Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 18.04.01 - sak 27/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak | rådmannens brev av 16.04.01 (html)

FORNY 2001. ENDRING I SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUREN

Saksansvarlig: Olav Skille

Arkiv: 144 A20

Arkivsaknr: 2001000298

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Undervisningskomite

28.03.01

HJK

015/01

Formannskapet

04.04.01

OSK

034/01

Kommunestyret

18.04.01

OSK

027/01

04.04.2001 Formannskapet

Utdelt i møte:

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Endring

HELÅRS-

fra:

VIRKNING

Nytt pkt. 7:

5. - 7. klasse v/Markabygda til Lysaker

Sparer gj.snittlig 45 timer pr. år

720 000

Økt skyss

-80 000

Sum anslått innsparing

h-2001

640 000

640 000

Nytt pkt. 8:

5. - 7. klasse fra Tuv til Ekne

Sparer gj.snittlig 29 timer pr. år

464 000

Økt skyss

-100 000

Sum anslått innsparing

h-2001

364 000

364 000

Nytt pkt. 9:

5. - 7. klasse fra Okkenhaug til Hegle

Sparer gj.snittlig 29 timer pr. år

464 000

Økt skyss

-100 000

Sum anslått innsparing

h-2001

364 000

364 000

Alt. til pkt. 1 i uvk-innstillingen

Levanger med 1 klasse pr. trinn (elever bosatt på Nesset til Nesheim)

Sparer gj.snittlig 88 timer pr. år

1 408 000

Økt skyss

-100 000

Sum anslått innsparing

h-2001

1 308 000

1 308 000

Nytt pkt. 10:

U-trinn på Ytterøy til Frol

Sparer gj.snittlig 46 timer pr. år

828 000

Økt skyss

-220 000

Sum anslått innsparing

h-2001

608 000

608 000

Ingen større bygningsmessige tilpasninger trengs. Frol må likevel utbedres.

Sum anslått innsparing skoler

3 284 000

Tiltak barnehager

h-2001

500 000

Sum beregnet innsparing skoler/barnehager

3 784 000

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende fellesforslag (SP, V, KRF og SV) til endring av uvk-innstillingens pkt. 6:

Reduserte utgifter på andre områder som overføres undervisningsetaten:

Sum reduserte kostnader 4,5 mill.

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med dette.

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

 1. Markabygda skole legges ned fra 01.08.01. Elevene overføres til Lysaker skole.
 2. Tuv skole legges ned fra 01.08.02. Elevene overføres til Ekne og Lysaker.
 3. Ungdomstrinnet ved Ytterøy skole legges ned fra 01.08.01. Elevene overføres til Frol ungdomsskole.
 4. Nesset ungdomsskole legges ned fra 01.08.02. Elevene overføres til Frol ungdomsskole.
 5. Hegle skole legges ned fra 01.08.02. Elevene overføres til Levanger skole. Dette medfører i tillegg at dagens opptaksgrense mellom Levanger og Nesheim skole endres slik at den nå går i Levangersundet. Alternativt medfører i tillegg at Grønns gate stenges for gjennomkjøring fra Nesset og forbi Levangerskolen og at det bygges undergang mellom Levanger skole og Stadion.
 6. Levanger familiebarnehage legges administrativt inn under Momarka barnehage med felles styrer fra 01.08.01.
 7. Gjeldende avtale om tid til administrasjon mellom Norsk Lærerlag og KS følges for barnehagene Ekne, Åsen og Ytterøy fra 01.08.01. Avtalen med Leira mottak om kompensasjon for betaling av barnehageplasser reforhandles snarest.
 8. Følgende endringer i betalingssatser for barnehagene gjennomføres fra 01.01.02:

A) Søskenmoderasjon i barnehagene reduseres fra 20% til 10%.

B) Satsene for deltidsplasser økes med 10%.

Avstemning:

Myhrs forslag pkt. 1 avvist med 11 mot 2 stemmer.

Myhrs forslag pkt. 2 avvist med 11 mot 2 stemmer.

Myhrs forslag pkt. 4 avvist med 11 mot 2 stemmer.

Myhrs forslag pkt. 5 avvist med 11 mot 2 stemmer.

Innstillingens pkt. 1 tiltrådt med 7 mot 6 stemmer som ble avgitt for ordførerens alternative forslag.

Innstillingens pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Innstillingens pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

Innstillingens pkt. 4 enstemmig tiltrådt.

Innstillingens pkt. 5 enstemmig tiltrådt.

Innstillingens pkt. 6 enstemmig avvist.

Heieraas forslag pkt. 6 tiltrådt med 7 mot 6 stemmer.

Ordførerens forslag nytt pkt. 7 avvist med 7 mot 6 stemmer.

Ordførerens forslag nytt pkt. 8 avvist med 7 mot 6 stemmer.

Ordførerens forslag nytt pkt. 9 avvist med 7 mot 6 stemmer..

Ordførerens og Myhrs forslag vedr. tiltak barnehager avvist med 7 mot 6 stemmer.

FOR-034/01 Innstilling:

 1. Opptaksområdene endres slik at Levanger skole eller Hegle skole blir en skole med en klasse på hvert trinn. (Innsparing 1,3 mill).
 2. Elevene mellom Nesset u. og Frol u. fordeles slik at antall paralleller samsvarer med antall elever ved de to skolene.
 3. Levanger familiebarnehage legges administrativt inn under Momarka barnehage med felles styrer fra 010801.
 4. Gjeldende avtale om tid til administrasjon mellom Norsk Lærelag og KS følges for barnehagene Ekne, Åsen og Ytterøy fra 01.08.01. Avtalen med Leira mottak om kompensasjon for betaling av barnehageplasser reforhandles snarest.
 5. Følgende endringer i betalingssatser for barnehagene gjennomføres fra 01.01.02:
 1. Søskenmoderasjon i barnehagene reduseres fra 20% til 10 %.
 2. Satsene for deltidsplasser økes med 10%.
 1. Reduserte utgifter på andre områder som overføres undervisningsetaten:

Ansvarsområde 1500 – felleskostnader: 1,2 mill

Ansvarsområde 6405 – Bygningsavdelingen

Ansvarsområde 6607 – Planavdelingen

Ansvarsområde 6762 – Kommunale veier: 0,5 mill

Sum reduserte kostnader 4,5 mill.

Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i tråd med dette.

28.03.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Fra SP/SV/V/KrF:

 1. Opptaksområdene endres slik at Levanger skole eller Hegle skole blir en skole med en klasse på hvert trinn. (Innsparing 1,3 mill).
 2. Elevene mellom Nesset u. og Frol u. fordeles slik at antall paralleller samsvarer med antall elever ved de to skolene.
 3. Levanger familiebarnehage legges administrativt inn under Momarka barnehage med felles styrer fra 010801.
 4. Gjeldende avtale om tid til administrasjon mellom Norsk Lærelag og KS følges for barnehagene Ekne, Åsen og Ytterøy fra 01.08.01. Avtalen med Leira mottak om kompensasjon for betaling av barnehageplasser reforhandles snarest.
 5. Følgende endringer i betalingssatser for barnehagene gjennomføres fra 01.01.02:
  1. Søskenmoderasjon i barnehagene reduseres fra 20% til 10 %.
  2. Satsene for deltidsplasser økes med 10%.
 1. Det forventes at de andre delprosjektene i Forny 2001 vil gi betydelige innsparinger. Det overføres 2 mill. kroner av de innsparte midler til undervisningsetaten.

Fra Høyre:

  UVK ber om at skolesjefen snarest utarbeider, og legger fram for kommunestyret, en oversikt over totalkostnader pr. elev ved alle skoleanlegg i kommunen.

Fra Høyre:

  Følgende endringer gjøres i skolestrukturen i Levanger:

  Består  Legges ned 
Ungdomsskoler: Åsen  Ytterøy
Skogn Frol
Nesset  
Barneskoler:

 

Åsen Markabygda
Ekne Tuv
Lysaker Levanger (Byskolen)
Halsan Okkenhaug
Hegle  
Nesheim  
Ytterøy  
Mule  

Fra AP:

  Tilleggsforslag til fellesforslag fra SP/SV/V/KrF:

 1. Tuv skole legges ned, elevene overføres til Lysaker og Ekne
 2. Ytterøy u.skole legges ned, elevene overføres til Frol u.skole.

Avstemning:

Fellesforslag fra SP/SV/KrF/V vedtatt med 8 mot 1 stemme.

APs tilleggsforslag til nytt pkt. 7 og 8 falt med 4 mot 5 stemmer.

Høres forslag om beregninger av kostnader pr. elev vedtatt med 8 mot 1 stemme.

UVK-015/01 Innstilling:

 1. Opptaksområdene endres slik at Levanger skole eller Hegle skole blir en skole med en klasse på hvert trinn. (Innsparing 1,3 mill).
 2. Elevene mellom Nesset u. og Frol u. fordeles slik at antall paralleller samsvarer med antall elever ved de to skolene.
 3. Levanger familiebarnehage legges administrativt inn under Momarka barnehage med felles styrer fra 010801.
 4. Gjeldende avtale om tid til administrasjon mellom Norsk Lærelag og KS følges for barnehagene Ekne, Åsen og Ytterøy fra 01.08.01. Avtalen med Leira mottak om kompensasjon for betaling av barnehageplasser reforhandles snarest.
 5. Følgende endringer i betalingssatser for barnehagene gjennomføres fra 01.01.02:
  1. Søskenmoderasjon i barnehagene reduseres fra 20% til 10 %.
  2. Satsene for deltidsplasser økes med 10%.
 1. Det forventes at de andre delprosjektene i Forny 2001 vil gi betydelige innsparinger. Det overføres 2 mill. kroner av de innsparte midler til undervisningsetaten.

UVK ber om at skolesjefen snarest utarbeider, og legger fram for kommunestyret, en oversikt over totalkostnader pr. elev ved alle skoleanlegg i kommunen.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Markabygda skole legges ned fra 01.08.01. Elevene overføres til Lysaker skole.
 2. Ekne skole legges ned fra 01.08.02. Elevene overføres til Tuv oppvekstsenter.
 3. Ungdomstrinnet ved Ytterøy skole legges ned fra 010801. Elevene overføres til Frol ungdomsskole.
 4. Nesset ungdomsskole legges ned fra 01.08.02. Elevene overføres til Frol ungdomsskole.
 5. Hegle skole legges ned fra 010802. Elevene overføres til Levanger skole. Dette medfører i tillegg at dagens kretsgrense mellom Levanger og Nesheim skole endres slik at den nå i går i Levangersundet. Alternativet medfører i tillegg at Grønns gate stenges for gjennomkjøring fra Nesset og forbi Levangerskolen og at det bygges undergang mellom Levanger skole og Stadion.
 6. Levanger familiebarnehage legges administrativt inn under Momarka barnehage med felles styrer fra 010801.
 7. Gjeldende avtale om tid til administrasjon mellom Norsk Lærelag og KS følges for barnehagene Ekne, Åsen og Ytterøy fra 01.08.01. Avtalen med Leira mottak om kompensasjon for betaling av barnehageplasser reforhandles snarest.
 8. Følgende endringer i betalingssatser for barnehagene gjennomføres fra 01.01.02:
  1. Søskenmoderasjon i barnehagene reduseres fra 20% til 10 %.
  2. Satsene for deltidsplasser økes med 10%.

Vedlegg: (se høringsside)

1. Alternativer som er vurdert i FORNY 2001, gruppe 3 pr.12.02.01.

2. Betraktninger om skolestrukturen i Levanger kommune.

3. Innsparings- og rasjonaliseringsgevinster innen barnehagesektoren.

4. Vurdering av metodikk og kvalitet i foretatte økonomiske beregninger ved endring av skolestruktur i Levanger kommune.

5. 38 høringsuttalelser.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Opplæringsloven

Barnehageloven

Saksopplysninger:

Opprinnelig valgte Formannskapet en gruppe som skulle arbeide med innholdet i Levangerskole. Da kommunestyret i forbindelse med vedtaket om FORNY 2001 ønsket å opprette en ny gruppe som skulle arbeide med skole og barnehage, valgte en å beholde medlemmene i den opprinnelige gruppen og utvide den med representanter fra fagforeningene og rektorene slik at gruppen i dag har følgende 10 medlemmer:

Deltakere

Olav Skillle

Delprosjektleder

Hans Jakob Krabseth

Prosjektmedarbeider

Torhild Wibe (V)

Prosjektmedar./Leder skolepol. utvalg

Edvard Øfsti (Ap)

Prosjektmedarbeider

Hilde Haugan Hynne (Sp)

Prosjektmedarbeider

Steinunn Indgaard (Levanger lærerlag)

Prosjektmedarbeider

Lillian Græsdal Olsson (Kommuneforb.)

Prosjektmedarbeider

Jørgen Vagn Lilleby (ungdomsrådet)

Prosjektmedarbeider

Kolbjørn Hovdal (Levanger FUG)

Prosjektmedarbeider

Tore A Kolstad (rektorene)

Prosjektmedarbeider

Mandat

Styringsgruppa har gitt følgende mandat for dette forprosjektet:

Mandat:

Dette forprosjektet tas inn som et delprosjekt i forprosjektfasen av "Fornyelse 2001" (tidligere "Skolepolitisk handlingsprogram"). Delprosjektet skal:

 1. Lage en prosjektplan som viser hvordan delprosjektet vil arbeide for å løse oppgaven sin innenfor Fornyelsesprosjektets rammer
 2. Forprosjektet skal vise framtidig struktur-, kvalitet- og ressursbruk i barnehagen og grunnskolen innenfor to alternative økonomiske rammer:

a) Dagens budsjettrammer for skole- og barnehageområdet

b) Dagens budsjettrammer for skole- og barnehageområdet minus 5 % på nettorammen – korrigert for endringer i antall førskolebarn/elever

 1. Identifisere områder for intern omlegging av organisering og ressursbruk som kan bidra til at Levanger klarer å opprettholde et godt tilbud innenfor tjenesteområdene - selv i en vanskelig ressurssituasjon – i tillegg til event. Strukturendringer
 2. Utvikle konkrete og operative metoder for måling og sammenligning av kvalitet i skole og barnehager i Levanger
 3. Utvikle modeller for økt brukermedvirkning i skole og barnehager
 4. Lage en grov plan for gjennomføring av foreslåtte tiltak
 5. Prosjektets analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport i henhold til mal fra hovedprosjektleder

Spesielle premisser

Prosjektet skal ta opp si seg å utvikle den konkrete løsning på kravet som ligger inne i budsjett 2001 om strukturelle endringer som gir en reduksjon på 10 klasser fra høsten 2001.

Denne del av oppdraget skal være ferdig til 1.3 med sikte på kommunestyrebehandling 18.4.2001

Møter

Gruppen har hatt følgende møte- og fremdriftsplan:

 

Rektormøte Internt dokument

Start på kollegiale drøftinger

00.09.20

Formannskapsmøte - valg av medlemmer i gruppe 3

Referat

00.09.26

Brev til komitemedlemmer

Oppnevningsdokument

00.10.23

Møte

Referat + vedlegg

00.10.31

Møte + John Grønli

Referat - vedlegg + Franserudsskolan

00.11.13

Møte

Referat

00.11.22

Møte med rektorene, Tuv, Nesheim, A-skole

Referat - vedlegg

00.12.04

Ekskursjon Inderøy

Referat-vedlegg

00.12.12

Fornyelse 2001

Dokument

00.12.19

Møte

Referat + Mandat

00.12.20

Presisering av mandatramme 2 a + 2 b

e-postmelding

01.01.18

Kursseminar i Festiviteten

 

01.01.19

Kursseminar i Festiviteten

 

01.01.22

Møte i Gruppe 3

Referat

01.01.31

Prosjektplan godkjennes

 

01.02.06

Møte i Gruppe 3

Referat

01.02.12

Møte i Gruppe 3. Høring sendt ut

Referat

Skolestruktur

Gruppen har valgt å dele arbeidet med mandatet i del 1 og del 2. Som del 1 har gruppen i forståelse med oppdragsgiver valgt å behandle punkt 1 til 3 og 6 og 7 i mandatet. Dvs. at en skal vise hvordan en kan spare 5 millioner kroner i årsvirkning (ca. 10 klasser). Gruppen innser at det ikke fins noen andre måter å gjøre dette på enn å foreslå endringer av skolestrukturen i kommunen. Det er derfor utarbeidet 24 alternativ for strukturendringer med utgangspunkt i den struktur vi har i dag med 15 skoler, se vedlegg 1. Disse 24 alternativene kan så settes sammen på ulike måter alt etter hvilke endringer i skolestrukturen en ønsker å gjennomføre. For å få et bilde av hvilket potensiale som teoretisk ligger i stordriftmuligheter, har gruppen utarbeidet en hypotetisk modell med henholdsvis en, to og tre skoler i Levanger. En slik modell forutsatte at en kunne bygge ut skolesystemet i Levanger uten hensyn til eksisterende skolekretser og er således i praksis urealistisk da investeringskostnadene vil bli for store. Imidlertid vil dette kunne gi et bra bilde av effektiviteten i dagens skole. Se vedlegg 2. Det viser at en tenkt modell med tre skoler under gitte forutsetninger vil kunne gi et reelt klassetall på 117 - 120 i Levanger når en bl.a. tar hensyn til den forholdsvis store mobiliteten i kommunen og det faktum at mange elever har krav på å gå i små klasser ut fra § 8 i opplæringsloven.

I og med at vi i dag med 15 skoler har 130 klasser i Levanger, viser dette etter gruppas oppfatning at det ikke er mulig å nå delmål b) om en videre nedskjæring i etaten med 5% eller 6.4 millioner i og med at over 4/5 av budsjettet i undervisningsetaten går til lønn.

Kvalitetssikring

Gruppa har lagt stor vekt på at de talla som legges fram er kvalitetssikret. Firma Probat Consult A/S har derfor gått igjennom grunnlagsmaterialet og metodikken som er brukt av kommunen. Konklusjonen i notatet fra firmaets representant Jens-Ragnar Aalerud er følgende:

"Ut fra vurdering av metodikk og gjennomgang av mottatt materiale er min konklusjon at de foretatte beregningene gir et godt bilde av de økonomiske konsekvensene ved de ulike alternativer for skolestruktur i Levanger kommune."

Barnehage

Videre har gruppen foretatt en gjennomgang av barnehagesektoren med tanke på innsparinger og rasjonaliseringsgevinster i denne sektoren, se vedlegg 3. En har funnet at en ved reduksjon av kostnader/økning av inntekter kan spare ca. 500.000 årlig ved å gjennomføre følgende tiltak:

Innsparing -og rasjonaliseringsgevinster innen barnehagesektoren.


TILTAK


ØKT INNTEKT

REDUSERT
DRIFTSUTGIFT

SPARING/
KOSTNADSRED

Momarka /Lev. fam. bhg. ¬

110.000

30.000

140.000

Leira bhg. utgiftskomp. fra Leira mottak ¬ ¬

50.0000

 

50.000

Søskenmoderasjon red. fra 20 til 10 %

100.000

 

100.000

Deltidsplasser 10% dyrere

270.000

 

270.000

Redusere adm. ressurs/arb. tidsord. 3 bhg. ¬ ¬ ¬

 

130.000

130.000

Sum

530.000

160.000

690.000

Styrke vikarbudsjettet ¬ ¬ ¬ ¬

   

- 190.000

Sum

530.000

160.000

500.000

Høringsdokumenter

Vedlegg 1, 2 og 3 er sendt ut til høring. Gruppa har pr 19.03.01 gjennomgått 38 innkomne dokumenter og høringer. Mange av disse er lagt ut på kommunens internettsider.

Gruppa har også gått gjennom flere interne arbeidsdokumenter med statistisk materiale og kommentarer utarbeidet av Undervisningsetaten. Mange av disse er senere blitt gjort offentlig tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Total dokumentmengde utgjør over 150 sider med tall, tabeller og tekst.

Skolene og andre høringsinstanser er blitt kjent med underlagsdokumentene i etterkant av møtene i gruppe 3 ved utsending via e-post.

Internett

Skolestruktur angår de fleste i kommunen og Gruppe 3 har underveis i sitt arbeid lagt ut møtereferater og høringsdokument på kommunens hjemmeside. Der har enkeltpersoner og andre anledning til å komme med kommentarer og innspill i forbindelse med referatene. Skoleadministrasjonen ser dette tiltaket som verdifullt og viktig som et middel til å styrke lokaldemokratiet. Publikum og politikere har på den måten full tilgang til den dokumentasjon som ligger til grunn for de vedtak som blir fattet.

Eventuelle høringsuttalelser som kommer etter fristens utløp, men før møtet i kommunestyret vil bli delt ut på møtet.

Vurdering:

Ut fra den økonomiske situasjon kommunen er i, må en nå forta endringer i strukturen for å kunne få færre klasser i grunnskolen i Levanger. Gruppe tre har derfor utarbeidet 24 ulike enkeltmodeller som kan settes sammen alt etter hvilke modeller en ønsker å velge. Det er nå nødvendig å få vedtatt en skolestruktur som har et 10 - 20 års perspektiv hvor forutsigbarhet og ro omkring struktur er stikkord slik at vi igjen kan konsentrere oss om innholdet i skolen i Levanger. Ingen endring nå er umulig ut fra den økonomiske situasjon og skaper fortsatt usikkerhet blant foreldre, elever og ansatte. En må derfor ta utgangspunkt i den strukturen en har i dag og redusere antall skoler slik at klassetallet blir tilnærmet lik det en kan få ved den teoretiske modellen på 3 skoler i Levanger.

Ungdomstrinnet

I ungdomstrinnet kan en ved å beholde ungdomsskolene på Skogn og Åsen og slå sammen Nesset, Frol og Ytterøy til en ungdomsskole i sentrum få redusert antall ungdomsskoler med 2. Antall elever i denne skolen blir fra 450 til 540 de neste 12 årene.

Barnetrinnet

I Åsen foreslås ingen endring av dagens struktur.

For Skogn reduseres antall barneskoler ved at Markabygda legges ned og at Ekne og Tuv skoler slås sammen til en skole. Dette alternativet medfører relativt lite behov for nybygg. En mer ytterliggående modell vil ikke kunne gi noen driftsfordel da utgifter på grunn av kapitalkostnader på Lysaker skole blir større enn innsparte driftsutgifter.

I sentrum er det i dag 3 barneskoler. Nesheim skole er nå vedtatt utbygd og kan ta 16/17 klasser. For å få en skole mindre i sentrum, må derfor Levanger og Hegle skole slås sammen. Dette kan gjøres ved at en legger ned en av dem og endrer på opptaksområdet for Nesheim skole slik at Levangersundet blir kretsgrense.

Vedlegg 1 om alternativer som er vurdert kan gi svar på hva ulike modeller for skolestruktur kan gi i innsparing ved å kombinere de alternativ en ønsker.

Rådmannen har valgt å se på 4 ulike alternativ og bruke modellene for å regne ut hva hver av dem gir av innsparing:

Alternativ A

Dette alternativet er identisk med gruppe 3 sitt eksempel i høringsdokumentet.(Se vedlegg 1) For sentrum vil det si at Hegle skole og Nesset ungdomsskole legges ned og Levanger blir barneskole og Frol blir ungdomsskole. For di 4 alternativene som her nevnes fins en detaljert utregning. Her tar vi med bare en oppsummering

- Hegle skole legges ned

kr. 2.050.000,-

- Markabygda skole legges ned

kr. 923.000,-

- Ekne og Tuv slås sammen

kr. 802.000,-

- Frol u. og Nesset u. og u. Trinn på Ytterøy samles

kr.1.508.000,-

- Tiltak barnehage kr. 500.000,-

SUM

kr. 5.773.000,-

Alternativ B

I alternativ B forutsettes det at vi i sentrum får en stor ungdomsskole på Nesset og at Levanger barneskole legges ned og Hegle skole blir barneskole. Når dette alternativet gir negativt tall for sentrum, er det fordi dette medfører bygging av anslagsvis 3500 m2 nybygg på Nesset ungdomsskole tilsvarende det vi i dag har på Frol u.. I alternativ A utnytter vi Levanger skole til barneskole og bruker Hegle skole til ungdomsskole i tillegg til Frol u.

- Levanger skole legges ned

kr. 1.395.000,-

- Markabygda skole legges ned

kr. 923.000,-

- Ekne og Tuv slås sammen

kr. 802.000,-

- Frol u. og Nesset u. og u. Trinn på Ytterøy samles

- Tiltak barnehage

Negativt tall

kr. 500.000,-

SUM

 

Alternativ C

I alternativ C forutsettes det at en i sentrum legger ned Levanger skole og samler alle på Hegle skole samtidig som en beholder to ungdomsskoler i sentrum. (Nesset og Frol). Da trengs det restaurering av blokk c og i tillegg nybygg for 4/5 klasser på Hegle skole.

- Levanger skole legges ned

kr. 995.000,-

- Markabygda skole legges ned

kr. 923.000,-

- Ekne og Tuv slås sammen

kr. 802.000,-

- U. trinn på Ytterøy legges til Frol

kr. 608.000,-

- Tiltak barnehage kr. 500.000,-

SUM

kr. 3.828.000,-

Alternativ D

Alternativ D er en modell som beholder alle grennaskolene som minimum 1-4 skoler. Levanger barneskole legges ned og en beholder to ungdomsskoler i sentrum.

- Levanger skole legges ned

kr. 995.000,-

- Markabygda skole 1-4, 5-7 til Lysaker

kr. 640.000,-

- Tuv oppvekstsenter 1-4, 5-7 til Ekne

kr. 364.000,-

- U. trinn på Ytterøy legges til Frol

kr. 608.000,-

- Okkenhaug oppvekstsenter 1-4, 5-7 til Hegle

kr. 306.000,-

- Tiltak barnehage kr. 500.000,-

SUM

kr. 3.413.000,-

Alternativene viser ulike tiltak som kan være aktuelle som framtidig skolestruktur i Levanger. Imidlertid fins det bare et strukturtiltak som kan gi den forventa innsparing i undervisningsetaten på minst 5 mill kroner, alternativ A. Rådmannen har derfor i sitt forslag til vedtak tatt utgangspunkt i dette alternativet som altså gir en forventa innsparing på kr.5.773.000

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^