Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 19.09.01 - sak 49/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

FORNY 2001 - FORPROSJEKTRAPPORT -  ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Saksansvarlig: Ola Stene

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2001005807

Objekt:   

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet 05.09.01 OST 092/01
Arbeidsmiljøutvalget 10.09.01 OST 012/01
Formannskapet 12.09.01 OST 099/01
Administrasjonsutvalget 12.09.01 OST 009/01

Kommunestyret

19.09.01

OST

049/01

12.09.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag pkt. 8:

Mellomtrinnet ved Tuv, Markabygda og Okkenhaug og ungdomstrinnet på Ytterøy skole legges ned. Leder for resultatenhetene Skogn bu, Levanger bu og Ekne/Tuv os pålegges i samarbeid med samarbeidsutvalgene å organisere undervisningen slik at elevene får så mye undervisning i sitt nærmiljø som mulig. Fordelingen av elever mellom Levanger og Hegle organiseres slik at småskoletrinnet går på Hegle og mellomtrinnet på Levanger.

Repr. Gunnar L. Myhr (Høyre) fremmet følgende forslag:

1.      Økonomiplan 2002-2005 vedtas som foreslått i Hovedrapport fra forprosjektfasen med de endringer som framkommer i denne sak. Budsjettrammene legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2002. Dette skal vedtas på resultatenhetsnivå.

2.      Levanger kommune organiseres fra 1.1.2002 som framgår av organisasjonskart i denne sak. Rådmannen får fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Alle lederstillinger med unntak av pleie og omsorg lyses ut internt og ansettes av rådmannen ved bruk av kommunens ansettelsesutvalg.

4.      AS Jernbanegt 14 B legges ikke inn i boligforetaket. Eiendommen selges til høystbydende.

5.      Med unntak av nedklassifisering av veger, gjennomføres for øvrig de endringstiltak som er foreslått i forprosjektrapporten.

6.      Tidligere vedtatt oppjustering av prisene i barnehagene fra 1.1.2002 oppheves.

7.      Resultatenhetene får budsjettansvar og myndighet til å drive sin virksomhet innenfor de rammer som besluttes for organisasjonen Levanger kommune. Det innføres lederavtaler, samt tjenesteytingsavtaler inkl internhusleie. Rådmannen legger fram forslag til oppdatert delegasjonsreglement og økonomireglement så snart som mulig.

Repr. Hans Heieraas fremmet på vegne av gruppene i formannskapet følgende forslag til nytt pkt. 8:

Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn BU, Levanger OS, Frol U og Ekne/Tuv OS å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendaskolene. Frol U og Ytterøy U blir egen resultatenhet. I området Levanger/Hegle går 1-4 på Hegle og 5-7 på Levanger. Dersom resultatenhetene selv har forslag som de anser bedre innenfor sine økonomiske rammer og lovverket, kan de gjennomføre disse.

Repr. Myhr trakk deretter sitt forslag.

Avstemning:

Rådmannens forslag pkt. 1-7 samt fellesforslaget fra Heieraas til nytt pkt. 8 ble enstemmig tiltrådt.

FOR-099/01 Innstilling:

1.      Økonomiplan 2002-2005 vedtas som foreslått i Hovedrapport fra forprosjektfasen med de endringer som framkommer i denne sak. Budsjettrammene legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2002. Dette skal vedtas på resultatenhetsnivå.

2.      Levanger kommune organiseres fra 1.1.2002 som framgår av organisasjonskart i denne sak. Rådmannen får fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Alle lederstillinger med unntak av pleie og omsorg lyses ut internt og ansettes av rådmannen ved bruk av kommunens ansettelsesutvalg.

4.      AS Jernbanegt 14 B legges ikke inn i boligforetaket. Eiendommen selges til høystbydende.

5.      Med unntak av nedklassifisering av veger samt skole- og barnehagestruktur gjennomføres for øvrig de endringstiltak som er foreslått i forprosjektrapporten.

6.      Tidligere vedtatt oppjustering av prisene i barnehagene fra 1.1.2002 oppheves.

7.      Resultatenhetene får budsjettansvar og myndighet til å drive sin virksomhet innenfor de rammer som besluttes for organisasjonen Levanger kommune. Det innføres lederavtaler, samt tjenesteytingsavtaler inkl internhusleie. Rådmannen legger fram forslag til oppdatert delegasjonsreglement og økonomireglement så snart som mulig.

8.      Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn BU, Levanger OS, Frol U og Ekne/Tuv OS å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendaskolene. Frol U og Ytterøy U blir egen resultatenhet. I området Levanger/Hegle går 1-4 på Hegle og 5-7 på Levanger. Dersom resultatenhetene selv har forslag som de anser bedre innenfor sine økonomiske rammer og lovverket, kan de gjennomføre disse.

ADMINISTRASJONSUTVALGET KOMMUNALT’S MØTE 12.09.01

Forslag i møte:

 1. Administrasjonsutvalget støtter rådmannens forslag til organisering av kommuneadministrasjonen i 2 nivåer og med inndeling i resultatenheter.
 2. Administrasjonsutvalget støtter AMU’s  vedtak og ber om at dette blir fulgt opp.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

 1. Administrasjonsutvalget støtter rådmannens forslag til organisering av kommuneadministrasjonen i 2 nivåer og med inndeling i resultatenheter.
 2. Administrasjonsutvalget støtter AMU’s  vedtak og ber om at dette blir fulgt opp.

ADMINISTRASJONSUTVALGET STATLIG’S MØTE 12.09.01

Forslag i møte:

Adm. statligs leder fremmet følgende forslag:

 1. Administrasjonsutvalget støtter rådmannens forslag til organisering av kommuneadministrasjonen i 2 nivåer og med inndeling i resultatenheter.
 2. Administrasjonsutvalget støtter AMU’s  vedtak og ber om at dette blir fulgt opp.

På vegne avb norsk lærerlag fremmet repr. Indgaard følgende forslag til nytt pkt. 1:

 1. Adm.utv. statlig kan ikke slutte seg til rådmannens forslag til innstilling i sak 009/01 til formannskapet vedrørende resultatenheter og ny organissering av kommunen (jfr. Organisasjonskart.

Avstemning:

 1. Ved alternativ avstemning ble lederens forslag til punkt 1 tiltrådt med 4 mot 2 stemmer som ble avgitt for Lærerlagets forslag.
 2. Lederens forslag enstemmig tiltrådt..

VEDTAK:

 1. Administrasjonsutvalget støtter rådmannens forslag til organisering av kommuneadministrasjonen i 2 nivåer og med inndeling i resultatenheter.
 2. Administrasjonsutvalget støtter AMU’s  vedtak og ber om at dette blir fulgt opp.

AMU’S MØTE 10.09.01

ENSTEMMIG VEDTAK:

AMU ser det som en forutsetning at det ikke gjøres vedtak i strid med lov, tariffavtaler og andre avtaler inngått mellom partene. AMU vil også be om at de regler og rutiner som er nedfelt i avtaleverk og ressursbankens arbeid, følges nøye ved eventuelle strukturelle og personalmessige endringer. Amu vil videre be om at personalmessige følger av endringer, blir evaluert innen ett år.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Økonomiplan 2002-2005 vedtas som foreslått i Hovedrapport fra forprosjektfasen med de endringer som framkommer i denne sak. Budsjettrammene legges til grunn for arbeidet med årsbudsjett 2002. Dette skal vedtas på resultatenhetsnivå.

2.      Levanger kommune organiseres fra 1.1.2002 som framgår av organisasjonskart i denne sak. Rådmannen får fullmakt til å foreta senere justeringer innenfor denne hovedstrukturen.

3.      Alle lederstillinger med unntak av pleie og omsorg lyses ut internt og ansettes av rådmannen ved bruk av kommunens ansettelsesutvalg.

4.      AS Jernbanegt 14 B legges ikke inn i boligforetaket. Eiendommen selges til høystbydende.

5.      Med unntak av nedklassifisering av veger samt skole- og barnehagestruktur gjennomføres for øvrig de endringstiltak som er foreslått i forprosjektrapporten.

6.      Tidligere vedtatt oppjustering av prisene i barnehagene fra 1.1.2002 oppheves.

7.      Resultatenhetene får budsjettansvar og myndighet til å drive sin virksomhet innenfor de rammer som besluttes for organisasjonen Levanger kommune. Det innføres lederavtaler, samt tjenesteytingsavtaler inkl internhusleie. Rådmannen legger fram forslag til oppdatert delegasjonsreglement og økonomireglement så snart som mulig.

8.      Det påhviler et særskilt ansvar for leder for resultatenhetene Skogn bu, Levanger bu og Ekne/Tuv os å organisere undervisningen slik at også elevene på Tuv, Markabygda og Okkenhaug, samt ungdomsskoleelevene på Ytterøy får et så fullverdig skoletilbud på heimplassen som mulig. Det skal minimum være undervisning for 1-4 klasse ved grendaskolene.

Vedlegg:

”Strategi – og omstillingsplan 2002-2005” – Hovedrapport fra forprosjektfasen Forny 2001

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

15 delrapporter

42 høringsuttalelser

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i sitt møte 21.06.2000 mål og strategier for fornyingsarbeidet i Levanger. Følgende hovedmål og delmål for arbeidet ble vedtatt

Foruten å være beslutningsgrunnlag for tiltak utredet i fornyingsprosjektet er foreliggende sak økonomiplan 2002-2005 for Levanger kommune. Formannskapets forslag til økonomiplan skal etter Kommunelovens § 44. 4. ledd legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette foreslås løst ved at formannskapet legger ut foreløpig forslag i ekstramøte 5.9, med sikte på endelig behandling 12.09. I forbindelse med møtet 5.9 vil rådmannen gjennomgå hovedtrekkene i sitt forslag. For å være på den sikre siden i forhold til opplæringslovens bestemmelser om endring i skolestruktur, sendes forslag om nedlegginger på høring til berørte instanser samtidig som saken ligger ute til alminnelig ettersyn.

Organisering av arbeidet

Arbeidet har foregått etter SND sin prosjektlederprosess (PLP)og konsulentfirmaet KPMG ble valgt som hovedsamarbeidspartner. Internt har prosjektet vært styrt av en styringsgruppe bestående av formannskapet og komitélederne. Søndre Innherred Revisjonsdistrikt har vært observatører i styringsgruppen.

Rådmannen har vært prosjektansvarlig og ledet møtene i styringsgruppen. Helse, sosial –og omsorgssjef Ingvar Rolstad har vært prosjektleder. Prosjektledelsen har støttet seg på en ressursgruppe bestående av Rådmannens Ledergruppe og 4 fagforeningsrepresentanter og med fylkesmannen som observatør.

Se figur

Prosjektlederprosessen består av 3 faser: Forstudie, Forprosjekt og Gjennomføringsprosjekt. Rapport fra hver fase går til linjeorganisasjonen for vedtak og iverksetting.

Rapport fra Forstudien ble behandlet i Kommunestyret som sak 1/2001 den 17. januar. Følgende vedtak ble fattet:

”Forstudierapporten "Fornyelse 2001" tas til orientering. Målene for fornyelsesprosjektet og forslag til videre fremdrift vedtas.

Prosjektorganisasjonen har holdt seg til målene og framdriftsplanen fra forstudien og overleverte sluttrapport fra forstudien til linjeorganisasjonen den 21.juni. Rapporten ble da lagt ut for høring med høringsfrist 31.august.

Hovedkonklusjoner fra forprosjektrapporten

Forprosjektet bekrefter og delvis forsterker omstillingsbehovet som var antydet fra forstudien. Allerede fra 2002 burde vi hatt 36 mill mer til disposisjon for driften enn hva vi har inneværende år. Dette tilleggsbehovet er kategorisert som tiltak fra A til E, hvor A er poster som er underbudsjetterte i 2001 og E er helt nye tiltak. Mellom der ligger kvalitetsheving av tjenestene som følge av utsatt og delvis forsømt innsats pga den dårlige økonomien de seneste årene. De akkumulerte underskuddene på 42,2 mill må dekkes inn. Dessuten foreslås avsatt en driftsmargin på 3% for å unngå framtidig underskuddsoppbygging og for å ha en egenkapitalandel til investeringer.

Gjennomføring av alle A-E-tiltak samtidig med underskuddsdekning/avsetning til driftsmargin medfører en omstilling på ca 60 mill. Det er foreslått å flate dette ut slik at kun Kategori A og lovmessig underskuddsdekning er ført opp i 2002, mens resten er foreslått gjennomført gradvis i løpet av økonomiplanperioden.

Følgende figur illustrerer hvordan omstillingen er planlagt gjennomført:  

Det understrekes at en ikke har mulighet til å komme i mål uten å redusere aktiviteten betydelig. En må  gjennomføre strukturelle tiltak med varig effekt. Omstillingsbehovet er så stort at det er nødvendig å gjennomføre svært mange tiltak, også tiltak utover det som ble avdekt i delprosjektene som var plukket ut til forprosjektering. De fleste tiltakene betyr endra, og ofte følt lavere nivå på tjenestene. En del av tiltakene kan uten videre gjennomføres, mens andre krever politisk behandling og i enkelte tilfelle videre utredning.  

En hovedanbefaling er at Levanger fra  01.01.2002 organiseres med en hovedstruktur i to nivåer: Overordna nivå bestående av Rådmann og to kommunalsjefer, og Resultatenheter som dekker både tjenesteytende virksomhet og støtteenheter samt  kommunale selskap. Det forutsettes ”fristilling” av dagens ledere, og  nyansettelse av ledere med lederavtaler og resultatkrav. Det foreslås et nytt styringssystem basert på Balansert Målstyring og kommunikativ ledelse.

Videre foreslås at den politiske strukturen tilpasses en slik organisasjonsmodell ved å avskaffe komiteene i sin nåværende form og opprette en komité  for drift og en for plan- og utvikling. Det foreslås å redusere antallet medlemmer i kommunestyret fra 53 til 35 og formannskapet fra 13 til 9.

De viktigste enkelttiltakene fra forprosjektrapporten er:

Siden kommunestyret behandlet forstudien har det behandlet to saker som griper inn i behandlingen. I samme møte, 17. januar , ble nedklassifisering av veger behandla. Dette rokker ikke ved prosjektets vurderinger, men rådmannen må i sin tilrådning ta hensyn til vedtaket. Videre behandla kommunestyret skolestrukturen i sitt møte 18. april. Etter dette igjen har vedtak hos Statens Utdanningskontor medført at omstillingsbehovet har økt med 2 mill kr, og forutsetningen vedtaket er endret. Dette kommer jeg nærmere tilbake til under vurderingene.

I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen varslet regjeringa en økt satsing på barnehager, og fikk vedtak i Stortinget på å øke statstilskuddet med 10%. Dette var forutsatt å komme foreldrene til gode.

Vurdering:

Innledning

Etter min vurdering svarer hovedrapporten fra forprosjektfasen til den ”bestillingen” kommunestyret ga 21.juni 2000 og 17. januar 2001. Det er lagt ned et grundig og samvittighetsfullt arbeid under høyt tempo i prosjektorganisasjonen. Jeg vil derfor foreslå at rapporten i all hovedsak legges til grunn for gjennomføringen av omstillingsarbeidet i Levanger kommune.

Skole- og barnehagestruktur

Når det gjelder skolestruktur er det likevel vanskelig for rådmannen å fremme forslag i tråd med forprosjektrapporten. I sak 27/01 en 18. april vedtok kommunestyret følgende:

1.      Hegle, Levanger og Nesheim skoler må ses i sammenheng slik at resursene utnyttes optimalt. Dette kan gjennomføres ved at elever bosatt på Nesset går til Nesheim og Levanger blir en skole med en klasse på hvert trinn.

2.      Elevene mellom Nesset u. og Frol u. fordeles slik at antall paralleller samsvarer med antall elever ved de to skolene.

3.      Levanger familiebarnehage legges administrativt inn under Momarka barnehage med felles styrer fra 010801.

4.      Gjeldende avtale om tid til administrasjon mellom Norsk Lærelag og KS følges for barnehagene Ekne, Åsen og Ytterøy fra 01.08.01. Avtalen med Leira mottak om kompensasjon for betaling av barnehageplasser reforhandles snarest.

5.      Følgende endringer i betalingssatser for barnehagene gjennomføres fra 01.01.02:

a.      Søskenmoderasjon i barnehagene reduseres fra 20% til 10 %.

b.      Satsene for deltidsplasser økes med 10%.

6.      reduserte utgifter på ansvarsområde 1500 – Felleskostnader i 2001 som overføres undervisningsetaten : 1 mill.

7.      I forbindelse med behandling av budsjett / økonomiplan høsten 2001 og behandlingen av de andre delprosjektene i "Forny 2001" gjennomføres fra og med 2002 strukturelle tiltak som gir varig innsparing:

Aktuelle tiltak:

·        Det nedsettes et utvalg som går gjennom grensene for eiendomsskatt. I neste økonomiplanperiode er målet å få en mer rettferdig eiendomsbeskatning / eventuelt redusere / fjerne eiendomsskatten.

·        Endring i boligforvaltningen.

·        Endring i organiseringen av kjøkkentjenesten

·        Økonomisk sosialhjelp – med sikte på reduksjon

·        Innføring av resultatenheter. Som en konsekvens av det vurderes endring av den adm. organisering. Dette for å skape bedre resursutnytting.

·        Interkommunale løsninger innenfor blant annet teknisk sektor.

·        Ved førstkommende behandling av budsjett / økonomiplan bes rådmannen om å legge fram en plan for hvordan bemanningen kan reduseres.

·        Ved gjennomføringen av vedtaket om to omsorgsdistrikt vurderes sjukeheimsstruktur / omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg.

·        Forsøksordning med tettere samarbeid mellom grendeskoler med sikte på bedre ressursutnytting administrativt og pedagogisk.

·        Av innsparte midler på tiltak som gjennomføres i forbindelse med sluttbehandlingen av "Forny 2001", og evt. andre tiltak overføres 2,2 mill til undervisningsetaten fra og med år 2002.

8.      Skolestrukturen anses dermed fastlagt ut denne valgperioden.

Ut fra punkt 8 har rådmannen ikke sett for seg at han kan foreslå å legge ned skoler nå. Jeg har derfor vært ute etter å finne løsninger som tar hensyn til kommunestyrets ønske om å beholde grendeskolene samtidig som en får frigjort nødvendige ressurser. Det alternativet som lanseres i forprosjektet; legge ned alle kommunale barnehager er faglig sett vanskelig å gå inn for i en tid hvor staten varsler økt satsing nettopp på barnehagene.

Det er ikke pedagogiske eller økonomiske hensyn kommunestyret har satt høyest ved sine prioriteringer om å beholde dagens skolestruktur. Snarere er det hensynet til spredt bosettingsmønster og de grendene som berøres av nedlegginger. Ved innføring av resultatenheter vil det bli mange endringer som på mange måter innebærer mulighet til nytenking og bedre utnyttelse av ressursene. For å få full effekt bør det ikke være for mange resultatenheter, samtidig som det bør være en viss størrelse på dem. Den løsningen jeg har kommet fram til innebærer at barneskolene i Okkenhaug, Markabygda og Tuv inngår i henholdsvis Hegle, Skogn og Ekne skoler/oppvekstsenter, og at ungdomsskoletrinnet på Ytterøy legges inn under en av ungdomsskolene i sentrum. I samarbeid med lærere, foreldre og elever må så resultatenhetsleder sørge for å gjennomføre undervisningen slik at det oppleves som et fullverdig tilbud for alle. En kan for eksempel tenke seg at kommunestyret stiller krav om at det minst skal være klasser for 1-4 i alle kretser. Dessuten at det for Ytterøys del ved hjelp av nettundervisning skal være mulig å følge undervisningen uten å dra til fastlandet alle ukedager. I dette ligger svært interessante muligheter for fornying og nytenking. Samtidig bør det være mulig å enes om slike tiltak både for de som er opptatt av å bevare alle skoler og de som kan tenke seg å styrke kvaliteten ved å lage seg en så rasjonell struktur som mulig. Det kan bli nødvendig å få dispensasjon fra opplæringslovens bestemmelser om ledelse i skolen for å få full effekt av tiltakene. Jeg vil foreslå at det søkes om forsøk slik at dette er mulig. Lykkes en ikke med dette, må en gjennomføre tiltaket med en ren 1-4 løsning for de minste skolene. Når en er under 30 elever på en enhet trenger en ikke dispensasjon fra opplæringsloven for å slippe unna kravet om egen rektor. Slik opplæringsloven tolkes vil det være nødvendig at kommunestyret fatter vedtak om å legge ned 5-7 i henholdsvis Markabygda, Okkenhaug og Tuv samt ungdomstrinnet på Ytterøy. Dette som en ”worst case”. Så får det være opp til resultatenhetene å bruke sin kreativitet på å finne løsninger som oppleves som bedre for de berørte grendene.

Under innspurten  på saksbehandlingen av denne saken, kom det en overraskede avgjørelse fra Statens Utdanningsdirektør. Hun ga alle Nesset-elevene som hadde klaget på tildelt plass på Nesheim i stedet for Levanger skole medhold i sine klager. Vi ble derfor nødt til å opprette 3 klasser mer på Levanger skole enn det kommunestyret forutsatte i april. Dette vil gi et underskudd på ca 0,5 mill inneværende år, og 1,5 mill i 2002. Omstillingsbehovet har således økt fra 60-62 mill kr. Det er selvsagt ikke mulig å dekke opp dette uten nye strukturelle grep. Den mest nærliggende måten å dekke sprekken på er selvsagt å legge ned Levanger skole. De angjeldende elevene fra Nesset ville da måtte akseptere Nesheim som sin skole, mens de øvrige ville bli overført til Hegle. Faktisk ville en med denne løsningen spare inn ytterligere 3 klasser. Når rådmannen har vanskelig for å foreslå denne løsningen er det hensynet til å nytte ut den kapitalen som er lagt ned i Levanger skole de seneste årene. Jeg foreslår derfor at Levanger og Hegle slås sammen ( i tillegg til Frol u. og Frol barnehage samt Okkenhaug oppvekstsenter). Lokalene i Byskolen kan dermed nyttes for deler av denne skolen. Om det blir 5,6,7 eller ungdomsskoleelever får resultatenheten selv avgjøre. En løsning kan også være å leie ut eller selge den nyeste bygningen på Levanger skole. Dersom regjeringen for flertall i Stortinget for sin varslete satsing på skolebygg, kan det være fornuftig å ruste opp Hegle-Frol-komplekset slik at det har kapasitet til alle elever på den nye skolen.

De strukturelle grep som nå foreslås, uten å nedlegge skoler er beregnet å gi følgende økonomisk effekt (helårs effekt):

Levanger barne- og ungdomsskole 3 700 000

Markabygda – Skogn                            330 000

Tuv – Ekne                                            330 000

Lysaker – Skogn                                  220 000

Sum                                                    4 580 000

Effekten i 2002 vil bli ca 2 mill kr, som sammen med de foreslåtte økte SFO-satsene og nedleggingen av Leira barnehage gir den nødvendige effekt på undervisningssektoren. Dette betyr at kun en barnehage legges ned og at de vedtatte økningene i barnehagesatser fra 1.1.2002 ikke gjennomføres.

I tallene er det ikke tatt hensyn til nødvendige bygningsmessige utbedringer utover det som ligger i utkastet til økonomiplan. Disse ombyggingene vil imidlertid gi svært små årlige kostnader.  

Når det gjelder de øvrige skoler og barnehager er jeg opptatt av at en må søke å holde antallet resultatenheter nede på et så lavt nivå som mulig. Hovedbegrunnelsen for dette er ikke å spare direkte lønnskostnader, men åpne opp for muligheter til å disponere bundne ressurser friere  slik at det vil være mulig å øke kvaliteten i skolen. Da bør enhetene være såpass store at det skapes virkelig armslag. Videre er det en sammenheng med at etatsjefsnivået med fire etatsjefer kuttes ut og erstattes med 2 ass. Rådmenn.  Jeg tror ikke det er forsvarlig å ha stort over 30 enheter før en må begynne å øke antallet i toppledelsen. Dessuten går det med betydelig mer tid til møtevirksomhet for resultatenhetslederne. Det er produktiviteshevende å holde antallet nede.

Organisasjonskartet

Når det gjelder de øvrige konklusjonene fra hovedrapporten slutter jeg meg til disse med enkelte mindre justeringer. Det må gis stor frihet til resultatenhetene for å innrette sin virksomhet så effektivt som mulig. Kommunestyret vedtar mål og gir budsjettrammer til hver enhet. For å sikre at alle arbeider mot felles mål og at det ikke skjer sub-optimalisering er det viktig med et gjennomgående styringssystem og dialog. Det må opprettes system for tjenesteyttingsavtaeler, internhusleie og lederavtaler. Delegasjonsreglementet må oppdateres.

Jeg foreslår følgende organisasjon fra 1.1.2002 (klikk)

I forhold til forprosjektrapporten er det da gjort enkelte endringer. Først og fremst for å få færre og mer robuste enheter. I motsetning til svært mange av høringsuttalelsene som legger et organisasjonsperspektiv på sine holdninger til organiseringen, har jeg forsøkt å ta et brukerperspektiv på forslaget. Det betyr at mange forslag kan bli annerledes enn det de ansatte som berøres primært ønsker seg. Jeg foreslår at kommunestyret vedtar denne hovedstrukturen nå, men at rådmannen får fullmakt til å gjennomføre endringer på et senere tidspunkt dersom det viser seg hensiktsmessig.

Forprosjektet foreslo to forskjellige stabsenheter og 3 støtteenheter. Det bør være tilstrekkelig med en stab og en støtteenhet. I staben legges bl.a den skolefaglige kompetansen kommunen er pålagt å ha på nivået over rektor. Formannskapssekretæren og plan- og utviklingssjefen ligger også her.

Jeg foreslår at Informasjonen beholder sitt navn, mens at den samlede flyktningetjenesten, Sjefsgården voksenopplæring og Leira mottak gis betegnelsen ”innflyttertjeneste”.

I forprosjektet var det foreslått å bl.a utrede sammenslåing av legetjenesten og med. Rehabilitering. Nå foreslås å gjennomføre dette.

Ansvaret for spesialundervisning foreslås lagt til en nyopprettet enhet ”Forebygging” sammen med helsesøstertjenesten og den kommunale delen av PPT. Så lenge den interkommunale PPT består, vil denne enheten også ha ansvar som bestillerorganisasjon i forhold til denne.

Det foreslås at voksenopplæringen legges til Staupshaugen verksted. Det tas kontakt med LevaFro as med tanke på å utrede en sammenslåing. Resultatenheten gis navnet ”Voksenopplæring”

Kultur- og Musikkskolen var i forprosjektet foreslått som egen resultatenhet. 2 andre alternativer er vurdert. Dersom Levanger skole hadde bestått som tidligere ville en sammenslåing med denne vært aktuelt. Etter avgjørelsen hos utdanningsdirektøren anses dette ikke som noen løsning. Vi har derfor kommet til at det beste er å slå denne sammen med kultur og bibliotek. På denne måten holder en den kulturfaglige kompetansen sammen.

I forprosjektrapporten ble det foreslått å gjennomføre endringene for undervisningsetaten først etter 1.8.2002. Vi foreslår nå å gjennomføre alt samtidig; fra 1.1.2002. De endringer som berører elever og barnehagebarn følger likevel ordinært skoleår.

Bemanning av de nye lederstillingene

I forprosjektrapporten foreslås fristilling av alle dagens ledere. ”Fristilling” er ikke noe presist juridisk begrep. I denne sammenheng vil det bety at alle lederstillinger lyses ut internt , og at som er interessert i å være resultatenhetsleder må søke på en slik stilling. De av dagens ledere som enten ikke vil søke, eller som blir overtallige etter prosessen får tilbud om annen stilling gjennom ressurs- og stillingsbanken. Skal en ha frihet til å organisere fritt betyr det at ingen stilling kan være blokkert. Det betyr i praksis at alle dagens etatsjefer og deres direkte underordnede ledere, samt inspektører ”fristilles”. Det foreslås å gjøre unntak for de 2 pleie –og omsorgsdistriktene som nylig har fått tilsatt ledere basert på resultatenhetsprinsippet. Jeg foreslår at alle lederstillingene besettes via det ordinære ansettelsessystemet med ansettelsesutvalg. I forbindelse med presentasjonen av forprosjektrapporten i juni ble det reist spørsmål om også rådmannen ble fristilt. For at det ikke skal være snakk om forskjellsbehandling har jeg lagt til grunn at  heller ikke denne stillingen bør være fredet. Et moment som bl.a den eksterne konsulenten har påpekt er at det er nødvendig at kommunestyret bekrefter tillit til den som skal ha ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Ansettelse av rådmann kan ikke delegeres fra kommunestyret. Det eksisterer en fristillingsavtale med Donjem og avtale med dagens rådmann. Etter min oppfatning bør dette være tilstrekkelig avklaring på dette tidspunktet.

Andre endringer fra hovedrapporten

Nedlegging av dagtilbudet på St Eystein er et av tiltakene som er foreslått i forprosjektet. Spørsmålet ble tatt opp i helse- og  sosialkomiteen 30. mai som en del av romprogrammet for nye Breidablikktunet. Der ble det vedtatt å utsette spørsmålet til behandlingen av fornyrapporten. Driftsavtalen er inngått med en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. Tilbudet gir daglig plass til 25 brukere, mens det totale antallet som benytter tilbudet kan være mellom 50 – 70 brukere. Tilsvarende tjenester er i andre deler av kommunen  knyttet til helsetunene. Aktivitetstilbud er en ikke lovpålagt tjeneste. Driften av St. Eystein dagsenter finansieres i hovedsak gjennom:

Driftstilskudd fra Levanger kommune (2001)            : kr. 1.260.000

Egenandeler fra brukere (tilfaller St. Eystein)            : kr.    400.000  

Ved en avvikling av driftsavtalen med St. Eystein dagsenter vil en kunne oppnå en driftsmessig  innsparing på ca. 1. mill. kroner. Ved evt. kommunalt drift av dagtilbud, vil inntekten gjennom egenandeler anslått til kr. 400.000 tilfalle distriktet. Videre avsettes kr. 250.000 av driftstilskuddsmidlene til dagaktivisering. 

Til nye lokaler er ferdigstilt vil dagtilbudet som en midlertidig løsning kunne legges til Nessestua eller møte/felleslokalene i Levanger bo- og aktivitetssenter.

Når det gjelder spørsmålet om endring av standard på vegvedlikehold, foreslår jeg pga at kommunestyret fattet vedtak om denne saken i januar at det ikke nedklassifiseres veger nå, men at rådmannen bes om å legge fram en egen sak om kriterier for nedklassifisering. Dette med sikte på å spare inn såpass mye at en kan ha mulighet for å innføre tilskudd til vedlikehold for de nedklassifiserte vegene.

Høringsuttalelser

Ved høringsfristens utløp hadde det kommet inn høringsuttalelser fra 42 organisasjoner og enkeltpersoner. Noen av uttalelsene er på vegne av flere. Kommentarene er da gitt til den fremste i alfabetet. Under følger et kort resymé av hver enkelt høringssutalelse med kommentar som viser i hvilken grad uttalelsen foreslås tatt til følge eller ikke. Mange av uttalelsene er svært fyldige, og kan ikke gis en rettferdig behandling i resymés form.  Alle uttalelsene er tilgjengelige som vedlegg her

Ekne skole

Merknad

Kommentar

Det må sikres en person med bred skolefaglig bakgrunn i rådmannens ledergruppe.

 

Resultatenhetslederne må sikres nødvendig støtte og kompetanse.

 

Er sterkt mot ytterligere nedlegginger/sammenslåinger av skoler/barnehager

Foreslås ivaretatt ved at person med  skolefaglig kompetanse, jfr oppl.lova §13-1 legges i stab.

 

Ivaretas ved lederskole og felles støtteavdeling.

 

I møtekommes ikke, da det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig handlingsrom uten strukturelle grep.

 

Flyktningetjenesten

Merknad

Kommentar

Foreslår bl.a å slå sammen flyktningetjenesten, Sjefsgården voksenopplæring og Leira mottak til en resultatenhet

Foreslås imøtekommet

 

Foreldreutvalget for grunnskolen

Merknad

Kommentar

Viser til vedlagt vedlegg med ”nedleggingskostnader” og etterlyser oppsett av innsparing ved skolenedleggelser.

 

 

 

 

 

Ønsker å beholde pedagogisk faglig person i rådmannens ledergruppe

Kommunen har gjennomgått reknestykkene. Oppsettet opererer med tall som ikke kan dokumenteres og som ikke berører kommunens økonomi. Regnskapet viser at kommunen sparte 3 mill på nedlegging av Solhaug og Finne skoler hvilket var mer enn budsjettert.

Skal den nye organisasjonen fungere må ansvaret i linjen ligge hos resultatenhetslederne, ikke i rådmannens ledergruppe. Denne skal utøve lederskap, ikke fag. Ellers forutsettes hensynet å bli ivaretatt ved at person med  skolefaglig kompetanse, jfr oppl.lova §13-1 legges i stab

 

Hegle FAU

Merknad

Kommentar

Støtter uttalelsen fra Samarbeidsutvalget ved Hegle skole (se neste)

 

 

Hegle SU

Merknad

Kommentar

Enig i at undervisningsetaten legges ned, men forutsetter at lederteamet består av min. en person med skolefaglig kompetanse.

 

Støtter forslaget om resultatenheter under bl.a. forutsetning av opplæring. Skeptisk til begrepet.

 

Fristilling av rektorer og inspektører er en forutsetning.

 

Støtter forslaget om sammenslåing av Hegle, Frol, A-skolen og Frol barnehage under bestemte forutsetninger

Imøtekommes gjennom staben, jfr kommentaren til FGIL.

 

 

Imøtekommes, jfr lederskole med mer.

 

 

Imøtekommes

 

 

Imøtekommes. Dessuten legges Levanger og Okkenhaug inn

 

Jernbanegt 14B

Merknad

Kommentar

Ønsker ikke at selskapet inngår i det nye foretaket

 

Dersom det blir endringer, ønsker selskapet at leieboerne kan overta som et borettslag

Imøtekommes

 

Imøtekommes ikke. Selskapet foreslås solgt.

 

KFO, Levanger lokale ledd

Merknad

Kommentar

Har en fyldig uttalelse hvor bl.a. delrapportene kommenteres.

Konklusjonen støtter vurderingen og anbefalingene i hovedrapporten

Tas til orientering

 

Rådmannen foreslår denne lagt til grunn

 

Kommunale barnehager, styrere

Merknad

Kommentar

Advarer mot å legge ned 3 barnehager bl.a pga nasjonal politikk

 

Etterlyser personalpolitikk i forbindelse med forslagene om nedlegging

 

Stiller spørsmål ved fristilling

Imøtekommes delvis ved at kun 1 barnehage nå foreslås nedlagt

 

De berørte vil bli tilbudt annet arbeid via ressurs- og stillingsbanken

 

Lov- og avtaleverk vil bli fulgt ved gjennomføringen av den nye organisasjonen

 

Kommuneforbundet

Merknad

Kommentar

Understreker betydingen av at det fattes vedtak i tråd med de mål som er satt for fornyingsarbeidet

 

Er positive til endringen som foreslås med unntak av oppdelingen i resultatenheter på teknisk etat

 

Har gjennomført en grundig prosess med kommentarer til de ulike delprosjektene

Tiltredes

 

 

Rådmannen skjønner bekymringen, men hensynet til å spare administrative stillinger fører til denne oppdelingen.

 

Synspunktene tas til orientering

 

Langås Odin

Merknad

Kommentar

Har forståelse for forslagene om innsparinger, men ønsker ikke veger nedklassifisert

Imøtekommes, jfr kommunestyresak 07/2001

 

Leira Asylmottak

Merknad

Kommentar

Håper at Leira barnehage kan bestå. Dette er viktig for asylmottaket

Imøtekommes ikke. Asylmottakets behov kan løses ved barnehagen på Frol, evt andre barnehager. Lokalene kan brukes av asylmottaket.

 

Leira Asylmottak 2

Merknad

Kommentar

Som flyktningetjenesten

 

 

 

Leira barnehage – foreldre

Merknad

Kommentar

Ønsker at Leira barnehage kan bestå som et bevis på at flerkulturelt samfunn kan fungere

Jfr kommentaren til Leira asylmottak sin uttalelse

 

Levanger barneverntjeneste

Merknad

Kommentar

Anbefaler ikke at det utredes felles resultatenhet for forebyggende virksomhet rettet mot barn og unge

Imøtekommes

Lysaker skole

Merknad

Kommentar

Peker på behov fr grundig opplæring av resultatenhetslederne.

 

Vil begrense størrelsen på resultatenhet til ca 350 elever

 

 

 

Må trekke lærdom av erfaringene med sammenslåingene av barne og ungdomsskoler i 1993 og sikre at forholdene er bedre lagt til rette

Imøtekommes, jfr bla lederskolen

 

 

Imøtekommes ikke, fra før har kommunen innført resultatenheter innenfor pleie og omsorg med opp mot 200 årsverk.

 

Foreslås imøtekommet ved bl. å legge til rette for felles personalrom på skolene

 

Lærerforbundet i Levanger

Merknad

Kommentar

Uttrykker stor skepsis til forslagene om ny organisasjon

 

 

 

Stiller flere spørsmål i forbindelse med foreslåtte endringer

Et omstillingsbehov på 60 mill kr kan ikke løses uten å gjøre betydelige endringer. Lov og avtaleverk vil selvsagt bli fulgt i gjennomføringsfasen.

Spørsmålene vil bli søkt besvert i dialog med organisasjonene.

Markabygda SU

Merknad

Kommentar

Ønsker å beholde pedagogisk leder i rådmannens ledergruppe

 

 

Uenig i forslag til ny skolestruktur

Etterlyser oppsett over innsparinger ved skolenedleggelser

 

Stiller spørsmålstegn ved om de etiske retningslinjene (ærlighet, åpenhet, redelighet) er fulgt.

Modellen forutsetter at lederskap på rådmannsnivået ikke er fagledelse. For øvrig imøtekommes hensynet ved  stilling i stab.

Tas til orientering

Dette er dokumentert i forbindelse med gruppe 3 og regnskap for 2000.

 

Etter rådmannens oppfatning har få organisasjoner kjørt en så åpen og inkluderende omstillingsprosess som Levanger kommune.

 

Medisinsk Rehabilitering

Merknad

Kommentar

Viktig å ivareta koordinering på tvers

 

Den balanserte målstyringen må suppleres med kommunikativ ledelse som foreslått av gruppe 12

 

Ønsker ikke at det benyttes tid på utredning av nye enheter innen helse og sosialsektoren nå., da dette tidligere er utredet

Søkes ivaretatt med bl.a dialog og styringssystem.

 

Imøtekommes.

 

Det foreslås å samle legetjenesten og medisinsk rehab.  ettersom det er utredet tidligere.

Moe Hermann

Merknad

Kommentar

Som Odin Langås

 

 

Nilsen Else Marie

Merknad

Kommentar

Det bør vurderes å opprette fagteam for elever med annen morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk.

Bør vurderes av den nye innflyttertjenesten.

 

Norsk helse- og sosialforbund - Levanger lokallag

Merknad

Kommentar

Ser behovet for omstilling og sparing for å gjenvinne økonomisk handlefrihet. Advarer mote ytterligere innsparinger for helsepersonellet.

Tas til orientering

 

Norsk Lærerlag Levanger

Merknad

Kommentar

Som lærerforbundet

 

 

Okkenhaug oppvekstsenter FAU

Merknad

Kommentar

Advarer mot nedlegging av Okkenhaug oppvekstsenter, bl.a fordi innsparingene er tvilsomme

Imøtekommes ved nytt forslag til resultatenhet. Det kan bli nødvendig at 5-7 klasse går på Hegle

 

Pleie og omsorg, Distrikt nord

Merknad

Kommentar

Har en fyldig uttalelse med kommentarer til de ulike delprosjektene. Er bekymret over at man hittil ikke har maktet å få gjennomført tilstrekkelig strukturelle endringer i Undervisningssektoren.

Understreker at det er på tide å investere i de ansatte som stabilt har holdt ut gjennom OU 98 og Forny 2001.

Tas til orientering

 

Pleie og omsorg, Distrikt sør

Merknad

Kommentar

Har kommentarer til de delprosjektene som omhandler helse- og sosialsektoren

Tas til orientering

 

PP-tjenesten, styret

Merknad

Kommentar

Ser positivt på at kommunen setter fokus på de tjenestene som leveres.  

 

Ønsker å beholde en interkommunal PPT

Det må samarbeides med barnevern, helsesøster osv. Egen tiltaksleder med ansvar for å koordinere bør vurderes

Tas til orientering

 

 

Bør vurderes videre av foreslått forebyggingsenhet

 

Foreslås opprettet egen resultatenhet med ansvar for spesialundervisning og helsesøstertjeneste. Denne må også arbeide tett opp mot barnevern.

Ruffen Barnehage - førskolelærerne

Merknad

Kommentar

Ser positivt å at barnehager slås sammen i større enheter

 

Anser det som viktig at styrerne sitter i lederstillinger

Tas til orientering

 

 

Førskolelærere vil fortsatt måtte ha det faglige ansvaret for barnehagedriften, men vil ikke nødvendigvis være administrativ leder.

Sende Olai

Merknad

Kommentar

Ønsker oppheving av tidligere fristillingsavtale med H-F Donjem

   

 

Håper endringene i skolestruktur blir gjennomført

Dette må kommunestyre vurdere, men uklart hvordan det kan gi lavere lønnsutgifter ettersom det kun betyr en rokkering mellom personer og stillinger

 

Tas til orientering

Senterpartiet i Levanger

Merknad

Kommentar

Innføre tilnærmet investeringsstopp og utsette sykeheimsutbyggingen

  

 

Støtter to-nivå modell, og endring i politisk organisering

 

 

Økt avkastning i kommuneskogene kan gjennomføres uten utredning

 

Støtter ikke nedlegging av skoler og barnehager, men går inn for resultatenheter som består av flere

 

 

Slutter seg for øvrig til det meste i hovedrapporten

Siste frist for å komme med i den nasjonale handlingsplanen er nå. Utbyggingen vil gi liten kommunal nettokostnad og betydelig bedre tjenestetilbud.

 

Tas til orientering

 

 

Tas til orientering

 

 

Tas til orientering

 

 

 Tas til orientering

 

Sjefsgården Voksenopplæring

Merknad

Kommentar

Som flyktningetjenesten

 

 

Skogn ungdomsskole, Samarbeidsutvalget

Merknad

Kommentar

Må ha en person med skolefaglig kompetanse i rådmannens ledergruppe


Resultatenhetsledere innenfor skole må ha egen leder med pedagogisk fagbakgrunn

Resultatenhetene må gis tilstrekkelig bemanning, opplæring og oppfølging

Omstillingstiltakene i undervisningsetaten er for små

Det må avsettes investeringsmidler til utvidelse og ombygging av Skogn ungdomsskole

Foreslås ivaretatt ved at person med  skolefaglig kompetanse, jfr oppl.lova §13-1 legges i stab.

Imøtekommes

 
Imøtekommes


Tas til orientering

Må vurderes, jfr mulig ”skolepakke”

 

Skolelederforbundet i Levanger

Merknad

Kommentar

Må ha en person med skolefaglig kompetanse i rådmannens ledergruppe


Resultatenhetsledere innenfor skole må ha egen leder med pedagogisk fagbakgrunn


Resultatenhetene må gis tilstrekkelig bemanning, opplæring og oppfølging


Trengs mer omfattende innvesteringsplan

Kommentarer til fristilling og lederavtaler

Foreslås ivaretatt ved at person med  skolefaglig kompetanse, jfr oppl.lova §13-1 legges i stab.

Imøtekommes

 

Imøtekommes

 

Tas til orientering

Tas til orientering

 

Stiftelsen Utleieboliger

Merknad

Kommentar

Tilbyr at Stiftelsen kan forvalte også de kommunale boligene for en pris på 2000 pr enhet

 

Hevder at stiftelse er ikke egnet som foretak

Kommunes egen forvaltning er langt rimeligere enn dette (anslagsvis 500 – 1000 kr pr enhet) Hensikten er å frigjøre kapital og gjøre forvaltningen mer forretningsmessig

Ved overføring til stiftelse gir en fra seg eiendomsretten og kan ikke kreve utbytte slik en kan fra foretak og evt as

Støtteavdelingen

Merknad

Kommentar

Fraråder etablering av egen stab. For øvrig støttes forslagene

 

 

 

Det bør vurderes å ha fast representant for Støttetjenestene i ledergruppen

Årsaken til at det foreslås etablert en liten stab ved siden av støtteenheten er behovet for å ha noen ressurser til å ivareta overordna planlegging og utvikling, jfr f. eks opplæringslovens §13.1

 

Jeg foreslår at økonomisjefen blir fast møtende i ledergruppen som tidligere

 

Teknisk etat, driftsavdelingen

Merknad

Kommentar

Foreslår at driftsavdelingen består som i dag

Imøtekommes ikke. Skal maskinforvaltningen fungere som entreprenør må de være egen enhet. Ellers foreslås oppsplitting for å spare ressurser til mellomleder (driftssjefstillingen kan tas bort)

Tuv oppvekstsenter

Merknad

Kommentar

Stiller spørsmålstegn ved mulige besparelser ved nedlegging

Tas til orientering

 

Undervisningsetaten

Merknad

Kommentar

Ønsker en enhet for skole og barnehagedrift, hvor leder inngår i RLG

 

 

 

 

Peker på flere viktige forhold som må ivaretas på tvers av resultatenhetene

 

Skal den nye modellen fungere må rådmannen og de 2 ass. rådmennene være lagledere/trenere, og ikke fagpersoner. Ansvaret må ligge hos resultatenhetslederne, men de må få nødvendig støtte. Forslaget om å legge den skolefaglige kompetanse til stabsstilling er ment å hensynta dette. Denne personen vil selvsagt alltid møte i RLG når spørsmål som angår skolene står på dagsorden

 

Synspunktene tas til orientering og imøtekommes dels ved opprettelse av resultatenhet forebygging. Dels ved staben

Wennes Anne Grete

Merknad

Kommentar

Tror ikke det er mulig å samle alle som arbeider med forebyggende arbeid for barn og unge under en leder

 
 

Ser store problemer med å gjennomføre den foreslåtte reduksjon i helsesøsterstilling fra 2002

Imøtekommes delvis ved at det kun foreslås å samle spes.ped og helsesøstertjenestene til Forebyggingsavdeling i denne omgang

 

Tas til orientering

 

Ytterøy skole

Merknad

Kommentar

Advarer mot nedlegging av ungdomstrinnet på Ytterøy

Imøtekommes delvis ved at det pålegges Levanger barne- og ungdomsskole å gjennomføre opplegg med fjernundervisning slik at ytterøyelever ikke trenger å reise til fastlandet hver dag

 

Ytterøy skole, FAU

Merknad

Kommentar

Argumenterer mot nedlegging av ungdomstrinnet på Ytterøy

Imøtekommes delvis ved at det pålegges Levanger barne- og ungdomsskole å gjennomføre opplegg med fjernundervisning slik at ytterøyelever ikke trenger å reise til fastlandet hver dag

Åsen barne- og ungdomsskole FAU

Merknad

Kommentar

Ønsker å utvide romkapasiteten ved skolen

Må vurderes ved evt ”skolepakke”, ellers ikke aktuelt før ved evt flere klasser ved skolen.

 

Åsen barne og ungdomsskole, klubben NL

Merknad

Kommentar

Usikker på om det er lønnsomt å slå sammen skolen og barnehagen i Åsen

 
 

Påpeker romproblemer, mener utbygging var en forutsetning for nedlegging av Solhaug

Det ligger sannsynligvis ikke store direkte besparelser, men forhåpentligvis indirekte effekter.

 

Det ble ikke så mange klasser som antatt ved sammenslåing. Derfor er ikke dette ansett aktuelt før det evt blir flere klasser. Ellers må en vurdere dette i forbindelse med evt ”skolepakke”

 

05.09.2001 Formannskapet

RÅDMANNENS FORSLAG TIL TILLEGGSVEDTAK 05.09:

Med grunnlag i dokumentasjonen i FORNY 2001 sendes følgende forslag til strukturendring ut på høring til berørte parter, jmf. opplæringsloven §8-1.

1. Tuv oppvekstsenter: 5 til 7. klasse ved Tuv oppvekstsenter overføres til Ekne skole.

2. Ytterøy skole: Ungdomstrinnet på Ytterøy skole overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

3. Okkenhaug oppvekstsenter:5. til 7. klasse ved Okkenhaug oppvekstsenter overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

4. Markabygda skole: 5  til 7.klasse ved Markabygda skole overføres til Skogn barne- og ungdomsskole.

5. Levanger skole, Hegle skole og Frol ungdomsskole slås sammen til én skole.

Innenfor de tildelte ressurser står de nye resultatenhetslederne fritt til å gjennomføre undervisningen på alternative måter ved blant annet å utnytte de bygninger som resultatenheten rår over.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-092/01 Vedtak:

Foreløpig forslag til strategi og omstillingsplan 2002-2005, inkl. økonomiplan 2002-2005 legges ut til alminnelig ettersyn til 19.09.2001

Med grunnlag i dokumentasjonen i FORNY 2001 sendes følgende forslag til strukturendring ut på høring til berørte parter, jmf. opplæringsloven §8-1:

1. Tuv oppvekstsenter: 5 til 7. klasse ved Tuv oppvekstsenter overføres til Ekne skole.

2. Ytterøy skole: Ungdomstrinnet på Ytterøy skole overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

3. Okkenhaug oppvekstsenter:5. til 7. klasse ved Okkenhaug oppvekstsenter overføres til Levanger barne- og ungdomsskole.

4. Markabygda skole: 5  til 7.klasse ved Markabygda skole overføres til Skogn barne- og ungdomsskole.

5. Levanger skole, Hegle skole og Frol ungdomsskole slås sammen til én skole.

Innenfor de tildelte ressurser står de nye resultatenhetslederne fritt til å gjennomføre undervisningen på alternative måter ved blant annet å utnytte de bygninger som resultatenheten rår over.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til strategi og omstillingsplan 2002-2005, inkl. økonomiplan 2002-2005 legges ut til alminnelig ettersyn til 19.09.2001-08-22

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Rådmannens forslag vil bli utdelt og presentert i møtet. Det legges opp til ordinær behandling i formannskapet den 12. september 2001 og kommunestyret den 19. september.

Vurdering:

Etter kommuneloven skal forslag til økonomiplan ligge ute til offentlig ettersyn i 2 uker. Derfor innstilles på at foreløpig forslag legges ut til alminnelig ettersyn.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside ^