Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 21.03.01, kl. 13:00-15:45
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

019/01

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

020/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

21.02.01

vedtak

021/01

BOWLING 1 LEVANGER AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN

saksutredning  vedtak

022/01

ORGANISERING AV SVØMMEUNDERVISNINGEN I KOMMUNEN

saksutredning vedtak

023/01

OMORGANISERING AV BIBLIOTEKTILBUDET / SAMORDNING OG OPPGRADERING AV SKOLEBIBLIOTEKENE

saksutredning vedtak

024/01

REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - NYE VEDTEKTER

saksutredning vedtak

025/01

FORSLAG TIL NY DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

saksutredning  vedtak

026/01

BEVILGNING AV ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING

saksutredning vedtak

027/01

POLITISKE VERV - NYTT VALG ETTER DØDSFALL

saksutredning  vedtak

028/01

SIRI MARIE ØVRUM NESGÅRD - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13.
Følgende medlemmer/varamedlemmer var tilstede:

REPRESENTANT Møtte
Odd Thraning DNA Ordfører x
Hans Heieraas SP Varaordfører x
Gunnar L. Myhr H Medlem -
Gudny Ronglan KRF Medlem x
Svein Erik Musum FRP Medlem -
Gerd Haugberg H Medlem -
Jarle Haugan V Medlem x
Wenche Sundal DNA Medlem x
Nils Åge Aune DNA Medlem x
Trude Nøst SP Medlem x
Steinar Svendgård SP Medlem x
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem -
Gerd Marit Svendsen SV Medlem -
Toni Kristin Solbakken FRP Varamedlem 2 x
Olav J. Grenne KRF Varamedlem 5 x
Oddmund Myhr V Varamedlem 6 x
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3 x
Jostein Trøite SV Varamedlem 4 x

Toni Solbakken (FRP) fratrådte møtet etter behandling av sak 022/01. Svein Erik Musum (FRP) tiltrådte da møtet.

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Rådmann Ola Stene fratrådte møtet etter behandling av sak 022/01. Stedfortreder for rådmannen, Ingvar Rolstad tiltrådte da møtet.

Orienteringer:

I Formannskapets møte 4. april vil det bli orientert om containerhavn på Norske Skog. Tidspunkt for møtet denne dag settes til kl. 11.00. ^

 

 

019/01: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-019/01 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

020/01: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 21. februar 2001 godkjennes.

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-020/01 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 21. februar 2001 godkjennes. ^

 

 

021/01: BOWLING 1 LEVANGER AS - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN

KLI-002/01 Vedtak:

Klientutvalget foreslår at saken utsettes i påvente av gjennomgang av Edruskapspolitisk handlingsplan.

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gudny Ronglan (KRF) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes i påvente av gjennomgang av Edruskapspolitisk handlingsplan.

Avstemning:

Ronglans forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer.

FOR-021/01 Vedtak:

Saken utsettes i påvente av gjennomgang av Edruskapspolitisk handlingsplan. ^

 

 

022/01: ORGANISERING AV SVØMMEUNDERVISNINGEN I KOMMUNEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

 1. Saken sendes Undervisningskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret
 2. Saken går til Kultur, miljø og landbrukskomiteen til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Levanger kommune forhandler med Berg-senteret AS/ Badeland med sikte på å kunne dekke grunnskolens behov for svømmeopplæring i Nye Badeland, dvs både det nye 25m - bassenget og det nåværende anlegget.
 2. Konklusjonene i uttalelsen fra rektorkollegiet og kommentarene i saksutredning blir tatt med i det videre arbeid.
 3. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig avtale.

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Jostein Trøite (SV) og Jarle Haugan (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Driften av Lysaker svømmehall opprettholdes til erfaringer med all svømmeundervisning ved Badeland er gjort. Det vil si at det ikke tas stilling til endringer ved Lysaker svømmehall før tidligst ett år etter at svømmingen er flyttet til Badeland. Skulle resultatet bli at kommunen ikke vil drive Lysaker svømmehall videre, må muligheten for at andre kan overta driften av Lysaker svømmehall vurderes.

Repr. Nils Åge Aune (DNA) fremmet følgende forslag:

P.g.a. usikkerhet vedr. svømmeopplæringen og lite oversiktlig økonomisk vurdering stoppes saken i formannskapet.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 12 mot 1 stemme som ble avgitt for Aunes forslag.

FOR-022/01 Vedtak:

 1. Saken, med forslag fremmet i møtet, sendes Undervisningskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret
 2. Saken går til Kultur, miljø og landbrukskomiteen til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Levanger kommune forhandler med Berg-senteret AS/ Badeland med sikte på å kunne dekke grunnskolens behov for svømmeopplæring i Nye Badeland, dvs både det nye 25m - bassenget og det nåværende anlegget.
 2. Konklusjonene i uttalelsen fra rektorkollegiet og kommentarene i saksutredning blir tatt med i det videre arbeid.
 3. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig avtale. ^

 

 

023/01: OMORGANISERING AV BIBLIOTEKTILBUDET / SAMORDNING OG OPPGRADERING AV SKOLEBIBLIOTEKENE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

 1. Saken sendes Kultur, miljø og landbrukskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret.
 2. Saken går til Undervisningskomiteen til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-023/01 Vedtak:

 1. Saken sendes Kultur, miljø og landbrukskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret.
 2. Saken går til Undervisningskomiteen til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 

 

024/01: REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - NYE VEDTEKTER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Vedtekter for Regionsamarbeidet Frostating godkjennes.

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-024/01 Innstilling:

Vedtekter for Regionsamarbeidet Frostating godkjennes. ^

 

 

025/01: FORSLAG TIL NY DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken sendes undervisningskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Forslag til avtale mellom private barnehager og Levanger kommune:

  1. Levanger kommune gir tilskudd til drift av barnehagen ut fra godkjent budsjett.
  2. Det blir avholdt årlige budsjettmøter mellom barnehagene og kommunen hvor gjensidige forpliktelser blir avklart. Budsjettforslaget skal være Undervisningsetaten i hende senest 15.september hvert år.

  3. Levanger kommune har rett til :
  1. Tilskudd mellom barnehagene fordeles to ganger i året i februar og september.
  2. Det er antall barn og barnas oppholdstid som danner grunnlaget for tilskuddsberegningen.

   Tilskudd til private barnehager vil følge konsumprisindeksen.

  3. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder med virkning fra 01.august 2001.
  4. Endringer i sentrale bestemmelser(Lov om barnehager kan medføre revisjon av avtalen.)

2. Barnehagene Bruse , Casa Musica , Hegle og Gjemble vil med virkning fra 01.08.01 få tilbud om avtale på lik linje med de 6 barnehagene som i dag har driftsavtale med kommunen.

I fordeling av tilskudd for høsten 2001 må en som en overgangsordning ta hensyn til de 6 barnehagene som i dag har avtale.

3. Det vil ikke bli inngått avtaler med flere barnehager dersom ikke etterspørselen etter barnehageplasser endres vesentlig.

21.03.2001 Formannskapet

Repr. Gudny Ronglan (KRF) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Komiteen bes vurdere om det fortsatt skal inngås driftsavtale med 6 barnehager som har avtale i dag. Eventuelt kan det være rom for 1 barnehage i tillegg.

De resterende barnehager må vente.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-025/01 Vedtak:

Saken, med forslag fremmet i møtet, sendes undervisningskomiteen som bes fremme innstilling for kommunestyret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Forslag til avtale mellom private barnehager og Levanger kommune:

 1. Levanger kommune gir tilskudd til drift av barnehagen ut fra godkjent budsjett.
 2. Det blir avholdt årlige budsjettmøter mellom barnehagene og kommunen hvor gjensidige forpliktelser blir avklart. Budsjettforslaget skal være Undervisningsetaten i hende senest 15.september hvert år.

 3. Levanger kommune har rett til :
  1. Tilskudd mellom barnehagene fordeles to ganger i året i februar og september.
  2. Det er antall barn og barnas oppholdstid som danner grunnlaget for tilskuddsberegningen.

   Tilskudd til private barnehager vil følge konsumprisindeksen.

  3. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder med virkning fra 01.august 2001.
  4. Endringer i sentrale bestemmelser(Lov om barnehager kan medføre revisjon av avtalen.)

2. Barnehagene Bruse , Casa Musica , Hegle og Gjemble vil med virkning fra 01.08.01 få tilbud om avtale på lik linje med de 6 barnehagene som i dag har driftsavtale med kommunen.

I fordeling av tilskudd for høsten 2001 må en som en overgangsordning ta hensyn til de 6 barnehagene som i dag har avtale.

3. Det vil ikke bli inngått avtaler med flere barnehager dersom ikke etterspørselen etter barnehageplasser endres vesentlig. ^

 

 

026/01: BEVILGNING AV ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Levanger kommune tar opp Etableringslån for videre tildeling for år 2001 i Husbanken med et beløp stort kr. 5.000.000,-
 2. Lånet tas opp som et serielån med løpetid på 18 år, og med nominell flytende rente, p.t. 7%
 3. Lånet skal betjenes i h.h.t. rente og avdragsvilkårene til Husbanken etter vedtak i Departement eller Stortinget.
 4. Det foretas budsj.reguleringer i Levanger kommunes budsjett 2001 som vist i vedlegg 2

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-026/01 Innstilling:

 1. Levanger kommune tar opp Etableringslån for videre tildeling for år 2001 i Husbanken med et beløp stort kr. 5.000.000,-
 2. Lånet tas opp som et serielån med løpetid på 18 år, og med nominell flytende rente, p.t. 7%
 3. Lånet skal betjenes i h.h.t. rente og avdragsvilkårene til Husbanken etter vedtak i Departement eller Stortinget.
 4. Det foretas budsj.reguleringer i Levanger kommunes budsjett 2001 som vist i vedlegg 2 ^

 

 

027/01: POLITISKE VERV - NYTT VALG ETTER DØDSFALL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Steinar Jonny Voldseth blir fast medlem i teknisk komite.

Som nytt medlem til innkvarteringsnemnda for Hegle velges: _______________

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Nils Åge Aune (DNA) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til innkvarteringsnemnda for Hegle velges: Kåre Sveberg.

Avstemning:

Rådmannens forslag og Aunes forslag enstemmig vedtatt.

FOR-027/01 Vedtak:

Steinar Jonny Voldseth blir fast medlem i teknisk komite.

Som nytt medlem til innkvarteringsnemnda for Hegle velges: Kåre Sveberg. ^

 

 

028/01: SIRI MARIE ØVRUM NESGÅRD - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Siri Marie Øvrum Nesgård innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Leif Ketil Lorentsen blir fast medlem i kommunestyret.

Perly Lilly Næssan blir fast medlem i teknisk komite.

21.03.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Britt Mølnås velges som 4.vararepresentant til teknisk komite.

Britt Mølnås velges som medlem i Styret for kommuneskogene.

Avstemning:

Rådmannens forslag og ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-028/01 Vedtak:

Siri Marie Øvrum Nesgård innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Leif Ketil Lorentsen blir fast medlem i kommunestyret.

Perly Lilly Næssan blir fast medlem i teknisk komite.

Britt Mølnås velges som 4.vararepresentant til teknisk komite.

Britt Mølnås velges som medlem i Styret for kommuneskogene. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^