Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.01 - sak 71/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak


 AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2002
 

Saksansvarlig: Idar Lundemo

Arkiv:   

Arkivsaknr:  2001007611

Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet 21.11.01 IPL 128/01  
Formannskapet 26.11.01 IPL 141/01  
Kommunestyret

12.12.01

IPL

071/01

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet på vegne av FRP, KRF, H og V følgende forslag:

1.      Investeringsbudsjett – Feiervesen:

Garasjeanlegg reduseres med kr. 600.000,-.

2.      Administrasjonen bes forberede/utrede konkurranseutsetting av feiertjenesten med virkning fra 01.01.2003.

3.      Appendix 4: Feieravgiftene opprettholdes på samme nivå som i 2001.

Rådmannen fremmet deretter følgende endringsforslag:

Feieravgiften heves med 7% fra 2001 til 2002.

Avstemning:

Musums forslag, punkt 1 enstemmig tiltrådt.

Musum forslag, punkt 2 avvist med 7 mot 6 stemmer.

Musums forslag, punkt 3 avvist med 8 mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag, med endringer vedtatt i møtet, tilrådt med 10 mot 3 stemmer.

FOR-141/01 Innstilling:

De vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiftens størrelse for 2002 med følgende endring:

Garasjeanlegg reduseres med kr. 600.000,-. Feieravgiften heves med 7% fra 2001 til 2002.

21.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til formannskapets budsjettmøte den 26.11.01

Avstemning:

Musums forslag vedtatt med 12 mot 1 stemme.

FOR-128/01 Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets budsjettmøte den 26.11.01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiftens størrelse for 2002.

Vedlegg:

Avgiftsgrunnlaget for feiing.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det er ingen forskrifter som sier hvordan avgiftsgrunnlaget for feiervesenet skal reguleres slik som for vann- og avløp. Brannloven § 28 sier bl.a. følgende:

Kommunen kan innføre feieravgift til dekning av lovbestemt feiing.

På stortinget har stadsråden tolket dette slik at inntektene over ett eller flere år ikke skal overskride utgiftene.

Ut fra vedlagte forslag til avgiftsgrunnlaget vil inneværende økonomiperiode utløpe  i 2002.

Med justering av regnskapet for 2001 vil akkumulert fond være i null.

Vurdering:

På dette grunnlaget er feieravgiften foreslått hevet med 10 % fra 2001 til 2002.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^