Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 14.08.02, kl. 13:00-16:00 - formannskapssalen
<< møtekalender

<< | >>

      DIN mening i sakene

SAKLISTE:

086/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

087/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

19.06.02

vedtak

088/02

SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2002

saksutredning

vedtak

089/02

BEMYNDIGELSE ETTER SKATTEBETALINGSLOVEN - UTLEGGSPANT

saksutredning

vedtak

090/02

SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV FORMANNSKAPET

saksutredning

vedtak

091/02

TRUDE MARIAN NØST - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

saksutredning

vedtak

092/02

TONI K. SOLBAKKEN - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

saksutredning

vedtak

093/02

METTE TAARLAND -  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

saksutredning

vedtak

094/02

SPØRSMÅL OM TILSLUTNING TIL FOLKEAKSJON FOR OMFORDELING, VELFERD OG DEMOKRATI - UTTALELSE OM KOMMUNEØKONOMIEN

saksutredning

vedtak

095/02

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - OPPFØLGING AV AVTALEN MED TRYGDEKONTORETS ARBEIDSLIVSSENTER

saksutredning

vedtak

096/02

BYGGEREGNSKAP FOR FLERE BOLIGPROSJEKT

saksutredning

vedtak

097/02

SOLHAUG SKOLE  - SALG AV EIENDOMMEN

saksutredning

vedtak

098/02

DELTAKELSE I PROGRAMMET "FOREGANGSKOMMUNER I LOKAL AGENDA 21"

saksutredning

vedtak

099/02

FORSLAG OM INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Unntatt offentlighet

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende medlemmer var tilstede:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem - forfall
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem - forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Trude Nøst SP Medlem - forfall
Steinar Svendgård SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem - forfall
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 3 x (Haugberg)
Hilde Haugan Hynne SP Varamedlem 1 x (Nøst)
Marte Hammer SV Varamedlem 1 x (Vang)
Jostein Trøite SV Varamedlem 2 x (Svendsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, ass. rådmann Ingvar Rolstad, ass. rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Før møtet var formannskapet på befaring til Ekne – vedr. prosjektet ”Grønn omsorg”.

Repr. Svein E. Musum (FRP) kom med synspunkter vedrørende ulovlig anleggelse av motocrossbane i Åsen og stilte spørsmål om ordføreren vil trekke anmeldelsen.

Ordføreren besvarte spørsmålet. ^

 

 

086/02: REFERATSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

14.08.2002 Formannskapet

Utdelt i møte:

·        Brev fra Trucksenteret Verdal AS, datert 12.08.02.

·        Brev fra Klubben, Utdanningsforbundet Levanger skole, datert 13.08.02. 

Forslag i møte:

Repr. Musum (FRP) anmodet om at Brev fra Klubben, Utdanningsforbundet Levanger skole, datert 13.08.02, blir satt opp som egen sak på dagens sakskart.

Ordføreren avslo Musums anmodning.

Repr. Musum (FRP) fremmet forslag om at sak ”Kjøp av hjulgående gravemaskin” blir satt opp til ny behandling for kommunestyret.

Avstemning:

Musums forslag om at sak ”Kjøp av hjulgående gravemaskin” oversendes kommunestyret avvist med 12 mot 1 stemme.

FOR-086/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

087/02: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 19. juni 2002 godkjennes.

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-087/02 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 19. juni 2002 godkjennes. ^

 

 

 

088/02: SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2002

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Skatteregnskapet for 1.halvår 2002 tas til orientering.

14.08.2002 Formannskapet

Orientering i møte:

Rådmannen orienterte i møtet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-088/02 Vedtak:

Skatteregnskapet for 1.halvår 2002 tas til orientering. ^


   

089/02: BEMYNDIGELSE ETTER SKATTEBETALINGSLOVEN - UTLEGGSPANT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Det anbefales overfor Skattedirektoratet at kemneren i Levanger bemyndiges til å holde forretning for utleggspant for krav som omhandlet i skattebetalingsloven.  

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-089/02 INNSTILLING:

Det anbefales overfor Skattedirektoratet at kemneren i Levanger bemyndiges til å holde forretning for utleggspant for krav som omhandlet i skattebetalingsloven. ^

 

 

 

090/02: SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV FORMANNSKAPET  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Sigurd Ingvaldsen gis fritak fra sitt verv som medlem av Levanger formannskap fra 01.08.02 og ut denne valgperiode. Kjell Vang blir fast medlem av formannskapet for samme periode.

Vedtak i f-sak 61/02 om at Vigdis Skårdal blir fast medlem til kommunestyret for Trond M. Sæterhaug ut valgperioden, oppheves.

Vigdis Skårdal blir 1. varamedlem til kommunestyret fra 01.08.02.

Asbjørn Folkvord velges som fast medlem til kommunestyret for Trond M. Sæterhaug ut denne perioden.

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-090/02 Vedtak:

Sigurd Ingvaldsen gis fritak fra sitt verv som medlem av Levanger formannskap fra 01.08.02 og ut denne valgperiode. Kjell Vang blir fast medlem av formannskapet for samme periode.

Vedtak i f-sak 61/02 om at Vigdis Skårdal blir fast medlem til kommunestyret for Trond M. Sæterhaug ut valgperioden, oppheves.

Vigdis Skårdal blir 1. varamedlem til kommunestyret fra 01.08.02.

Asbjørn Folkvord velges som fast medlem til kommunestyret for Trond M. Sæterhaug ut denne perioden.  ^


 

091/02: TRUDE MARIAN NØST - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Trude M. Nøst fritas fra sine politiske verv i Levanger kommune fra 14. august 2002 og ut denne valgperiode. 

Knut Jostein Brenne blir fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.

Hilde Haugan Hynne blir fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden.

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende  tilleggsforslag:

Irene Haugskott velges som ny vararepresentant for Jarle Haugan til Havnerådet.

Avstemning:

Rådmannens forslag med Heieraas tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

FOR-091/02 Vedtak:

Trude M. Nøst fritas fra sine politiske verv i Levanger kommune fra 14. august 2002 og ut denne valgperiode. 

Knut Jostein Brenne blir fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.

Hilde Haugan Hynne blir fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden.

Irene Haugskott velges som ny vararepresentant for Jarle Haugan til Havnerådet. ^


 

 

092/02: TONI K. SOLBAKKEN - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Toni K. Solbakken fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Inge Johansen blir fast medlem til kommunestyret for resten av valgperioden.

Som nytt fast medlem til driftskomiteen velges: _________________

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein E. Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Som nytt fast medlem til driftskomiteen velges: Inge Johansen

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Musums forslag enstemmig vedtatt.

FOR-092/02 Vedtak:

Toni K. Solbakken fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Inge Johansen blir fast medlem til kommunestyret for resten av valgperioden.

Som nytt fast medlem til driftskomiteen velges: Inge Johansen ^


 

 

093/02: METTE TAARLAND -  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Mette Taarland fritas fra sitt verv som varamedlem til kontrollutvalget i Levanger kommune for resten av valgperioden.

Som nytt varamedlem til kontrollutvalget velges: ____________________

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Guttorm Forr rykker opp som 2. varamedlem til kontrollutvalget.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-093/02 Vedtak:

Mette Taarland fritas fra sitt verv som varamedlem til kontrollutvalget i Levanger kommune for resten av valgperioden.

Guttorm Forr rykker opp som 2. varamedlem til kontrollutvalget. ^

 

 

 

094/02: SPØRSMÅL OM TILSLUTNING TIL FOLKEAKSJON FOR OMFORDELING, VELFERD OG DEMOKRATI - UTTALELSE OM KOMMUNEØKONOMIEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Levanger kommune anser det mest hensiktsmessig å kanalisere kommunesektorens interessearbeid gjennom KS, og slutter seg ikke til Folkeaksjonen for omfordeling, velferd og demokrati.

2.      Levanger kommune er svært bekymret over den økonomiske utviklingen i norske kommuner. Kommunen støtter KS sitt initiativ til et nasjonalt forlik for styrking av kommuneøkonomien for å sikre folks velferdstilbud. I denne sammenheng har kommunen særlig forventninger til at Staten bidrar til en langsiktig løsning på de økte lønns- og pensjonskostnadener, og samtidig bidrar til en forbedring av de økonomisk svakeste kommunenes gjeldssituasjon.

3.      Utsatt sak 08/01 i formannskapet 31.01.2001 anses med dette som ferdigbehandlet.

4.      Med bakgrunn i vedtakets punkt 2 sendes brev til Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet med kopi til KS og fylkesmannen.

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1:

Kommunen støtter i hovedsak synspunkter til aksjonen ”For velferdsstaten”.

Repr. Marthe Hammer (SV) fremmet følgende fellesforslag fra SV, SP og AP - endring av pkt. 1:

Levanger kommune anser det mest hensiktsmessig å kanalisere kommunesektorens interessearbeid gjennom KS. Levanger kommune ser det likevel som nødvendig å inngå allianser på tvers av organisasjoner og etablerte strukturer for å ivareta kommunens oppgave med å beskytte dagens velferdsstat. Levanger kommune tilslutter seg Folkeaksjonen for omfordeling, velferd og demokrati.

Heieraas trakk deretter sitt forslag.

Avstemning:

Hammers forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Rådmannens forslag pkt. 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.

FOR-094/02 Vedtak:

1.      Levanger kommune anser det mest hensiktsmessig å kanalisere kommunesektorens interessearbeid gjennom KS. Levanger kommune ser det likevel som nødvendig å inngå allianser på tvers av organisasjoner og etablerte strukturer for å ivareta kommunens oppgave med å beskytte dagens velferdsstat. Levanger kommune tilslutter seg Folkeaksjonen for omfordeling, velferd og demokrati.

2.      Levanger kommune er svært bekymret over den økonomiske utviklingen i norske kommuner. Kommunen støtter KS sitt initiativ til et nasjonalt forlik for styrking av kommuneøkonomien for å sikre folks velferdstilbud. I denne sammenheng har kommunen særlig forventninger til at Staten bidrar til en langsiktig løsning på de økte lønns- og pensjonskostnadener, og samtidig bidrar til en forbedring av de økonomisk svakeste kommunenes gjeldssituasjon.

3.      Utsatt sak 08/01 i formannskapet 31.01.2001 anses med dette som ferdigbehandlet.

4.      Med bakgrunn i vedtakets punkt 2 sendes brev til Finansdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet med kopi til KS og fylkesmannen. ^


 

 

095/02: OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - OPPFØLGING AV AVTALEN MED TRYGDEKONTORETS ARBEIDSLIVSSENTER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.            Eventuelle konkrete mål for sjukefraværet i Levanger kommune for 2003 avklares i forbindelse med arbeidet med budsjett og styringskort for 2003.

2.            Rapportering om hvordan samarbeidsavtalen gjennomføres i kommunen forutsettes å komme gjennom den ordinære periode- og årsrapporteringen fra rådmannen til politiske organer.

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-095/02 Vedtak:

1.      Eventuelle konkrete mål for sjukefraværet i Levanger kommune for 2003 avklares i forbindelse med arbeidet med budsjett og styringskort for 2003. 

2.      Rapportering om hvordan samarbeidsavtalen gjennomføres i kommunen forutsettes å komme gjennom den ordinære periode- og årsrapporteringen fra rådmannen til politiske organer. ^


 

 

096/02: BYGGEREGNSKAP FOR FLERE BOLIGPROSJEKT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.Byggeregnskapet for de ni boligprosjektene som fremgår av tabellen godkjennes.

2. Samlet tilgodebeløp på i alt kr. 749.117,- overføres til investeringsbudsjett for brannsikring av kommunale bygninger, prosjektnummer 10099.   

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-096/02 INNSTILLING:

1.Byggeregnskapet for de ni boligprosjektene som fremgår av tabellen godkjennes.  

2. Samlet tilgodebeløp på i alt kr. 749.117,- overføres til investeringsbudsjett for brannsikring av kommunale bygninger, prosjektnummer 10099. ^


 

 

097/02: SOLHAUG SKOLE  - SALG AV EIENDOMMEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Solhaug skole selges til John Arne Jenssen, Levanger  for kr. 400.000,-

2.      Beløpet overføres til investeringskonto for utbygging og ombygging av Åsen barne- og ungdomsskole.

14.08.2002 Formannskapet

Utdelt i møte:

·        Brev fra naboer og grunneiere rundt Solhaug skole, journalført 14.08.02.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken avgjøres av kommunestyret.

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes slik at flere kan få mulighet til å legge inn bud.

Avstemning:

Haugans forslag avvist med 11 mot 2 stemmer.

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag tiltrådt med 12 mot 1 stemme.

FOR-097/02 INNSTILLING:

1.      Solhaug skole selges til John Arne Jenssen, Levanger  for kr. 400.000,-

2.      Beløpet overføres til investeringskonto for utbygging og ombygging av Åsen barne- og ungdomsskole. ^


 

 

098/02: DELTAKELSE I PROGRAMMET "FOREGANGSKOMMUNER I LOKAL AGENDA 21"  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune aksepterer invitasjonen til deltakelse i programmet ”Foregangskommuner i Lokal Agenda 21”. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid med Cittaslow-prosjektet og interreg-prosjektet om miljøsertifisering av kommuner og bedrifter i regionen.

14.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-098/02 Vedtak:

Levanger kommune aksepterer invitasjonen til deltakelse i programmet ”Foregangskommuner i Lokal Agenda 21”. Arbeidet samordnes med kommunens arbeid med Cittaslow-prosjektet og interreg-prosjektet om miljøsertifisering av kommuner og bedrifter i regionen. ^


 

 

099/02: FORSLAG OM INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

14.08.2002 Formannskapet

FOR-099/02 Vedtak:

1.      Alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inndras.

2.      Som begrunnelse vises til de faktiske saksopplysninger og rådmannens vurderinger.

3.      Rådmannen gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for inndragningen. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^