Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 16.01.03, kl. 14:00-14:50, formannskapssalen
<< møtekalender
<< | >>

DIN mening i sakene
Sakliste
- PDF
Hovedutskrift
- PDF

SAKLISTE: | som PDF | hovedutskrift som PDF

001/03

REFERATSAKER

 saksutredning

vedtak

002/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

 04.12.02

vedtak

003/03

KARSTEIN SOLVANG - FRITAK SOM MEDDOMMER

 saksutredning

vedtak

004/03

STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE

 saksutredning

vedtak

005/03

REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE

 saksutredning

vedtak

006/03

NY LÅNEORDNING - STARTLÅN ERSTATTER ETABLERINGSLÅN- OG KJØPSLÅN FOM. 01.01.03

 saksutredning

vedtak

007/03

REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - VALG AV STRATEGIER - ENDRING AV  VEDTEKTER

 saksutredning

vedtak

008/03

FORPROSJEKT CITTASLOW - ORGANISERING OG MANDATER

 saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x   
Hans Heieraas SP Varaordfører x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x   
Svein Erik Musum FRP Medlem x   
Gerd Haugberg H Medlem x   
Jarle Haugan V Medlem x   
Wenche Sundal DNA Medlem - forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x   
Steinar Svendgård SP Medlem x   
Hilde Haugan Hynne SP Medlem x   
KJELL VANG SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem - forfall
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
Jostein Trøite SV Varamedlem 2 x (Vang)
AINA BYE SV Varamedlem 3 x (Svendsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Representanten Svein Erik Musum (FRP) stilte spørsmål vedrørende fastlegeordningen i kommunen. Rådmannen orienterte. ^

 

 

 

001/03: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-001/03 VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

002/03: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 4. desember 2002 godkjennes.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-002/03 VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte den 4. desember 2002 godkjennes. ^


 

 

003/03: KARSTEIN SOLVANG - FRITAK SOM MEDDOMMER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Karstein Solvang slettes som domsmann fra Levanger kommune. Som ny domsmann for resten av valgperioden velges: _________________

2.        Malvik kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Solvang overføres til fortegnelse over domsmenn.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende endringsforslag:

Andre setning i pkt. 1 strykes.

Avstemning:

Rådmannens forslag med ordførerens endringsforslag enstemmig vedtatt.

FOR-003/03 VEDTAK:

1.        Karstein Solvang slettes som domsmann fra Levanger kommune.

2.        Malvik kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Solvang overføres til fortegnelse over domsmenn. ^


 

 

004/03: STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser.

Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets.

Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Åsen krets

8.

Mule krets

9.

Hegle krets

10.

Okkenhaug krets

11.

Halsan krets

12.

Levanger krets

13.

Ytterøy krets

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-004/03 INNSTILLING:

Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser.

Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets.  

Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003:

1.

Nesheim krets

2.

Lysaker krets

3.

Tuv krets

4.

Finne krets

5.

Markabygda krets

6.

Ekne krets

7.

Åsen krets

8.

Mule krets

9.

Hegle krets

10.

Okkenhaug krets

11.

Halsan krets

12.

Levanger krets

13.

Ytterøy krets

  ^

 

 

005/03: REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune endres til:

Pkt. 1:  

Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

Pkt. 2:

Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:

·         Suvenirer

·         Merker eller medaljer

·         Informasjon

·         Private foreninger /sammenslutninger

·         Dekorasjoner i hjemmene

Pkt. 3:

Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

Pkt. 4:

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Pkt. 5:

Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-005/03 INNSTILLING:

Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune endres til:  

Pkt. 1:  

Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

Pkt. 2:

Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:

·         Suvenirer

·         Merker eller medaljer

·         Informasjon

·         Private foreninger /sammenslutninger

·         Dekorasjoner i hjemmene

Pkt. 3:

Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

Pkt. 4:

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Pkt. 5:

Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune. ^


 

 

006/03:  NY LÅNEORDNING - STARTLÅN ERSTATTER ETABLERINGSLÅN- OG KJØPSLÅN FOM. 01.01.03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen å vurdere lånefordeling mellom bank/startlån

2.        Rådmannen gis fullmakt til å vurdere nedbetalingstid i forhold til Husbankens føringer ved nytt låneopptak i Husbanken.

3.        Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle.

4.        Rådmannen gis fullmakt til bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere.

5.        Rådmannen gis fullmakt til å plusse på husbankrenten en margin på inntil 0,25% og eller evt. Innføre gebyr til dekning av administrasjonskostnader ved videreutlån.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Jarle Haugan (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen orienterer formannskapet gjennom en årlig rapport.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Haugans tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

FOR-006/03 Vedtak:

1.        Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen å vurdere lånefordeling mellom bank/startlån

2.        Rådmannen gis fullmakt til å vurdere nedbetalingstid i forhold til Husbankens føringer ved nytt låneopptak i Husbanken.

3.        Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle.

4.        Rådmannen gis fullmakt til bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere.

5.        Rådmannen gis fullmakt til å plusse på husbankrenten en margin på inntil 0,25% og eller evt. Innføre gebyr til dekning av administrasjonskostnader ved videreutlån.

6.        Rådmannen orienterer formannskapet gjennom en årlig rapport. ^

    

007/03: REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - VALG AV STRATEGIER - ENDRING AV  VEDTEKTER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

A.

Hovedstrategiene for den framtidige virksomheten i Frostating skal være:

1. Utvikling av infrastruktur og alliansebygging

2. Samarbeid på begrensede områder innen tjenesteproduksjon.

B.

Vedtektenes pkt. 2 Formål endres og får følgende ordlyd:

Virksomheten i Regionsamarbeidet Frostating skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Dette gjøres gjennom en aktiv og bevisst satsing innen utbygging av infrastruktur og bygging av kraftfulle allianser.

Etter anmodning eller på eget initiativ kan Regionsamarbeidet Frostating avgi uttalelser, samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-007/03 Vedtak:

A.

Hovedstrategiene for den framtidige virksomheten i Frostating skal være:

1. Utvikling av infrastruktur og alliansebygging

2. Samarbeid på begrensede områder innen tjenesteproduksjon.

B.

Vedtektenes pkt. 2 Formål endres og får følgende ordlyd:

Virksomheten i Regionsamarbeidet Frostating skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Dette gjøres gjennom en aktiv og bevisst satsing innen utbygging av infrastruktur og bygging av kraftfulle allianser.

Etter anmodning eller på eget initiativ kan Regionsamarbeidet Frostating avgi uttalelser, samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter. ^ 

 

008/03: FORPROSJEKT CITTASLOW - ORGANISERING OG MANDATER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Organisering og mandater for videreføring av Cittaslowprosjektet i et forprosjekt vedtas som foreslått i notat av 08.01.03 VIDEREFØRING OG ORGANISERING FORPROSJEKT CITTASLOW.

2.        Prosjektansvarlig gis fullmakt til å oppnevne representanter til delprosjektgruppene.

16.01.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-008/03 Vedtak:

1.        Organisering og mandater for videreføring av Cittaslowprosjektet i et forprosjekt vedtas som foreslått i notat av 08.01.03 VIDEREFØRING OG ORGANISERING FORPROSJEKT CITTASLOW.

2.        Prosjektansvarlig gis fullmakt til å oppnevne representanter til delprosjektgruppene. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^