Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.01 - sak 64/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksansvarlig: Arild Pettersen

Arkiv:   143 D11

Arkivsaknr:  2001007875

Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Kultur, miljø og landbrukskomite

05.12.01

APE

054/01

Kommunestyret

12.12.01

APE

064/01

05.12.2001 Kultur, miljø og landbrukskomite

Forslag i møte:

Med de endringer som ble gjort under sak 52/01

Avstemning:

Enstemmig.

KML-054/01 Innstilling:

Forslag til prioritert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2001 til 2003:

Tabell

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til prioritert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2001 til 2003:

Tabell

Vedlegg:

Vedtatte handlingsprogram 2000   side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

Saksopplysninger:

I møte 02.02.00 (Sak 6/00) behandlet kommunestyrer forslaget til Tematisk kommunedelplan - anlegg og områder for idrett og friluftsliv og vedtok et prioritert handlingsprogram for perioden 2000-03. Utbyggingsprosjektene ble prioritert innenfor de tre kategoriene:

  1. nybygg - ordinære anlegg
  2. nybygg - nærmiljø
  3. rehabilitering

I tråd med departementets krav ble det innen kategoriene 1 og 3 prioritert for hvert år/"søknadsrunde". Innenfor kategori 2 er ikke plankravene så strenge.

Nå viser det seg at allerede ved behandling av spillemidler høsten 2000 var avviket mellom de innkomne søknadene og handlingsprogrammet så stort at dette måtte endres hvis flertallet av søkerne skulle ha mulighet for å få tilskudd. Et revidert handlingsprogram ble derfor utarbeidet og vedtatt. Det samme gjentar seg i imidlertid i år. Mange av de oppførte prosjektene har ikke søkt mens en rekke nye har dukket opp. I august sendte vi ut en skriftlig henvendelse til alle idrettslag og andre sannsynlige interessenter. Vi fikk 9 svar men ikke alle er aktuelle søkere i år.

Vi skal gå nærmere inn på søknadene som foreligger innen hver av de 3 kategoriene nevnt ovenfor:

  1. Nybygg - ordinære anlegg.

I forbindelse med årets søkerrunde har vi 3 gjentatte søknader fra 2000/-01-runden som ikke nådde opp på prioriteringen:

I gjeldene handlingsprogrammet for 2001/-02 er 3 prosjekter prioritert. Ingen av disse har  søkt om spillemidler for 2001/-02. Derimot foreligger to nye søknader. Det betyr at vi høsten 2001 har følgende 5 søknader om spillemidler til nyanlegg:

De 3 prosjektene som er prioritert i gjeldene handlingsprogram for 2001/-02 foreslås overført til gruppen Uprioriterte/usikker oppstart i det justerte handlingsprogrammet

2. Nærmiljøanlegg.

Det er ikke plankrav for nærmiljøanlegg. Vi har allikevel tatt med de planene vi har fått kjennskap til under arbeidet med anleggsplanen uten å prioritere dem for hver søknadsrunde. For 2001/-02 har vi mottatt følgende søknader:

·                 aktivitetsområde, Reemyra - Skogn il. - gjentatt

·                 aktivitetsområde, tursti, Høgberget - Høgberget velforening - gjentatt

·                 ballbinge, Tuv, samarbeidsutvalget ved skolen - ny

·                 o-kart/nærmiljø, Halsan, Frol il - ny

Fra tidligere har vi fått innmeldt følgende prosjekter:

·        turvei, Levanger sentrum/Røstad, Levanger kommune . 2003

·        skogsti, Ekne, Kontaktutvalget for skogbruk - 2003

·        nærmiljøanlegg ski, Holåsen -  Skogn il.

3. Rehabilitering.

I forbindelse med årets søknadsrunde har vi 3 gjentatt søknad fra 2000/-01 som ikke nådde opp på prioriteringen:

En søknad  Klubbhus, Dragåsen stadion, Ytterøy er foreløpig trukket og foreslås overført til gruppen  Uprioritert/usikker oppstart. 

I gjeldende handlingsprogrammet for 2001/-02 er ingen  prosjekter prioritert. Det har imidlertid kommet inn 4 nye søknader. Dermed. foreligger det høsten 2001 følgende 7 søknader om spillemidler til rehabilitering:

Siden kommunestyret har vedtatt gjeldene handlingsprogrammet må endringssaken fremmes for kommunestyret.

Vurdering:

Det store spriket mellom gjeldende handlingsprogram og mottatte søknader viser problemet med denne type planlegging. Frivillige lag og foreninger - knapt nok kommunene - driver så detaljert planlegging flere år framover som departementet legger opp til. De betyr at det vil være behov for justeringer av handlingsprogrammet hvert år i hele planperioden som strekker seg ut 2003.

Kategori 1 - Nybygg ordinære anlegg:

Vi vil foreslå at Flerbrukshallen på Røstad prioriteres son nr. 1. Den er det største prosjektet i Levanger på mange år og vil ha meget stor betydning for idretts- og kulturlivet i kommunen i årene som kommer. Selve konseptet, med samarbeid og samlokalisering, er helt i tråd med signalene fra sentrale myndigheter. Prosjektet var med i det opprinnelige handlingsprogrammet som nr. 1 for 2000/01. men ble overført til den uprioriterte gruppa ved justeringen i 2000 da det ikke forelå noen søknad. Når søknaden nå fremmes mener vi det er riktig å gi prosjektet førsteprioritet.

Mhp. de tre prosjektene som er overført fra forrige søkerrunde, er det ikke kommet til nye momenter som gir grunn til å endre den interne prioriteringsrekkefølgen.

Vi finner heller ingen vektige argumenter for at det nye prosjektet - Frol ils o-kart Elgåsen - bør prioriteres foran noen av de overførte prosjektene.

Kategori 2 - Nærmiljøanlegg:

Mhp. de to overførte prosjektene finner vi ingen nye momenter som bør føre til endring av den interne rekkefølgen. Vi finner heller ingen aektige argumenter for at de nye prosjektene bør prioriteres foran noen av de overførte.

Begge de nye prosjektene er gode nærmiljøtiltak, men vi velger å foreslå at ballbingen på Tuv prioriteres foran nærmiljøkartet for Halsan. Den nye ballbingen på Hegle - som foreløpig er den eneste i Levanger - er blitt svært populær blant barn og unge. Vi mener derfor det bør bygges flere slike binger omkring i kommunen. Nærmiljøkart er viktige for å få barn og ungdom ut i naturen, men kommunen begynner å bli forholdsvis godt dekket med denne typen kart.

Kategori 3 - Rehabilitering:

Mhp. de tre overførte prosjektene finner vi ingen nye momenter som bør føre til endring av den interne rekkefølgen. i finner heller ingen vektige argumenter for at de nye prosjektene bør prioriteres foran noen av de overførte.

Av de nye prosjektene vil vi foreslå at Levanger fritidsparks rehabilitering av kunstgressbanen på Moan prioriteres først (4). Dekket var svært nedslitt og prosjektet er oppført i anleggsplanen under langtidsoppgaver. Prosjekter som er omtalt i den opprinnelige planen/handlingsprogrammet bør ha prioritet foran helt nye tiltak. Som nr. to (5) av de nye prosjektene foreslår vi Levanger sportsskytterklubbs installering av elektroniske skiver på anlegg sitt i Torsbustaden. Elektroniske skiver er nærmest blitt en nødvendighet for skytterlagene. Nesten alle lagene i Levanger har, eller er i ferd med å oppgradere anleggene sine med elektroniske skiver/anvisersystem. Som fylkesanlegg er det viktig at anlegget i Torsbustaden holder en høy teknisk standard. Som nr. tre (6) av de nye prosjektene vil vi foreslå rehabiliteringen av samfunnshuset på Ytterøy. Huset har tidligere fått tippemidler pga idrettsfunksjoner (gymsal, garderober) derfor føres det opp i anleggsplanen for idrett og friluftsliv. Ytterøy il har for øvrig foreløpig trukket søknaden om rehabilitering av klubbhus for å konsentrere seg om arbeidet med samfunnshuset. Som nr. fire (7) foreslår vi Levanger og Frol skytterlags rehabilitering av skytterhuset på Brekka. Laget har allerede bygd om skytteranlegget sitt med elektroniske skiver/anvisersystem uten å søke spillemidler. Nå står huset for tur.

Vi har forsøkt å vurdere behov opp mot mål og retningslinjer/prinsipper som er trukket opp i kommunedelplanen og i statlige og fylkeskommunale dokumenter. Det har resultert i følgende forslag til prioritert handlingsprogram for resten av planperioden (2002/-03):   Tabell

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^