Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 16.01.02, kl. 13:00-14:00 - møterom 3008
<< møtekalender

<< | >>

          

SAKLISTE:

001/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

002/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

 19.12.01

vedtak

003/02

FRITAK FRA POLITISKE VERV - HARRIET HJELDE

saksutredning

vedtak

004/02

OPPNEVNING AV BARNEPRESENTANT

saksutredning

vedtak

005/02

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem - forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem - forfall
Steinar Svendgård SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1 x

(Ronglan)

Helge Dieset SP Varamedlem 2 x

(Nøst)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås ^

 

 

 

001/02: Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

16.01.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.  

FOR-001/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


   

002/02: Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 19. desember 2001 godkjennes.

16.01.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-002/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 19. desember 2001 godkjennes. ^


 

 

003/02: FRITAK FRA POLITISKE VERV - HARRIET HJELDE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Harriet Hjelde fritas fra sine politiske verv for resten av denne valgperioden.

Marit S. Henriksen rykker opp som fast medlem av kommunestyret for resten av denne valgperioden.

16.01.2002 Formannskapet

Merknader:

Harriet Hjelde vil ikke bli inhabil som vararepresentant til Styret for Næringsselskapet. Hun vil derfor fortsatt inneha dette vervet.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Kjell Bullen velges som 4. vararepresentant for Arbeiderpartiets gruppe til formannskapet.

Avstemning:

Rådmannens forslag med ordførerens tillegg enstemmig vedtatt.

FOR-003/02 Vedtak:

Harriet Hjelde fritas fra sine politiske verv for resten av denne valgperioden.

Marit S. Henriksen rykker opp som fast medlem av kommunestyret for resten av denne valgperioden.

Kjell Bullen velges som 4. vararepresentant for Arbeiderpartiets gruppe til formannskapet. ^


 

004/02: OPPNEVNING AV BARNEPRESENTANT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

2.      Rådmannen får fullmakt til å endre instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 slik at den stemmer over ens med dagens organisering.

16.01.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-004/02 Innstilling:

1.      Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

2.      Rådmannen får fullmakt til å endre instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 slik at den stemmer over ens med dagens organisering. ^

 

 

005/02: NYTT DELEGASJONSREGLEMENT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

  1. Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert 13.12.01, vedtas.
  1. Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

16.01.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Rådmannen trakk sitt forslag til innstilling.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

  1. Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert av arbeidsgruppa med nedenstående endringer/tillegg, vedtas.
  1. Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL VILTNEMDA

2.      LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.6.1977 NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV 15.1.1988 NR. 4.

Kommunestyrets myndighet etter lovens § 5 og 6 for motorkjøretøy og luftfartøyer og etter  § 5 og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag delegeres til nemda.

Endres til:

Nemda tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen.

Kommentar:

Bruker generell tekst på delegeringen.

Forskrifter er generelt foreslått delegert til rådmannen og tas derfor ut. § 5 i loven kan ikke delegeres, jfr. lovtekst.

DELEGASJON TIL RÅDMANN

15.   LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.6.1977 NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV 15.1.1988 NR. 4.

Endres til:

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til Viltnemda.

Kommentar:

Bruker generell tekst på delegering. Forskrift er generelt delegert.

DELEGASJON TIL RÅDMANN – NYTT PUNKT

1.      SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til formannskapet.

Kommentar:

Loven er svært detaljert m.h.t. til hva som skal være oppfylt for tillatelse skal gis (og må da i praksis gis). Nesten alle saker er derfor av ikke-prisipiell betydning. Det er også satt strenge krav til saksbehandlingstid. Delegasjon er derfor viktig for smidig saksbehandling.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉEN – NYTT PUNKT

LOV OM BRANNVERN M.V. AV 05.06.1987, NR. 26.

Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Kommentar:

Kommunestyret vedtok i sak 033/01 at saker i forhold til brannloven ble delegert til Teknisk komité uten at dette ble fulgt opp i delegasjonsreglementet. Vi foreslår her delegering til Driftskomitéen.

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1) Kap VII pkt. 1 og 2 flyttes til Plan- og utviklingskomiteen (kap V), og får flg. ordlyd (endringer understreket):

1.      Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16:

Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

2.      Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 8

Komiteen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen.

Pkt. 13 og 15 i kap. XI delegasjon til rådmannen endres tilsvarende.

2) Kap XI delegasjon til rådmannen pkt. B.1. får flg. ordlyd (tilføyelse understreket):

I medhold av kommuneloven § 23.4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller type av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det er av prinsipiell betydning, eller dersom saka kan være politisk kontroversiell, har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

3) Kap. XI delegasjon til rådmannen pkt. C. 18. c tas ut

    (Delegasjon til rådmannen av myndighet til å legge ut planer til offentlig ettersyn på vegne av det faste utvalg for plansaker.)

4) Kap. XI Delegasjon til rådmannen pkt. D.6. får flg. tilføyelse:

Prisen som benyttes må ikke overstige den pris som til enhver tid er fastsatt av formannskapet, eller det alminnelige prisnivå i kommunen.

Avstemning:

Vangs endringsforslag pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Vangs endringsforslag pkt. 2 avvist med 8 mot 5 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 3 avvist med 7 mot 6 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 4 tiltrådt med 8 mot 5 stemmer.

Ordførerens forslag med endringer tiltrådt i møtet ble deretter enstemmig tiltrådt.

FOR-005/02 Innstilling:

1.      Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert av arbeidsgruppa med nedenstående endringer/tillegg, vedtas. 

2.      Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL RÅDMANN – NYTT PUNKT

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til formannskapet.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉEN – NYTT PUNKT

LOV OM BRANNVERN M.V. AV 05.06.1987, NR. 26.

Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

KAP VII PKT. 1 OG 2

flyttes til Plan- og utviklingskomiteen (kap V), og får flg. ordlyd (endringer understreket):

1.      Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16:

Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

2.      Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 8

Komiteen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen.

Pkt. 13 og 15 i kap. XI delegasjon til rådmannen endres tilsvarende.

KAP. XI DELEGASJON TIL RÅDMANNEN PKT. D.6. FÅR FLG. TILFØYELSE:

Prisen som benyttes må ikke overstige den pris som til enhver tid er fastsatt av formannskapet, eller det alminnelige prisnivå i kommunen. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^