Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 23.05.01, kl. 13:00-17:10
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

046/01

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

047/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

09.05.01

vedtak

048/01

RØDBRYGGENE, KYLLINGBRYGGEN, SJØGATA 15 OG 17 - FORESPØRSEL OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN

saksutredning

vedtak

049/01

HØRING AV SØKNAD OM KONSESJON FOR FJERNVARMEANLEGG

saksutredning

vedtak

050/01

BREIDABLIKKTUNET - KJØP AV EIENDOM

saksutredning

vedtak

051/01

KIRKEGATA 4 B, GNR 315 BNR 222 I LEVANGER - EIENDOMSRETT

saksutredning

vedtak

052/01

NTE-EIERUTREDING.   HØRINGSUTKAST

saksutredning

vedtak

053/01

KLIENTUTVALG - NEDLEGGELSE

saksutredning

vedtak

054/01

DIRTY NELLY IRISH PUB/ANRIK AS  - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

saksutredning

vedtak

055/01

7610 RAMPA AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

saksutredning

vedtak

056/01

NORSK PUB INVEST AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

saksutredning

vedtak

057/01

BUNNUNDERSØKELSE LEVANGERELVA

saksutredning

vedtak

058/01

A/S NOSKE SHELL - LEVERINGS-/SAMARBEIDSAVTALE

saksutredning

vedtak

059/01

HERCEG NOVI - GJENNOPPTA FORBINDELSEN MED LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte
Odd Thraning DNA Ordfører x
Hans Heieraas SP Varaordfører -
Gunnar L. Myhr H Medlem x
Gudny Ronglan KRF Medlem x
Svein Erik Musum FRP Medlem x
Gerd Haugberg H Medlem x
Jarle Haugan V Medlem x
Wenche Sundal DNA Medlem x
Nils Åge Aune DNA Medlem x
Trude Nøst SP Medlem x
Steinar Svendgård SP Medlem x
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem x
Gerd Marit Svendsen SV Medlem -
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1 x
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3 x

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, Kons. Reidun Johansen Rønning

Merknader: 

 

 

046/01: Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-046/01 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

047/01: Godkjenning av møtebok  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 9. mai 2001 godkjennes.

  23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-047/01 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 9. mai 2001 godkjennes.  ^


 

048/01: RØDBRYGGENE, KYLLINGBRYGGEN, SJØGATA 15 OG 17 - FORESPØRSEL OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune avstår ikke grunn i forbindelse med mulig utbygging av eiendommene Sjøgata nr. 15 og nr. 17.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Saken utsettes og det utarbeides en bruksplan for området fra Sundbrua til Havna.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

FOR-048/01 Vedtak:

Saken utsettes og det utarbeides en bruksplan for området fra Sundbrua til Havna. ^

049/01: HØRING AV SØKNAD OM KONSESJON FOR FJERNVARMEANLEGG 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den foreliggende søknad om fjernvarmekonsesjon for Levanger sentrum og Røstad anbefales godkjent.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-049/01 Vedtak:

Den foreliggende søknad om fjernvarmekonsesjon for Levanger sentrum og Røstad anbefales godkjent. ^

 

050/01: BREIDABLIKKTUNET - KJØP AV EIENDOM

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Rådmannen anbefaler at Levanger kommune kjøper eiendommen Staupslia 35 av Tove   Steinmo Eriksen for kr. 1.350.000,- og for øvrig på de betingelser som fremgår av brev dat. 02.05.01 fra advokat Ola A. Storaker.

2.      Kjøpet finansieres over årets budsjettmidler til utbyggingen på Breidablikk.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-050/01 Vedtak:

1.      Rådmannen anbefaler at Levanger kommune kjøper eiendommen Staupslia 35 av Tove Steinmo Eriksen for kr. 1.350.000,- og for øvrig på de betingelser som fremgår av brev dat. 02.05.01 fra advokat Ola A. Storaker.

2.      Kjøpet finansieres over årets budsjettmidler til utbyggingen på Breidablikk. ^

 

 

051/01: KIRKEGATA 4 B, GNR 315 BNR 222 I LEVANGER - EIENDOMSRETT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Intensjonsavtale mellom Opplysningsvesenets fond, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune datert den 03.05.01 godkjennes.

2. Overdragelsessum stor kr.750.000,- overføres til kapitalfondet og tas med på første regulering av inneværende års budsjett.

3. Rådmannen gis fullmakt til å få ordnet de praktiske detaljer forbundet med gjennomføring av forliket herunder besørge underskrift av endelig avtale m.v.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-051/01 Vedtak:

1. Intensjonsavtale mellom Opplysningsvesenets fond, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune datert den 03.05.01 godkjennes.

2. Overdragelsessum stor kr.750.000,- overføres til kapitalfondet og tas med på første regulering av inneværende års budsjett.

3. Rådmannen gis fullmakt til å få ordnet de praktiske detaljer forbundet med gjennomføring av forliket herunder besørge underskrift av endelig avtale m.v. ^

 

 

 

052/01: NTE-EIERUTREDING.   HØRINGSUTKAST

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at NTE omdannes fra foretak til aksjeselskap.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Sæterhaug fremmet flg. forslag til uttalelse:

Levanger kommune tilrår at NTE ikke omdannes fra foretak til aksjeselskap.

Repr. Ronglan fremmet flg. forslag til tillegg i forslag til vedtak:

 ”hvor fylkeskommunen eier majoriteten av aksjene”.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer som ble avgitt for Sæterhaugs forslag.

Repr. Ronglan`s forslag vedtatt med 12 mot 1 stemmer

FOR-052/01 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at NTE omdannes fra foretak til aksjeselskap, hvor fylkeskommunen eier majoriteten av aksjene ^

 

 

053/01: KLIENTUTVALG - NEDLEGGELSE

09.05.2001 Klientutvalget

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KLI-003/01 INNSTILLING:

1. Klientutvalget legges ned fra 1.8 2001.04.06

2.  Rådmannen behandler klager i medhold av lov om kommunehelsetjenesten av 19.11.82,§ 2-4, og lov om sosiale tjenester av 13.12.91, §§ 4 og 5.

3.  Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg i bevillingssaker etter alkoholloven av 02.06.89, §1-7, 2. ledd og sørger med dette for de sosialfaglige vurderinger. Helse – og sosialkomiteen skal ha tilgang til kontrollrapportene.

Rådmannen skal avgjøre klager på søknader om tilskudd og lån etter retningslinjene for kommunens husnemdssaker.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-053/01 Innstilling:

1.      Klientutvalget legges ned fra 1.8 2001.04.06

2.      Rådmannen behandler klager i medhold av lov om kommunehelsetjenesten av 19.11.82,§ 2-4, og lov om sosiale tjenester av 13.12.91, §§ 4 og 5.

3.      Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg i bevillingssaker etter alkoholloven av 02.06.89, §1-7, 2. ledd og sørger med dette for de sosialfaglige vurderinger. Helse – og sosialkomiteen skal ha tilgang til kontrollrapportene.

Rådmannen skal avgjøre klager på søknader om tilskudd og lån etter retningslinjene for kommunens husnemdssaker. ^

 

 

054/01: DIRTY NELLY IRISH PUB/ANRIK AS  - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Dirty Nelly Irish Pub/Anrik AS foretaksnummer 981 095 073 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode, 31.03.2004.

2. Jostein Eirik Gjermstad og Anne Bettum godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Ronglan fremmet flg. forslag:

Dirty Nelly Irish Pub/Anrik AS foretaksnummer 981 095 073 gis ikke alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode,  31.03.2004.  

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme som ble avgitt for Ronglans forslag

FOR-054/01 Vedtak:

1. Dirty Nelly Irish Pub/Anrik AS foretaksnummer 981 095 073 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin ut inneværende bevillingsperiode, 31.03.2004.

2. Jostein Eirik Gjermstad og Anne Bettum godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. ^


 

 

055/01: 7610 RAMPA AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. 7610 Rampa AS foretaksnummer 982 968 100 gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin til sluttede lag i selskapsavdeling ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Dagrun Myhr og Inger Marie Norum godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Ronglan fremmet flg. forslag:

”7610 Rampa AS foretaksnummer 982 968 100 gis ikke alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin til sluttede lag i selskapsavdeling ut inneværende bevillings-periode – 31.03.2004.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme som ble avgitt for Ronglans forslag

FOR-055/01 Vedtak:

1. 7610 Rampa AS foretaksnummer 982 968 100 gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, samt brennevin til sluttede lag i selskapsavdeling ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Dagrun Myhr og Inger Marie Norum godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ. ^


 

056/01: NORSK PUB INVEST AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Norsk Pub Invest AS foretaksnummer 883 141 652 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i kjellerlokaler i Kirkegt. 50 ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

2. Gun-Sølvi Johannessen og Trond Flataas godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.  

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Ronglan fremmet flg. forslag:

”Norsk Pub Invest AS foretaksnummer 883 141 652 gis ikke alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i kjellerlokaler i Kirkegt. 50 ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme som ble avgitt for Ronglans forslag

FOR-056/01 Vedtak:

1. Norsk Pub Invest AS foretaksnummer 883 141 652 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for virksomhet i kjellerlokaler i Kirkegt. 50 ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

2. Gun-Sølvi Johannessen og Trond Flataas godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ. ^

057/01: BUNNUNDERSØKELSE LEVANGERELVA

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-057/01 Vedtak:

1.      Det igangsettes undersøkelse av bunndyrfaunaen i nedre del av Levangerelva innenfor en kostnadsramme på kr. 100.000.

2.      Undersøkelsen finansieres over investeringsbudsjettet for samferdsel ”Gangbru havna/Holmhaugen.

3.      Finansieringen forskutteres ved bruk av gjenstående beløp på Røstad. ^

 

 

058/01: A/S NOSKE SHELL - LEVERINGS-/SAMARBEIDSAVTALE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fremforhandlet avtale mellom ”Frostatingskommunene” og A/S Norske Shell for levering av fyringsolje og diesel i bulk, samt drivstoff til biler godkjennes av Levanger kommune

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-058/01 Vedtak:

Fremforhandlet avtale mellom ”Frostatingskommunene” og A/S Norske Shell for levering av fyringsolje og diesel i bulk, samt drivstoff til biler godkjennes av Levanger kommune


 

059/01: HERCEG NOVI - GJENNOMTA FORBINDELSEN MED LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune søker om midler i KS og Utenriksdepartementet til forprosjekt med sikte på å lage et flerårig samarbeidsprosjekt med Herzeg Novi Montenegro med utvikling av lokaldemokrati og lokal forvaltning som hovedformål.

23.05.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-059/01 Vedtak:

Levanger kommune søker om midler i KS og Utenriksdepartementet til forprosjekt med sikte på å lage et flerårig samarbeidsprosjekt med Herzeg Novi Montenegro med utvikling av lokaldemokrati og lokal forvaltning som hovedformål ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^