Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.11.01 - sak 60/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak


REGULERINGSPLAN SUNDET/ EIDSBOTN/ MOAN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR DEL AV OMRÅDE S 2
(Nybygg for Felleskjøpet, Trondheim)

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv:   L12  

Arkivsaknr: 2001002257

Objekt:1.3.24  Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Sigvard Gilstad, H

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Teknisk komité

25.04.01

KEI

027/01

Teknisk komité

20.06.01

KEI

043/01

Teknisk komité

14.11.01

KEI

084/01

Kommunestyret 28.11.01 KEI 060/01

14.11.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

TKO-084/01 Innstilling:

Reguleringsendring for del av område S 2 vedtas.  

Arealet som avgis fra område S 2, inngår som del av MI 3, og får utnyttingsgrad BYA 50 %.

Det forutsettes at området mellom bygningen og vegen opparbeides og beplantes i tråd med beplantningsplan datert 15.06.01 og reguleringsbestemmelsene § 6.1 f.

2.gangs behandling TEKNISK KOMITE/ PLANUTVALG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsendring for del av område S 2 vedtas.

Arealet som avgis fra område S 2, inngår som del av MI 3, og får utnyttingsgrad BYA 50 %.

Det forutsettes at området mellom bygningen og vegen opparbeides og beplantes i tråd med beplantningsplan datert 15.06.01 og reguleringsbestemmelsene § 6.1 f.

Vedlegg:

01.   Brev fra siv.ark. Øystein Thommesen AS, 02.03.2001.03.28, med vedlegg.

02. Reguleringsplan Sundet/ Eidsbotn/ Moan, utsnitt.

04.   Brev fra siv.ark. Øystein Thommesen AS, 25.05.2001, med vedlegg.

05.   Beplantnings-/ bebyggelsesplan.

06.   Uttalelser. side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

03. Reguleringsplan Sundet/ Eidsbotn/ Moan.

Saksopplysninger:

Forslag til reguleringsendring  har ligget ute til offentlig ettersyn, jfr. planutvalgets vedtak 20.06.01 (sak 43/ 01).

Disse uttalelsene kom inn:

Nr.         Fra                                                                   Dato                     Merknader

01          NTE                                                                  31.07.01              Diverse

04              Fylkesmannen i Nord- Trøndelag,

Kommunal- og familieavdelingen            30.08.01              Diverse

05              Nord- Trøndelag Fylkeskommune,

Regional Utviklingsavdeling                     06.09.01              Diverse

02          Kultur-/ landbruk- og miljøetat                      29.08.01              Ingen

03          Helse-/ sosial- og omsorgsetat                      28.08.01              Ingen

06              Statens Vegvesen,

Nord- Trøndelag Vegkontor                          21.09.01              Ingen

Vurdering:

Uttalelse 01: NTE.   

Kommentar:

Uttalelsen går på bekostning v/ eventuell omgjøring av NTEs anlegg.

Tiltakshaver orienteres.

Uttalelse 04: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Kommunal- og familieavdelingen.

Kommentar:

Kommunal- og familieavdelingen har merknad ang. plantekniske forhold.

Forslag:

Merknadene imøtekommes: Arealet som avgis fra område S 2, blir en del av område MI 3, og får samme grad av utnytting som dette: Utnyttelsesgrad settes altså til BYA 50 %.

Uttalelse 05: Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling.

Kommentar:

I uttalelsen nevnes at det kan være riktig så snart som mulig å opparbeide grøntområder etter intensjonene, dette for å unngå at parkbeltene oppfattes som restarealer.

Vi er fullstendig enige i synspunktet.

Kommentar generelt:

Det foreligger beplantningsplan for hele tomten.

I reguleringsbestemmelsene § 6.1 f heter det:

"På område MI 3 skal arealet mellom hovedvegen og byggelinjen opparbeides og beplantes med trevegetasjon. Opparbeidingen og plantingen skal være avsluttet innen bebyggelsen langs hovedvegen tas i bruk."

20.06.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

TKO-043/01 Vedtak:

Det vises til planutvalgets vedtak i sak 27/ 01:

Det utarbeides revidert beplantningsplan for hele tomten (inkl. omsøkt areal), jfr. reguleringsbestemmelsenes pkt. 6 d og f.

Etter dette legges endringsforslaget ut til offentlig ettersyn

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det vises til planutvalgets vedtak i sak 27/ 01:

Det utarbeides revidert beplantningsplan for hele tomten (inkl. omsøkt areal), jfr. reguleringsbestemmelsenes pkt. 6 d og f.

Etter dette legges endringsforslaget ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

04.   Brev fra siv.ark. Øystein Thommesen AS, 25.05.2001, med vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

I samsvar med planutvalgets vedtak i sak 27/ 01 foreligger det forslag til  reguleringsendring for del av område S 2, plan for Sundet/ Eidbotn/ Moan. Jfr. vedlegg 4.

Området foreslås omregulert fra formål spesialområde parkbelte til kombinert formål kontor, forretning/ industri, lager.

I brevet heter det at byggelinjer forutsettes uendret, men at formålsgrensen mot MI 3 oppheves.

Vurdering:

Etter at revidert beplantningsplan for hele tomten foreligger, legges endringsforslaget ut til offentlig ettersyn.

25.04.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra rådmannen:

Revidert beplantningsplan for hele tomten (inkl. omsøkt areal) utarbeides, jfr. reguleringsbestemmelsenes pkt. 6 d) og f)

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.  

TKO-027/01 Vedtak:

En beklager den uheldige måten denne saken fremmes på.

Likevel finner en at tiltakshaver kan starte omregulering av del av område S 2.                              

Det henstilles om at så lite areal som mulig foreslås omregulert, og at en vurderer arronderingen nøye.

Arbeidet bør skje i nært samarbeid med administrasjonen.  

Revidert beplantningsplan for hele tomten (inkl. omsøkt areal) utarbeides, jfr. reguleringsbestemmelsenes pkt. 6 d) og f)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

En beklager den uheldige måten denne saken fremmes på.

Likevel finner en at tiltakshaver kan starte omregulering av del av område S 2.                              

Det henstilles om at så lite areal som mulig foreslås omregulert, og at en vurderer arronderingen nøye.

Arbeidet bør skje i nært samarbeid med administrasjonen.  

Vedlegg:

01. Brev fra siv.ark. Øystein Thommesen AS, 02.03.2001.03.28, med vedlegg.

02. Reguleringsplan Sundet/ Eidsbotn/ Moan, utsnitt.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

03. Reguleringsplan Sundet/ Eidsbotn/ Moan.

Saksopplysninger:

Siv.ark. Øystein Thommesen AS søker i brev 02.03.2001 om endring av reguleringsplan Sundet/ Eidbotn/ Moan, jfr. vedlegg 1.

Det aktuelle bygget er under oppføring. (Pr. 28.03.2001 er bærekonstruksjonene og en del mer på plass.)

Vurdering:

Planleggingen av Moan- området har gått over en lang periode, og det har vært foretatt en god del reguleringsendringer. I ettertid kan en se både positive og negative resultater av den utbyggingen som har skjedd. Viktige element i planen har alltid vært de "grønne"områdene:

Friområdene, fra jeteen, med idrettsanleggene og langs Eidsbotn fram til E 6 ved Magneten, dessuten spesialområdene (campingområdene S 5 og S 6) og parkbeltene: S 1 (mellom idrettsanlegget og campingplassen), S 2, S 3, S 4 og S 8.

De "grønne" områdene på Moan har stor betydning. De gir muligheter til å opparbeide parkmessige strøk, som kan gi rekreasjon, le og skygge, og de kan dempe inntrykkene av ruvende bygninger etc. Parkbeltene S 2, S 3, S 4 og S 8 går på tvers (øst/ vest) mellom landbruksområdet og friområdet langs Eidsbotn. Av disse fire beltene er S 2 det som er bredest. Dette ble bl.a. gjort for å få en skikkelig buffer mellom industriområde og områder for bolig og campingplass. Med en viss bredde på parkbeltet blir det for eksempel mulig å anlegge voller, som kan virke som meningsfylt skille mellom områder av så forskjellig behov og art.

Vi forutsetter at tiltakshaver har lagt eksisterende byggeområde til grunn ved planleggingen av bygget. Med dette mener vi at planleggingen skal omfatte både bygget og "trafikk- og lagringsmulighetene...... mht. varetransport, utendørs lagring og oppstilling av kjøretøyer." Vi mener det ikke er riktig å framstille saken slik at gjeldende plan gir kraftig innskrenking av disse mulighetene. En slik framstilling kan virke som at planleggingen muligens er gjort under forutsetning av at det ønskede arealet kan tillegges byggetomten:

Bygget er planlagt og nå langt på vei reist. Det virker som om en først da vurderer behovet for plass rundt bygget.

Ut fra en faglig vurdering mener vi dette ikke er holdbar framgangsmåte, og at endringsforslaget burde avvises. At bygget langt på vei er ferdig burde ikke få virke inn på avgjørelsen i saken.

Det tilrådes likevel at tiltakshaver kan starte arbeid med omregulering. Arbeidet bør skje i nært samarbeid med administrasjonen.

Det omsøkte arealet er del av spesialområde S 2, parkbelte, og ønskes omregulert til formål kontor, forretning/ industri, lager, og lagt til område MI 3.

Forslaget innebærer endring av reguleringsformål, og anses som vesentlig reguleringsendring.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^