Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Teknisk komite 14.04.00 - Sak 25/00
<<sakliste

TEKNISK KOMITE

Sak nr.:

25/2000

Møtedato:

13.04.2000

Arkivkode:

Journalnr.:

2000/1321

Saksbehandler:

OLAV LÆGRAN

Avgjøres av:

TKO

TILSKUDD FRA FOND TIL RESTAURERING OG FORNYING AV BYGG OG BOMILJØ I LEVANGER SENTRUM.

Vedlegg:

1. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, RUA, dat. 11.02.00

2. Søknad med vedlegg fra Kenneth Pettersen, Sjøgt. 32a.

3. Søknad med vedlegg fra Kjell Auran, Jernbanegt. 28c.

4. Søknad med vedlegg fra Turid Inderberg, Jernbanegt. 28a.

5. Søknad med vedlegg fra Anders Lyster/Aud Sandøy, Jernbanegt. 36a.

6. Vedtekter for fondet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

7. Hus og bygningsmiljø i Levanger.

Saksopplysninger:

"Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum" ble opprettet i 1984. Midlene som tilføres fondet er inntektene ved salg av tomtene i sentrum. Det er kun eiendommer innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum som kan søke på midler fra fondet.

Etter § 9 i vedtektene kan det søkes om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak, i indre gårdsrom og i de lukkede kvartaler. Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.

Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge at tilpassing til strøkets karakter.

Det har gjennom årene opparbeidet seg en viss praksis for fastsettelse av tilskudd og krav til de prosjekt som får tilskudd. I de tilfeller hvor opprinnelig panel og listverk er i behold er det en forutsetning at dette brukes på nytt i de tilfeller dette lar seg gjøre. Som oftest er situasjonen at det for en del år tilbake, ca. 60 - 70-årene, ble foretatt renovering av husene med den følge at både vinduer, panel og listverk ble skiftet ut. I disse tilfeller må det benyttes nye materialer som tilpasses byggets karakter.

Det kan være vanskelig i mange tilfeller å avgjøre om arbeidene er vedlikehold eller restaurering. Fondet dekker ikke vedlikeholdskostnadene som huseierne har. Som nevnt er det merkostnadene med å opprettholde byggets opprinnelige karakter som skal honoreres. Det kan være tilfeller hvor det blir billigere å få produsert nye vinduer etter mål framfor å kjøpe ferdigproduserte vinduer da dette kan gi mindre etterarbeid. Mange skifter ut gamle vinduer på grunn av at de er enkle og således nødvendiggjør bruk av innervinduer på vinters tid. Det kan også i mange tilfeller virke som vinduene kan være i en slik tilstand at de ikke er brukbare, men i de flest tilfeller er restaurering av gamle vinduer et godt alternativ. Vinduer som har stått i vegg siden begynnelsen av 1900-tallet og som fortsatt er gode står i mange år til, kanskje lengre enn nye vinduer.

Rentebeløpet for 1999 utgjør kr. 283.671,78. I flg. vedtektene for fondet skal 10 % av rentene tilføres fondet for hvert år, d.v.s at det ved årets tildeling er kr. 255.304,- til fordeling. Ubenyttede midler kan det søkes formannskapet om å få overført til neste års tildeling.

Søknadene skal, iflg. vedtektene, forelegges fylkeskonservatoren til uttalelse. Fylkeskonservatoren er nå en del av Regional Utviklingsavdeling i fylkeskommunen. Uttalelse derfra foreligger, se vedlegg 1. De har også kommet med prioritering av søknadene.

Vurdering:

Søknad nr. 1:

Kenneth Pettersen, Sjøgt. 32A. Det er satt inn 9 stk. vinduer av samme type som opprinnelig vindustype, T-post. Det er også nytt listverk rundt vinduene.

Huset har for en god del år siden gjennomgått en fasadeendring hvor det ble satt inn viduer med helruter. Eksisterende listverk ble den gang fjernet slik at det nå ikke var annen løsning enn å anskaffe nytt.

Søkeren har skiftet gjerde mot gaten malt opp både vegger og tak. Disse arbeider er å betrakte som vedlikeholdsarbeid og vil ikke være berettiget til tilskudd.

Bygget ligger i krysset Sjøgt. – Tordenskjolds gt., like opp for ferjeleiet. Flere av husene i samme kvartalet er blitt restaurert og ført tilbake til opprinnelig stil den senere tid. Kvartalet består av forholdsvis små bolighus og det betyr mye for miljøet i kvartalet at flest mulig fører byggene tilbake til opprinnelig stil.

Søkeren har satt inn midthengslede vinduer oppdelt som T-post. Opprinnelig var vinduene sidehengslet og de hadde ganske sikkert ikke de samme utvendige mål som de som er satt inn nå. Vinduene som nå er der er for kvadratiske i formen og det blir dermed et misforholdmellom høyde og bredde. Det er vanskelig å komme fram til opprinnelig stil ved å sette inn nye vinduer i en fra før ombygd fasade. Vinduene har mye å si, men i dette tilfellet er det noe som mangler på fasaden ved at den nå er blitt "forflatet" ved at nedre vannbord, brystning og den markerte vindusbelistning er borte.

Fylkeskommunen har ikke prioritert søknaden framfor andre.

Vi anbefaler at det gis et tilskudd på kr. 15.000,-.

Søknad nr. 2.

Kjell Auran, Jernbanegt. 28C. Huset ble oppsatt i 30-årene og har gjennom tiden gjennomgått endringer både når det gjelder vinduer, panel og listverk. Nåværende eier vil føre huset tilbake til sin opprinnelse i den grad dette lar seg gjøre ut fra en planløsning etter dagens standard.

Det er i dette tilfellet valgt sidehengslede koplede vinduer som er den vindustype som kommer nærmest de opprinnelige vinduer. Påbordene på utvendig panel er profilerte og vindusomramning er som opprinnelig. På taket er det lagt sort Zandastein i stedet for de metallplatene som var på huset.

Ut fra den tilstand huset var i før rehabiliteringen startet er det nå gjenskapt et hus som har tilhørighet sammen med den øvrige bebyggelse i området. Området ble for det meste utbygd i 30-årene og de fleste husene er tilnærmet lik både i volum og form. Det er tidligere foretatt rehabilitering av en del av den øvrige bebyggelse i området noe som har ført til en mer enhetlig bebyggelse.

Kostnadene med nye vinduer, nytt panel og vindusomramninger samt nytt tak er kostnadsreknet til ca. kr. 185.000,-. Det er ikke angitt noen sum på hva merkostnadene med å tilbakeføre huset til sin opprinnelse framfor å gjøre det på enkleste måte ved å nytte standardutgaver av vinduer, panel og omramninger medfører.

Huset ligger i krysset Elvegt. - Holbergs gt.

Fylkeskommunen har ikke prioritert søknaden.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 45.000,-.

Søknad nr. 3.

Turid Inderberg, Jernbanegt. 28 A. Eiendommen ligger i krysset Jernbanegt. – Holbergs gt., i samme kvartal som søknad nr. 2. Huset har gjennomgått få endringer siden det ble satt opp, ca. slutten på 20-årene. Søkeren har valgt å restaurere eksisterende vinduer framfor å skift ut disse. Vinduene er enkle slik at det krever innvendige varevinduer for å oppnå noenlunde brukbar isolasjonseffekt. Dette er uten tvil et minus når det gjelder bruken av huset, men det var slik det var opprinnelig.

Utvendig panel er fra den gang huset ble oppsatt med unntak av en vegg. Panelet på denne veggen blir nå tilbakeført til opprinnelig ved at det nå skiftes ut til profilert panel i forbindelse med oppsetting av ny glassveranda som erstatning for den som var opprinnelig. Denne var så råteskadet at det ikke var mulig å restaurere den. Panelet har gjennom tidene blitt påført forskjellig typer og kvaliteter av utvendig maling. Malingen hadde nå en tendens til å skalle av på grunn av dårlig feste til underlaget. Eieren er i ferd med å skrapt og vasket hele huset får å få bedre heft for malingen. Dette er en svært resurskrevende operasjon.

Den måten restaureringen er gjort på i dette tilfellet er den mest optimale for å beholde husets identitet for fremtiden. I dette tilfellet var det mulig etter som huset ikke hadde gjennomgått de samme "fornyelser" som de fleste andre bygg i sentrum. Vi mener at denne type restaurering bør honoreres av fondet ved at utgiftene med restaurering av vinduene dekkes.

Fylkeskommunen har gitt denne søknad 1. prioritet.

Vi anbefaler at det gis et tilskudd på kr. 35.000,-.

Søknad nr. 4.

Anders Lyster/Aud Inger Sandøy, Jernbanegt. 36A. Søkerne kjøpte huset i 1994. De ønsker nå å tilbakeføre huset mest mulig til sin opprinnelse ved at de skifter ut vinduene som ble satt inn ved restaureringen i 1975. Det ble den gang satt inn vinduer med helruter samtidig som også bordkledningen og omramningene rundt vinduene ble skiftet ut. Huset hadde opprinnelig sidehengslede T-postvinduer og det er denne type som nå er satt inn samtidig som omramningene rundt vinduene er tilbakeført mest mulig til det opprinnelige.

Vinduene som ble innsatt i 1975 var godt brukbare ennå, men de "hørte ikke heime" i huset. Det er derfor positivt at eieren nå skifter ut de vinduer som ble innsatt i 1975 for dermed å føre bygget tilbake til sin opprinnelse. Utvendig panel er ikke som opprinnelig, men det er vinduene som er mest fremtredende når det gjelder husets utseende.

Eiendommen ligger i krysset Jernbanegt. – Tordenskjolds gt., det vil si i samme område som de 2 foregående søknader.

Fylkeskommunen har ikke prioritert søknaden.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 20.000,-.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av tilskudd for 1999:

1. Kenneth Pettersen, sjøgt. 32A. kr. 15.000,-.

2. Kjell Auran, Jernbanegt. 28C. kr. 45.000,-.

3. Turid Inderberg, Jernbanegt. 28A. kr. 35.000,-.

4. Anders Lyster/Aud Sandøy, Jernbanegt. 36A. kr. 20.000,-.

Rådmannens forslag til innstilling:

Formannskapet godkjenner at ubenyttede midler for 1999, kr. 140.304,- overføre for benyttelse sammen med renter for 2000.

Til toppen