Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 26.09.01, kl. 13:00-14:30
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

100/01

GODKJENNING AV MØTEBOK     |  15.08.01 | 05.09.01 | 12.09.01 |

 

vedtak

101/01

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER FOR SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT - ANNE-BRIT SKJETNE

saksutredning

vedtak

102/01

SØKNAD OM FORTSATT PERMISJON FRA POLITISKE VERV - TORE ROLLAND

saksutredning

vedtak

103/01

ÅSEN RESTAURANTDRIFT A/S - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.04.2004

saksutredning

vedtak

104/01

KOMMUNEDELPLAN SKOGN

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13
Oppmøte:
 

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem - forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem - forfall
Gerd Haugberg H Medlem - forfall
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem - forfall
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1 x (Haugberg)
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 3 x (Musum)
Olav J. Grenne KRF Varamedlem 5 x (Ronglan)
Guri Skjesol SP Varamedlem 4 x (Nøst)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Diverse:

Vedr. en evt. sympatierklæring overfor Lierne kommune og rovdyrproblematikken (”Arvasslibinna”), ble det vedtatt med 8 mot 4 stemmer at sak må legges fram for formannskapet.

**********

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende forslag vedr. eiendomsskatt:

Det velges tre av formannskapets medlemmer for å se på grensene for utskriving av eiendomsskatten, og evt. fremme forslag om endringer.

Det ble enstemmig vedtatt at sak må legges fram for formannskapet.

**********

Rådmannen orienterte vedr. tilleggsregning fra KLP.

**********

Rådmannen orienterte vedr. ordningen med enslige mindreårige og bruk av hjelpeverger.


 

100/01: Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 15. august 2001 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte den 5. september 2001 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte den 12. september 2001 godkjennes.

26.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-100/01 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 15. august 2001 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte den 5. september 2001 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte den 12. september 2001 godkjennes.  ^

 


101/01: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER FOR SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT - ANNE-BRIT SKJETNE  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Anne-Brit Skjetne fritas fra sitt verv som leder for skattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av inneværende valgperiode.

Som ny leder velges: ______________________

Som nytt medlem velges: ______________________

26.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Nils Åge Aune (DNA) fremmet følgende forslag:

Guttorm Forr rykker opp som fast medlem i nemnda.

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Valg av leder utsettes.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Aunes forslag enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

FOR-101/01 Vedtak:

Anne-Brit Skjetne fritas fra sitt verv som leder for skattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av inneværende valgperiode.  

Guttorm Forr rykker opp som fast medlem i nemnda.

Valg av leder utsettes.  ^


 

 

102/01: SØKNAD OM FORTSATT PERMISJON FRA POLITISKE VERV - TORE ROLLAND

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Tore R. Rolland innvilges fortsatt permisjon fra verv som medlem av kommunestyret og undervisningskomiteen fra 01.09.01 til 31.08.02.

Asle Granås blir fortsatt fast medlem i kommunestyret og Petter Ingvald Walseth blir fortsatt fast medlem i undervisningskomiteen.

26.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-102/01 Vedtak:

Tore R. Rolland innvilges fortsatt permisjon fra verv som medlem av kommunestyret og undervisningskomiteen fra 01.09.01 til 31.08.02.

Asle Granås blir fortsatt fast medlem i kommunestyret og Petter Ingvald Walseth blir fortsatt fast medlem i undervisningskomiteen.   ^


 

 

103/01: ÅSEN RESTAURANTDRIFT A/S - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.04.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Åsen Restaurantdrift AS foretaksnummer 983 385 494 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet i det gamle NTE – bygget i Åsen sentrum og med de skjenkeareal som fremgår av vedlegg til søknad ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Per Einar Almlid og Sven Harald Munkhaug godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.

26.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 10 mot 2 stemmer.

FOR-103/01 Vedtak:

1. Åsen Restaurantdrift AS foretaksnummer 983 385 494 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet i det gamle NTE – bygget i Åsen sentrum og med de skjenkeareal som fremgår av vedlegg til søknad ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Per Einar Almlid og Sven Harald Munkhaug godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.  ^


 

 

104/01: KOMMUNEDELPLAN SKOGN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken sendes til teknisk komité

RÅDMANNENS  FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til kommunedelplan Skogn legges ut til offentlig ettersyn.

26.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Saken sendes til teknisk komite med følgende merknad:

I 1. Grensene for I1 endres slik at området øst for E6 av gnr. 96 bnr. 2 blir lagt til I1. De øvrige grenser endres slik at det totale arealet beholdes. Viser til vedlagte kart.  

I 2. Industriområdet på Gråmyra utvides mot nord – vest, i stedet for mot øst. Det vil knytte de to nåværende industriområdene på Gråmyra sammen og gi den beste arrondering av industriområdet. Viser til vedlagte kart.

S 3 – Reemyra tas ut av planen. Ut fra tidligere erfaring vil det ikke være behov for dette arealet i planperioden.  

3.10 Kommunikasjon: Det arbeides videre med omlegging av FV 119 forbi Alstadhaug kirke, en omlegging som er nødvendig.

Repr. Nils Åge Aune (AP):

Dagens “friområde” i Holåsen reguleres som fremtidig friområde.

Repr. Hans Heiraas (SP) fremmet følgende forslag:

Planen sendes teknisk komité med følgende merknad:

Siste setning i andre avsnitt s. 21 strykes. Setningen starter med: ”…… Videre taler en rekke faktorer…….”  og slutter med: ”…, 3-5 enheter pr. daa byggeareal”

Ordføreren fremmet følgende forslag til merknader:

Forslag til tilføyelser/ endring under pkt. 3.13, bestemmelser:

Pkt. 1. Eksisterende bebyggelse tilknyttet stedbunden næring, samt eksisterende boligbebyggelse i området langs sjø og vassdrag inntil 100 meter fra strandlinjen kan søkes endret med om-, til- eller påbygginger samt oppføring av driftsbygninger, garasjer, uthus og lignende og gjennombygging etter brann og lignende i den grad det ikke etableres nye boenheter.

Pkt. 2.  Eksisterende boligbebyggelse i landbruk-, natur- og friluftområder kan søkes endret med om- , til- eller påbygginger samt oppføring av garasjer, uthus og lignende og gjennombygging etter brann og lignende i den grad det ikke etableres nye boenheter.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken, med forslag/merknader fremmet i møtet, sendes til teknisk komité.

Avstemning:

Ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FOR-104/01 Vedtak:

Saken, med forslag/merknader fremmet i møtet, sendes til teknisk komité.  

RÅDMANNENS  FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til kommunedelplan Skogn legges ut til offentlig ettersyn.   ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^