Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 20.02.02, kl. 13:00-16:00, rom 3008
<< møtekalender

<< | >>

          

SAKLISTE:

015/02

REFERATSAKER

 saksutredning

vedtak

016/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

06.02.02

vedtak

017/02

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - TROND MARTIN SÆTERHAUG

saksutredning

vedtak

018/02

PRISNIVÅ LEVANGER SENTRUM

saksutredning

vedtak

019/02

SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - UTLEIEBYGG AS

saksutredning

vedtak

020/02

BEVILGNING AV ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møter  Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem -   forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem -   forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem -   forfall
Steinar Svendgård SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem -   forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1 x (Ronglan)
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1 x (Nøst)
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 2 x (Vang)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.^

Orienteringer:

Inger Rian, prosjektleder for profilering og næringsutvikling i flere kommuner, holdt foredrag med tema:  ”Hvordan knytte bånd – samarbeidsledelse har gitt suksess”.

 


 

015/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

20.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-015/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.^


 

016/02: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 6. februar 2002 godkjennes.

20.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-016/02 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 6. februar 2002 godkjennes.^


 

 

017/02: SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - TROND MARTIN SÆTERHAUG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Trond Martin Sæterhaug får permisjon frå sine politiske verv i første omgang fram til 15. juli 2002.

Vigdis Skårdal blir fast medlem i kommunestyret for same periode.

20.02.2002 Formannskapet

Ugild:

Repr. Trond Martin Sæterhaug fratrådte som ugild i denne saka.

Forslag i møte:

Repr. Gerd Marit Svendsen la fram følgjande forslag:

Trond Martin Sæterhaug får permisjon frå sine politiske verv frå 28.02.02 til 15.07.2002.

Vigdis Skårdal blir fast medlem i kommunestyret for same periode.

SV si varamannsliste til formannskapet blir supplert med:

Aina Bye

Asbjørn Folkvord

Vigdis Skårdal

SV si varamannsliste til driftskomiteen blir supplert med Bente Kristin Fostad.

SV si varamannsliste til Næringsselskapets styre blir supplert med:

Aina Bye

Asbjørn Folkvord

Avstemning:

Rådmannens forslag med endringar og tillegg i møtet samrøystes vedtatt.

FOR-017/02 Vedtak:

Trond Martin Sæterhaug får permisjon frå sine politiske verv frå 28.02.02 til 15.07.2002.

Vigdis Skårdal blir fast medlem i kommunestyret for same periode.

  SV si varamannsliste til formannskapet blir supplert med:

Aina Bye

Asbjørn Folkvord

Vigdis Skårdal

SV si varamannsliste til driftskomiteen blir supplert med Bente Kristin Fostad.

SV si varamannsliste til Næringsselskapets styre blir supplert med:

Aina Bye

Asbjørn Folkvord

(valg skjer i generalforsamlinga i selskapet)^

 

 

 


018/02: PRISNIVÅ LEVANGER SENTRUM 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Ved salg av kommunale tomter i det område som er definert som Levanger sentrum fra Magneten i sør og til Røstad i nord settes prisen i utgangspunktet til kr. 600,- pr. kvm. Prisene justeres årlig i henhold til endringer i det generelle prisnivået.

  2.      I medhold av bestemmelsene i ny tomtefestelov av den 20.12.1996 beregnes festeavgift ut i fra et beløp maksimalt kr. 9.000,- pr. år.

20.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag – nytt pkt. 3:

De tomter i det området som i dag blir definert som Levanger sentrum, som i dag disponeres som boligtomter, blir tilbudt å kjøpe til dagens pris, eventuelt fortsette med samme bygselsavgift som i dag og reguleres etter konsumprisindeksen så lenge dagens eiere disponerer dem. Festeavgiften beregnes etter antall m2 og ikke etter mål.

Repr. Nils Åge Aune (AP) fremmet følgende forslag:

For festede tomter med opp til to selvstendige boenheter beregnes festeavgift ut i fra faktiske tomteareal.

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgend forslag:

Ordføreren, Svein Erik Musum, Nils Åge Aune og Gunnar L. Myhr går gjennom saken sammen med administrasjonen.

Avstemning:

Myhrs forslag enstemmig vedtatt.

Haugans forslag enstemmig vedtatt.

FOR-018/02 Vedtak:

Saken utsettes.

Ordføreren, Svein Erik Musum, Nils Åge Aune og Gunnar L. Myhr går gjennom saken sammen med administrasjonen.^


   

 

019/02: SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - UTLEIEBYGG AS

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger kommune stiller simpel garanti for et lån til Utleiebygg AS på kr. 8.250.000 med en lånetid inntil 40 år. 

20.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-019/02 Innstilling:

Levanger kommune stiller simpel garanti for et lån til Utleiebygg AS på kr. 8.250.000 med en lånetid inntil 40 år.^

 

 

 

 

020/02: BEVILGNING AV ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Levanger kommune tar opp etableringslån for videre tildeling  med et beløp stort kr. 8.000.000

2.      Lånet tas opp som et annuitetslån med en avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år,  med en flytende nominell rente på pt. 7,3% pa.

20.02.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-020/02 INNSTILLING:

1.      Levanger kommune tar opp etableringslån for videre tildeling  med et beløp stort kr. 8.000.000

  2.      Lånet tas opp som et annuitetslån med en avdragsfri periode på 3 år og en total løpetid på 18 år,  med en flytende nominell rente på pt. 7,3% pa.^


<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^