Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.01 - sak 72/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

 

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

 

Saksansvarlig: Geir J. Larsen

Arkiv:   

Arkivsaknr:  2001007400

Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet 26.11.01 GJL 140/01  
Kommunestyret

12.12.01

GJL

072/01

KOMMUNSTYRETS MØTE 12.12.01

Notat vil bli utdelt i møtet, med nytt forslag til vedtak.

26.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Rådmannen får i oppdrag å finne alternative løsninger for reduksjon av avgiftsnivået, for eksempel i samarbeid med Fylkesmannen.

Avstemning:

Rådmannens forslag tiltrådt med 12 mot 1 stemme.

Vangs tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

FOR-140/01 Innstilling:

De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2001 – 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2002.  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2001 – 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2002.

Vedlegg:

  1. Avgiftsgrunnlaget for vann

  2. Avgiftsgrunnlaget for kloakk

  3. Oversikt over investeringer og annuiteter for kloakk

  4. Oversikt over investeringer og annuiteter vann

Andre saksdokumenter:

1. Søknad om statstilskudd av 25/1-01.

2. Brev fra Statens institutt for folkehelse med vedlegg av 9/11-01.

Saksopplysninger:

Avgift for vann og kloakker fastsatt ved forskrift av Miljøverndepartementet. Kommunens inntekter av vann- og kloakkavgifter kan ikke overstige kommunens nettokostnader i sektoren. Alle kostnader til administrasjon, drift, vedlikehold og investeringer skal således regnes med som grunnlag for avgiftene, mens refusjoner statstilskudd o. s. v. skal trekkes fra.

Dersom avgiften blir slik at inndekningen i et enkelt år overstiger 100%, kan dette aksepteres dersom avgiftsgrunnlaget ikke er overskredet for en periode på minimum 3 år, maksimalt 5 år. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 1998 – 2002. For denne perioden skal sum avgifter ikke overstige sum avgiftsgrunnlag.

Ved beregning av kapitalkostnadene har vi fulgt forskriftene og lagt investeringsutgiften på anskaffelses-tidspunktet (historisk kostpris) til grunn for beregningen.

Årlige kapitalkastnader er beregnet etter samme annuitetsmetode som bankene benytter. Den årlige rente er Kommunalbankens rente som gjelder til enhver tid + 1%. Denne er for år 2002 satt til 6,5% + 1%= 7,5%. Avskrivings-/nedbetalingstid er i følge forskriften satt til 20 år. Dermed vil anlegg utført før 1983 for året 2002 o. s. v., ikke inngå i beregningen av avgiftsgrunnlaget.

I beregningen er tatt utgangspunkt i forslag til økonomiplanen 2001 – 2005, budsjettforslag for 2002, regnskap for tidligere år, budsjett 2001, samt saneringsplan for avløp 2001 – 2005.

Driftsutgifter netto utgifter 6630 (kloakk) og 6620 (vann).

Forvaltning / administrasjon 6703, overføres kr. 200.000 for vann og samme beløp fra kloakk. Støtte tilføres kr. 160.000 fra begge avgiftsområdene.

Husleie Rådhuset 2,5% av netto utgift konto 1150 samme beløp som tidligere år.

Avgiftsfakturering 10.000 stk. à kr. 30 x 0,47 = 140.000.

Vurdering:

Investeringene blir ofte forskjøvet noe i tid i forhold til budsjett, mens avgiftsgrunnlaget bør være nærmest mulig virkeligheten. Med de oppførte investeringene i avgiftsgrunnlaget har vi tatt hensyn til dette. Økning i vannavgiften skyldes økning i kapitalutgiftene. Dette har sammenheng med utbygning av Lello renseanlegg og  at søkte statstilskudd på 17,2 mill. ikke er utbetalt. År 2002 er siste år i 5 års avgiftsperioden. Året 2003 er medtatt for å vise at vannavgiften må settes ned med 5% for at avgiften i starten av den nye perioden er lik utgiftene. Utbetaling av statstilskudd vil senke avgiften ytterligere. Det er regnet en nedgang på driftsutgiftene for vannverket 6620 på kr. 69.000.

Det har vært en dialog med fylkesmannen med sikte på å få til en mer fleksibel ordning enn fast 5-årsperiode, i den spesielle situasjonen vi er kommet i. Vi tar sikte på å få avklart dette til kommunestyremøtet.

For kloakkavgiften skyldes økningen i avgift økningen i kapitalutgiftene. Dette har sammenheng med at vi i 5 års perioden har bygd 2 renseanlegg og at 50% av utgiftene til Havna renseanlegg blir belastet i 2002. Sum driftsutgifter er budsjettert med kr. 369.000 lavere for 2002 enn 2001.

I avgiftsgrunnlaget er det foreslått en avgiftsøkning av vann på 36% og for kloakk på 16%.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^