Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 26.11.01, kl. 10:00-15:00
<< møtekalender

<< | >>

          

SAKLISTE:

134/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

21.11.01 vedtak

135/01

LEVANGER FRITIDSPARK AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI: OVERFØRING AV GAMMELT LÅN - OPPTAK AV NYTT LÅN

saksutredning vedtak

136/01

ÅSEN HELSETUN - SPRINKLERANLEGG

saksutredning vedtak

137/01

SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV

saksutredning vedtak

138/01

MØTEPLAN 2002

saksutredning vedtak

139/01

BUDSJETT 2002

saksutredning vedtak

140/01

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

saksutredning

vedtak

141/01

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2002.

saksutredning vedtak

142/01

SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER - FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD

saksutredning

vedtak

143/01

UTLIGNINGSORDNINGEN FOR AFP I KLP - EVENTUELL UTMELDING

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem - forfall
Kjell Vang SV Varamedlem 1 x (Ingvaldsen)
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3 x (Svendsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, økonomisjef Meier Hallan, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Merknader:

Sakene 140/01, 141/01, 142/01 og 143/01 ble behandlet før sak 139/01.  ^

 

 

134/01: Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 14. november 2001 godkjennes.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-134/01 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 14. november 2001 godkjennes.  ^


 

 

135/01: LEVANGER FRITIDSPARK AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI: OVERFØRING AV GAMMELT LÅN - OPPTAK AV NYTT LÅN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for låneopptak på inntil 1,3 mill i Sparebank 1 Midt-Norge.

Lånet brukes til å innfri tidligere lån i Fokus bank på 1.060, samt låneopptak på 250.000 i forbindelse med ferdigstillelse av kunstgressbanen.

Garantien gjelder i maksimalt 20 år.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-135/01 Innstilling:

Levanger kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for låneopptak på inntil 1,3 mill i Sparebank 1 Midt-Norge.

Lånet brukes til å innfri tidligere lån i Fokus bank på 1.060, samt låneopptak på 250.000 i forbindelse med ferdigstillelse av kunstgressbanen.

Garantien gjelder i maksimalt 20 år.  ^

 

 

 

136/01: ÅSEN HELSETUN - SPRINKLERANLEGG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Rådmannen tilrår at ledige investeringsmidler på til sammen kr. 582000,-

     etter utbedringsarbeidene ved Lysaker svømmehall overføres til

     investeringskontoer for h.h.vbrannsikring av bygg og   enøktiltak i bygg med :

       kr. 500.000,- til prosjektnummer 10099

       kr-   82.000,- til prosjektnummer 10084

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-136/01 Innstilling:

Ledige investeringsmidler på til sammen kr. 582000,-

etter utbedringsarbeidene ved Lysaker svømmehall overføres til

investeringskontoer for h.h.vbrannsikring av bygg og   enøktiltak i bygg med :

kr. 500.000,- til prosjektnummer 10099

kr-   82.000,- til prosjektnummer 10084  ^

 

 

137/01: SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Sigurd Ingvaldsen fritas fra sine politiske verv fra 01.12.01 t.o.m. 31.07.02. Asbjørn Folkvord blir fast medlem i kommunestyret og Kjell Vang blir fast medlem i formannskapet i permisjonstiden.

Administrasjonsutvalgets oppgaver legges til formannskapet fra 01.01.2001. Formannskapet må i disse tilfellene suppleres med ansatterepresentanter. Det velges derfor ikke ny leder til dagens administrasjonsutvalg.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-137/01 Vedtak:

Sigurd Ingvaldsen fritas fra sine politiske verv fra 01.12.01 t.o.m. 31.07.02. Asbjørn Folkvord blir fast medlem i kommunestyret og Kjell Vang blir fast medlem i formannskapet i permisjonstiden.  

Administrasjonsutvalgets oppgaver legges til formannskapet fra 01.01.2001. Formannskapet må i disse tilfellene suppleres med ansatterepresentanter. Det velges derfor ikke ny leder til dagens administrasjonsutvalg.  ^


 

 

138/01: MØTEPLAN 2002

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2002.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2002, med den endring at alle møter i januar flyttes 1 uke.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-138/01 Vedtak:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2002, med den endring at alle møter i januar flyttes 1 uke.   ^


 

 

139/01: BUDSJETT 2002

26.11.2001 Formannskapet

Utdelt i møtet:

·        Notat fra rådmannen, datert 25.11.01 | økonomireglement | finansstrategi for Levanger kommune (word)

·        Utskrift fra Administrasjonsutvalgets møte 21.11.01, sak 013/01

·        Brev fra personalet ved Momarka barnehage v/Anne-Lise Eriksen

·        Brev fra PPT  v/Magnar Galaaen, datert 26.11.01

·        Forslag til 1. generasjons overordna styringskort for Levanger kommune

·        Gebyrer og betalingssatser 2002 - Korrigert Appendix 1 – Vatn og kloakkgebyr

·        Gebyrer og betalingssatser 2002 – Korrigert Appendix 9 – Ref. Regulering, prosjektledelse m.m.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Foreløpig forslag til budsjett 2002 med tillegg av rådmannens notat av 25.11.2001 vedtas.

Forslaget til budsjett – 2002 innebærer:

1.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

2.      Eiendomsskattesatsen for 2002 fastsettes til 0,4% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

3.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2002 i samsvar med vedlegg.

4.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2002 slik det fremgår av budsjetthefte med senere korreksjoner/tillegg.

5.      Garantiramme for lån i 2002, jfr. lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

6.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2002 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 84,050 mill. kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid, eller følge Husbankens lånevilkår for formidlingslån. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.      Levanger kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 60 mill. kroner.

8.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de nye KOSTRA-forskriftene. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til de nye forskriftene.

9.      Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan/budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Til fordeling ansv.gr. 210-290 (delingstimer):

Ansv.nr. 1380 (Priv. barnehager, Kosekroken):     

Ansv.nr. 3800 (Pers. assistanse, omsorgslønn, St.Eystein):   

Ansv.nr. 1100 (Rådm. m/stab)

Ansv.gr. 610-680 (Teknisk)

Ansv. gr. 904 (Boligforvaltning)

Interkomm. samarbeid/samarbeid m/fylkeskommunen

1.000.000

100.000

400.000

 

 

 

 - 300.000

- 300.000

- 100.000

- 800.000

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Dersom vedtak fatta vedr. skolesektoren blir underkjent, må saka fremmes for kommunestyret på nytt.

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Omleggingen av Nesheimvegen tas opp i budsjettsammenheng når det foreligger kostnadsberegninger for omleggingen. Det haster med denne saken.

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes forberede/utrede konkurranseutsetting av feiertjenesten med virkning fra 01.01.2003.

Avstemning:

Vangs forslag avvist med 11 mot 2 stemmer.

Vangs tilleggsforslag avvist med 9 mot 4 stemmer.

Haugans tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Musums tilleggsforslag avvist med 7 mot 6 stemmer.

Ordførerens forslag, med endringer vedtatt i møtet, tilrådt med 12 mot 1 stemme.

FOR-139/01 Innstilling:

Foreløpig forslag til budsjett 2002 med tillegg av rådmannens notat av 25.11.2001 vedtas.  

Forslaget til budsjett – 2002 innebærer:

1.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

2.      Eiendomsskattesatsen for 2002 fastsettes til 0,4% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

3.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2002 i samsvar med vedlegg.

4.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2002 slik det fremgår av budsjetthefte med senere korreksjoner/tillegg.

5.      Garantiramme for lån i 2002, jfr. lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

6.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2002 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 84,050 mill. kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid, eller følge Husbankens lånevilkår for formidlingslån. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.      Levanger kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 60 mill. kroner.

8.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de nye KOSTRA-forskriftene. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til de nye forskriftene.

9.      Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan/budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

10.   Omleggingen av Nesheimvegen tas opp i budsjettsammenheng når det foreligger kostnadsberegninger for omleggingen. Det haster med denne saken.   ^

 

 


   

140/01: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2001 – 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2002.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen får i oppdrag å finne alternative løsninger for reduksjon av avgiftsnivået, for eksempel i samarbeid med Fylkesmannen.

Avstemning:

Rådmannens forslag tiltrådt med 12 mot 1 stemme.

Vangs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

FOR-140/01 Innstilling:

De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2001 – 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2002.  

FOR-140/01 Vedtak:

Rådmannen får i oppdrag å finne alternative løsninger for reduksjon av avgiftsnivået, for eksempel i samarbeid med Fylkesmannen.  ^

 

 

141/01: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2002

RÅDMANNEN FORSLAG TIL INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiftens størrelse for 2002.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet på vegne av FRP, KRF, H og V følgende forslag:

1.      Investeringsbudsjett – Feiervesen:

Garasjeanlegg reduseres med kr. 600.000,-.

2.      Administrasjonen bes forberede/utrede konkurranseutsetting av feiertjenesten med virkning fra 01.01.2003.

3.      Appendix 4: Feieravgiftene opprettholdes på samme nivå som i 2001.

Rådmannen fremmet deretter følgende endringsforslag:

Feieravgiften heves med 7% fra 2001 til 2002.

Avstemning:

Musums forslag, punkt 1 enstemmig tiltrådt.

Musum forslag, punkt 2 avvist med 7 mot 6 stemmer.

Musums forslag, punkt 3 avvist med 8mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag, med endringer vedtatt i møtet, tilrådt med 10 mot 3 stemmer.

FOR-141/01 Innstilling:

De vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiftens størrelse for 2002 med følgende endring:

Garasjeanlegg reduseres med kr. 600.000,-. Feieravgiften heves med 7% fra 2001 til 2002.  ^

 

 

 

142/01: SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER - FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger kommune er villig til å stille nødvendig garanti for mottatte spillemidler slik det kreves i ”Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv – 2001”

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-142/01 Innstilling:

Levanger kommune er villig til å stille nødvendig garanti for mottatte spillemidler slik det kreves i ”Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv – 2001”  ^


   

 

143/01: UTLIGNINGSORDNINGEN FOR AFP I KLP - EVENTUELL UTMELDING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Rådmannen får fullmakt til å melde Levanger kommune ut av KLP sin utligningsordning for AFP.

26.11.2001 Formannskapet

Utdelt i møte:

Uttalelse fra NHS, NKF og NL v/Berit Sunnset, datert 23.11.2001.

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-143/01 Vedtak:

Rådmannen får fullmakt til å melde Levanger kommune ut av KLP sin utligningsordning for AFP. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^