Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 29.05.02, kl. 13:00-14:20 - rom 3008
<< møtekalender

<< | >>

  DIN mening i sakene

SAKLISTE:

058/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

059/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

08.05.02

vedtak

060/02

SØKNAD OM FRITAK FRA DELTAKELSE SOM MEDDOMMER I STRAFFESAKER - KAI VAADE

saksutredning

vedtak

061/02

SØKNAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - TROND MARTIN SÆTERHAUG

saksutredning

vedtak

062/02

TV-AKSJONEN 2002  -  ET NYTT LIV - OPPRETTELSE AV KOMMUNEAKSJONSKOMITÉ

saksutredning

vedtak

063/02

HEGLE SKOLE - REHABILITERING - PROSJEKTERING

saksutredning

vedtak

064/02

SKOLEUTBYGGING/REHABILITERING FRAMTIDAS SKOLE - FORSTUDIE

saksutredning

vedtak

065/02

EIENDOMSSKATTEGRENSEUTVALGET

saksutredning

vedtak

066/02

JERNBANEJUBILEUM 2002

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende medlemmer var tilstede:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem - forfall
Marte Hammer SV Varamedlem 1 x (Svendsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Merknader:

Repr. Kjell Vang (SV) stilte spørsmål vedrørende avisoppslag om at Tuv-foreldre ikke vil sende barna til Ekne.

Ordføreren vil komme med nærmere orientering i kommunestyrets møte 26. juni.

Repr. Marthe Hammer (SV) stilte spørsmål vedrørende Levanger kommunes opplegg som vertskommune for fylkestinget den 25. – 27. juni.

Ordføreren besvarte spørsmålet. ^

 

 

 

058/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-058/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

059/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 8. mai 2002 godkjennes.

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-059/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 8. mai 2002 godkjennes. ^


 

060/02: SØKNAD OM FRITAK FRA DELTAKELSE SOM MEDDOMMER I STRAFFESAKER - KAI VAADE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.            Kai Vaade slettes som domsmann fra Levanger kommune. Som ny domsmann for resten av valgperioden velges: ____________________

2.            Klæbu kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Vaade overføres til fortegnelse over domsmenn.

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende forslag:

Som ny domsmann for resten av valgperioden velges: Oddmund Myhr

Avstemning:

Rådmannens forslag med Haugans tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

FOR-060/02 Vedtak:

1. Kai Vaade slettes som domsmann fra Levanger kommune. Som ny domsmann for resten av valgperioden velges: Oddmund Myhr.

2. Klæbu kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Vaade overføres til fortegnelse over domsmenn. ^


 

061/02: SØKNAD OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - TROND MARTIN SÆTERHAUG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Trond Martin Sæterhaug får fritak frå sine politiske verv ut valperioden.

Vigdis Skårdal blir fast medlem i kommunestyret for same periode.

SV si varamannsliste til formannskapet blir supplert med:

SV si varamannsliste til driftskomiteen blir supplert med Bente Kristin Fostad

SV si varamannsliste til Næringsselskapets styre blir supplert med:

(valg skjer i generalforsamlinga i selskapet)

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-061/02 Vedtak:

Trond Martin Sæterhaug får fritak frå sine politiske verv ut valperioden.

Vigdis Skårdal blir fast medlem i kommunestyret for same periode.

SV si varamannsliste til formannskapet blir supplert med:

SV si varamannsliste til driftskomiteen blir supplert med Bente Kristin Fostad

SV si varamannsliste til Næringsselskapets styre blir supplert med:

(valg skjer i generalforsamlinga i selskapet) ^

 

 

062/02: TV-AKSJONEN 2002  -  ET NYTT LIV - OPPRETTELSE AV KOMMUNEAKSJONSKOMITE  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Som kommunekomité for TV-aksjonen 2002 ”Et nytt liv”oppnevnes:

Rådmannen bes oppnevne sekretær.

Ordfører og leder får fullmakt til å oppnevne resten av komiteen.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-062/02 Vedtak:

Som kommunekomité for TV-aksjonen 2002 ”Et nytt liv”oppnevnes:

Rådmannen bes oppnevne sekretær.

Ordfører og leder får fullmakt til å oppnevne resten av komiteen. ^


 

063/02: HEGLE SKOLE - REHABILITERING - PROSJEKTERING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Det foreliggende forprosjekt dat. 10.05.02 fra Arkitektkontoret Hellebust og Meland AS og Interconsult ASA med totalt kostnadsoppsett dat. 14.05.02 godkjennes for detaljprosjektering og anbudsinnhenting.

2. Kommunestyret godkjenner kostnadsramma på 13.6 mill. kroner inkl. inventar og utstyr

    I tillegg til vedtatte investeringsmidler på kr.   8.000.000,- finansieres rehabiliteringen med midler fra Ordningen med rentekompensasjon for skoleanlegg med kr. 5.600.000,-.

    Totalt kr. 13.600.000,-

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-063/02 INNSTILLING:

1. Det foreliggende forprosjekt dat. 10.05.02 fra Arkitektkontoret Hellebust og Meland AS  og Interconsult ASA med totalt kostnadsoppsett dat. 14.05.02 godkjennes for detaljprosjektering og anbudsinnhenting.

2. Kommunestyret godkjenner kostnadsramma på 13.6 mill. kroner inkl. inventar og utstyr.

      I tillegg til vedtatte investeringsmidler på kr.   8.000.000,-  finansieres rehabiliteringen med midler fra Ordningen med rentekompensasjon for skoleanlegg med kr. 5.600.000,-.

     Totalt kr. 13.600.000,- ^


 

064/02: SKOLEUTBYGGING/REHABILITERING FRAMTIDAS SKOLE - FORSTUDIE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Forstudiet for prosjektet Skoleutbygging/rehabilitering framtidas skole gjennomføres i h.h.t. foreslått mandat.
  2. Forstudiet organiseres som vist i forslag til organisering.
  3. Prosjektet gjennomføres i h.h.t. PLP-metodikken (ProsjektLederProsess).

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-064/02 Vedtak:

1.      Forstudiet for prosjektet Skoleutbygging/rehabilitering framtidas skole gjennomføres i h.h.t. foreslått mandat.

2.      Forstudiet organiseres som vist i forslag til organisering.

3.      Prosjektet gjennomføres i h.h.t. PLP-metodikken (ProsjektLederProsess). ^

 

 

 

065/02: EIENDOMSSKATTEGRENSEUTVALGET  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Levanger kommune søker om dispensasjon fra loven for å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Dagens grenser opprettholdes inntil et eventuelt positivt svar foreligger.  

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved eventuelt avslag på dispensasjonssøknaden må sak om eiendomsskatten fremmes for kommunestyret i godt tid før budsjettbehandlinga.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vangs tilleggsforslag vedtatt med 11 mot 2 stemmer.  

FOR-065/02 Vedtak:

Levanger kommune søker om dispensasjon fra loven for å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Dagens grenser opprettholdes inntil et eventuelt positivt svar foreligger.  

Ved eventuelt avslag på dispensasjonssøknaden må sak om eiendomsskatten fremmes for kommunestyret i godt tid før budsjettbehandlinga. ^


066/02: JERNBANEJUBILEUM 2002  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Levanger kommune påtar seg å delta som ansvarlig for jubileumsarrangementet, i samsvar med forutsetningene i arbeidsgruppas notat av 26.02.02. Inntil kr. 40.000,- bevilges fra kto. 1000-100-1470.

2.      Det arbeides med å få samfinansiering med andre kilder som kan redusere Levanger kommune sitt bidrag.

29.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer.

FOR-066/02 Vedtak:

1.      Levanger kommune påtar seg å delta som ansvarlig for jubileumsarrangementet, i samsvar med forutsetningene i arbeidsgruppas notat av 26.02.02. Inntil kr. 40.000,- bevilges fra kto. 1000-100-1470.

2.      Det arbeides med å få samfinansiering med andre kilder som kan redusere Levanger kommune sitt bidrag. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^