Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 12.09.01, kl. 13:00-17:00
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

093/01

Referatsaker

saksutredning

vedtak

094/01

FASTSETTING AV GEBYR PÅ KOMMUNAL BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

saksutredning

vedtak

095/01

EIENDOMMEN ELVHEIM I ÅSEN

saksutredning

vedtak

096/01

SKOGN PRESTEGÅRD - HELHETSVURDERING, UTTALELSE

saksutredning

vedtak

097/01

REGULERINGSPLAN TINBUEN - 232-006

saksutredning

vedtak

098/01

SYKEHJEMSUTBYGGING I SENTRUM

saksutredning

vedtak

099/01

FORNY 2001 - FORPROSJEKTRAPPORT -  ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:
 

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x  
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem - forfall
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem - forfall
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1 x (Nøst)
Jostein Trøite SV Varamedlem 4 x (Svendsen)

  Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås  ^

 

Merknader:

 

093/01: Referatsaker  

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-093/01 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

094/01: FASTSETTING AV GEBYR PÅ KOMMUNAL BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

A.     Salg av øl:

 

1.

Rema 1000

Kr.  9.920,-

2.

Mega Levanger

    12.800,-

3.

Rimi Magneten

    10.920,-

4.

Prix Levangernesset

      5.760,-   

5.

Bunnpris Levangernesset

      3.178,-  

6.

S-Nærkjøp Okkenhaug

      1.000,- 

7.

Prix Skogn

      5.280,-  

8.

J.Skjesol Dagligvare AS

      3.200,-  

9.

Bunnpris Skogn

      4.305,-

10.

S-Nærkjøp Ekne

      1.000,-

11.

Coop Åsen B.A.

      2.885,-  

12.

Coop Åsenfjord

      1.280,-

13.

Coop Ytterøy

      1.040,- 

  B. Skjenking av alkoholholdig drikk:

1.

Backlund Restaurantdrift AS

Kr.   4.930,-

2.

Taipan Eiendom AS

       3.000,-

3.

Oskar`s

     15.949,-

4.

Royal Park Restaurant

       3.000,-

5.

Cafe Skognstuene

       3.000,-

6.

Dirty Nelly Irish Pub

       6.583,- 

7.

Levanger Kro AS

       3.000,-  

8.

Cafe`Korpen

       3.246,-

9.

Pernilles Cafe`

       3.000,-

10.

Kjell`s Kro

       3.000,-

11.

Venezia Pizzeria

       3.000,- 

12.

Norsk Pub Invest AS

       3.000,-

13.

Mama Rosa

       3.000,-

14.

Gilroy Levanger AS

       5.839,- 

15.

Emil`s Greske Hjørne AS

       3.000,-

16.

Bowling 1 Levanger AS

       3.000,- 

17.

Norsk Pub Invest AS

       3.000,-

18.

Rampa AS

       3.000,-

19.

Stiftelsen ”Skallstuggu”

       3.000,- 

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-094/01 Vedtak:

A.     Salg av øl:  

1.

Rema 1000

Kr.  9.920,-

2.

Mega Levanger

    12.800,-

3.

Rimi Magneten

    10.920,-

4.

Prix Levangernesset

      5.760,-    

5.

Bunnpris Levangernesset

      3.178,-  

6.

S-Nærkjøp Okkenhaug

      1.000,- 

7.

Prix Skogn

      5.280,-  

8.

J.Skjesol Dagligvare AS

      3.200,-  

9.

Bunnpris Skogn

      4.305,-

10.

S-Nærkjøp Ekne

      1.000,-

11.

Coop Åsen B.A.

      2.885,-  

12.

Coop Åsenfjord

      1.280,-

13.

Coop Ytterøy

      1.040,- 

B. Skjenking av alkoholholdig drikk:

1.

Backlund Restaurantdrift AS

Kr.   4.930,-

2.

Taipan Eiendom AS

       3.000,-

3.

Oskar`s

     15.949,-

4.

Royal Park Restaurant

       3.000,-

5.

Cafe Skognstuene

       3.000,-

6.

Dirty Nelly Irish Pub

       6.583,- 

7.

Levanger Kro AS

       3.000,-  

8.

Cafe`Korpen

       3.246,-

09.

Pernilles Cafe`

       3.000,-

10.

Kjell`s Kro

       3.000,-

11.

Venezia Pizzeria

       3.000,- 

12.

Norsk Pub Invest AS

       3.000,-

13.

Mama Rosa

       3.000,-

14.

Gilroy Levanger AS

       5.839,- 

15.

Emil`s Greske Hjørne AS

       3.000,-

16.

Bowling 1 Levanger AS

       3.000,- 

17.

Norsk Pub Invest AS

       3.000,-

18.

Rampa AS

       3.000,-

19.

Stiftelsen ”Skallstuggu”

       3.000,- 


  ^

 

 

095/01: EIENDOMMEN ELVHEIM I ÅSEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å selge eiendommen Elvheim, gnr 206/4 og 208/11 i Levanger kommune for kr 100 000. Det settes som forutsetning at  Åsen historielag enten er kjøper eller at Åsen Historielag samtykker i de klausuler som blir satt ved salg til andre.

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-095/01 Vedtak:

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å selge eiendommen Elvheim, gnr 206/4 og 208/11 i Levanger kommune for kr 100 000. Det settes som forutsetning at  Åsen historielag enten er kjøper eller at Åsen Historielag samtykker i de klausuler som blir satt ved salg til andre. ^

 

 

 

096/01: SKOGN PRESTEGÅRD - HELHETSVURDERING, UTTALELSE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune ser positivt på salg av Skogn prestegård under følgende forutsetninger:

Jordbruksarealet tilhørende Skogn prestegård, gnr. 19/ bnr. 1,  selges som tilleggsjord til nabobrukene etter nærmere vurdering sammen med landbruksmyndighetene. Levanger kommune overtar et nærmere angitt areal på ca 80 daa som benyttes til makeskifte i forbindelse med erverv av næringsareal fra en naboeiendom.

Det avsettes et nødvendig areal til utvidelse av Alstadhaug kirkegård i samsvar med kirkegårdsplan som er under utarbeiding. Det samme gjelder for trafikkareal, parkering og lignende. Samlet areal til kirkegårdsutvidelse m.m. anslås til 50 daa.

Hele bygningsmassen beholdes som en enhet sammen med Alstadhaug kirke. Det bør utarbeides en samlet plan for dette kulturmiljøet. Prestebolig  hører med i dette området.

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune ser positivt på salg av Skogn prestegård under følgende forutsetninger:

Skogn prestegård er en av de større jordbruksenhetene i Levanger på 485 daa dyrka jord, det vil være naturlig at den selges som en enhet. Det at prestegården også i fremtiden blir drevet som en enhet vil og være den sikreste måten å sikre kulturlandskapet rundt kirken på.

Det avsettes et nødvendig areal til utvidelse av Alstadhaug kirkegård i samsvar med kirkegårdsplan som er under utarbeiding. Det samme gjelder for trafikkareal, parkering og lignende. Samlet areal til kirkegårdsutvidelse m.m. anslås til 50 daa.

Bygningsmassen må ved salg disponeres på en slik måte at kulturmiljøet bevares.

Repr. Gudny Ronglan (KRF) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune ser positivt på salg av Skogn prestegård under følgende forutsetninger:

Skogn prestegård er en av de større jordbruksenhetene i Levanger på 485 daa dyrka jord, det vil være naturlig at jordbruksarealet selges samlet.. Det at prestegården også i fremtiden blir drevet som en enhet vil og være den sikreste måten å sikre kulturlandskapet rundt kirken på.

Det avsettes et nødvendig areal til utvidelse av Alstadhaug kirkegård i samsvar med kirkegårdsplan som er under utarbeiding. Det samme gjelder for trafikkareal, parkering og lignende. Samlet areal til kirkegårdsutvidelse m.m. anslås til 50 daa.

Bygningsmassen beholdes som en enhet sammen med Alstadhaug kirke. Det bør utarbeides en samlet plan for dette kulturmiljøet. Presteboligen hører med i dette området.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom Myhr sitt forslag og Ronglan sitt forslag fikk Myhrs forslag 12 stemmer og Ronglan sitt forslag 1 stemme. Ved endelig votering mellom Myhrs forslag og rådmannens innstilling ble Myhrs forslag enstemmig vedtatt.

FOR-096/01 Vedtak:

Levanger kommune ser positivt på salg av Skogn prestegård under følgende forutsetninger:

Skogn prestegård er en av de større jordbruksenhetene i Levanger på 485 daa dyrka jord, det vil være naturlig at den selges som en enhet. Det at prestegården også i fremtiden blir drevet som en enhet vil og være den sikreste måten å sikre kulturlandskapet rundt kirken på.

Det avsettes et nødvendig areal til utvidelse av Alstadhaug kirkegård i samsvar med kirkegårdsplan som er under utarbeiding. Det samme gjelder for trafikkareal, parkering og lignende. Samlet areal til kirkegårdsutvidelse m.m. anslås til 50 daa.

Bygningsmassen må ved salg disponeres på en slik måte at kulturmiljøet bevares. ^


 

097/01: REGULERINGSPLAN TINBUEN - 232-006

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune erverver friområde på Tinbuen ti en pris på kr 4 pr kvm. Det søkes staten om statlig erverv, subsidiært statlig tilskott til ervervet. Det settes i gang planlegging av utvikling og tilrettelegging av området. Området går inn som part i veglag Losbakken-Langøya. Ervervet finansieres med salgsmidler og ubrukte investeringsmidler miljø.

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-097/01 Vedtak:

Levanger kommune erverver friområde på Tinbuen ti en pris på kr 4 pr kvm. Det søkes staten om statlig erverv, subsidiært statlig tilskott til ervervet. Det settes i gang planlegging av utvikling og tilrettelegging av området. Området går inn som part i veglag Losbakken-Langøya. Ervervet finansieres med salgsmidler og ubrukte investeringsmidler miljø. ^


 

098/01: SYKEHJEMSUTBYGGING I SENTRUM

HSK-027/01 Innstilling:

1.      Breidablikktunet ombygges/renoveres med 26 sykehjemsplasser og 39 omsorgsboliger og som base for Distrikt Nord. Utbyggingen må skje innenfor en ramme på 3530 kvm nybygg 2822 kvm ombygd areal som godkjent romprogram.

2.      Plan og byggenemnda gis i oppdrag å utarbeide et fullstendig forprosjekt på grunnlag av arealrammen i romprogrammet.

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-098/01 Innstilling:

1.      Breidablikktunet ombygges/renoveres med 26 sykehjemsplasser og 39 omsorgsboliger og som base for Distrikt Nord. Utbyggingen må skje innenfor en ramme på 3530 kvm nybygg 2822 kvm ombygd areal som godkjent romprogram. 

2.      Plan og byggenemnda gis i oppdrag å utarbeide et fullstendig forprosjekt på grunnlag av arealrammen i romprogrammet. ^


 

 

099/01: FORNY 2001 - FORPROSJEKTRAPPORT -  ØKONOMIPLAN 2002 - 2005  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Økonomiplan 2002-2005 vedtas som foreslått i Hovedrapport fra forprosjektfasen med de endringer som framkommer i denne sak. Budsjettrammene legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2002. Dette skal vedtas på resultatenhetsnivå.

2.      Levanger kommune organiseres fra 1.1.2002 som framgår av organisasjonskart i denne sak. Rådmannen får fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Alle lederstillinger med unntak av pleie og omsorg lyses ut internt og ansettes av rådmannen ved bruk av kommunens ansettelsesutvalg.

4.      AS Jernbanegt 14 B legges ikke inn i boligforetaket. Eiendommen selges til høystbydende.

5.      Med unntak av nedklassifisering av veger samt skole- og barnehagestruktur gjennomføres for øvrig de endringstiltak som er foreslått i forprosjektrapporten.

6.      Tidligere vedtatt oppjustering av prisene i barnehagene fra 1.1.2002 oppheves.

7.      Resultatenhetene får budsjettansvar og myndighet til å drive sin virksomhet innenfor de rammer som besluttes for organisasjonen Levanger kommune. Det innføres lederavtaler, samt tjenesteytingsavtaler inkl internhusleie. Rådmannen legger fram forslag til oppdatert delegasjonsreglement og økonomireglement så snart som mulig.

8.      Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn bu, Levanger bu og Ekne/Tuv os å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendaskolene.

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag pkt. 8:

Mellomtrinnet ved Tuv, Markabygda og Okkenhaug og ungdomstrinnet på Ytterøy skole legges ned. Leder for resultatenhetene Skogn bu, Levanger bu og Ekne/Tuv os pålegges i samarbeid med samarbeidsutvalgene å organisere undervisningen slik at elevene får så mye undervisning i sitt nærmiljø som mulig. Fordelingen av elever mellom Levanger og Hegle organiseres slik at småskoletrinnet går på Hegle og mellomtrinnet på Levanger.

Repr. Gunnar L. Myhr (Høyre) fremmet følgende forslag:

1.      Økonomiplan 2002-2005 vedtas som foreslått i Hovedrapport fra forprosjektfasen med de endringer som framkommer i denne sak. Budsjettrammene legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2002. Dette skal vedtas på resultatenhetsnivå.

2.      Levanger kommune organiseres fra 1.1.2002 som framgår av organisasjonskart i denne sak. Rådmannen får fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Alle lederstillinger med unntak av pleie og omsorg lyses ut internt og ansettes av rådmannen ved bruk av kommunens ansettelsesutvalg.

4.      AS Jernbanegt 14 B legges ikke inn i boligforetaket. Eiendommen selges til høystbydende.

5.      Med unntak av nedklassifisering av veger, gjennomføres for øvrig de endringstiltak som er foreslått i forprosjektrapporten.

6.      Tidligere vedtatt oppjustering av prisene i barnehagene fra 1.1.2002 oppheves.

7.      Resultatenhetene får budsjettansvar og myndighet til å drive sin virksomhet innenfor de rammer som besluttes for organisasjonen Levanger kommune. Det innføres lederavtaler, samt tjenesteytingsavtaler inkl internhusleie. Rådmannen legger fram forslag til oppdatert delegasjonsreglement og økonomireglement så snart som mulig.

Repr. Hans Heieraas fremmet på vegne av gruppene i formannskapet følgende forslag til nytt pkt. 8:

Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn BU, Levanger OS, Frol U og Ekne/Tuv OS å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendaskolene. Frol U og Ytterøy U blir egen resultatenhet. I området Levanger/Hegle går 1-4 på Hegle og 5-7 på Levanger. Dersom resultatenhetene selv har forslag som de anser bedre innenfor sine økonomiske rammer og lovverket, kan de gjennomføre disse.

Repr. Myhr trakk deretter sitt forslag.

Avstemning:

Rådmannens forslag pkt. 1-7 samt fellesforslaget fra Heieraas til nytt pkt. 8 ble enstemmig tiltrådt.

FOR-099/01 Innstilling:

1.      Økonomiplan 2002-2005 vedtas som foreslått i Hovedrapport fra forprosjektfasen med de endringer som framkommer i denne sak. Budsjettrammene legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2002. Dette skal vedtas på resultatenhetsnivå.

2.      Levanger kommune organiseres fra 1.1.2002 som framgår av organisasjonskart i denne sak. Rådmannen får fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Alle lederstillinger med unntak av pleie og omsorg lyses ut internt og ansettes av rådmannen ved bruk av kommunens ansettelsesutvalg.

4.      AS Jernbanegt 14 B legges ikke inn i boligforetaket. Eiendommen selges til høystbydende.

5.      Med unntak av nedklassifisering av veger samt skole- og barnehagestruktur gjennomføres for øvrig de endringstiltak som er foreslått i forprosjektrapporten.

6.      Tidligere vedtatt oppjustering av prisene i barnehagene fra 1.1.2002 oppheves.

7.      Resultatenhetene får budsjettansvar og myndighet til å drive sin virksomhet innenfor de rammer som besluttes for organisasjonen Levanger kommune. Det innføres lederavtaler, samt tjenesteytingsavtaler inkl internhusleie. Rådmannen legger fram forslag til oppdatert delegasjonsreglement og økonomireglement så snart som mulig.

8.      Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn BU, Levanger OS, Frol U og Ekne/Tuv OS å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendaskolene. Frol U og Ytterøy U blir egen resultatenhet. I området Levanger/Hegle går 1-4 på Hegle og 5-7 på Levanger. Dersom resultatenhetene selv har forslag som de anser bedre innenfor sine økonomiske rammer og lovverket, kan de gjennomføre disse. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^