Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 10.10.01, kl. 13:00-14:05
<< møtekalender

<< | >>

                 

SAKLISTE:

105/01

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

106/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

26.09.01

vedtak

107/01

TV-AKSJONEN 2001 - LIVSKRAFT

saksutredning vedtak

108/01

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER FOR SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT - ANNE-BRIT SKJETNE (VALG AV LEDER).

saksutredning vedtak

109/01

EIENDOMSSKATTEGRENSER   -  OPPRETTELSE AV UTVALG

saksutredning vedtak

110/01

ROVDYRPROBLEMATIKKEN I LIERNE KOMMUNE - SYMPATIERKLÆRING

saksutredning vedtak

111/01

HOVEDPLAN FOR KIRKEGÅRDER - HØRING

saksutredning vedtak

112/01

FYLKESPLANMELDING NR. 2, AREALMELDING - HØRING

saksutredning vedtak

113/01

TERTIALREGNSKAP 2. TERTIAL 2001

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem - forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem - forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 3 x (Ronglan)
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3 x (Ingvaldsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Repr. Trond M. Sæterhaug tiltrådte møtet etter behandling av sak 108/01. ^


 

105/01: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-105/01 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

106/01: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 26. september 2001 godkjennes.

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-106/01 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 26. september 2001 godkjennes. ^

 

 

107/01: TV-AKSJONEN 2001 - LIVSKRAFT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2001 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 1129-1000-100.

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-107/01 Vedtak:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2001 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 1129-1000-100. ^

 

 

 

108/01: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER FOR SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT - ANNE-BRIT SKJETNE  

FOR-101/01 Vedtak:

Anne-Brit Skjetne fritas fra sitt verv som leder for skattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av inneværende valgperiode.

Guttorm Forr rykker opp som fast medlem i nemnda.

Valg av leder utsettes.

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Martin Stavrum velges som leder.

Johannes Husby velges som nestleder.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-108/01 Vedtak:

Martin Stavrum velges som leder.

Johannes Husby velges som nestleder. ^


 

109/01: EIENDOMSSKATTEGRENSER   -  OPPRETTELSE AV UTVALG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det velges tre av formannskapets medlemmer for å se på grensene for utskriving av eiendomsskatten, og evt. fremme forslag om endringer.

Følgende medlemmer velges til utvalget:

1.      ______________, leder

2.      ______________

3.      ______________

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Jarle Haugan velges som medlem til utvalget.  

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Hans Heieraas velges som medlem til utvalget.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Gerd Haugberg velges som medlem til utvalget.

Rådmannen fremmet følgende forslag:

Kemneren velges som sekretær for utvalget.

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Jarle Haugan velges som leder for utvalget.

Avstemning:

Alle forslag ble enstemmig vedtatt.

FOR-109/01 Vedtak:

Det velges tre av formannskapets medlemmer for å se på grensene for utskriving av eiendomsskatten, og evt. fremme forslag om endringer.  

Følgende medlemmer velges til utvalget:

1.      Jarle Haugan, leder

2.      Gerd Haugberg

3.      Hans Heieraas

Kemneren velges som sekretær for utvalget. ^

 

 

 

110/01: ROVDYRPROBLEMATIKKEN I LIERNE KOMMUNE - SYMPATIERKLÆRING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til fylkesutvalget i Nord-Trøndelag sin uttalelse av 13.09.2001

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme.

FOR-110/01 Vedtak:

Levanger kommune slutter seg til fylkesutvalget i Nord-Trøndelag sin uttalelse av 13.09.2001 ^

 

 

 

111/01: HOVEDPLAN FOR KIRKEGÅRDER - HØRING  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger kommune slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten ”Hovedplan for kirkegårder”

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr fremmet på vegne av H, V, FRP følgende tilleggssforslag:

FV 119 må legges om slik at den blir gående utenfor Alstadhaug.

Den videre planleggingen med utvidelse av kirkegården og de øvrige anlegg må legge til grunn at vegen kan bli lagt om.  

Avstemning:

Myhrs tilleggsforslag tiltrådt med 10 mot 3 stemmer.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag, enstemmig tiltrådt.

FOR-111/01 Innstilling:

Levanger kommune slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten ”Hovedplan for kirkegårder” med følgende tillegg:  

FV 119 må legges om slik at den blir gående utenfor Alstadhaug.

Den videre planleggingen med utvidelse av kirkegården og de øvrige anlegg må legge til grunn at vegen kan bli lagt om. ^

 

 

 

112/01: FYLKESPLANMELDING NR. 2, AREALMELDING - HØRING  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Formannskap slutter seg til vurderingene i saksframlegget.

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-112/01 Vedtak:

Formannskap slutter seg til vurderingene i saksframlegget. ^

 

 

 

113/01: TERTIALREGNSKAP 2. TERTIAL 2001  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2001 tas til orientering.

2.      Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk. Eventuelle overskridelser som følge av lønnsoppgjøret eller andre overskridelser må  dekkes innenfor de vedtatte rammer for hver etat.

3.      Kommunens akkumulerte underskudd er allerede så høyt at det vil påvirke fremtidig virksomhet betydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å forhindre at akkumulert underskudd øker. I størst mulig grad må ressursbruken styres så fordelaktig som mulig for i størst mulig grad kompensere for de uforutsette og ukontrollerbare avvikene som vil komme.

10.10.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-113/01 Innstilling:

1.      Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2001 tas til orientering. 

2.      Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk. Eventuelle overskridelser som følge av lønnsoppgjøret eller andre overskridelser må  dekkes innenfor de vedtatte rammer for hver etat.

3.      Kommunens akkumulerte underskudd er allerede så høyt at det vil påvirke fremtidig virksomhet betydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å forhindre at akkumulert underskudd øker. I størst mulig grad må ressursbruken styres så fordelaktig som mulig for i størst mulig grad kompensere for de uforutsette og ukontrollerbare avvikene som vil komme. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^