Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 29.03.00 - sak 24/00
<< sakliste

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Sak nr.:

30/1998

Møtedato:

17.06.1998

Arkivkode:

4.1.30

Journalnr.:

1998/6025

Saksbehandler:

KARL EIDSVIK

Avgjøres av:

KOM

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Sak nr.:

22/1999

Møtedato:

12.05.1999

Arkivkode:

4.1.30

Journalnr.:

1998/6025

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Sak nr.:

38/1999

Møtedato:

18.08.1999

Arkivkode:

4.1.30

Journalnr.:

1998/6025

FORMANNSKAPET

Sak nr.:

29/2000

Møtedato:

09.02.2000

Arkivkode:

4.1.30

Journalnr.:

1998/6025

TEKNISK KOMITE

Sak nr.:

9/2000

Møtedato:

16.02.2000

Arkivkode:

4.1.30

Journalnr.:

1998/6025

KOMMUNESTYRET

Sak nr.:

24/2000

Møtedato:

29.03.2000

Arkivkode:

4.1.30

Journalnr.:

1998/6025

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN TINBUEN, GNR. 232, BNR. 6 ÅSENFJORD

Vedlegg:

01. Oversiktskart 1: 50 000.

02. Reguleringskart, nedfotografert.

03. Reguleringsbestemmelser.

04. Oversendelsesbrev fra Pål Aavik arkitektkontor, 03.04.98.

05. Barnerepresentantens uttalelse.

Landbruksetatens uttalelse.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

06. Reguleringskart, 1: 2 000, fargelagt.

07. Uttalelse fra Samisk kulturminnevern, 24.11.92.

08. Uttalelse fra fylkeskultursjefen, 18.01.93.

09. Oversikt over berørte parter.

10. Møtebok Levanger bygningsråd 26.08.92, sak 2034/ 92.

Saksopplysninger:

Det har vært arbeidet over tid med å få fram en reguleringsplan for dette området. 26.08.92 vedtok bygningsrådet å legge ut til offentlig ettersyn et planforslag for et reguleringsplan-

område som stort sett var det samme som dette, men der innholdet (reguleringsformålene og detaljer forøvrig) var ulikt på forskjellige punkt.

Planforslaget kom ikke til sluttbehandling i de politiske organer.

Arkitekt Pål Aavik har nå utarbeidet forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, Åsenfjord, på vegne av arvingene til Tinbuen.

Vurdering:

Planforslaget: Planområdet har dette innholdet:

Samlet areal: Ca. 165 daa.

BYGGEOMRÅDER (H 1 - H 15):

Hytter/ naust: Ca. 44 daa.

FRIOMRÅDER (F):

Park, turveg, lekeplass: Ca. 38 daa.

Badeplass, lek: Ca. 33 daa.

FELLESOMRÅDER:

Felles avkjørsel (FA): Ca. 7 daa.

Felles parkeringsplass (FP): Ca. 8 daa.

Felles lekeområde (FL): Ca. 30 daa.

Felles båtutsett (FB): Ca. 1 daa.

Felles småbåthavn (FS): Ca. 5 daa.

Område Areal Antall hytter Sum Kommentar

daa Eksist. Planlagte

H 1 - H 15 44 4 23 27 Naust, 1 stk. i H 14, 1 stk. i H 15

F 1 Naust, 2 stk. Stall

F 2 Naust. Brakke

F 3

FP 1 Ca. 35 P- plasser

FP 2 Ca. 30 P- plasser

FP 3 Ca. 70 P- plasser

FP 4 Ca. 60 P- plasser

FP 5 Ca. 15 P- plasser

_______________________________________________________________________

(Tallene for parkeringskapasitet er anslått på grunnlag av flatt terreng, og med 3 m bredde på hver plass. En må regne med lavere kapasitet pga. skrått terreng, særlig for noen av områdene.

FP 1 og FP 2 skal dekke parkeringen for H 1 til H 4, mao. er det ca. 65 plasser for 11 hytter. Disse plassene har iallfall stort nok samlet areal. FP 2 burde være tilstrekkelig stor aleine.

Hytteområdene H 1 - H 4 bør klare seg med felles parkering FP 2.

Forslag:

Reguleringsbestemmelsene justeres etter dette.

FP 3, FP 4 og FP 5 skal dekke parkeringen for brukerne av friområdene, båtutsettet og småbåthavnen. FP 4 skal også nyttes av H 7 - H 15. Samlet kapasitet er ca. 145 plasser.

Hytteområdene H 7 - H 15 bør kunne klare seg med parkering kun ved hyttene.

Forslag:

Reguleringsbestemmelsene justeres etter dette.

Alle fellesparkeringene langs FA 1 blir da felles for friområdene. FP 3 og muligens FP 1 blir i tillegg parkering for FB 1 og FS 1.

Dette er viktig for å unngå konfliktsituasjoner mellom hytteeierne og de som kommer for å besøke friområdene.

Reguleringsplanforslaget virker ryddig og oversiktlig. Det er avsatt rikelig arealer til friområder. Atkomstene til disse er god, og parkeringsforholdene burde være tilfredsstillende. Hyttene ligger samlet i to områder som begge har bra med fellesareal. Avstanden mellom hyttene er på det laveste nede i ca. 25 m senter til senter av hyttene, men dette gjelder bare noen få hytter.

For en besøkende til området vil det være lett å orientere seg, og å få satt fra seg bilen. Dette sparer området for en del unødig trafikkbelastning.

Begrepet "bygningsrådet" er idag erstattet av "det faste utvalg for plansaker".

Forslag:

Reguleringsbestemmelsene justeres etter dette.

Planforslaget har vært lagt fram for tverretatlig samarbeidsgruppe for plansaker 29.04.98.

Det ble reist spørsmål om plasseringen av FS 1 var den best mulige.

Gruppens syn: Ingen spesielle kommentarer forøvrig.

Fra barnerepresentantens uttalelse (vedlegg 5):

"Vurdering:

Det er tatt betydelig hensyn til allmennhetens interesser i dette planforslaget. Alle strandområder, herunder planlagt badeplass vil bli tilgjengelig for alle.

Naturverninteressene er vurdert av faginstans hos Fylkeskommunen (RUA).

Konklusjon:

Barnerepresentanten har ingen øvrige kommentarer til framlagte planforslag."

Fra landbruksetatens uttalelse (vedlegg 5):

"Vurdering:

Eiendommens beliggenhet gjør den attraktiv til formål som omsøkt. Videre landbruksdrift vurderes som uaktuelt. Fortsatt drift av 10 da. dyrkajord når resten av eiendommen er regulert vil være uhensiktsmessig og konfliktfylt. Verdien av å få etablert offentlig friområde vurderes som svært viktig. Det er imidlertid viktig at vegen gjennom eiendommen (veien til Langøya) reguleres slik at intensjonene i jordloven ivaretas (landbruksformål). Dette fordi jordbruksarealet på eiendommen Framnes, gnr. 232, bnr. 3,4 drives ved bortleie. Arealet leies av samme person som leier arealet på Tinbuen. Ut over dette har landbruksetaten ingen merknader til reguleringsplanen."

Generelt: I oversendingsskrivet er det ikke gjort rede for forhold som: Vann, avløp, renovasjon.

Forslag:

Forslagsstilleren supplerer planmaterialet med en slik redegjørelse før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, justeres iht. forslagene i saksframlegget, og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Nils Åge Aune, DNA:

Reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1:

15m2 endres til 20 m2.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 stemmer mot 5 stemmer for Aunes forslag (leders dobbeltstemme).

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER'S VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, justeres iht. forslagene i saksframlegget, og legges ut til offentlig ettersyn.

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER'S MØTE 12.05.99

Vedlegg:

11. Reguleringsplan, M= 1: 2000. Rev. 03.03.99

12. Reguleringsbestemmelser. Rev. 03.03.99.

13. Uttalelser.

14. Brev fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, 29.01.99.

15. Redegjørelse for vann, avløp, renovasjon.*

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

16. Reguleringsplan, M= 1: 2000, fargelagt. Rev. 03.03.99

17. Møtebok, det faste utvalg for plansaker, 17.06.98, sak 30/ 98.*

Saksopplysninger:

Forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, har vært utlagt til offentlig ettersyn, jfr. planutvalgets vedtak 17.06.98 (sak 30/ 98).

De 19 uttalelsene som kom inn til planforslaget, følger som vedlegg 13.*

Vurdering:

Uttalelse nr. 2: Telenor AS.

Forslag:

Uttalelsen tas til underretning.

Uttalelse nr. 8: Kyrre Berg

Forslag:

Forslaget har ikke lenger P- plass ved eiendommen.

Uttalelse nr. 9: Marie Louise Ramberg

Forslag:

Ønskene er imøtekommet i forslaget ved at:

Felles parkering er flyttet til der det gamle uthuset står.

Felles atkomst går ikke lenger langs tomten, men kommer inn i fra øst.

Uttalelse nr. 10: Ellinor Rønning Gaustad

Forslag:

Eiendommen er lagt inn på forslaget.

Uttalelse nr. 12: Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling

Forslag:

Parkeringsplassene lengst øst, lengst vest og ved båtopplag er tatt ut av planen.

Uttalelse nr. 13: Statens Vegvesen, Nord- Trøndelag vegkontor

Uttalelsen inneholder innsigelse til planforslaget. Den lyder:

Det må i reguleringsplanen avsettes areal til snuplass i enden av fylkesvegen slik at brøytebil kan snu på offentlig vegareal (innsigelse).

Forslag:

Innsigelsen tas til følge:

Det er avsatt et areal FT lengst øst i området. I reguleringsbestemmelsene heter det:

5.7.4: Felles trafikkområde.

Skal nyttes til snuplass og...

Uttalelse nr. 14: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag,

Kommunal- og familieavdelingen

Uttalelsen inneholder innsigelse til planforslaget. Den lyder:

Etter på nytt å ha vurdert forholdene rundt hyttebygging i Åsenfjorden, har miljøvernavdelinga kommet til at det framlagte reguleringsforslag for Tinbuen gnr. 232/ 6 i Levanger kommune ikke kan godtas.

Det er planlagt 23 nye hytter i området, og et større antall av disse ligger innenfor 100- metersbeltet fra sjøen.

Områdene rundt Lofjorden er fra før belagt med et hundretalls hytter. Dette medfører i seg selv en belastning på naturforholdene. Det må antas at en økning på cirka 25 % er en så vidt kraftig økning av bygningsmassen og aktivitetene i området at de naturverdier som ennå er intakt, blir betydelig skadelidende. Her må spesielt pekes på sjøfuglene som allerede synes å være utsatt for et betydelig press i hele Åsenfjordområdet.

Som en grønn lunge i landskapet, er også Tinbuen av stor verdi for det allmenne friluftslivet. Sett i den sammenheng er bygging i 100- metersbeltet i dette området uakseptabelt. Det må understrekes at 100- metersbeltet i plan- og bygningsloven er gitt spesiell beskyttelse. Naturforholdene innenfor 100- metersbeltet må derfor samlet vurderes som nasjonalt interessante områder.

Det må også minnes om at det tidlig på 1990- tallet forelå et reguleringsplanforslag for Tinbuen som i stor grad ivaretok de interesser som her er nevnt, men som den gang ble avvist av grunneieren.

På bakgrunn av det som her er opplistet, fremmes innsigelse mot reguleringsplanen.

Etter høringsrunden har det vært en rekke møter og befaringer som ledd i arbeidet med å komme videre i saken. Blant annet var det et møte i Levanger rådhus 20.01.99, med deltakelse av arvinger med sin advokat, fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunen ved politisk og administrativ ledelse samt teknisk etat/ planavdelingen. Konklusjon av drøftingene på møtet:

Fra Tinbuens arvinger v/ Tor Welde ble det foreslått å redusere antall hytter i det vestre området til det halve av det som er vist på planforslaget. Antall hytter beholdes uendret i det som benevnes det østre området.

Miljøvernavdelingen befarer området på nytt og utformer forslag til rammer for utnytting av eiendommen. Dette skal danne grunnlag for det videre arbeidet og vil være utformet som et krav for at innsigelsen kan frafalles.

I brev av 29.01.99 (vedlegg 14) uttaler fylkesmannen bl.a.:

Forholdet til innsigelsen:

Miljøvernavdelinga vil trekkke sin innsigelse dersom antall hytter i den vestre del av eiendommen Tinbuen reduseres til inntil 5 hytter slik det er vist på vedlagte kartskisse. Vegen opp til disse hyttene må flyttes vestover til gammel traktortrase. Parkeringsplassen må søkes trukket noe vestover. Det er sterkt ønskelig at hytte nr. 23 sløyfes.

På dette grunnlaget har tiltakshaver utarbeidet revidert forslag til reguleringsplan for området, og ber om å få fremmet planforslaget for behandling.

Forslag:

I tråd med Fylkesmannens vilkår for å trekke innsigelsen, er tallet av hytter i vestre del av planområdet redusert med 7 stk. til 5 stk.

Vegen opp til disse 5 hyttene er flyttet vestover. Øvre del av vegen følger gammel traktortrase. Nedre del av vegen er lagt noe mere mot øst enn denne traseen: Dette er gjort for å oppnå en slakere veg og en avkjørsel som er oversiktlig, i motsetning til dagens avkjørsel, som gir dårlige siktforhold. Den store parkeringsplassen er ikke flyttet. Å trekke den vestover viser seg å gi relativt store inngrep i terreng og vegetasjon. Hytte med tidligere nr. 23 er ikke sløyfet. Den er i stedet flyttet ut av fellesområdet FL 1, og foreslått som en av tomtene (nr. 7) i felt H.1.3.

Uttalelse nr. 16: Nord- Trøndelag E- verk

Forslag:

Uttalelsen tas til underretning. Tiltakshaver underrettes.

Uttalelse nr. 3: Arild Hovdal.

Uttalelse nr. 4: Annbjørg Ingebrigtsen, Rolf Ingebrigtsen, Arvid Langø.

Uttalelse nr. 6: Dagny og Ole Hovdal, Mary og Svein Arne Hovdal

Uttalelse nr. 7: Lobakken båt- og velforening

Uttalelse nr. 11. Åsen Bygdeforum

Uttalelse nr. 15: Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag

Uttalelse nr. 18: Hovedutvalg for kultur og miljø

Uttalelse nr. 19: Lobakken båt- og velforening

Oppsummering:

Punkter som tas opp i en eller flere av uttalelsene nr. 3 til 19 nevnt ovenfor, er:

Forslaget bør avvises helt/ reduseres.

Antall hytter er for stort/ vil bli for stort. Det har skjedd ulovlig bygging.

Det er kommet flytebrygger.

Utbyggingen fører til økt trafikk både etter vei og på sjøen, og vil gi mindre trafikksikkerhet.

Utbyggingen fører med seg ulemper i form av økning av støy, forsøpling og utslipp.

Småbåthavn/ båtutsett/ parkering er uheldig plassert.

Motivene for utbyggingen kritiseres.

Saksbehandlingen og kommunens holdninger kritiseres, tildels i harde ordelag.

Kommentar:

Ulempene som blir nevnt, vil reduseres noe ved de endringene som er foreslått i planen, særlig ved at tallet på nye hytter er redusert.

Antall nye hytter som er foreslått:

Område H 1.1 (tidl. H 2): 4 stk. (uforandret)

Område H 1.2 (tidl. H 3): 4 stk. (uforandret)

Område H 1.3 (tidl. H 4): 3 stk. (tidligere hytte nr. 23 er flyttet hit fra plassering i FL 1)

Område H 2.3: 5 stk. (7 stk. er tatt ut.)

Totalt antall nye hytter: 16 stk. (7 stk. er tatt ut)

Øvrige endringer i hovedsak:

Felles småbåthavn er flyttet lengst vest i området. Felles atkomster er flyttet (atkomstene til begge hytteområdene). Antall fellesparkeringsplasser er redusert: Nå gjenstår FP 1 og FP 2, og ingen P- plass ligger lenger i ytterkant av området. Felles trafikkområde er innregulert (lengst øst, først og fremst som snuplass for brøytebil). Felles lekeområde mot vest er endret til friluftsområde. Eksisterende naustområde er innregulert (H 3). Område H 2.2 (tidl. H 14) er utvidet østover fram til H 2.1 (tidl. H 15).

Atkomst og trafikk:

Det er mulig å komme til friområdene både på nord- og sørsiden med båt. Likevel vil nok de fleste brukerne av hytte- og friområdene nytte bil.

Mht. atkomstvegen, forutsettes det at det dannes veglag, og at nødvendige avtaler opprettes.

Avtalene må sikre alle parter rett til å ferdes på vegen, og sikre forsvarlig vedlikehold. Arbeidet med avtalene bør startes opp så snart som mulig, og alle aktuelle parter bør ta del i det for å oppnå et resultat som er best mulig for alle.

Vann, avløp, renovasjon:

Redegjørelse for disse forholdene følger planforslaget (vedlegg 15).

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende bestemmelser, datert 03.03.99, legges ut til offentlig ettersyn.

Før forslaget legges ut til offentlig ettersyn, skal planmaterialet suppleres med en redegjørelse for vann, avløp og renovasjon.

Utdelt i møte:

Brev av 12.05.99 fra arkitekt Pål Aavik

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Helge Dieset, SP:
Området Lofjorden er i ferd med å nå et metningspunkt når det gjelder hyttebygging.

For eiendommen Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, tillates inntil 10 nye hytter innenfor det foreslåtte regulerte området, dvs. 5 hytter i vestre del av eiendommen, område H2.3, og 5 hytter i østre del, områdene H1.1 og H1.2.

Før forslaget legges ut til offentlig ettersyn, skal planmaterialet suppleres med en redegjørelse for vann, avløp og renovasjon.

Forslag til tillegg fra Øyvind Nybakken, DNA:

Siste avsnitt tilføyes:

vann, avløp og renovasjon, samt hvilke økonomiske konsekvenser reguleringsplanen medfører for Levanger kommune.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Diesets forslag:
Diesets forslag til vedtak vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens forslag.

Nybakkens forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER'S VEDTAK:

Området Lofjorden er i ferd med å nå et metningspunkt når det gjelder hyttebygging.
For eiendommen Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, tillates inntil 10 nye hytter innenfor det foreslåtte regulerte området, dvs. 5 hytter i vestre del av eiendommen, område H2.3, og 5 hytter i østre del, områdene H1.1 og H1.2.

Før forslaget legges ut til offentlig ettersyn, skal planmaterialet suppleres med en redegjørelse for vann, avløp og renovasjon, samt hvilke økonomiske konsekvenser reguleringsplanen medfører for Levanger kommune.

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER'S MØTE 18.08.99

Vedlegg:

18. Brev fra Åsen Bygdeforum, 01.06.99

19. Brev fra advokatene Welde, Sorte og Flormælen, 09.06.99.

20. Reguleringskart, nedfotografert.

21. Reguleringsbestemmelser.

22. Foreløpig beskrivelse av tekniske anlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

23. Reguleringskart, M 1: 2000.

24. Brev fra arkitekt Pål Aavik, 12.07.99.

Saksopplysninger:

Etter planutvalgets behandling av planforslaget i møtet 12.05.99 er det kommet inn 3 brev som gjelder saken (vedlegg 18, 19 og 24).

Arkitekt Pål Aavik har sendt inn et revidert planforslag som han ber om behandling av.

(vedlegg 21 og 23).

Vurdering:

(Innholdet i de to brevene gjennomgås i stikkords form/ kortversjon):

Brevet fra Åsen Bygdeforum (vedlegg 18):

Betydningen av friområdene i planområdet for dem som bor i Åsen/ Levanger.

Antallet hytter: avgjørende for kostnadene pr. hytte mht. vei, vann og kloakk i nye hyttefelt.

Brevet fra advokatene Welde, Sorte og Flormælen (vedlegg 19):

I.

Siden planutvalget i møte 17.06.98, sak 30, enstemmig vedtok å fremme planforslag med 23 hyttetomter, har ikkeLofjorden hatt noen forandring slik at metningspunktet mht. hytte-

bygging er i ferd med å nås.

Det nye vedtaket mangler saklig begrunnelse i forhold til det forrige.

II.

Planutvalget synes ikke å ha vært klar over alle forutsetningene i tilknytning til planforslaget, og har dessuten lagt endel uriktige forutsetninger til grunn for vedtaket i sak 22/ 99. Reduksjon fra 23 til 10 tomter utgjør samlet reduksjon på 56 %, noe som innebærer et avslag på søknaden om å legge ut forslaget til offentlig ettersyn.

III.

Før møtet i planutvalget forelå et ferdig forhandlet planforslag med nedfelte rammebetingelser etter ialt syv møter og befaringer med fylkesmannens miljøvernavdeling og Levanger kommunes politiske og administrative ledelse.

Grundig og tidkrevende planprosess, med resultat at miljøvernavdelingen 29.01.99 trakk sin innsigelse.

V.

Her listes bl.a. opp punkter som er endret på bakgrunn av merknader til planforslaget.

VI.

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen har frafalt merknaden som gikk på at fuglelivet i området ville bli skadelidende.

Forsøpling: Det vil bli en bedring ved at reguleringsplanen vil bidra til etablering av skikkelig renovasjonsordning for området.

Planens økonomiske konsekvenser for kommunen: Avhenger av hvilke tekniske installasjoner kommunen vil etablere mht. friområdene. Kjøpesum for friområdene utgjør kr. 160.000 for 40 daa.

Kommentar:

Vedlegg 18:

Tilbudet fra Åsen Bygdeforum om å komme til møtet i planutvalget for å orientere om sine synspunkter, virker fornuftig. Det tilrås at en tar mot tilbudet.

Vedlegg 19:

På bakgrunn av brevinnholdet ber avsender om ny behandling av saken i planutvalget.

Det avgjørende her må være om vedtaket i saken er fattet på sviktende grunnlag eller gale/ manglende forutsetninger. Vi tar ikke stilling til dette, men legger saken fram for utvalget,

som avgjør om saken skal tas opp til ny behandling. Hvis resultatet blir at den ikke tas opp på nytt, har tiltakshaver rett til å kreve saken lagt fram for kommunestyret.

Revidert planforslag av 08.07.99.

I forhold til planforslaget som ble lagt fra på planutvalgets møte 12.05.99, er flg. endret:

Selve "tunet" er regulert til boligformål, og betegnet B 1.

Strandsonen fra H 2.1 vestover: Området 232/ 73 anses som uegnet for oppføring av hytter. Det er regulert til formål friluftsområde, og går inn som del av FR 1. Område H 2. 2 er redusert til bare området rundt eksisterende hus på eiendommen 232/ 15.

Naustområde H 4 er nytt.

Planmaterialet inneholder nå en redegjørelse for vann, avløp og renovasjon (vedlegg 22).

Dersom planutvalget vil ta opp saken på nytt, foreslås vedtak alternativ 1.

Dersom planutvalget ikke vil ta opp saken på nytt, eller opprettholder sitt forrige vedtak fra møte 12.05.99, sak 22/ 99, foreslås innstilling alternativ 2.

Rådmannens forslag til vedtak:

(Alt. 1)

Revidert forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende bestemmelser, datert 08.07.99, legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til innstilling:

(Alt. 2)

Reguleringsspørsmålet forelegges for kommunestyret, i medhold av plan- og bygningslovens § 30, 2. ledd.

Forslag i møte:

Utvalget gikk enstemmig inn for å behandle saken etter alternativ 1.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak (alt. 1) enstemmig vedtatt.

DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER'S VEDTAK:

Revidert forslag til reguleringsplan for Tinbuen, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende bestemmelser, datert 08.07.99, legges ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet 09.02.00

Vedlegg:

25. Reguleringskart, nedfotografert.
26. Reguleringsbestemmelser.
27. Uttalelser.
28. Brev fra advokatene Welde, Sorte, Flormælen, 04.11.99.
29. Brev fra Levanger kommune, teknisk etat, planavdelingen, 11.11.99.
30. Brev fra Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen, 22.11.99.
31. Brev fra Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen, 20.12.99.
32. Brev fra arkitekt Pål Aavik, 03.01.00.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

33. Reguleringskart, M= 1: 2.000.

Saksopplysninger:

Revidert forslag til reguleringsplan har vært til offentlig ettersyn. Uttalelser (vedlegg 27):

Nr.

Fra

Dato

Kommentar

 

1

Samisk kulturminneråd

27.09.99

0

 

2

Lobakken båt- og velforening

28.09.99

Diverse

 

3

Arild Hovdal

29.09.99

Diverse

 

4

Helse- og sosialetaten

01.10.99

0

 

5

Hovedutvalg for kultur og miljø

22.09.99

Diverse

 

6

Janne og Frithjof Amundsen

11.10.99

Diverse

 

7

Marie Louise Ramberg

11.10.99

Diverse

 

8

Ellinor Rønning Gaustad

06.10.99

Diverse

 

9

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag
Kommunal- og familieavdelingen

12.10.99

Diverse

Innsigelse

10

Nord- Trøndelag Fylkeskommune
Regional Utviklingsavdeling

13.10.99

Diverse

Innsigelse

11

Nord- Trøndelag E- verk

14.10.99

Diverse

 

12

Statens Vegvesen
Nord- Trøndelag Vegkontor

14.10.99

Diverse

Innsigelse

13

Telenor Installasjon AS

14.10.99

Diverse

 

14

Gudmund Reinaas 02.11.99

28.09.99

Diverse

 
 

Brev fra landbruksetaten, 11.10.99.
Brev fra Gudmund Reinaas, 02.11.99.

     

Etter høringsperioden har det vært møter mellom tiltakshaver og kommunen og mellom tiltakshaver og fylkesmannens miljøvernavdeling.

I brev av 22.11.99 (vedlegg 30) går fylkesmannen med på å trekke innsigelsen på naustområde H 3, men opprettholder innsigelsen på småbåthavna.

Under møte grunneier har hatt med Fylkesmannens miljøvernavdeling 21.12.99, ble det lagt fram tre nye opplysninger. Disse er nevnt sammen med Fylkesmannens kommentarer i brev av 20.12.99 ,vedlegg 31. (Møtedato eller brevdato må vel være angitt feil!) I brevet kommer Fylkesmannen med en rekke forutsetninger for å frafalle begge innsigelsene til planforslaget.

På dette grunnlaget har arkitekt Pål Aavik levert et revidert planforslag. De endringene som er foretatt, lister han opp i brev 03.01.00, vedlegg 32.

Vurdering:

Utt. nr. 2:Lobakken båt- og velforening.

Uttalelsen tar opp :

1. TOTALBELASTNING PÅ MILJØET I LOFJORDEN:

Båtrafikk. Biltrafikk. Forurensing.

2. VEG FRAM TIL TINBUEN:

Skoleveg. Boligområde.

3. REGULERINGSPLANEN:

Friområdene. 100- meter- sonen.

4. GENERELT.

5. KOMMUNENS ANSVAR.

6. UAVKLARTE FORHOLD SOM IKKE FRAMGÅR AV REGULERINGSPLANEN

7. KONKLUSJON

Forslag: Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 3: Arild Hovdal.

Uttalelsen tar opp:

100 meters-sonen.

Friområdene.

Levanger kommunes ansvar.

Veg fram til området.

Forurensing.

Båttrafikk.

Konklusjon.

Forslag: Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 5: Hovedutvalg for kultur og miljø.

HKM som friluftsnemnd er bekymret over utviklinga i Åsenfjorden, der nedbygging av strandnære arealer har ført til at svært få områder langs fjorden er tilgjengelige for lokalbefolkningen. Behandling av mindre reguleringsplaner fører til manglende helhetlig vurdering av Åsenfjorden som rekreasjons- og friluftsområde.

HKM mener at planen gir en akseptabel totalløsning, men er fortsatt bekymret for trafikkbelastningen for de fastboende. HMK ser planforslaget som et viktig skritt på vegen mot en helhetlig plan for Lofjorden.

Utt. nr. 6: Janne og Frithjof Amundsen.

Forslag: Sti fram til H2. 2 er stiplet inn. I pkt. 6 er det medtatt at eier av H 2. 2 skal ha parkering og sti fram til sin eiendom.

Utt. nr. 7: Marie Louise Ramberg.

Forslag: Tomt nr. 6 i område H 1. 3 er justert, i samråd med tomteeier.

Utt. nr. 8: Ellinor Rønning Gaustad.

Ønsker ikke at eiendommen gnr. 232, bnr. 73, skal være friluftsområde, men vil bruke den til hyttetomt.

Forslag: Grense mot gnr. 232, bnr. 73, er tegnet inn på kartet. I forslaget er tomten regulert til frilufts-område.

Utt. nr. 9: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag.

Innsigelse mot felles småbåthavn FSL og FSS og mot byggeområde naust H 3.

Forslag: Se oppsummering.

Utt. nr. 10: Nord- Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling.

Innsigelse vedr. pkt. 5.7.1 og 5.7.2 i bestemmelsene.

Forslag: Tas til følge.

Utt. nr. 11: Nord- Trøndelag E- verk.

Farebelte for høyspentlinje er ikke inntegnet.

Forslag: Tas til etterretning. Tas inn i planen (kart og bestemmelser).

Utt. nr. 12: Statens Vegvesen, Nord- Trøndelag vegkontor.

Snuplass i enden av fylkesvegen skal reguleres til offentlig veg. (Innsigelse).

Forslag: Kravet er tatt til følge.

Utt. nr. 13: Telenor Installasjon AS.

Forslag: Tiltakshaver orienteres.

Utt. nr. 14: Gudmund Reinaas.

Gudmund Reinaas søker om overtakelse av jord- og eventuelt skogbruksområde på eiendommen som tilleggsjord. (Landbruksetatens kommentar er vedlagt saken.)

Forslag: (Det er ikke fremmet noe forslag i forbindelse med søknaden.)

Oppsummering, revidert planforslag:

Jfr. utt. fra Vegkontoret:

Snuplassen i enden av fylkesvegen er regulert til offentlig veg. (Innsigelse kan trekkes.)

Jfr. utt. fra Fylkeskommunen, regional utviklingsavdeling:

I pkt. 5.7.1 er bruken av FA 1 endret. I pkt. 5.7.2 er FP 2 tatt ut. (Innsigelse kan trekkes.)

Jfr. utt. fra Fylkesmannen, miljøvernavdelinga:

Område H 3:

I bestemmelsene pkt. 1 er det presisert at det ikke skal bygges nye naust.

Område FSL, felles småbåthavn på land:

Området nede ved stranda er redusert med cirka 4/5 til kun å bli en snu- og båtutsettplass, og plassen skiltes med parkering forbudt.

Område FSS, felles småbåthavn i sjø:

Området er redusert, slik at det kun dekker det arealet flytebrygga vil kreve.

Område F2. 1:

Brakken oppe ved vegen og naustet nede ved Kobbskjæret er krysset ut på plankartet.

Pkt. 5.6: Ordet "vanligvis" er tatt ut.

Markering av planbegrensning er lagt inntil områdegrenser.

Generelt:

* Nordre ende av FL 1 er endret.

* FP 2 er tatt ut av planen.

* H 4 er justert.

* Tomt 4 i område H2. 3 er endret i nordøstre hjørne.

Konklusjon:

Det reviderte planforslaget gir ikke lenger grunnlag for innsigelser, og foreslås derfor godkjent.

Det forutsettes at det gjøres avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

Saksgang videre:

Behandling i teknisk komite (planutvalg), sluttbehandling i kommunestyret (egengodkjenning).

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken sendes teknisk komite til behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, Åsenfjord, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.01.2000, godkjennes.

Det forutsettes at en arbeider for å gjøre avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag som oversendes teknisk komite:

Antall hytter vurderes. Viser til vedtak i hovedutvalg 18. august 1999, sak 38/1999.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag vedtatt oversendt med 10 mot 3 stemmer.

FORMANNSKAPET'S VEDTAK:

Saken, med forslag fremmet i møtet, sendes teknisk komite for videre behandling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, Åsenfjord, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.01.2000, godkjennes.

Det forutsettes at en arbeider for å gjøre avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

Teknisk komite 16.02.00

Utdelt i møte:

Brev fra Advokat Tore Welde av 15.02.00

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, Åsenfjord, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.01.2000, godkjennes.

Det forutsettes at en arbeider for å gjøre avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

KOMMUNESTYRETS MØTE 29.03.00

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Tinbuen, Åsenfjord, gnr. 232, bnr. 6, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.01.2000, godkjennes.

Det forutsettes at en arbeider for å gjøre avtaler med naboer vest for småbåthavna, slik at man kan få sanert noen av de spredte utleggene som er plassert her.

Til toppen