Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 02.02.00 - sak 2/00
<< sakliste

FORMANNSKAPET

Sak nr.:

26/2000

Møtedato:

26.01.2000

Arkivkode:

404 A11

Journalnr.:

2000/310

Saksbehandler:

OLA STENE

Avgjøres av:

KOM

KOMMUNESTYRET

Sak nr.:

2/2000

Møtedato:

02.02.2000

Arkivkode:

404 A11

Journalnr.:

2000/310

Saksbehandler:

OLA STENE

Avgjøres av:

KOM

OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT - NY INSTRUKS

Vedlegg:

 1. Forslag til ny instruks for barnerepresentant i Levanger kommune
 2. Arbeidsavtale mellom ansvarlig etat og sentraladministrasjonen i forbindelse med barnerepresentantens arbeid

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Ordningen med barnerepresentant i alle kommuner er hjemlet i plan- og bygningslovens § 9-1, som bl.a sier:

"Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer."

Barnerepresentanten skal være et supplement og en faglig styrking av det faste planutvalg for å sikre at barn og unges interesser blir synliggjort bedre. Det forutsettes at barnerepresentanten har særlig barnefaglig kompetanse. Representanten skal ikke være et politisk medlem av det faste planutvalg, og skal ikke ha andre verv for planutvalget.

Funksjonen som barnerepresentant er en tidsbegrenset, kommunal funksjon. BR utpekes av kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode skal valget av BR tas opp til behandling. Selv om representanten skal være fra den kommunale administrasjonen, skal kommunestyret gis anledning til å stadfeste eller endre valg av BR.

I henhold til plan og bygningsloven har barnerepresentantens følgende rettigheter og plikter:

 • -møteplikt i det faste utvalg for plansaker
 • -tale- og forslagsrett
 • -rett til å komme med protokolltilførsel
 • -innsynsrett i alle saker som angår barn- og unges oppvekstvilkår etter PBL og RPR,
 • -rett til sakspapirer
 • -ikke klagerett

Det er den enkelte kommunes ansvar som oppdragsgiver å tilrettelegge arbeidsforholdene på en slik måte at barnerepresentanten får anledning til å fungere etter hensikten.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal etter loven legges til grunn for planleggingen i fylker og kommuner.

De rikspolitiske retningslinjene skal, sammen med plan-og bygningsloven, være bakgrunnen for barnerepresentantens virksomhet.

Levanger kommune har hatt en ordning med barnerepresentant siden 1989. I sak 10/1997, den 20.02.1997 ble arbeidsområdet for barnerepresentanten i Levanger utvidet noe i forhold til minimumsløsningen etter plan og bygningsloven. Det ble samtidig vedtatt egen instruks for stillingen, samt arbeidsavtale som regulerer forholdet mellom sentraladministrasjon (ansvar 1000 - politisk styring og kontroll) og den etat vedkommende barnerepresentant er ansatt i.

Vurdering:

Funksjonen som barnerepresentant er en viktig funksjon for å ivareta barn- og unges interesser i den kommunale planleggingen.

Selv om det skal være en kommunalt ansatt som innehar funksjonen, skal dennes uavhengighet sikres gjennom at kommunestyret stadfester valget.

Fram til nå har konsulent Marit Aksnes ved undervisningsetaten hatt vervet. Rådmannen vil legge fram forslag til nytt valg i formannskapets møte.

Kommunestyret vedtok instruks for stillingen i 1997. Vedlagt saken følger forslag til oppdatert instruks i samsvar med dagens organisasjonsmodell.

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Kommunestyret stadfester valget av .............................som barnerepresentant for inneværende valgperiode.
 2. Vedlagte instruks og arbeidsavtale godkjennes.

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet følgende forslag:

Jostein Hulbækdal velges som barnerepresentant.

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Kommunestyret stadfester valget av Jostein Hulbækdal som barnerepresentant for inneværende valgperiode.
 2. Vedlagte instruks og arbeidsavtale godkjennes.
KOMMUNESTYRETS MØTE 02.02.2000

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Kommunestyret stadfester valget av Jostein Hulbækdal som barnerepresentant for inneværende valgperiode.
 2. Vedlagte instruks og arbeidsavtale godkjennes.

Til toppen