtak

211/00

VALG AV 17. MAI-KOMITEEN 2001

saksutredning vedtak

212/00

INNFØRING AV ALMINNELIG EIENDOMSSKATT FRA 01.01.2001 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

213/00

KIRKEGATA 4 B, GNR 315 BNR 222 I LEVANGER - EIENDOMSRETT

saksutredning vedtak

214/00

SØKNAD OM LEIE AV DYRKAJORD VED TUV OPPVEKSTSENTER

saksutredning vedtak

215/00

STAUP VIDEREGÅENDE SKOLE, RESSURSSENTERET - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKHOLHOLDIG DRIKK

saksutredning vedtak

216/00

CAFE MAGNETEN AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN

saksutredning vedtak

217/00

DIRTY NELLY IRISH PUB FORET.NR. 980 450 465 - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN

saksutredning vedtak

218/00

BANKEN DISKOTEK/LEVANGER RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13
Følgende medlemmer/varamedlemmer var tilstede:

Gunnar L. Myhr H Medlem
Svein Erik Musum FRP Medlem
Gerd Haugberg H Medlem
Jarle Haugan V Medlem
Wenche Sundal DNA Medlem
Nils Åge Aune DNA Medlem
Trude Nøst SP Medlem
Steinar Svendgård SP Medlem
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem
Gerd Marit Svendsen SV Medlem
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1
Martin Stavrum SP Varamedlem 3

Ellers møtte:

Fung. Rådmann Meier Hallan og formannskapssekretær Rita-M. Keiserås

Merknader:

Gunnar L. Myhr (H) ble enstemmig valgt som setteordfører.

Repr. Trude Nøst (SP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 212/00.

 

 

207/00: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-207/00 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

208/00: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 1. november 2000 godkjennes.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-208/00 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 1. november 2000 godkjennes.

 

 

209/00: MØTEPLAN 2001

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2001.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Da onsdager kolliderer med Fylkestingets hovedutvalgsmøter ber jeg om at formannskapets møter flyttes til torsdager, da formannskapsmøter ikke er gyldig grunn for fritak for fylkestingets hovedutvalgsmøter. Som Fremskrittspartiets eneste representant i formannskapet ber jeg om forståelse for vår situasjon.

Repr. Martin Stavrum (SP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget avvist med 6 mot 6 stemmer. Ordførerens dobbeltstemme var avgjørende.

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 4 stemmer som ble avgitt for Musums forslag.

FOR-209/00 Vedtak:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2001.

Protokolltilførsel fra repr. Svein Erik Musum (FRP):

Det bør opplyses for alle folkevalgte og listekandidater at de ikke bør stille seg positiv til å stå på lister både til Kommunestyre og Fylkesting, da dette kan føre til at representanter blir fratatt muligheter for å delta i viktige verv i lokalpolitikken i Levanger kommune.

 

 

210/00: BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette inntil 50 flyktninger i løpet av 2001.
 2. Levanger kommune ønsker å gjøre et flerårig vedtak om bosetting for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med å bosette flyktninger. Levanger kommune stiller seg positiv til å ta imot mellom 30 til 50 flyktninger i året de tre neste årene 2002, og 2003 og 2004. Det ønskes gjennomført slik at det kan bosettes mellom 140 og 200 flyktninger de fire neste årene med fleksible kvoter for hvert enkelt år.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

 1. Levanger kommune stiller seg ikke positiv til mottak av inntil 50 flyktninger i løpet av 2001.
 2. Levanger kommune ønsker ikke å gjøre et flerårig vedtak om bosetting av flyktninger enn de vi allerede har forpliktet oss til, dette på grunn av den økonomiske situasjonen Levanger kommune befinenr seg i.

Avstemning:

Rådmannens forslag tiltrådt med 11 mot 1 stemme som ble avgitt for Musums forslag.

FOR-210/00 Innstilling:

 1. Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette inntil 50 flyktninger i løpet av 2001.
 2. Levanger kommune ønsker å gjøre et flerårig vedtak om bosetting for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med å bosette flyktninger. Levanger kommune stiller seg positiv til å ta imot mellom 30 til 50 flyktninger i året de tre neste årene 2002, og 2003 og 2004. Det ønskes gjennomført slik at det kan bosettes mellom 140 og 200 flyktninger de fire neste årene med fleksible kvoter for hvert enkelt år.

 

 

211/00: VALG AV 17. MAI-KOMITEEN 2001

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17. Mai – komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas. Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.

Som ny leder for Hovedkomiteen velges Kristin Buran. Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.

Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer. Søknad om fritak må skje skriftlig.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-211/00 Vedtak:

Det fremlagte forslag til 17. Mai – komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas. Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.

Som ny leder for Hovedkomiteen velges Kristin Buran. Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.

Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer. Søknad om fritak må skje skriftlig.

 

 

212/00: INNFØRING AV ALMINNELIG EIENDOMSSKATT FRA 01.01.2001 I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

  1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt av 6.juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar Levanger kommunestyre å innføre alminnelig eiendomsskatt i kommunen fra og med skatteåret 2001.
  2. Levanger kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatelovens §3 innenfor følgende nærmere avgrensede områder i kommunen: Følger nordlig grense reguleringsplan Gjemble Nedre til nordre og vestre grense reguleringsplan Gjemble Øvre og følger denne til fylkesveg 123 til Gjemleskorsen. Følger fylkesveg 119 til gnr. 15 bnr. 4. Følger nordlig grense gnr. 15. bnr 4. og nord og vestlige grense gnr. 16. Bnr. 5. til fylkesveg 119. Følger fylkesveg 119 til Gilstad Sagbruk og følger privat veg i vestlig retning til fjorden. Følger fjorden til vestre og søndre reguleringsgrense reguleringsplan for Norske Skog til jernbanesidesporet. Følger jernbanesidesporet til hovedjernbanesporet. Derfra følges søndre grense gnr. 37. Bnr. 25. til fylkesveg 111. Følger fylkesveg 111 sørover til fylkesveg 118. Følger fylkesveg 118 til nord- østre grense gnr. 38 bnr. 3 til gnr 31. Bnr 2. og følger dennes nordlige grense til riksveg 754. Følger riksveg 754 til fylkesveg 119 og følger denne til gnr. 23 bnr. 20 og følger dennes sørlige og østlige grense til jernbanen. Følger jernbanen til reguleringsplan E6- Nossum Eidsbotten del II. Områdene innenfor reguleringsplan E6-Nossum Eidsbotten nedre del av Momarka del I og II, Momarka I og II og Høgberget I, II og III. Derfra følges riksveg E6 til fylkesveg 128 og følger denne nordover til gnr. 279 bnr 15, gnr 279 bnr 25, gnr 279 bnr 26. Følger vegen derfra til reguleringsplan industriområdet Heir og omfatter dette. Følger østre/ søndre grense gnr. 273 bnr 18 og følger østre grense gnr 273 bnr 1 til gnr 271 bnr 3. Derfra i rett linje nordover til riksveg 774. Følger riksveg 774 til gårdsveg gnr 272 bnr 1. Følger gårdsvegen til fylkesveg 134. Følger denne østover til grense gnr 271 bnr. 1 og følger grense nordover til Trondheimsfjorden.

   I tillegg kommer området innenfor reguleringsplan Mule.
   Området for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 15.11.2000.
  3. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.
  4. Med hjemmel i kommunelovens § 61 pkt. 2 vedtar Levanger kommunestyre at myndigheten til å treffe avgjørelser i medhold av § 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget, med ankemulighet til formannskapet.
  5. Utkast til skattetakstvedtekter datert 14.11.2000 som følger vedlagt i saken vedtas.
  6. Punkt 9 i vedtak i K.sak 91/1999 oppheves.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Det utarbeides et alternativt kart for grensene som i større grad følger gårds- og bruksnr. utenfor sentrumsområdene. Videre bør det foreligge en bedre dokumentasjon for om skatten ikke kan gjelde for Åsen sentrum og Ekne sentrum.

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Det innføres ikke alminnelig eiendomsskatt i Levanger.

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 5:

Utkast til skattetakstvedtekter datert 14.11.2000 som følger vedlagt i saken vedtas med følgende endring: I pgr. 6 strykes:

"Når det gjelder nyinvesteringer i verker og bruk, jfr. eiendomsskatteloven pgr. 4, skal skattetaksten, de 10 første år anlegget er i drift, settes til 25% av anskaffelseskostnad."

Ordføreren fremmet følgende endringsforslag – pkt. 6:

Punkt 9 i vedtak i K.sak 91/1999 oppheves ikke.

Avstemning:

Haugans utsettelsesforslag avvist med 8 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag pkt. 1 tiltrådt med 8 mot 4 stemmer som ble avgitt for Haugbergs forslag.

Rådmannens forslag pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag pkt. 4 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag pkt. 5 tiltrådt med 10 mot 2 stemmer som ble avgitt for Ingvaldsens forslag.

Rådmannens forslag pkt. 6 tiltrådt med 8 mot 4 stemmer som ble avgitt for ordførerens forslag.

FOR-212/00 Innstilling:

 1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt av 6.juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar Levanger kommunestyre å innføre alminnelig eiendomsskatt i kommunen fra og med skatteåret 2001.
 2. Levanger kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatelovens §3 innenfor følgende nærmere avgrensede områder i kommunen: Følger nordlig grense reguleringsplan Gjemble Nedre til nordre og vestre grense reguleringsplan Gjemble Øvre og følger denne til fylkesveg 123 til Gjemleskorsen. Følger fylkesveg 119 til gnr. 15 bnr. 4. Følger nordlig grense gnr. 15. bnr 4. og nord og vestlige grense gnr. 16. Bnr. 5. til fylkesveg 119. Følger fylkesveg 119 til Gilstad Sagbruk og følger privat veg i vestlig retning til fjorden. Følger fjorden til vestre og søndre reguleringsgrense reguleringsplan for Norske Skog til jernbanesidesporet. Følger jernbanesidesporet til hovedjernbanesporet. Derfra følges søndre grense gnr. 37. Bnr. 25. til fylkesveg 111. Følger fylkesveg 111 sørover til fylkesveg 118. Følger fylkesveg 118 til nord- østre grense gnr. 38 bnr. 3 til gnr 31. Bnr 2. og følger dennes nordlige grense til riksveg 754. Følger riksveg 754 til fylkesveg 119 og følger denne til gnr. 23 bnr. 20 og følger dennes sørlige og østlige grense til jernbanen. Følger jernbanen til reguleringsplan E6- Nossum Eidsbotten del II. Områdene innenfor reguleringsplan E6-Nossum Eidsbotten nedre del av Momarka del I og II, Momarka I og II og Høgberget I, II og III. Derfra følges riksveg E6 til fylkesveg 128 og følger denne nordover til gnr. 279 bnr 15, gnr 279 bnr 25, gnr 279 bnr 26. Følger vegen derfra til reguleringsplan industriområdet Heir og omfatter dette. Følger østre/ søndre grense gnr. 273 bnr 18 og følger østre grense gnr 273 bnr 1 til gnr 271 bnr 3. Derfra i rett linje nordover til riksveg 774. Følger riksveg 774 til gårdsveg gnr 272 bnr 1. Følger gårdsvegen til fylkesveg 134. Følger denne østover til grense gnr 271 bnr. 1 og følger grense nordover til Trondheimsfjorden.

  I tillegg kommer området innenfor reguleringsplan Mule.
  Området for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 15.11.2000.
 3. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.
 4. Med hjemmel i kommunelovens § 61 pkt. 2 vedtar Levanger kommunestyre at myndigheten til å treffe avgjørelser i medhold av § 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget, med ankemulighet til formannskapet.
 5. Utkast til skattetakstvedtekter datert 14.11.2000 som følger vedlagt i saken vedtas.
 6. Punkt 9 i vedtak i K.sak 91/1999 oppheves.

 

 

213/00: KIRKEGATA 4 B, GNR 315 BNR 222 I LEVANGER - EIENDOMSRETT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Dersom staten v/kirke, - utdannings og forskningsdepartementet ikke frafaller innsigelse om eventuell foreldelse, iverksettes rettslige tiltak for å avbryte foreldesesfristen.

22.11.2000 Formannskapet

Brev datert 15.11.00 fra Det kongelige Kirke- Utdannings- og forskningsdep. ble utdelt i møtet.

FOR-213/00:

Saken ble trukket i møtet.

 

 

214/00: SØKNAD OM LEIE AV DYRKAJORD VED TUV OPPVEKSTSENTER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Hallbjørn Holberg tilbys leie av ca. 7 dekar dyrkajord av kommunal eiendom, gnr.83 bnr.5.

2. Leieforholdets varighet settes til 5 år.

3. Det betales kr.1.500,- i årlig leie for arealet.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-214/00 Vedtak:

1.Hallbjørn Holberg tilbys leie av ca. 7 dekar dyrkajord av kommunal eiendom, gnr.83 bnr.5.

2.Leieforholdets varighet settes til 5 år.

3.Det betales kr.1.500,- i årlig leie for arealet.

 

 

215/00: STAUP VIDEREGÅENDE SKOLE, RESSURSSENTERET - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKHOLHOLDIG DRIKK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Staup videregående skole v/ressurssenteret foretaksnummer 974 560 895 gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til sluttede lag for virksomhet i Staupslia 41 og med de skjenkearealer som er anført i søknaden ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

2.Ole I. Heggem og Einar Skjetnemark godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3.Det forutsettes at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser før bevillingen gjøres operativ.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet følgende forslag:

Det gis ikke skjenkebevilling til Staup videregående skole.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for Ingvaldsens forslag.

FOR-215/00 Vedtak:

1. Staup videregående skole v/ressurssenteret foretaksnummer 974 560 895 gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til sluttede lag for virksomhet i Staupslia 41 og med de skjenkearealer som er anført i søknaden ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

2. Ole I. Heggem og Einar Skjetnemark godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser før bevillingen gjøres operativ.

 

 

216/00: CAFE MAGNETEN AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Cafe Magneten AS foretaksnummer 945 747 692 gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin for virksomhet i Magneten kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Arvid Svean og John A. Sund godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser før bevillingen gjøres operativ.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet følgende forslag:

Det gis ikke skjenkebevilling til Cafe Magneten AS.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer som ble avgitt for Ingvaldsens forslag.

FOR-216/00 Vedtak:

1. Cafe Magneten AS foretaksnummer 945 747 692 gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin for virksomhet i Magneten kjøpesenter ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2.Arvid Svean og John A. Sund godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3.Det forutsettes at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser før bevillingen gjøres operativ.

 

 

217/00: DIRTY NELLY IRISH PUB FORET.NR. 980 450 465 - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Dirty Nelly Irish Pub foretaksnummer 980 450 465 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode, 31.03.2004.

2. Harald Eide og Heidi Flåtten godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-217/00 Vedtak:

1.Dirty Nelly Irish Pub foretaksnummer 980 450 465 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode, 31.03.2004.

2.Harald Eide og Heidi Flåtten godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

 

 

218/00: BANKEN DISKOTEK/LEVANGER RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Banken Discotek/Levanger Restaurantdrift AS foretaksnummer 982 515 904 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i kjellerlokaler i Kirkegt.50 ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Bjørn Utseth og Tina Lind godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser før bevillingen gjøres operativ.

22.11.2000 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet følgende forslag:

Det gis ikke skjenkebevilling til Banken Diskotek/Levanger Restaurantdrift AS.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer som ble avgitt for Ingvaldsens forslag.

FOR-218/00 Vedtak:

1. Banken Discotek/Levanger Restaurantdrift AS foretaksnummer 982 515 904 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i kjellerlokaler i Kirkegt.50 ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Bjørn Utseth og Tina Lind godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått lovpålagt kunnskapsprøve om alkohollovens bestemmelser før bevillingen gjøres operativ.

<< | >> | møtekalender
Gå til Levanger kommunes hovedside ^