Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Undervisningskomite 05.12.01, kl. 17:00-18:00 - rom 3008
<<møtekalender
<<

             

SAKLISTE:

044/01

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

045/01

GODKJENNING AV MØTEBOK

14.11.01

vedtak

046/01

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS

saksutredning vedtak

047/01

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

saksutredning vedtak

048/01

VURDERING AV MOTTAKSGRUPPER FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER/ASYLSØKERE

saksutredning vedtak

049/01

ENERGIØKONOMISERING FOR ET BEDRE MILJØ. GRUNNSKOLEPROSJEKT I LEVANGER KOMMUNE 1996/97 - 2000/01. SLUTTRAPPORT

saksutredning vedtak

050/01

ORIENTERING OM KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING I DE KOMMUNALE GRUNNSKOLENE OG BARNEHAGENE I LEVANGER PR. 01.11.01

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

EDVARD ØFSTI

DNA

Leder

x  

HILDE HAUGAN HYNNE

SP

Nestleder

x  

PETTER INGVALD WALSETH

DNA

Medlem

x  

GUNNHILD M. Ø. NESGÅRD

DNA

Medlem

x  

SIGBJØRN MATBERG

SP

Medlem

x  

JOSTEIN TRØITE

SV

Medlem

x  

TURID ERTZAAS

H

Medlem

-

forfall

JANN KARLSEN

KRF

Medlem

x  

TORHILD WIBE

V

Medlem

x  

Ellers møtte: Hans-Jakob Krabseth, Geir Mediås, Hartvik Eliasson, Else Marie Nilsen, Olav Skille, Sigrid Holm, Karl Kristian Rye og Arnstein Kjeldsen


 

044/01: Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UVK-044/01 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

045/01: Godkjenning av møtebok

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 14. november 2001 godkjennes.

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UVK-045/01 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 14. november 2001 godkjennes. ^


 

 

046/01: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Resultatenhetslederne ved hver enkelt skole/oppvekstsenter er ansvarlig for å behandle søknader om skyss for elever med kortere enn 2 km i 1.årskull, og 4 km i 2.-10.årskull.

Rådmannen er ankeinstans.

Vinterskyss er begrenset til perioden 01.11.et år til 28.02. påfølgende år.

Vinterskyss kan etter søknad gis til elever på småskoletrinnet.

Vinterskyss for elever bosatt i Høgberget kan etter søknad gis til elever i 2.årskull.

Følgende retningslinjer gjelder for behandling av søknad om skyss for elever med kortere skolevei enn 2-4 km.

De nye retningslinjene for behandling av søknader gjøres gjeldende fra 01.08.02.

Retningslinjer for behandling av søknad om fri skoleskyss for elever med 2-4 km skolevei.

Tabell

Merk : Retningslinjene er ikke  absolutte. Søknader og vedtak om innvilgelse/avslag er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og skal vurderes enkeltvis. 

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Fra Jostein Trøite (SV):

Resultatenhetslederne ved hver enkelt skole/oppvekstsenter er ansvarlig for å behandle søknader om skyss for elever med kortere enn 2 km i 1.årskull, og 4 km i 2.-10.årskull.

Rådmannen er ankeinstans. Ordningen evalueres etter 1 år.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 1 stemme..

UVK-046/01 Vedtak:

Resultatenhetslederne ved hver enkelt skole/oppvekstsenter er ansvarlig for å behandle søknader om skyss for elever med kortere enn 2 km i 1.årskull, og 4 km i 2.-10.årskull.

Rådmannen er ankeinstans.

Vinterskyss er begrenset til perioden 01.11.et år til 28.02. påfølgende år.

Vinterskyss kan etter søknad gis til elever på småskoletrinnet.

Vinterskyss for elever bosatt i Høgberget kan etter søknad gis til elever i 2.årskull.

Følgende retningslinjer gjelder for behandling av søknad om skyss for elever med kortere skolevei enn 2-4 km.

De nye retningslinjene for behandling av søknader gjøres gjeldende fra 01.08.02.

Retningslinjer for behandling av søknad om fri skoleskyss for elever med 2-4 km skolevei.

Forhold som kan utløse rett til fri skoleskyss

1. 
klasse

Småskole-
trinn

Mellom-
trinn

Ungdoms-
trinn

Merknad

 1. Europavei, riks- eller fylkesvei  med fartsgrense fra 70 km/t uten gang-/sykkelvei eller fortau,

Ja

Ja

Ja

Nei

 

 1. Kommunevei med fartsgrense fra 70 km/t uten gang-/sykkelvei eller fortau

Ja

Ja

Nei

Nei

 

 1. Europavei, riks og fylkesvei med fartsgrense fra 50 km/t uten gang-/sykkelvei eller fortau

Ja

Ja

Vurderes

 

Nei

 

 1. Kommunevei med fartsgrense fra 5o km/t uten gang-/sykkelvei eller fortau

Ja

Vurderes

Vurderes

Nei

 

 1. Må krysse Europavei, riksvei eller fylkesvei med fartsgrense 50 – 80 km/t uten gang-/sykkelvei, fortau eller lys

Ja

Ja

Ja

Nei

 

 1. Må krysse Europavei, riksvei eller fylkesvei uten ordinær fotgjengerovergang

Ja

Ja

Vurderes

Nei

 

 1. Krysser Europavei, riksvei eller fylkesvei i regulert gangfelt eller lyskryss

Nei

Nei

Nei

Nei

 

 1. Kryssing av kommunevei og privat vei

Nei

Nei

Nei

Nei

 

 1. Kryssing av usikret planovergang (jernbane)

Ja

Ja

Nei

Nei

 

 1. Kryssing av lysregulert sikret planovergang

Nei

Nei

Nei

Nei

 

 1. Skoleveien går langs vei som er spesielt belastet med tungtrafikk

Vurderes

Vurderes

Nei

Nei

 

Merk : Retningslinjene er ikke  absolutte. Søknader og vedtak om innvilgelse/avslag er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og skal vurderes enkeltvis.   ^


 

047/01: VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til nye vedtekter punkt 1-12, vedtas for kommunale fritidsordninger i Levanger kommune, og gjøres gjeldende fra 01.08.02.

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Endringsforslag fra Jann Karlsen (KrF):

Vedtektenes punkt 2 strykes.

Fra Edvard Øfsti (DNA):

Pkt. 5 Opptakskriterier endres slik: Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten. 

Avstemning:

Rådmannes forslag til innstilling vedtatt med 4 mot 4 stemmer (leders dobbeltstemme).

Edvard Øfstis forslag til endring av pkt. 5 enstemmig vedtatt.

UVK-047/01 Innstilling:

Forslag til nye vedtekter punkt 1-12, vedtas for kommunale fritidsordninger i Levanger kommune, og gjøres gjeldende fra 01.08.02.

Pkt. 5 Opptakskriterier endres slik: Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten.   ^

 

 

048/01: VURDERING AV MOTTAKSGRUPPER FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER/ASYLSØKERE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forsøket med mottaksgruppe for elever på barnetrinnet avsluttes pr 31.12.01

Mottaksgruppe for nyankomne elever på ungdomstrinnet opprettholdes og legges til Frol ungdomsskole (resultatenhet). Det er en forutsetning at elevene overføres til hjemmeskolen så snart de kan ha faglig utbytte av det, og senest innen et år. Resultatenhetsleder er ansvarlig for at det opprettes kontakt med hjemmeskolen og at elevene så snart som mulig får noe tilknytning til hjemmeskolen.

Tiltak som krever ressurser ut over det øremerkede statstilskuddet for opplæring av fremmedspråklige elever, må drøftes med innflyttertjenesten og nødvendige  midler for å sette i verk tiltakene må overføres til den enkelte enhet.  

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UVK-048/01 Vedtak:

Forsøket med mottaksgruppe for elever på barnetrinnet avsluttes pr 31.12.01

Mottaksgruppe for nyankomne elever på ungdomstrinnet opprettholdes og legges til Frol ungdomsskole (resultatenhet). Det er en forutsetning at elevene overføres til hjemmeskolen så snart de kan ha faglig utbytte av det, og senest innen et år. Resultatenhetsleder er ansvarlig for at det opprettes kontakt med hjemmeskolen og at elevene så snart som mulig får noe tilknytning til hjemmeskolen.  

Tiltak som krever ressurser ut over det øremerkede statstilskuddet for opplæring av fremmedspråklige elever, må drøftes med innflyttertjenesten og nødvendige  midler for å sette i verk tiltakene må overføres til den enkelte enhet. ^


 

 

049/01: ENERGIØKONOMISERING FOR ET BEDRE MILJØ. GRUNNSKOLEPROSJEKT I LEVANGER KOMMUNE 1996/97 - 2000/01. SLUTTRAPPORT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken tas til orientering.

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Tilleggsforslag fra Jostein Trøite (SV):

Undervisningskomiteen gratulerer grunnskolene med godt ENØK-resultat, og ber om årlige rapporter om det videre ENØK-arbeidet. Administrasjonen bes om å overlevere gratulasjonen til grunnskolene.

Avstemning:

Enstemmig for rådmannens forslag med tilleggsforslag.

UVK-049/01 Vedtak:

Saken tas til orientering. Undervisningskomiteen gratulerer grunnskolene med godt ENØK-resultat, og ber om årlige rapporter om det videre ENØK-arbeidet. Administrasjonen bes om å overlevere gratulasjonen til grunnskolene. ^


 

 

050/01: ORIENTERING OM KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING I DE KOMMUNALE GRUNNSKOLENE OG BARNEHAGENE I LEVANGER PR. 01.11.01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken tas til orientering.

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

UVK-050/01 Vedtak:

Saken tas til orientering. ^

<<møtekalender
<<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^