Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.01 - sak 65/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

REGULERINGSPLAN KOLSUM STEINBRUDD

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv:    l12 

Arkivsaknr: 20006606

Objekt:    3.3.02 

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Olav Grenne, KRF

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Teknisk komité

28.03.01

KEI

013/01

Teknisk komité

05.12.01

KEI

087/01

Kommunestyret

12.12.01

KEI

065/01

05.12.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt..

TKO-087/01 Innstilling:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene:
1.Revideres i tråd med kravet fra Kommunal- og familieavdelingen hos fylkesmannen.

Reguleringskartet:

Påføring av ekvidistanse og høydeangivelse av koter.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Kolsum steinbrudd, med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, vedtas.

* Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

* Med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jf. § 1, etableres et bundet fond for arrondering  og landskapsreparasjon/ utbedring.

2. GANGS BEHANDLING. TEKNISK KOMITE/ PLANUTVALGET 05.12.01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene:

1.  Revideres i tråd med kravet fra Kommunal- og familieavdelingen hos fylkesmannen.

Reguleringskartet:

Påføring av ekvidistanse og høydeangivelse av koter.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Kolsum steinbrudd, med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, vedtas.

* Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

* Med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jf. § 1, etableres et bundet fond for arrondering  og landskapsreparasjon/ utbedring.

Vedlegg:

01.   Oversiktskart 1: 50 000.

02.   Plankart, nedfotografert.

03. Planhefte.   side 2, 3

04. Bestemmelser.   side 2

05. Driftsplan.   side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

06. Brev fra landbruksavdelingen, 24.01.2001.

07. Brev fra NT Consult, 20.12.2000.

08. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling, 09.10.2000 og 15.11.2000.

09. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling, 24.01.2001.   side 2, 3, 4

11. Uttalelser.   side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

10. Reguleringsplan, fargelagt, 1: 2 000.

Saksopplysninger:

I medhold av planutvalgets vedtak på møte 28.03.2001 har planforslaget vært utlagt til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser:

Nr.  Fra                                                                                Dato             Merknad

 

02.  NTE                                                                              14.05.01          Diverse

03.  Bergvesenet                                                               16.05.01          Diverse

04.    Fylkesmannen i Nord- Trøndelag,

 Kommunal- og familieavdelingen                         29.05.01        Diverse

07.     Nord- Trøndelag Fylkeskommune,

Regional Utviklingsavdeling                                 28.06.01          Diverse

08.  Helse-/ sosial-/ omsorgsetat                                    09.05.01          Diverse

01.  Telenor AS                                                                   10.05.01             Ingen

05.  Sametinget                                                                   30.05.01             Ingen

06.  Statens Vegvesen, Nord- Trøndelag Vegkontor        18.06.01             Ingen

Vurdering:

Utt. 02: NTE.

Uttalelsen går på kostnad ved omgjøringer av NTEs anlegg.

Kommentar:    

Tiltakshaver orienteres.

Utt. 03: Bergvesenet.  

Uttalelsen tar opp forskjellige måter å gå fram på mht. godkjenning av driftsplanen.

Reguleringsplan:

Det rådes til hvordan kartet kan gjøres mer lesbart.

Påførte koter er ikke høydeangitt, og ekvidistanse ikke oppgitt.

Driftsplan:

Uttalelsen inneholder en hel del merknader til driftsplanen, dels den beskrivende delen, dels

kartmaterialet. Noen merknader er i form av tilrådinger, andre i form av krav.

Kommentar:    

Reguleringsplan:

Råd mht. mer lesbart kart imøtekommes.

Driftsplan:

Det forutsettes at kravene etterkommes, og foreslås at tilrådingene imøtekommes.

Forslag:   

Reguleringsplan:

Krav om ekvidistanse og høydeangivelse av koter tas til følge.

Driftsplan:

Kravene Bergvesenet setter til driftsplanen, etterkommes.

Utt. 04: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Kommunal- og familieavdelingen.

Fra Landbruksavdelingen, vedtak  etter delegert fullmakt:

"Landbruksdirektøren har, på vilkår av at det fattes egne vedtak ved vedtakelsen av planen om at

1.      jordlovens § 12 skal gjøres gjeldende for hele planområdet

2.      og at det med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jf. § 1 etableres et bundet fond  for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring,

ingen merknad til at reguleringsplanen for Kolsum steinbrudd, i Levanger kommune, vedtas slik den foreligger datert 26.05.00."

Fra Miljøvernavdelingen:

Søknad om utslippstillatelse må fremmes etter at kommunen har vedtatt reguleringsplanen.

Fra Kommunal- og familieavdelingen:                                                                                                  

Krever  endret endel punkter i reguleringsbestemmelsene.

Kommentar:    

Vilkåret Miljøvernavdelingen setter, forutsettes oppfylt.

Forslag:   

Landbruksavdelingens vilkår tas inn i forslag til innstilling.

Kravene fra Kommunal- og familieavdelingen imøtekommes.

Utt. 07: Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling

I uttalelsen understrekes behovet for at bruddet gis en god etterbehandling.

Kommentar:    

Det forutsettes at driftsplanen ivaretar dette hensynet.

Utt. 08: Helse- sosial og omsorgsetat.

I uttalelsen presiseres at utslipp av støy og støv må ligge innenfor gjeldende forskrifter, og at forannevnte ikke skaper noen helsemessige problemer.

Kommentar:    

Punktet ivaretas av bestemmelsene pkt. 2.2.

28.03.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

TKO-013/01 Vedtak:

Planforslaget revideres mht. de registrerte kulturminnene (ett av de foreslåtte alternativene.) (Jfr. vurderingen, vedlegg 9.) Arbeidet gjøres i samråd med fylkeskommunen/ RUA.

Deretter legges forslaget ut til offentlig ettersyn.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Planforslaget revideres mht. de registrerte kulturminnene (ett av de foreslåtte alternativene.) (Jfr. vurderingen, vedlegg 9.) Arbeidet gjøres i samråd med fylkeskommunen/ RUA.

Deretter legges forslaget ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

01. Oversiktskart 1: 50 000.

02. Plankart, nedfotografert.

03. Planhefte. side 2

04. Bestemmelser. side 2

05. Driftsplan. side 2, 3, 4, 5, 6, 7

06. Brev fra landbruksavdelingen, 24.01.2001.

07. Brev fra NT Consult, 20.12.2000.

08. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling, 09.10.2000 og 15.11.2000.

09. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling, 24.01.2001.side 2, 3, 4

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

10. Reguleringsplan, fargelagt, 1: 2 000.

Saksopplysninger:

NT Consult har utarbeidet planforslaget pva. Koren Sprengningsservice AS.

Området har vært befart av skogbrukssjef Arne Ramdal, leder av landbruksavdelingen Osvald Haugbotn og av saksbehandler teknisk etat.

Planforslaget har vært lagt fram for tverretatlig samarbeidsgruppe, plansaker.

Vurdering:

Plandokumentene består av forslag til reguleringsplan med bestemmelser og beskrivelse, samt driftsplan. Vi nevner en del av punktene i materialet.

Vedlegg 3. Planhefte.

Planheftet er inndelt i disse avsnittene:

1.0 PLANGRUNNLAGET.

  1. Plankrav.
  2. Bakgrunn for planarbeidet.
  3. Planområdets beliggenhet og avgrensing.
  4. Kartgrunnlaget.
  5. Eiendomsforhold.
  6. Naturforhold.
  7. Eksisterende arealbruk.
 1. PLANBESKRIVELSE.

2.1 Arealbruk.

2.2 Kommunalteknikk.

   1. Vegatkomst.
   2. Vannforsyning.
   3. Avløpsanlegg.
   4. Renovasjon.
  1. Fornminner.
  2. Friluftsliv, dyreliv, planter.
 1. REGULERINGSBESTEMMELSER.

1.3 Avstanden fra Levanger sentrum er cirka 14 km og fra E 6 cirka 300 m. Det er privat veg fra steinbruddet ned til kommunal veg (gamle E 6) som går parallelt med E 6.

   1. Det skal ikke oppføres bygninger som krever innlagt vann.
   2. Mobile brakker med lukket avløp. Biologisk WC eller avløp ført til lukket tank, det samme for gråvann.

Vedlegg 5. Driftsplan.

Driftsplanen er inndelt i disse avsnittene:

 1. DAGENS SITUASJON.
 2. BESKRIVELSE AV FOREKOMST.
 3. PLAN FOR UTTAK.

3.1 Installasjoner.

3.2 Sprengning.

3.3 Knusing/ sikting.

3.4 Sikring av drift.

3.5 Framdrift.

4.0 PÅVIRKNING PÅ OMGIVELSENE.

4.1 Bestående bebyggelse.

4.2 Støy.

4.3 Tidsavgrensing.

4.4 Rystelser/ lufttrykk.

4.5 Støv.

4.6 Fornminner.

4.7 Dyreliv/ planter.

4.8 Innsyn.

5.0 LANDSKAPSPLEIE.

5.1 Fond.

5.2 Under drift.

  1. Etter avsluttet drift.
 1. Volum av det planlagte massetaket er cirka 500.000 kbm.
  1. Årlig produksjon blir cirka 50.000 kbm. I hver salve vil det sprenges cirka 2000 - 5000 kbm.
  2. Mobilt knuse- og sikteverk plasseres inne i massetaket for best mulig skjerming mht. støy og

   støv.

  3. Tidligere er det tatt ut cirka 100.000 - 150.000 kbm. Videre uttak blir i bredde 200 m med en kiling ned til cirka 140 m i bunnen på kote 103 - 105. Kraterveggene formes som store trappetrinn, paller, med høyde 7, 5 m og bredde cirka 8 m.

4.3 Maksimalt blir det sprengt en gang pr. måned, totalt 6 ganger pr. år. Sprenging og pigging blir utført på dagtid, og opplasting og uttransport vil foregå innenfor normal arbeidstid.

  1. Fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring av området etter avsluttet masseuttak.

Vedlegg 06. Brev fra landbruksavdelingen, 24.01.2001.

Avdelingen ville ikke ta det opprinnelige forslaget opp til behandling pga. en del mangler.

Det meste av dette er rettet opp i det reviderte forslaget. (Jfr. vedlegg 6.)

Arealressurser i h.t. jordregistret:

265 daa lettdrevet fulldyrket jord.

5 daa overflatedyrket, gjødslet beite.

153 daa skog med høy bonitet, 77 daa med middels bonitet, 296 lav bonitet.

29 daa annet areal.

Eksisterende steinbrudd med opplagsplass er på vel 27 daa.

Utvidelsen utgjør cirka 7 daa dyrket jord og knapt 17 daa skog med lav bonitet.

I konklusjonen fra landbruksavdelingen heter det:

Under forutsetning av at det ved avslutninga av steinbruddet blir gjennomført tiltak slik som beskrevet i konsulentfirmaets driftsplan for å bringe størst mulig del av berørt areal over til dyrkbar tilstand etter avslutninga av masseuttaket, har landbruksforvaltningen i Levanger kommune ingen innvendinger til den framlagte reguleringsplan for Kolsum steinbrudd.

Vedlegg 07. Brev fra NT Consult, 20.12.2000.

I brevet blir det gjort rede for de endringene som er foretatt av forslaget etter konferanse med landbruksavdelingen.

Vedlegg 08. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling.

1. Det er nødvendig med en befaring for å avklare forholdet til evt. automatisk fredete kulturminner.

2. Befaringen gir resultatet spor etter hulvei i terrenget. Det er nødvendig med en forundersøkelse i form av maskinell flateavdekking.

Vedlegg 09. Brev fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling.

Påvist spor sannsynligvis etter forhistorisk bebyggelse. Påvist rester av hulvei. Foreslår:

Enten: Innmåling av hulveien, ta den med i det regulerte området som spesialområde bevaring.

Eller: Justere avgrensingen av det regulerte området slik at hulveien kommer utenfor det regulerte området.

Kommentar: Tiltakshaver må velge en av de foreslåtte løsningene.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^