Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.01 - sak 63/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Saksansvarlig: Else Marie Nilsen

Arkiv:   A22

Arkivsaknr: 2001007901

Objekt:

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Undervisningskomité

05.12.01

EMN

047/01

Kommunestyret

12.12.01

EMN

063/01

05.12.2001 Undervisningskomite

Forslag i møte:

Endringsforslag fra Jann Karlsen (KrF):

Vedtektenes punkt 2 strykes.

Fra Edvard Øfsti (DNA):

Pkt. 5 Opptakskriterier endres slik: Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten. 

Avstemning:

Rådmannes forslag til innstilling vedtatt med 4 mot 4 stemmer (leders dobbeltstemme).

Edvard Øfstis forslag til endring av pkt. 5 enstemmig vedtatt.

UVK-047/01 Innstilling:

Forslag til nye vedtekter punkt 1-12, vedtas for kommunale fritidsordninger i Levanger kommune, og gjøres gjeldende fra 01.08.02.

Pkt. 5 Opptakskriterier endres slik: Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten.  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til nye vedtekter punkt 1-12,  vedtas for kommunale fritidsordninger i Levanger kommune, og gjøres gjeldende fra 01.08.02.

Vedlegg:

1.      Gjeldende vedtekter for kommunale skolefritidsordningar.

2.      Skriv datert 29.10.01 fra Else M.Nilsen til enheter med småskoletrinn.

3.      FORSLAG til vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger fra 01.01.02.

4.      Vedtekter for Stjørdal kommune skolefritidsordninger (SFO).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Opplæringslova med forskrifter.

Saksopplysninger:

Kommunenes plikt til å gi skolefritidstilbud ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med innføringen av 10-årig grunnskole. I Levanger kommune ønsket en å gi et tilbud om skolefritidsordning ved enheter som ga et tilbud til 6-åringer i skolen før 10-årig grunnskole ble vedtatt.

Innføringen av 10-årig grunnskole førte til økt behov for skolefritidstilbud, og flere kommunale skolefritidsordninger ble opprettet. I starten hadde Levanger tilbud der det var minimum 5 brukere, og det var også avtaler om sambruk med barnehager, bl a på Ytterøy og Tuv.   Fra flere hold ble det signalisert behov for felles vedtekter for kommunale skolefritidsordninger. Gjeldende vedtekter ble vedtatt 18.03.99.

Etter vedtaket om innføring av resultatenheter må vedtektene endres.

Administrasjonen ved etaten har derfor tatt saken opp til debatt i rektormøte 21.11.01.

Tillitsvalgte for lærerorganisasjonene har fått tilsendt skriv  datert 29.10.01 med vedlegg.

Vurdering:

I løpet av de par siste årene har skolene opparbeidet seg kompetanse på å drive skolefritidsordninger. Det er stor variasjon fra enhet til enhet, både i antall brukere, hva som vektlegges, hvordan planer utarbeides og hvor tett samarbeidet er mellom ansatte i skolefritidsordningen  og ansatte i skolen. Fra noen enheter signaliseres ønsket om større likhet mellom enhetene, mer styring fra etaten, mens andre ønsker å beholde særpreg og utnytte muligheter for lokal tilpasning i størst mulig grad.

Dette kom også fram i debatten i rektormøtet 21.11.01. De fleste som uttalte seg ønsket mindre detaljerte vedtekter enn de gjeldende, og vedtekter som var mer lik vedtektene fra Stjørdal. Noen punkter fra gjeldende vedtekter for Levanger ble framhevet som ønskelig å få med, blant annet punktet om rektor som pedagogisk og administrativ leder. Dette dekkes av §13-7 i Opplæringslova. Siden det ble framhevet som et punkt det var usikkerhet om, har en tatt det med i forslaget til nye vedtekter, punkt 9., vedlegg 5.

En vurderer det slik at hver resultatenhet nå må utarbeide eget søknadsskjema for opptak ved skolefritidsordningen, og selv må ha frihet til å avgjøre om det skal tilbys både heldagsplass og deltidsplasser innenfor sine økonomiske rammer. Punkt 3 i vedtektene forutsetter også at den enkelte enhet har utarbeidet en lokal plan for skolefritidsordningen som foresatte gjøres kjent med når de søker om plass i skolefritidsordningen. 

Ut fra de erfaringane en har i administrasjonen og de signalene som er kommet fram, legger en fram følgende forslag til nye vedtekter for kommunale skolefritidsordningar i Levanger : 

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger  fra 01.08.02

1       Eierforhold: Levanger kommune eier lokalene og er ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene.

2    Det opprettes ikke tilbud med færre enn 10 brukere, og tilbud med færre enn 10 brukere opprettholdes ikke.

       3.  Formål : Skolefritidsordningene skal drives i samsvar med

4.      Opptaksmyndighet er resultatenhetsleder.

5.      Opptakskriterier -  Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1.-4.klasse,og for barn med særskilte behov fra 1.-7.klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO.

6.      Opptaksperiode, oppsigelse og endring av plass - Barna tildeles plass i SFO for hele skoleåret. Ny påmelding må skje for hvert skoleår. Oppsigelse og endring av plass må skje skriftlig med en måneds varsel. Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

7.      Åpningstid -Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden  skal være innenfor tidsrommet 07.00 . 16.30. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.

8.      Leike-og oppholdsareal - SFO drives i skolens/oppvekstsenterets lokaler, og bør ha egen base. Forøvrig disponeres enhetens ledige lokaler.

9.      Bemanning og ledelse - Det vedtas en bemanningsnorm på 1 voksen pr 15 barn.

I henhold til § 13-7 i Opplæringslova skal rektor til vanlig være administrativ og faglig leder.

10.   Skolefritidsordningene skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til Forskrift om HMS (Helse,miljø og sikkerhet) og kommunens eget internkontrollsystem.

         11.   Foreldrebetaling :Kommunestyret fastsetter satser og regler for foreldrebetaling.

12.   Misligholdelse av betaling kan føre til at foresatte mister retten til å benytte SFO.   

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^