Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 13.03.02, kl. 11:00-13:15, rom 3008
<< møtekalender

<< | >>

          

SAKLISTE:

021/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

022/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

20.02.02

vedtak

023/02

SØKNAD OM PERMISJON - HEIDI KRISTIN HOLMEN

saksutredning

vedtak

024/02

PRISNIVÅ LEVANGER SENTRUM

saksutredning

vedtak

025/02

KOMMUNENS PENSJONSORDNING

saksutredning

vedtak

026/02

KOMMUNEDELPLAN SKOGN

saksutredning

vedtak

027/02

AVTALE OM MULIG MVA-KOMPENSASJON - 
SKOGN MEIERI AS

saksutredning

vedtak

028/02

FORPROSJEKT SLOW CITY - PROSJEKTGRUPPE

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem - forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem - forfall
KJELL VANG SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.^

Merknader:

Nils Åge Aune stilte spørsmål om kommunens praksis vedrørende utsending av kommunale regninger. Muligheten for å dele opp krav i flere terminer.

Gunnar L. Myhr stilte spørsmål vedrørende informasjon om tilstand ved institusjonene.

Orienteringer:

§        Rådmannen orienterte vedrørende legevaktsamarbeid med sykehuset.

§        Svein Erik Guddingsmo fra Siemens orienterte vedr. Kommunens rutiner for skjenkekontroll.

§        Ingrun Sivertsen m/flere informerte om prosjektet ”Grønn omsorg”. ^

 

 

021/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-021/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

022/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 20. februar 2002 godkjennes.

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-022/02 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 20. februar 2002 godkjennes. ^


   

023/02: SØKNAD OM PERMISJON - HEIDI KRISTIN HOLMEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Heidi Kristin Holmen innvilges permisjon fra sine politiske verv som varamedlem til kommuenstyret og varamedlem til Driftskomiteen, ut år 2002.

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-023/02 Vedtak:

Heidi Kristin Holmen innvilges permisjon fra sine politiske verv som varamedlem til kommuenstyret og varamedlem til Driftskomiteen, ut år 2002. ^


 

   

024/02: PRISNIVÅ LEVANGER SENTRUM 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Ved salg av kommunale tomter i det område som er definert som Levanger sentrum fra Magneten i sør og til Røstad i nord settes prisen i utgangspunktet til kr. 600,- pr. kvm. Prisene justeres årlig i henhold til endringer i det generelle prisnivået.

2.      I medhold av bestemmelsene i ny tomtefestelov av den 20.12.1996 beregnes festeavgift ut i fra et beløp maksimalt kr. 9.000,- pr. år.

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Administrasjonen bes om å bearbeide gruppas forslag.  

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-024/02 Vedtak:

Saken utsettes. Administrasjonen bes om å bearbeide gruppas forslag.  ^

 

 

 

025/02: KOMMUNENS PENSJONSORDNING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Gjeldende pensjonsavtale med KLP sies opp slik at Levanger kommune står fritt til å velge leverandør fra den 01.01.2003.

2. Rådmannen gis fullmakt til å innhente evt. ekstern bistand i forbindelse med gjennomføringen av anbudsprosessen.  

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 11 mot 1 stemme.

FOR-025/02 Vedtak:

1.    Gjeldende pensjonsavtale med KLP sies opp slik at Levanger kommune står fritt til å velge leverandør fra den 01.01.2003.

2.    Rådmannen gis fullmakt til å innhente evt. ekstern bistand i forbindelse med gjennomføringen av anbudsprosessen. ^


 

 

026/02: KOMMUNEDELPLAN SKOGN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Tilleggsnotat for kommunedelplan Skogn med revidert plankart og bestemmelser sendes ut på begrenset høring.

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende forslag til oversending sammen med saksdokumentene:

Kommunedelplan Skogn gjør for store inngrep i eksisterende landbruksarealer.

Flg. endringer foreslås:

1.    Område B2 Holsandlia opprettholdes som landbruksareal.

2.    Området I2 Gråmyra fjernes fra kommunedelplanen.

3.    Område I1 Hotran 1 fjernes fra kommunedelplanen.

4.    Område S1 Remyra 1 fjernes fra kommunedelplanen.    

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vangs forslag avvist oversendt med 9 mot 3 stemmer.

FOR-026/02 Vedtak:

Tilleggsnotat for kommunedelplan Skogn med revidert plankart og bestemmelser sendes ut på begrenset høring. ^


 

 

027/02: AVTALE OM MULIG MVA-KOMPENSASJON - SKOGN MEIERI AS  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedlagte avtale med Eiendomsselskapet Skogn Meieri as godkjennes

13.03.2002 Formannskapet

Inhabil:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-027/02 Vedtak:

Vedlagte avtale med Eiendomsselskapet Skogn Meieri as godkjennes ^


 

 

028/02: FORPROSJEKT SLOW CITY - PROSJEKTGRUPPE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den foreslåtte organisering av forprosjektet slik det er redegjort for i saksframlegget, vedtas.

13.03.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-028/02 Vedtak:

Den foreslåtte organisering av forprosjektet slik det er redegjort for i saksframlegget, vedtas. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^