Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Kultur-, miljø- og landbrukskomite 24.11.99
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

68/1999 TILDELING AV KOMMUNALE PRISER OG STIPEND

69/1999 BUDSJETT 2000, ØKONOMIPLAN 2000-2003

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.

Følgende medlemmer var tilstede:

STAVRUM, MARTIN, leder, SP
DALEN, MARTA HELENE, KRF
SKJETNEMARK, EINAR, DNA
SAADAT, ARMAN RAD, DNA
NORDGÅRD, CHRISTINE, DNA
BYE, AINA, SV
HUSTAD, TROND, H
SOLBAKKEN, TONI KRISTIN, FRP
MYHR, ODDMUND, V

Ellers møtte:

Jordbrukssjef Lunnan, kultur- og miljøsjef Jørstad, miljøvernsjef Bolstad,  konsulent Hallem, biblioteksjef Havik

 

 

 

SAK NR: 68/1999

Tildeling Av Kommunale Priser Og Stipend

Forslag i møte:

Kulturprisen går til Ivar Berre.

Kulturstipendet går til Maija Skille.

Avstemning:

Enstemmig

KULTUR, MILJØ- OG LANDBRUKSKOMITE'S VEDTAK:

Kulturprisen går til Ivar Berre.

Kulturstipendet går til Maija Skille.

 

 

 

SAK NR: 69/1999

Budsjett 2000, Økonomiplan 2000-2003

Formannskapets forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Se møte i Kultur- miljø og landbrukskomite’s møte 16.11.99.

Forslag i møte:

1. Forslag fra Arbeiderpartigruppen:

Ungdomsråd:

KML støtter arbeidet med etablering av et Ungdomsråd. Følgende tilføyelser gjøres i økonomiplanen:

Punkt 3.2.5 Oppvekstmiljø (side 10):

"Etaten vil prioritere følgende tiltak! (side 39):

KML ser det som viktig administrasjonen øremerker en person for tilrettelegging og oppfølging av Ungdomsrådet. KML tar ikke standpunkt til hvor i administrasjonen eller til hvilken etat denne personen skal ha sin tilhørighet.

Ungdomsrådet tilføres en økonomisk ramme minst lik Eldres råd. Ungdomsrådet skal levere en handlingsplan, budsjett og årsrapport.

2. Fra Senterpartiet:

Bibliotek:

Et framtidig nytt bibliotek bør plasseres i tilknytning til Rådhuset. Det vil gi kommunen mange fordeler i framtida. Pga. den økonomiske situasjonen må biblioteket og Levanger kommune forhandle med Gjensidige om en ny kontrakt på 5 år. Hvis arealene i 1.etg. i Gjensidige-gården blir ledig i løpet av 5-årsperioden, bør Levanger kommune sikre seg en opsjonsavtale, slik at Levanger kommune og biblioteket har førsterett til å vurdere å ta i bruk et større areal. Det må også vurderes andre lokaliteter.

3. Fenka

a). Forslag fra Fremskrittspartiet:

Overføre Fenka vederlagsfritt til Røde Kors, mot at Røde Kors blir forpliktet til å lage et rusfritt ungdomstilbud.

b). Forslag fra Senterpartiet:

Etablere nye Fenka som flerbrukshus og felles møtested med tverrfaglig team som ansvarlig for drift, og med Frivillighetssentralen og Røde Kors som samarbeidspartnere. Komiteen for KML ber Kommunestyret bevilge investeringsmidler i økonomiplanperioden fra 2001.

4. Festiviteten – fra Fremskrittspartiet:

Ber administrasjonen se på ulike muligheter for drift av Festiviteten:

a). overføre/selge til private

b). omdanne til AL med innbyggerne som andelseiere.

5. Bygdebok – forslag fra Venstre og SV

Det avsettes kr 10.000,- til bygdebokarbeid

Avstemning:

Forslag nr 1 fra Arbeiderpartigruppen enstemmig vedtatt.

Forslag nr 2 fra Senterpartiet enstemmig vedtatt.

Forslag nr 3 a) fra Fremskrittspartiet falt, fikk 1 stemme

Forslag nr 3 b) fra Senterpartiet vedtatt mot 1 stemme

Forslag nr 4 fra Fremskrittspartiet falt, fikk 1 stemme

Forslag nr 5 fra Venstre og SV enstemmig vedtatt

KOMITE FOR KULTUR, MILJØ OG LANDBRUKS INNSTILLING:

Ungdomsråd:

KML støtter arbeidet med etablering av et Ungdomsråd. Følgende tilføyelser gjøres i økonomiplanen:

Punkt 3.2.5 Oppvekstmiljø (side 10):

"Etaten vil prioritere følgende tiltak! (side 39):

KML ser det som viktig administrasjonen øremerker en person for tilrettelegging og oppfølging av Ungdomsrådet. KML tar ikke standpunkt til hvor i administrasjonen eller til hvilken etat denne personen skal ha sin tilhørighet.

Ungdomsrådet tilføres en økonomisk ramme minst lik Eldres råd. Ungdomsrådet skal levere en handlingsplan, budsjett og årsrapport.

Bibliotek:

Et framtidig nytt bibliotek bør plasseres i tilknytning til Rådhuset. Det vil gi kommunen mange fordeler i framtida. Pga. den økonomiske situasjonen må biblioteket (Levanger kommune) forhandle med Gjensidige om en ny kontrakt på 5 år. Hvis arealene i 1.etg. i Gjensidige-gården blir ledig i løpet av 5-årsperioden, bør Levanger kommune sikre seg en opsjonsavtale, slik at Levanger kommune og biblioteket har førsterett til å vurdere å ta i bruk et større areal. Det må også vurderes andre lokaliteter.

Fenka

Etablere nye Fenka som flerbrukshus og felles møtested med tverrfaglig team som ansvarlig for drift, og med Frivillighetssentralen og Røde Kors som samarbeidspartnere. Komiteen for KML ber Kommunestyret bevilge investeringsmidler i økonomiplanperioden fra 2001.

Bygdebok

Det avsettes kr 10.000,- til bygdebokarbeid

<< møtekalender
<< | >>

Til toppen