Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02 - sak 3/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG PERIODEN 2001-2003

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv: 125 F00 &75

Arkivsaknr: 2002000168

Objekt:    

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Driftskomité

23.01.02

RMK

003/02

Plan- og utviklingskomité

23.01.02

RMK

017/02

Kommunestyret 30.01.02

RMK

003/02

23.01.2002 Driftskomité

Forslag i møte:

Repr. Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag.

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003 tas til orientering. Levanger kommune vil legge til grunn programmets intensjoner og prioriteringer i sin eldrepolitikk.

På side 10 om transportønsker tilføyes i første kulepunkt: Honnørpris på buss, tog fly og båt må opprettholdes. Osv.

Avstemning:

Solems forslag enstemmig tiltrådt.

DK-003/02 Innstilling:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003 tas til orientering. Levanger kommune vil legge til grunn programmets intensjoner og prioriteringer i sin eldrepolitikk.
På side 10 om transportønsker tilføyes i første kulepunkt: Honnørpris på buss, tog fly og båt må opprettholdes. Osv.

23.01.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-017/02 Vedtak:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003 tas til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003 tas til orientering.

Vedlegg:

Brev datert 03.01.2002 fra Eldrerådet i Nord-Trøndelag.

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003. (word)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Eldrerådet i Nord-Trøndelag ber om at Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag blir tatt opp som egen sak i kommunestyret i kommunene og formidlet videre.

Vurdering:

Det bes om at komiteéne tar saken til orientering før den sendes kommunestyret.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^