Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Undervisningskomite 24.05.00
<<møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

22/2000 GODKJENNING AV PROTOKOLL

23/2000 REFERATSAKER

24/2000 BUDSJETTET FOR 2000 - FORDELING AV ELEVER MELLOM HEGLE OG LEVANGER SKOLER - saksutredning

25/2000 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK- OG KULTURSKOLEN - saksutredning

26/2000 NORMALISERING AV TILBUD FOR VOKSNE FLERHANDIKAPPEDE - saksutredning

27/2000 NEMDKJENNELSE VEDRØRENDE SÆRAVTALE FOR BARNEHAGER , SKOLEFRITIDSORDNINGER OG SKOLE - BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER FOR BARNEHAGENE I LEVANGER - saksutredning

28/2000 SØKNAD OM OPPSTART AV NY PRIVAT BARNEHAGE I LEVANGER - saksutredning

29/2000 KVALITETSUTVIKLING I GRUNNSKOLEN. STRATEGISK PLAN FOR PERIODEN 2000 - 2003. TILTAKSPLAN FOR 2000 - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Følgende medlemmer var tilstede:

Edvard Øfsti, DNA, leder
Hilde Haugan Hynne, SP, nestleder
Marius Granås, DNA
Tore R. Rolland, DNA
Sigbjørn Matberg, SP
Jostein Trøite, SV
Turid Ertzaas, H
Britt Tønne Haugan, KrF
Torhild Wibe, V

Ellers møtte:

Skolesjef, skoleinspektør, økonomikonsulent, pedagogisk konsulent, spes. ped. konsulent, leder utviklingsavdelingen, VO-konsulent

Diverse merknader:

Til å underskrive protokoll ble Sigbjørn Matberg og Torhild Wibe valgt.

 

 

SAK NR: 22/2000

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Undervisningskomiteens møte 29. mars 2000 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS VEDTAK:

Protokoll fra Undervisningskomiteens møte 29. mars 2000 godkjennes.

 

 

SAK NR: 23/2000

REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Følgende saker ble referert:

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

SAK NR: 24/2000

BUDSJETTET FOR 2000 - FORDELING AV ELEVER MELLOM HEGLE OG LEVANGER SKOLER

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Fra skoleårets start i høst fordeles elevene ved Levanger og Hegle skoler slik at det maksimalt blir 21 klasser ved de to skolene, jfr vedtaket i kommunestyret 12.04.2000 om å spare 1 mill i 2000 og 2 mill i 2001 ved samordna opptak i sentrum.
 2. Dersom dette ikke kan gjennomføres uten å flytte enkeltelever mot deres og foreldrenes vilje, gjennomføres opptaket ved å innføre en trinnprofilert skolemodell, der 1-4 klasse går ved Hegle og 5.-7 klasse går ved Levanger skole.

Forslag i møte:

Fra Edvard Øfsti (DNA):

 1. "Levanger skole og Hegle skole skal fortsatt være 1-7 skoler med klasser på alle trinn.
 2. I samarbeid med FAU må administrasjonen forsøke å redusere klassetallet ved Levanger skole og Hegle skole. Frist: 12. juni.
 3. Undervisningskomiteen ber om at det utarbeides en skolepolitisk handlingsplan som en del av/bidrag til den eksterne gjennomgangen av kommunens administrasjon og forvaltning."

Fra Jostein Trøite (SV):

Forslag til endret punkt 2 i rådmannens forslag:

"Skolesjefen og administrasjonene ved Hegle og Levanger skole fortsetter arbeidet med å finne fram til løsninger som gir 21 klasser ved de to skolene i samarbeid med foreldrene (alternativ A).
Levanger og Hegle skole opprettholdes som 1 – 7 skoler."

Forslag til nytt punkt 3:

"Dersom en ikke før kommunestyret 21/6-2000, har fått en løsning i samsvar med pkt. 1 – 2, kommer saken opp til ny behandling."

Avstemning:

Arbeiderpartiets punkt a) vedtatt med 5 med 4 stemmer som ble avgitt for pkt. 1 i rådmannens forslag.

Arbeiderpartiets punkt b) vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for nytt pkt. 2 i Sosialistisk venstrepartis forslag.

Sosialistisk forslag til nytt punkt 3 vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Punkt 2 i rådmannens forslag falt med 6 mot 3 stemmer.

Arbeiderpartiets punkt c) vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

UNDERVISNINGSKOMITEENS VEDTAK:

 1. Levanger skole og Hegle skole skal fortsatt være 1-7 skoler med klasser på alle trinn.
 2. I samarbeid med FAU må administrasjonen forsøke å redusere klassetallet ved Levanger skole og Hegle skole. Frist: 12. juni.
 3. Dersom en ikke før kommunestyret 21/6-2000, har fått en løsning i samsvar med pkt. 1 – 2, kommer saken opp til ny behandling.
 4. Undervisningskomiteen ber om at det utarbeides en skolepolitisk handlingsplan som en del av/bidrag til den eksterne gjennomgangen av kommunens administrasjon og forvaltning.

 

 

SAK NR: 25/2000

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPA FOR MUSIKK- OG KULTURSKOLEN

Forslag til innstilling:

Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Forslag i møte:

Fra Hilde Haugan Hynne (SP):

Følgende endringer gjøres i vedtektene (jfr sakens vedlegg nr. 7):

§ 1.1 siste setning "Undervisningskomiteen er styre for skolen"

§1.2 Skolen har et samarbeidsutvalg som velges for 4 år av gangen. Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Personlige varamedlemmer velges for alle representanter.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Musikk- og kulturskolens rektor er leder for skolen og er sekretær for samarbeidsutvalget med rett til å tale og komme med forslag.

§ 3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og skal ivareta Musikk- og kulturskolens interesser og fremme aktuelle saker for komiteene."

Fra Edvard Øfsti (AP):

Som undervisningskomiteens representant til styringsgruppa for Musikk- og Kulturskolen velges Jostein Trøite med Britt Tønne Haugan som vararepresentant.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS INNSTILLING:

Følgende endringer gjøres i vedtektene (jfr sakens vedlegg nr. 7):

§ 1.1 siste setning "Undervisningskomiteen er styre for skolen"

§1.2 Skolen har et samarbeidsutvalg som velges for 4 år av gangen. Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Personlige varamedlemmer velges for alle representanter.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Musikk- og kulturskolens rektor er leder for skolen og er sekretær for samarbeidsutvalget med rett til å tale og komme med forslag.

§ 3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og skal ivareta Musikk- og kulturskolens interesser og fremme aktuelle saker for komiteene.

Som undervisningskomiteens representant til styringsgruppa for Musikk- og Kulturskolen velges Jostein Trøite med Britt Tønne Haugan som vararepresentant.

 

 

SAK NR: 26/2000

NORMALISERING AV TILBUD FOR VOKSNE FLERHANDIKAPPEDE

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune betrakter - som en forsøksordning - voksenopplæringstilbudet ved Staupshaugen som et fast pedagogisk tilbud innen rammen av 684 årstimer i 4 år fra 01.08.2000.
 2. Forsøket omfatter nåværende og framtidige brukere av Staupshaugens tilbud i prosjektperioden.
 3. En av det pedagogisk tilsatte personer i voksenopplæringa tillegges klassestyrerfunksjon.
 4. Undervisningsetatens VO-ledelse er prosjektleder. Denne samarbeider med en prosjektgruppe bestående av en representant for elevenes verger, en fra VO-tilsatt personell, en fra PPT og en fra ledelsen ved Staupshaugen.
 5. Ut fra individuelle målpyramider utarbeides det ved utgangen av hvert kalenderår en oversikt over hvor mange timer hver elev har fått samt en evaluering av opplæringsresultatet.
 6. Prosjektleder utarbeider en sluttrapport som oversendes Undervisningskomiteen, Statens utdanningskontor og styret for PPT.
 7. Det søkes Statens utdanningskontor om prosjektstøtte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS VEDTAK:

 1. Levanger kommune betrakter - som en forsøksordning - voksenopplæringstilbudet ved Staupshaugen som et fast pedagogisk tilbud innen rammen av 684 årstimer i 4 år fra 01.08.2000.
 2. Forsøket omfatter nåværende og framtidige brukere av Staupshaugens tilbud i prosjektperioden.
 3. En av det pedagogisk tilsatte personer i voksenopplæringa tillegges klassestyrerfunksjon.
 4. Undervisningsetatens VO-ledelse er prosjektleder. Denne samarbeider med en prosjektgruppe bestående av en representant for elevenes verger, en fra VO-tilsatt personell, en fra PPT og en fra ledelsen ved Staupshaugen.
 5. Ut fra individuelle målpyramider utarbeides det ved utgangen av hvert kalenderår en oversikt over hvor mange timer hver elev har fått samt en evaluering av opplæringsresultatet.
 6. Prosjektleder utarbeider en sluttrapport som oversendes Undervisningskomiteen, Statens utdanningskontor og styret for PPT.
 7. Det søkes Statens utdanningskontor om prosjektstøtte.

 

 

SAK NR: 27/2000

NEMDKJENNELSE VEDRØRENDE SÆRAVTALE FOR BARNEHAGER , SKOLEFRITIDSORDNINGER OG SKOLE - BUDSJETTMESSIGE KONSEKVENSER FOR BARNEHAGENE I LEVANGER.

Rådmannens forslag til vedtak:

Utgiftsøkning på kr. 97.300,- må vurderes i forbindelse med revidering av budsjettet i juni.

For budsjett 2001 må en søke å finne inndekning for en økning i barnehagebudsjettet på kr. 67.000,- for Frol barnehage(ansvarsnummer 2705), samt tilsvarende sum kr. 67.000,- i budsjettet for private barnehager.(ansvar 2720).

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS INNSTILLING:

Utgiftsøkning på kr. 97.300,- må vurderes i forbindelse med revidering av budsjettet i juni.

For budsjett 2001 må en søke å finne inndekning for en økning i barnehagebudsjettet på kr. 67.000,- for Frol barnehage(ansvarsnummer 2705), samt tilsvarende sum kr. 67.000,- i budsjettet for private barnehager.(ansvar 2720).

 

 

SAK NR: 28/2000

SØKNAD OM OPPSTART AV NY PRIVAT BARNEHAGE I LEVANGER.

Rådmannens forslag til vedtak:

Casa Musica musikkbarnehage godkjennes fra 15.08.00 som 1 avdelings barnehage ,under forutsetning at bruksendring blir innvilget, og at kommunens merknader blir oppfylt i forbindelse med ferdigbefaring.

For øvrig må lokalene godkjennes av arbeidstilsynet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS VEDTAK:

Casa Musica musikkbarnehage godkjennes fra 15.08.00 som 1 avdelings barnehage ,under forutsetning at bruksendring blir innvilget, og at kommunens merknader blir oppfylt i forbindelse med ferdigbefaring.

For øvrig må lokalene godkjennes av arbeidstilsynet.

 

 

SAK NR: 29/2000

KVALITETSUTVIKLING I GRUNNSKOLEN. STRATEGISK PLAN FOR PERIODEN 2000 - 2003. TILTAKSPLAN FOR 2000.

Rådmannens forslag til vedtak:

Planen "Kvalitetsutvikling i grunnskolen. Strategisk plan for perioden 2000-2003. Tiltaksplan for år 2000" tas til orientering.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UNDERVISNINGSKOMITEENS VEDTAK:

Planen "Kvalitetsutvikling i grunnskolen. Strategisk plan for perioden 2000-2003. Tiltaksplan for år 2000" tas til orientering.

<<møtekalender
<< | >>

Til toppen