Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 05.02.03, kl. 13:00-13:25, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


DIN mening i sakene
Sakliste
- PDF

Hovedutskrift
- PDF

SAKLISTE: som PDF | hovedutskrift som PDF

009/03

REFERATSAKER

 saksutredning vedtak

010/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

 16.01.03

vedtak

011/03

SØKNAD OM FRITAK FRA  POLITISKE VERV - CHRISTINE NORDGÅRD

 saksutredning vedtak

012/03

SØKNAD OM ETABLERING AV EN FYLKESDEKKENDE TAXISENTRAL I NORD-TRØNDELAG

 saksutredning

vedtak

013/03

SKJENKEBEVILLING FOR FORETAKSNUMMER 978698735 - DIRTY NELLY IRISH PUB/ANRIK AS

 saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13
Oppmøte:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Ordfører x    
Hans Heieraas SP Varaordfører - forfall
Gunnar L. Myhr H Medlem x    
Gudny Ronglan KRF Medlem x  møtte ikke
Svein Erik Musum FRP Medlem x    
Gerd Haugberg H Medlem x    
Jarle Haugan V Medlem x    
Wenche Sundal DNA Medlem - forfall
Nils Åge Aune DNA Medlem x    
Steinar Svendgård SP Medlem x    
Hilde Haugan Hynne SP Medlem x    
KJELL VANG SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x    
Edvard Øfsti DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
Helge Dieset SP Varamedlem 1 x (Heieraas)
Jostein Trøite SV Varamedlem 2 x (Vang)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.   ^

 

 

 

 

009/03: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

05.02.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-009/03 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


   

010/03: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 16.01.03 godkjennes.

05.02.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Svein E. Musum bemerket at det er protokoll fra formannskapets møte som godkjennes. 

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-010/03 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 16.01.03 godkjennes.  ^


   

011/03: SØKNAD OM FRITAK FRA  POLITISKE VERV - CHRISTINE NORDGÅRD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Christine Nordgård fritas fra sitt verv som medlem av plan- og utviklingskomiteen for resten av inneværende valgperiode.

Asle Granås velges som fast medlem til komiteen.  

05.02.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-011/03 Vedtak:

Christine Nordgård fritas fra sitt verv som medlem av plan- og utviklingskomiteen for resten av inneværende valgperiode.

Asle Granås velges som fast medlem til komiteen. ^


   

012/03: SØKNAD OM ETABLERING AV EN FYLKESDEKKENDE TAXISENTRAL I NORD-TRØNDELAG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til søknad fra Taxi Transportservice  Nord-Trøndelag AS og Norges Taxiforbund avd. Nord-Trøndelag datert den 05.11.2002 om etablering av en fylkesdekkende taxisentral i Nord-Trøndelag.

05.02.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-012/03 Vedtak:

Levanger kommune slutter seg til søknad fra Taxi Transportservice  Nord-Trøndelag AS og Norges Taxiforbund avd. Nord-Trøndelag datert den 05.11.2002 om etablering av en fylkesdekkende taxisentral i Nord-Trøndelag. ^


   

013/03: SKJENKEBEVILLING FOR FORETAKSNUMMER 978698735 - DIRTY NELLY IRISH PUB/ANRIK AS

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foretaksnummer 978 698 735 Dirty Nelly Irish Pub/ Anrik AS gis i medhold av alkohollovens § 1- 8 en skriftlig advarsel i forbindelse med funn av irregulær vodka ved kontroll den 20.11.2002.

05.02.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Representanten Jarle Haugan (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Skjenkebevillingen for brennevin inndras for 3 uker.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Haugans tilleggsforslag vedtatt med 11 mot 1 stemme.

FOR-013/03 Vedtak:

Foretaksnummer 978 698 735 Dirty Nelly Irish Pub/ Anrik AS gis i medhold av alkohollovens § 1- 8 en skriftlig advarsel i forbindelse med funn av irregulær vodka ved kontroll den 20.11.2002. Skjenkebevillingen for brennevin inndras for 3 uker. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^