Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02 - sak 5/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN FOR AKSEN STEINKJER - STJØRDAL (TRONDHEIM) - HØRING

Saksansvarlig: Johannes Bremer

Arkiv:   

Arkivsaknr: 2002000284

Objekt:    

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

23.01.02

JBR

016/02

Kommunestyret 30.01.02

JBR

005/02

23.01.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Sigvard Gilstad, H:

Nytt pkt. 1 For å bedre trafikksikkerhet og miljøvennlig transport prioriteres tiltak for å bedre standarden på E-6 (Tunnel Forbufjellet?)

Opprinnelig pkt. 3 og 4 strykes.

Opprinnelig  pkt. forøvrig endres tilsvarende.  

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Gilstad's forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-016/02 Innstilling:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i det utsendte høringsutkastet til kollektivtransportplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal ( Trondheim).  

Følgende presiseres :

1. For å bedre trafikksikkerhet og miljøvennlig transport prioriteres tiltak for å bedre standarden på E-6 (Tunnel Forbufjellet?)

2. Stasjonene Levanger, Skogn og Åsen prioriteres som knutepunkt.

3. Tiltak for å redusere reisetiden på aksen Steinkjer – Trondheim  med tog prioriteres. For eksempel må Gjevikåsen tunnel realiseres.

4. Togtilbud og busstilbud må utfylle hverandre.

5. Planforslaget må i sterkere grad følge opp sentrale signal om økt satsing på kollektivtrafikken.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i det utsendte høringsutkastet til kollektivtransportplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal (Trondheim).

Følgende presiseres :

1. Stasjonene Levanger, Skogn og Åsen prioriteres som knutepunkt.

2. Tiltak for å redusere reisetiden på aksen Steinkjer – Trondheim  med tog prioriteres. For  eksempel må Gjevikåsen tunnel realiseres.

3. Tiltak for å bedre standarden på E6 må prioriteres.

4. Det er viktig å prioritere tiltak som vi gi mer miljøvennlig transport.

5. Togtilbud og busstilbud må utfylle hverandre.

6. Planforslaget må i sterkere grad følge opp sentrale signal om økt satsing på kollektivtrafikken.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Forslag til kollektivtrafikkplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal ( Trondheim).  

Saksopplysninger:

I ekspedisjon datert 10.12.01 fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune v/ regional Utviklingsavdeling (RUA) følger forslag til kollektivtrafikkplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal ( Trondheim).

Plandokumentet omhandler følgende tema:

·        Rammebetingelser

·        Målsettinger

·        Trafikkutvikling

·        Konkurranseflate

·        Terminalutvikling

·        Strategier

Sammendrag, oppsummering med konklusjoner og grunnlag for tiltak mangler i dokumentet. Det antas at dette blir utarbeidet senere. Planforslaget ville gitt en  mer helhetlig beskrivelse   dersom disse kapitlene også hadde vært med i dokumentet.

Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende samferdselsplan, nasjonal transportplan, gjeldende fylkesplan, fylkesplanens arealplanmelding og areal- og transportanalyse  for strekningen Steinkjer – Stjørdal. 

Det forventes en økning på ca 0,9 % pr. år i transportarbeidet i planperioden. Videre antas det at samfunnsutviklingen vil føre til økt mobilitet, økt krav til kort reisetid og økt pendling i regionen. Kollektivtrafikkens andel av det samlede transportarbeidet utgjør ca 10 – 15 % og den skal konkurrere med personbiltrafikken som utgjør ca 85 prosent av persontransporten.

De viktigste utfordringen beskrives slik:

Det antydes at det kan være viktig å gjøre et utvalg av noen få innsatsområder som vektlegges, for eksempel:

Vurdering:

Plandokumentet beskriver eksisterende kollektivtilbud og peker på framtidige utfordringer. Kort reisetid er en viktig faktor sammen med god tilgjengelighet og godt tilpasset stoppemønster. I dag er det fortsatt slik at det er raskest å bruke bil uansett hvor man bor langs aksen Steinkjer – Stjørdal og hvor reisemålet er. Et klart mål må være at kollektivtilbudet  (særlig tog)  må moderniseres slik at dette tilbudet er konkurransedyktig i tid. Det er viktig å flytte reisende over fra personbil til tog og buss. Intern flytting av reisende  mellom tog og buss er  ikke noe mål i denne sammenheng. For å oppnå at de reisende i større utstrekning skal velge tog må banelegeme og togmateriell  settes i slik stand at blant annet reisetiden reduseres. Videre må tilgjengelighet, dvs. stoppested og stoppemønster tilpasses brukergruppene best mulig.  For Levanger sin del betyr dette at stasjonene Levanger, Skogn og Åsen prioriteres. Stoppestedene ved sykehuset og høgskolen på Røstad viser at gode tilpassninger til de reisendes behov gir resultater. 

Busstransport har en god geografisk fleksibilitet. Det er viktig at bustilbud   (Eks: Blåman i Levanger)  videreutvikles. Det er særlig viktig at lokalruter korresponderer godt med det regionale kollektivtilbudet. For øvrig må alle rutetilbud være tilpasset arbeidslivet slik at det blir mer attraktivt å benytte kollektivtransport på arbeidsreiser.

God standard på vegnettet er en av flere forutsetninger for at busstilbudet skal fungere godt. Tiltak for å utbedre både stamvegnettet og lokalvegnettet må prioriteres.

Nasjonalt er det satt sterkere fokus på kollektivtransport. Ikke minst kom dette klart fram under behandlingen av statsbudsjettet for 2002. Transportpolitikken regionalt bør i sterkere grad gjenspeile dette. Det foreliggende høringsdokumentet  preges av tradisjonell tenking og peker i liten grad på nye tiltak som vil øke kollektivtransportens andel av det samlede transportmarkedet i regionen. 

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^