Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 04.12.02, kl. 13:00-14:40, rom 3008
<< møtekalender

<< | >>

DIN mening i sakene

Hovedutskrift - PDF

SAKLISTE:

139/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

140/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

25.11.02

vedtak

141/02

SKOLEUTBYGGING/REHABILITERING - FRAMTIDAS SKOLE. PROSJEKTRAPPORT FRA FORSTUDIET

saksutredning

vedtak

142/02

PPT FOR FROSTA OG LEVANGER - ORGANISERING

saksutredning

vedtak

143/02

GAMLE BRANNSTASJONEN OG ´´FENKA´´ (KIRKEGT. 66 A OG B) - FRAMTIDIG EIERSTRUKTUR OG BRUK

saksutredning

vedtak

144/02

KOMMUNENS PENSJONSORDNING

saksutredning

vedtak

145/02

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING

saksutredning

vedtak

146/02

RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER NÅR VILKÅR FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK OVERTRES

saksutredning

vedtak

147/02

RIMI SENTRUM SØKNAD OM BEVILLING I SJØGATA 22

saksutredning

vedtak

148/02

VALG AV 17. MAI-KOMITÉ 2003

saksutredning

vedtak

149/02

SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem - forfall
Gudny Ronglan KRF Medlem - forfall
Svein Erik Musum FRP Medlem - forfall
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem x   
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Hilde Haugan Hynne SP Medlem - forfall
KJELL VANG SV Medlem x   
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x   
Steinar Mikalsen KRF Varamedlem 1 x (Musum)
Sigvard K. Gilstad H Varamedlem 2 x (Ronglan)
Olav J. Grenne KRF Varamedlem 3 x (Myhr)
Martin Stavrum SP Varamedlem 2 x (Hynne)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Før formannskapets møte ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i A/S Levanger Tomteselskap. (Innkalling  side 2, 3 )

Orienteringer:

Mads B. Nakkerud fra Idébanken orienterte om arbeidet med Lokal Agenda 21 – foregangskommune.

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes presenterte skisse for hvordan Levanger kommune vil organisere en samordning av prosjekter under Lokal Agenda 21. ^


 

 

139/02: REFERATSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.  

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-139/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

140/02: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 25. november 2002 godkjennes.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.  

FOR-140/02 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 25. november 2002 godkjennes. ^


 

 

141/02: SKOLEUTBYGGING/REHABILITERING - FRAMTIDAS SKOLE. PROSJEKTRAPPORT FRA FORSTUDIET

DK-048/02 INNSTILLING:

  1. Prosjektrapport Skoleutbygging/rehabilitering for framtidas skole av 01.10.02 tas til orientering.
  2. Det opprettes en egen prosjektgruppe som ser på en felles pedagogisk plattform for skolene i Levanger i tråd med gruppas konklusjon 4.
  3. Det fremskaffes fakta om rom- og utstyrsbehov ved Åsen OS, Skogn BUS, Nesset US, Frol US og Mule OS. Fristen settes til 01.5.2003. Behovene må være tuftet på levangerskolens pedagogiske plattform.
  4. Før videre planlegging igangsettes m.h.t. skoleutbygging/rehabilitering avventes Søgnenutvalgets innstilling

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Gerd Haugberg (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved prosjektering av Skogn barne- og ungdomsskole forutsettes det at ungdomstrinnet for Åsen også i framtida skal være på Åsen.

Avstemning:

DK innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

DK innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt.

DK innstilling pkt. 3 enstemmig vedtatt.

DK innstilling pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Haugbergs tilleggsforslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer.

FOR-141/02 Vedtak:

  1. Prosjektrapport Skoleutbygging/rehabilitering for framtidas skole av 01.10.02 tas til orientering.
  2. Det opprettes en egen prosjektgruppe som ser på en felles pedagogisk plattform for skolene i Levanger i tråd med gruppas konklusjon 4.
  3. Det fremskaffes fakta om rom- og utstyrsbehov ved Åsen OS, Skogn BUS, Nesset US, Frol US og Mule OS. Fristen settes til 01.5.2003. Behovene må være tuftet på levangerskolens pedagogiske plattform. 
  4. Før videre planlegging igangsettes m.h.t. skoleutbygging/rehabilitering avventes Søgnenutvalgets innstilling
  5. Ved prosjektering av Skogn barne- og ungdomsskole forutsettes det at ungdomstrinnet for Åsen også i framtida skal være på Åsen. ^

 

 

 

 

142/02: PPT FOR FROSTA OG LEVANGER - ORGANISERING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Levanger kommune ønsker å avvikle PPT for Frosta og Levanger som et interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens §27 så raskt som mulig for å integrere tjenesten med øvrige støttefunksjoner i resultatenheten Forebygging og oppvekst, jfr Forny 2001.

2.      Kommunen ønsker å videreføre det interkommunale samarbeidet med Frosta og Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil tilby disse samme tjeneste som i dag til samme pris.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende forslag:

1.      PPT for Frosta og Levanger som interkommunalt samarbeid med eget styre opprettholdes inntil videre.

2.      Rådmannen forbereder ny sak om den framtidige PP-tjenesten i Levanger kommune. I saka søkes avklart 1) faglig innhold i PP-tjenesten, 2) hvordan PP-tjenesten best kan bidra til kvaliteten i Levanger-skolen, og 3) hvilken organisatorisk plassering og hvilke samarbeidsformer, internt i kommunen og eksternt med andre kommuner, som best tjener samarbeidsformer, internt i kommunen og eksternt med andre kommuner, som best tjener elevenes behov og kvaliteten i skolen.

3.      Saka fremmes for Driftskomiteen som innstiller overfor Formannskapet. Kommunestyret fatter vedtak i saken.

Avstemning:

Rådmannens forslag tiltrådt med 9 mot 4 stemmer som ble avgitt for Vangs forslag.

FOR-142/02 INNSTILLING:

1.      Levanger kommune ønsker å avvikle PPT for Frosta og Levanger som et interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens §27 så raskt som mulig for å integrere tjenesten med øvrige støttefunksjoner i resultatenheten Forebygging og oppvekst, jfr Forny 2001.

2.      Kommunen ønsker å videreføre det interkommunale samarbeidet med Frosta og Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil tilby disse samme tjeneste som i dag til samme pris. ^


 

 

143/02: GAMLE BRANNSTASJONEN OG ´´FENKA´´ (KIRKEGT. 66 A OG B) - FRAMTIDIG EIERSTRUKTUR OG BRUK  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Gamle brannstasjonen og ”Fenka” (Kirkegt. 66 A og B), søkes solgt under ett til en felles stiftelse eller lignende som sikrer sambruk og drift. Kommunen frigjør midler som kan gå inn i virksomhet knyttet til ungdomsarbeid samt arbeid for og med frivillige organisasjoner. Kommunen tar initiativ til etablering av eierselskap.

04.12.2002 Formannskapet

Utdelt i møte:

Brev fra Levanger Ungdomsråd v/Vigleik Aaring og Jøran Vagnby Lillesand, datert 28.11.02.  

Forslag i møte:

Representanten Gerd Marit Svendsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ungdom må sikres medbestemmelse både under planlegging og drift.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt.

Svendsens tilleggsforslag avvist med 9 mot 4 stemmer.

FOR-143/02 INNSTILLING:

Gamle brannstasjonen og ”Fenka” (Kirkegt. 66 A og B), søkes solgt under ett til en felles stiftelse eller lignende som sikrer sambruk og drift. Kommunen frigjør midler som kan gå inn i virksomhet knyttet til ungdomsarbeid samt arbeid for og med frivillige organisasjoner. Kommunen tar initiativ til etablering av eierselskap. ^


   

144/02: KOMMUNENS PENSJONSORDNING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Levanger kommune opprettholder sitt kundeforhold i dagens ordning i KLP i 2003.

2.      Rådmannen får fullmakt til å innhente nye tilbud fra det tidspunkt de andre aktuelle selskapene er i stand til å tilby en ordning som tilfredstiller alle krav etter HTA, og Arbeidsrettens dom i sak nr. 7/99, av den 08.10.2002.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-144/02 INNSTILLING:

1.      Levanger kommune opprettholder sitt kundeforhold i dagens ordning i KLP i 2003.

2.      Rådmannen får fullmakt til å innhente nye tilbud fra det tidspunkt de andre aktuelle selskapene er i stand til å tilby en ordning som tilfredstiller alle krav etter HTA, og Arbeidsrettens dom i sak nr. 7/99, av den 08.10.2002. ^


 

 

145/02: NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Forslag til endringer i delegasjonsreglement vedtas.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og revisjoner av reglementet når dette er påkrevet gjennom lovendringer m.v.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling i møtet - pkt. 1:   

1.     Forslag til endringer i delegasjonsreglement vedtas:

VI.                    DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉ

                      A.    Delegasjon etter særlover  

                   BRANN - OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                   Komiteen tillegges all myndighet etter loven eller så langt loven tillater

                   UTGÅR

XI.             DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

                  C. Delegasjon etter særlover - NYE PUNKT

                   BRANN – OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                  1. Kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter delegeres til rådmannen.

                  2. Viktige og prinsipielle saker forelegges kommunestyret herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet m.v.

      ODELSLOVEN AV 28.06.1975 NR. 58.

      Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-145/02 INNSTILLING:

1.     Forslag til endringer i delegasjonsreglement vedtas:

VI.                    DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉ

                      A.    Delegasjon etter særlover  

                   BRANN - OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                   Komiteen tillegges all myndighet etter loven eller så langt loven tillater

                   UTGÅR

XI.             DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

                  C. Delegasjon etter særlover - NYE PUNKT

                   BRANN – OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                  1. Kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter delegeres til rådmannen.

                  2. Viktige og prinsipielle saker forelegges kommunestyret herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet m.v.

      ODELSLOVEN AV 28.06.1975 NR. 58.

      Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og revisjoner av reglementet når dette er påkrevet gjennom lovendringer m.v. ^ 

 

146/02: RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER NÅR VILKÅR FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK OVERTRES

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

De fremlagte retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtredes vedtas.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende forslag til endringer i retningslinjene:

§ 2 pkt. 2: Endringer siste linje (endringer i kursiv) ”….. gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras….”.

§ 2 pkt. 3: Endringer to siste linjer (endringer i kursiv) ”…. gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras….”.

§ 2 pkt. 5: Endring siste linje (endring i kursiv) ”gis reaksjoner som nevnt…”.

Representanten Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag til endringer i retningslinjene – nytt pkt. 6:
Ved manglende innbetaling av alkoholavgift eller dersom bevillingsinnehaver unnlater å etterkomme evt. kommunal anmodning om inntekstoppgave for alkoholomsetning som beregningsgrunnlag for avgift, inndras bevillingen inntil avgiften er betalt eller opplysninger mottatt.

Avstemning:

Vangs forslag enstemmig vedtatt.

Mikalsens forslag avvist med 7 mot 6 stemmer.

Rådmannens forslag med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

FOR-146/02 Vedtak: | (ajourførte retniingslinjer)

De fremlagte retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtredes vedtas med følgende endringer i retningslinjene:  

§ 2 pkt. 2: Endringer siste linje (endringer i kursiv) ”….. gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras….”.

§ 2 pkt. 3: Endringer to siste linjer (endringer i kursiv) ”…. gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras….”.

§ 2 pkt. 5: Endring siste linje (endring i kursiv) ”gis reaksjoner som nevnt…”. ^

 


 

 

147/02: RIMI SENTRUM SØKNAD OM BEVILLING I SJØGATA 22

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Foretaksnummer 963 132 794 Rimi Sentrum/Hakon Detalj AS gis bevilling for salg av øl på inntil 4,75 volumprosent alkohol for planlagt virksomhet med beliggenhet Sjøgata 32 ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Jim Bekkevold og Bodil Sandvikness godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.    

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-147/02 Vedtak:

1.      Foretaksnummer 963 132 794 Rimi Sentrum/Hakon Detalj AS gis bevilling for salg av øl på inntil 4,75 volumprosent alkohol for planlagt virksomhet med beliggenhet Sjøgata 32 ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.  

2.      Jim Bekkevold og Bodil Sandvikness godkjennes som salgsbevillingens styrer og stedfortreder.      ^


 

 

148/02: VALG AV 17.MAI -KOMITEEN 2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.mai-komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Som ny leder for hovedkomiteen velges Tone Volden Rostad.  Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

Per Arve Hammer velges som leder for 17. mai komiteen på Ekne. Hilde Fostad blir medlem av komiteen.

Avstemning:

Mikalsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

FOR-148/02 Vedtak:

Det fremlagte forslag til 17.mai-komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas med følgende endring: Per Arve Hammer velges som leder for 17.mai komiteen på Ekne. Hilde Fostad blir medlem av komiteen.  

Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Som ny leder for hovedkomiteen velges Tone Volden Rostad.  Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig. ^


 

 

 

149/02: SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Alle de 7 søknadene avslås med bakgrunn i Levanger kommunes stramme økonomi.

04.12.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-149/02 Vedtak:

Alle de 7 søknadene avslås med bakgrunn i Levanger kommunes stramme økonomi. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^