Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 15.08.01, kl. 13:00-13:30 
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

083/01

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

084/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

11.07.01

vedtak

085/01

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARIUS GRANÅS

saksutredning

vedtak

086/01

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - GUNVOR SANDVIK

saksutredning

vedtak

087/01

SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM MEDLEM AV ELDRES RÅD - HÅKON HALS

saksutredning

vedtak

088/01

VINMONOPOLET - SØKNAD OM GODKJENNING AV BUTIKKBELIGGENHET

saksutredning

vedtak

089/01

STIFTELSEN SKALLSTUGGU - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN

saksutredning

vedtak

090/01

LEVANGER AVLØPSRENSEANLEGG 2. BYGGETRINN - REVIDERT BUDSJETT

saksutredning

vedtak

091/01

SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2001

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x  
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem - forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem - forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1 x (Ronglan)
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
Kjell Vang SV Varamedlem 1 x (Ingvaldsen)

  Ellers møtte:

Stedfortredende rådmann Meier Hallan og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. ^

Merknader:


 

083/01: REFERATSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-083/01 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

084/01: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 11. juli 2001 godkjennes.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-084/01 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 11. juli 2001 godkjennes. ^


   

085/01: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARIUS GRANÅS

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Marius Granås fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.  

Steinar Jonny Voldseth blir fast medlem i kommunestyret.

Gunnhild M Ø Nesgård blir fast medlem i undervisningskomiteen.

Som nytt styremedlem i Stiftelsen Skallstuggu velges: _______________________

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Som nytt styremedlem i Stiftelsen Skallstuggu velges: Per Jarle Eriksen  

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-085/01 Vedtak:

Marius Granås fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.  

Steinar Jonny Voldseth blir fast medlem i kommunestyret.

Gunnhild M Ø Nesgård blir fast medlem i undervisningskomiteen.

Som nytt styremedlem i Stiftelsen Skallstuggu velges: Per Jarle Eriksen ^


 

086/01: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - GUNVOR SANDVIK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Gunvor Sandvik fritas fra sitt verv som varamedlem i undervisningskomiteen for resten av inneværende valgperiode.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-086/01 Vedtak:

Gunvor Sandvik fritas fra sitt verv som varamedlem i undervisningskomiteen for resten av inneværende valgperiode. ^


   

087/01: SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM MEDLEM AV ELDRES RÅD - HÅKON HALS

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Håkon Hals fritas fra sitt verv som medlem av Eldres Råd for resten av inneværende valgperiode.

Åse Kvam blir fast medlem i rådet.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-087/01 Vedtak:

Håkon Hals fritas fra sitt verv som medlem av Eldres Råd for resten av inneværende valgperiode.  

Åse Kvam blir fast medlem i rådet. ^


 

088/01: VINMONOPOLET - SØKNAD OM GODKJENNING AV BUTIKKBELIGGENHET 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I medhold av alkohollovens § 3-3 godkjennes Vinmonopolets planer om flytting av sin virksomhet til Sameiet Jernbanegt. 4-10.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-088/01 Vedtak:

I medhold av alkohollovens § 3-3 godkjennes Vinmonopolets planer om flytting av sin virksomhet til Sameiet Jernbanegt. 4-10. ^


 

 

089/01: STIFTELSEN SKALLSTUGGU - SØKNAD OM ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING FOR ØL, VIN OG BRENNEVIN  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Stiftelsen ”Skallstuggu” foretaksnummer 858 606 152 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin og med de skjenkeareal som fremgår av søknad ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Petter Thorsen og Sissel Kvistad godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

FOR-089/01 Vedtak:

1. Stiftelsen ”Skallstuggu” foretaksnummer 858 606 152 gis alminnelig    skjenkebevilling for øl, vin og brennevin og med de skjenkeareal som fremgår av  søknad ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.  

2. Petter Thorsen og Sissel Kvistad godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3.Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ. ^


 

 

090/01: LEVANGER AVLØPSRENSEANLEGG 2. BYGGETRINN - REVIDERT BUDSJETT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Det velges en løsning med lukkede slamcontainere for utlasting, lagring og transport av avvannet slam.

2.      Forprosjektet med revidert kostnadsoverslag på kr. 40.100.000 godkjennes.

3.      Anlegget finansieres som følger over investeringsbudsjettet:

1998          6630  Renseanlegg Havna                         kr.   1.480.000

1999          6630  Renseanlegg Havna                         kr. 10.000.000

2000          6630  Renseanlegg Havna                         kr. 25.000.000

2001          6630  Renseanlegg Havna                         kr.   6.800.000

      K-sak 76/99  Levangersundet nordre side             -  kr.   2.130.000

      Sum                                                                               kr.  41.150.000

4.      6630 Renseanlegg Havna reduseres med kr. 1.050.000.

5.      Ny post 6630 Forlengelse utslippsledning Havna økes med kr. 1.050.000.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag tiltrådt med 12 mot 1 stemme.

FOR-090/01 Innstilling:

1.      Det velges en løsning med lukkede slamcontainere for utlasting, lagring og transport av avvannet slam.

2.      Forprosjektet med revidert kostnadsoverslag på kr. 40.100.000 godkjennes.

3.      Anlegget finansieres som følger over investeringsbudsjettet:

1998          6630  Renseanlegg Havna                         kr.   1.480.000

1999          6630  Renseanlegg Havna                         kr. 10.000.000

2000          6630  Renseanlegg Havna                         kr. 25.000.000

2001          6630  Renseanlegg Havna                         kr.   6.800.000

      K-sak 76/99  Levangersundet nordre side             -  kr.   2.130.000

      Sum                                                                               kr.  41.150.000

4.      6630 Renseanlegg Havna reduseres med kr. 1.050.000.

5.      Ny post 6630 Forlengelse utslippsledning Havna økes med kr. 1.050.000.   ^

 


 

091/01: SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2001  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Skatteregnskapet for 1.halvår 2001 tas til orientering.

15.08.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-091/01 Vedtak:

Skatteregnskapet for 1.halvår 2001 tas til orientering. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^