Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02 - sak 1/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

INTERN KLAGEORDNING - REVIDERING

Saksansvarlig: Finn Christiansen

Arkiv: 033  &02   

Arkivsaknr: 2001001642

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

19.12.01

FCH

150/01

Kommunestyret 30.01.02

FCH

001/02

19.12.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-150/01 INNSTILLING:

Det foretas slik endring når det gjelder kommunal klagebehandling :

1. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet av politiske utvalg og komiteer, avgjøres av kommunestyret.

2. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet administrativt på bakgrunn av delegert myndighet, avgjøres av klagenemda.

3. Eventuelle klager på enkeltvedtak fattet av kommunestyret behandles av departementet, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum.

4. For øvrig gjelder premissene i forbindelse med kommunal klagebehandling fastsatt av Levanger kommunestyre i sak nr. 97/93 av den 28.01.93. 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Det foretas slik endring når det gjelder kommunal klagebehandling :

  1. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet av politiske utvalg og komiteer, avgjøres av kommunestyret.  

  2. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet administrativt på bakgrunn av delegert myndighet, avgjøres av klagenemda.

  3. Eventuelle klager på enkeltvedtak fattet av kommunestyret behandles av departementet, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum.

  4. For øvrig gjelder premissene i forbindelse med kommunal klagebehandling fastsatt av Levanger kommunestyre i sak nr. 97/93 av den 28.01.93.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Utskrift av K-sak nr. 97/93 av den 28.01.93 side 2, 3, 4, 5, 6

Saksopplysninger:

I forbindelse med vedtakelsen av ny kommunelov ble det foretatt en endring i forvaltningslovens § 28 som innebærer en utvidelse av adgangen til å klage over enkeltvedtak truffet av kommunale og fylkeskommunale organer.

På bakgrunn av ovennevnte fattet Levanger kommunestyre slikt vedtak den 28.01.93 i sak nr. 20/93:

Eventuelle klager på enkeltvedtak som er fattet av formannskapet eller et hovedutvalg i Levanger kommune, avgjøres av en klagenemd.

Nemda velges av kommunestyret og skal ha 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder. Ordningen med særskilt oppnevnt klagenemd vurderes ved utgangen av inneværende valgperiode.  

Saksgangen i klagebehandlingen skal følge de alminnelige regler i forvaltningslovens § 33 internt i kommunen:

1. Klagen går først til underinstansen som tar stilling til om den vil opprettholde vedtaket   eller ikke.

Underinstansen kan foreta full realitetsprøving av vedtaket, og også endre det helt eller delvis – men da bare til gunst for klager.

Hvis underinstansen endrer sitt vedtak, er klagebehandlingen avslutta, selv om klageren ikke har fått medhold fullt ut. Det nye vedtaket kan eventuelt påklages på vanlig måte.

2. Hvis det ikke treffes nytt vedtak, oversendes saken klagenemda til avgjørelse.

3. Klagenemda kan prøve alle sider av vedtaket, dvs. både saksbehandling, de faktiske og rettslige sider ved vedtaket samt skjønnet (hensiktsmessigheten).

4. Klagenemdas vedtak er endelig og kan ikke påklages

5. Om nødvendig leies det inn egen sekretær for klagenemda.

6. Nemda gis godtgjøring i gruppe 11 i det kommunale regulativ for folkevalgte. Videre gis medlemmene skyssgodtgjøring ved møter i nemda.

Vurdering:

Tidligere gjaldt klageretten bare vedtak etter særlovgivningen. Klagen skal nå -   i de tilfeller det ikke er fastsatt særskilte bestemmelser i særlovgivningen-  behandles av klageorganer internt i den enkelte kommune, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum.

Klage over enkeltvedtak truffet av kommunestyret skal etter forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum , behandles av departementet. Denne myndighet er delegert til Statens Utdanningskontor for så vidt gjelder enkeltvedtak etter de lover som forvaltes av kirke, utdannings – og forskningsdepartementet, og ellers til fylkesmannen for kommunale vedtak.

Etter at klageordningen nå har vært praktisert i noen år, viser det seg at relativt få saker blir behandlet av klagenemda pr. år. Behandlede saker er dessuten i all hovedsak saker der vedtak er fattet administrativt på bakgrunn av delegert myndighet. Et fåtall av saker som gjelder klage og som er behandlet av politiske utvalg og komiteer opprettet i medhold av kommuneloven er sendt klagenemda til endelig avgjørelse. Rådmannen vil etter en totalvurdering tilrå at slike saker for fremtiden behandles av kommunestyret. Begrunnelsen for dette er at det kun er kommunestyret som bør ha myndighet til å overprøve en politisk avgjørelse av et underutvalg. Administrative vedtak vil det imidlertid fortsatt være naturlig å ha i klagenemnda. Klage over enkeltvedtak fattet av kommunestyret skal som tidligere behandles av departementet, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^