Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 06.02.02, kl. 13:00-14:45, rom 3008
<< møtekalender

<< | >>

          

SAKLISTE:

006/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

007/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

16.01.02

vedtak

008/02

FRITAK FRA POLITISKE VERV - OSVALD HAUGBOTN

saksutredning

vedtak

009/02

SØKNAD OM PERMISJON FRA  POLITISKE VERV - CHRISTINE NORDGÅRD

saksutredning

vedtak

010/02

EIENDOMMEN ELVHEIM I ÅSEN

saksutredning

vedtak

011/02

OLA´S STEKHUS & BAR AS -SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

saksutredning

vedtak

012/02

PLAZA MEXICO V/DANOS AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

saksutredning

vedtak

013/02

MØNSTERHAUGVEGEN-KONVALVEGEN - FORPROSJEKT

saksutredning

vedtak

014/02

SØKNAD OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE AV UTLIGNET EIENDOMSSKATT 2001

Unntatt offentlighet

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Dato/merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås ^

Merknader:

Ordføreren fratrådte møtet etter behandling av sak 013/02. Varaordføreren ledet da møtet under behandling av sak 014/02.

********

Felles formannskapsmøte for Levanger, Verdal og Frosta kommuner vil bli holdt den 14. og 15. mars 2002. Møteinnkalling vil bli utsendt senere.

 

 

006/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-006/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

007/02: Godkjenning av møtebok 

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 16. januar 2002 godkjennes.

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-007/02 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 16. januar 2002 godkjennes. ^


 

008/02: FRITAK FRA POLITISKE VERV - OSVALD HAUGBOTN  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Osvald Haugbotn fritas fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret for resten av denne valgperioden.

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-008/02 Vedtak:

Osvald Haugbotn fritas fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret for resten av denne valgperioden. ^


 

009/02: SØKNAD OM PERMISJON FRA  POLITISKE VERV - CHRISTINE NORDGÅRD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Christine Nordgård innvilges permisjon fra sitt politiske verv som medlem av plan- og utviklingskomiteen ut år 2002. Inger Helene P. Haugen velges som fast medlem til komiteen.

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Nils Åge Aune (AP) fremmet følgende forslag:

Asle Granås velges som fast medlem til komiteen.

Avstemning:

Aunes forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

FOR-009/02 Vedtak:

Christine Nordgård innvilges permisjon fra sitt politiske verv som medlem av plan- og utviklingskomiteen ut år 2002. Asle Granås velges som fast medlem til komiteen. ^

 

 

010/02: EIENDOMMEN ELVHEIM I ÅSEN 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Eiendommen Elvheim selges til Åshild Rønning og Jon Anders Wigum for kr 100 000 med vilkår om at gjenstander av museal betydning skal tilfalle Åsen Museums og Historielag, og at Levanger Kommune og Åsen Museums og Historielag har en forkjøpsrett etter skjønn gjeldende i 10 år fra salgsdato.

06.02.2002 Formannskapet

Utdelt i møte:

Brev fra Åsen Museum og Historielag, datert 04.02.02. side 2

Forslag i møte:

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å selge eiendommen Elvheim, gnr 206/4 og 208/11 i Levanger kommune for kr 100 000. Det settes som forutsetning at  Åsen historielag enten er kjøper eller at Åsen Historielag samtykker i de klausuler som blir satt ved salg til andre.

Avstemning:

Haugans forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer.

FOR-010/02 Vedtak:

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å selge eiendommen Elvheim, gnr 206/4 og 208/11 i Levanger kommune for kr 100 000. Det settes som forutsetning at  Åsen historielag enten er kjøper eller at Åsen Historielag samtykker i de klausuler som blir satt ved salg til andre ^

 


 

011/02: OLA´S STEKHUS & BAR AS -SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Ola`s Stekhus & Bar foretaksnummer 984 025 475 gis alminnelig skjenkebevilling

    for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 20 ut

    inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004 

2. Jan Hamberg og Magnar Jønland godkjennes som skjenkebevillingens styrer

    og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gudny Ronglan (KRF) fremmet følgende forslag:

Av alkoholpolitiske grunner gis Ola`s Stekhus & Bar foretaksnummer 984 025 475, ikke alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 20 ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme.

FOR-011/02 Vedtak:

  1. Ola`s Stekhus & Bar foretaksnummer 984 025 475 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 20 ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.  

  2. Jan Hamberg og Magnar Jønland godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

  3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ. ^


 

012/02: PLAZA MEXICO V/DANOS AS - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 31.03.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Plaza Mexico v/ Danos AS foretaksnummer 984 036 744 gis alminnelig skjenkebevilling

    for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 57/59 ut

    inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Heidi Ruano og Miran Kamal Aziz Baban godkjennes som skjenkebevillingens styrer

    og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingens gjøres operativ.

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gudny Ronglan (KRF) fremmet følgende forslag:

Av alkoholpolitiske grunner gis Plaza Mexico v/ Danos AS foretaksnummer 984 036 744, ikke alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 57/59 ut inneværende bevillingsperiode - 31.03.2004.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme.

FOR-012/02 Vedtak:

  1. Plaza Mexico v/ Danos AS foretaksnummer 984 036 744 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet med beliggenhet Kirkegt. 57/59 ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

  2. Heidi Ruano og Miran Kamal Aziz Baban godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

  3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingens gjøres operativ. ^

 

 

 

013/02: MØNSTERHAUGVEGEN-KONVALVEGEN - FORPROSJEKT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det framlagte forprosjekt for ledningsanlegg Mønsterhaugvegen/Konvalvegen med en kostnadsramme på kr. 1.200.000 godkjennes.

2.      Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

6630 Sanering Skogn sentrum 2002   kr. 1.050.000

6762 Kom.veger, rehab/asfalt 2002    kr.    150.000                                                           

06.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-013/02 Vedtak:

1.      Det framlagte forprosjekt for ledningsanlegg Mønsterhaugvegen/Konvalvegen med en kostnadsramme på kr. 1.200.000 godkjennes.

2.      Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

6630 Sanering Skogn sentrum 2002      kr. 1.050.000

6762 Kom.veger, rehab/asfalt 2002       kr.    150.000 ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^