Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02 - sak 2/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

OPPNEVNING AV BARNEPRESENTANT

Saksansvarlig: Ola Stene

Arkiv:    404 A11

Arkivsaknr: 2002000182

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

16.01.02

OST

03/02

Kommunestyret 30.01.02

OST

002/02

16.01.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-004/02 Innstilling:

1.      Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

2.      Rådmannen får fullmakt til å endre instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 slik at den stemmer over ens med dagens organisering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

2.      Rådmannen får fullmakt til å endre instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 slik at den stemmer over ens med dagens organisering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Instruks  vedtatt i sak K-sak 2/2000

Arbeidsavtale vedtatt i sak K-sak 2/2000

Saksopplysninger:

Ordningen med barnerepresentant i alle kommuner er hjemlet i plan- og bygningslovens § 9-1, som bl.a sier:

"Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer."

Barnerepresentanten skal være et supplement og en faglig styrking av det faste planutvalg for å sikre at barn og unges interesser blir synliggjort bedre. Det forutsettes at barnerepresentanten har særlig barnefaglig kompetanse. Representanten skal ikke være et politisk medlem av det faste planutvalg, og skal ikke ha andre verv for planutvalget.

Funksjonen som barnerepresentant er en tidsbegrenset, kommunal funksjon. BR utpekes av kommunestyret. Ved ny kommunestyreperiode skal valget av BR tas opp til behandling. Selv om representanten skal være fra den kommunale administrasjonen, skal kommunestyret gis anledning til å stadfeste eller endre valg av BR.

I henhold til plan og bygningsloven har barnerepresentantens følgende rettigheter og plikter:

Barnerepresentanten har ikke klagerett.

Det er den enkelte kommunes ansvar å tilrettelegge arbeidsforholdene på en slik måte at barnerepresentanten får anledning til å fungere etter hensikten.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal etter loven legges til grunn for planleggingen i fylker og kommuner.

I tillegg til plan- og bygningsloven er de rikspolitiske retningslinjene bakgrunnen for barnerepresentantens virksomhet.

Levanger kommune har hatt en ordning med barnerepresentant siden 1989. I sak 10/1997, den 20.02.1997 ble arbeidsområdet for barnerepresentanten i Levanger utvidet noe i forhold til minimumsløsningen etter plan og bygningsloven. Det ble samtidig vedtatt egen instruks for stillingen, samt arbeidsavtale som regulerer forholdet mellom sentraladministrasjon (ansvar 1000 - politisk styring og kontroll) og den etat vedkommende barnerepresentant er ansatt i. I K-sak 2/2000, den 02.02.2000 ble instruksen ajourført.

Vurdering:

Funksjonen som barnerepresentant er en viktig funksjon for å ivareta barn- og unges interesser i den kommunale planleggingen. Levanger kommune er da også en av de kommunene som har tatt oppgaven på alvor. På grunn av permisjoner og sjukmeldinger har det imidlertid vært en noe ustabbil situasjon det siste pret. I påvente av ny organisasjon og plassering av dette området der har etatsjefen for kultur, miljø og landbruk Øystein Lunnan hatt ansvaret siste del av 2001. Flere personer har delt på arbeidsoppgavene.

Selv om det skal være en kommunalt ansatt som innehar funksjonen, skal dennes uavhengighet sikres gjennom at kommunestyret stadfester valget.

I den nye organisasjonen som trådte i kraft 1.1.2002 er det opprettet stilling som barnehageansvarlig i stab hos rådmannen. Tidligere barnehagekonsulent Hartvik Eliasson er tilsatt i denne stillingen. Vervet som barnerepresentant passer etter mitt skjønn ypperlig sammen med de øvrige oppgaver Eliasson har. Han er villig til å ta på seg oppgaven, og eg ber kommunestyret om å stadfeste dette valget.

Ettersom tidligere barnerepresentanter delvis også har fungert som kontaktpersoner opp mot ungdomsrådet finner jeg det nødvendig å presisere at denne saken ikke dreier seg om kontaktperson for ungdomsrådet. Rådmannen har imidlertid startet en prosess som vil avklare framtidig plassering av disse oppgavene.

Den instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 samsvarer ikke med ny organisasjon. Jeg tilrår at rådmannen får fullmakt til å endre denne slik at den stemmer over ens med dagens organisering.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^