Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 28.08.02, kl. 13:00-14:15 - formannskapssalen
<< møtekalender

<< | >>

      DIN mening i sakene

SAKLISTE:

100/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

101/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

14.08.02

vedtak

102/02

TURID ERTZAAS - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

saksutredning

vedtak

103/02

RØSTADLIA NEDRE - FORPROSJEKT

saksutredning

vedtak

104/02

UTLEIEBYGG AS - BIBLIOTEK I POSTGÅRDEN - FORPROSJEKT

saksutredning

vedtak

105/02

REGNSKAP PR 30.06.2002 - BUDSJETTREVISJON

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende medlemmer var tilstede:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører - forfall
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem - forfall
Gudny Ronglan KRF Medlem - forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Hilde Haugan Hynne SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Thraning)
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1 x (Myhr)
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 2 x (Ronglan)

Hilde Haugan Hynne tiltrådte møtet etter behandling av sak 104/02.

Ellers møtte:

Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, økonomisjef Meier Hallan og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Endringer møtekalender:

Ø      19. september blir det felles formannskap mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV).

Ø      Formannskapet den 18. september flyttes til den 19. september – etter fellesmøtet.

Ø      30. september blir det heldags formannskapsmøte – Økonomiplanmøte.

Ø      25. november blir det heldags formannskapsmøte – Budsjettmøte.

Merknader:

Representanten Svein Erik Musum (FRP) etterlyste å få innsyn i kommunens bemanningsplaner.

Orienteringer:

Ø      Enhetsleder Gunvor Galaaen orienterte om situasjonen ved resultatenhet Innvandrertjenesten. ^


 

100/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

28.08.2002 Formannskapet

Referert i møte:

Sak 49/2002 til møte den 27.08.02 i hovedutvalg for kultur, Nord-Trøndelag fylkeskommune: Rinnleiret - uttalelse ang. bevaring.  

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-100/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

101/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 14. august 2002 godkjennes.

28.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-101/02 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 14. august 2002 godkjennes. ^


 

 

102/02: TURID ERTZAAS - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Turid Ertzaas fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Vebjørn Haugom rykker opp som fast medlem i kommunestyret.

Som nytt fast medlem til plan- og uviklingskomiteén velges: _______________________

28.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Som nytt fast medlem til plan- og uviklingskomiteén velges Eystein Sundal

Unni P. Wikdahl rykker opp som 3. varamedlem til komiteen.

Vebjørn Haugom velges som nytt varamedlem til komiteen.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Haugbergs forslag enstemmig vedtatt.

FOR-102/02 Vedtak:

Turid Ertzaas fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.  

Vebjørn Haugom rykker opp som fast medlem i kommunestyret.

Som nytt fast medlem til plan- og uviklingskomiteén velges Eystein Sundal

Unni P. Wikdahl rykker opp som 3. varamedlem til komiteen.

Vebjørn Haugom velges som nytt varamedlem til komiteen. ^


 

 

103/02: RØSTADLIA NEDRE - FORPROSJEKT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Det framlagte forprosjekt for Røstadlia nedre med en kosstnadsramme på kr. 2.900.000 godkjennes.

2.      Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

         6630    Leira-Røstad nedre             2002         kr. 2.900.000

28.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-103/02 INNSTILLING:

1.      Det framlagte forprosjekt for Røstadlia nedre med en kosstnadsramme på kr. 2.900.000 godkjennes.

2.      Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

         6630    Leira-Røstad nedre             2002         kr. 2.900.000 ^


 

 

104/02: UTLEIEBYGG AS - BIBLIOTEK I POSTGÅRDEN - FORPROSJEKT  

21.08.2002 Driftskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

DK-030/02 INNSTILLING:

Utleiebygg as anmodes om å gjennomføre ombyggingen av Postgården til nytt bibliotek i samsvar med forprosjekt. Det må legges vekt på en nøktern standard.

28.08.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Komiteens innstilling tiltrådt med 11 mot 1 stemme.

FOR-104/02 VEDTAK:

Utleiebygg as anmodes om å gjennomføre ombyggingen av Postgården til nytt bibliotek i samsvar med forprosjekt. Det må legges vekt på en nøktern standard. ^


 

 

105/02: REGNSKAP PR 30.06.2002 - BUDSJETTREVISJON

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Regnskapet pr. 30.06.2002 tas til orientering.

2. Budsjettet justeres på følgende måte:

Delsum 1 og 2 finansieres ved overføring av overskudd fra 2001. Resterende del av overskudd overføres budsjettreserven.

Anslag for rammetilskudd, inntektsutjevning og skatter økes med  4,943 mill. kroner

Resultatenheten Helse-rehab får tilført 1,5 mill. kroner fra budsjettreserven.

Resultatenheten Barnevern får tilført 2,0 mill. kroner fra budsjettreserven.

Resultatenheten Forebygging-oppvekst får tilført 0,7 mill. kroner fra budsjettreserven.

Til dekning av resterende del av lønnsoppgjøret tilføres enhetene til sammen 6,2 mill. kroner fra reserven. Rådmannen får fullmakt til å fordele dette beløpet etter at virkningen av lønnsoppgjøret er klart

Rest budsjettreserve før økte pensjonskostnader utgjør 2,683 mill. kroner .

3.  For å unngå å skyve det akkumulerte underskuddet og pensjonskostnadene foran oss, er det nødvendig med streng budsjettkontroll og økonomistyring for alle enheter. Alle budsjettansvarlige pålegges å arbeide aktivt for å bidra til at kommunen bedrer sin økonomiske stilling. 

28.08.2002 Formannskapet

Orientering i møte:

Økonomisjef Meier Hallan orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-105/02 Innstilling:

1. Regnskapet pr. 30.06.2002 tas til orientering.

2. Budsjettet justeres på følgende måte:

Delsum 1 og 2 finansieres ved overføring av overskudd fra 2001. Resterende del av overskudd overføres budsjettreserven.

Anslag for rammetilskudd, inntektsutjevning og skatter økes med  4,943 mill. kroner

Resultatenheten Helse-rehab får tilført 1,5 mill. kroner fra budsjettreserven.

Resultatenheten Barnevern får tilført 2,0 mill. kroner fra budsjettreserven.

Resultatenheten Forebygging-oppvekst får tilført 0,7 mill. kroner fra budsjettreserven.

Til dekning av resterende del av lønnsoppgjøret tilføres enhetene til sammen 6,2 mill. kroner fra reserven. Rådmannen får fullmakt til å fordele dette beløpet etter at virkningen av lønnsoppgjøret er klart

Rest budsjettreserve før økte pensjonskostnader utgjør 2,683 mill. kroner .

3.  For å unngå å skyve det akkumulerte underskuddet og pensjonskostnadene foran oss, er det nødvendig med streng budsjettkontroll og økonomistyring for alle enheter. Alle budsjettansvarlige pålegges å arbeide aktivt for å bidra til at kommunen bedrer sin økonomiske stilling.   ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^