Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02 - sak 8/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

REGULERINGSPLAN HOTTRAN STEINBRUDD

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad

Arkiv:    L12

Arkivsaknr: 2001007716

Objekt:   3.1.25   

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører:
Eivind Hagen, FRP

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Teknisk komité

05.12.01

HMR

090/01

Plan- og utviklingskomité

23.01.02

HMR

006/02

Kommunestyret 30.01.02

HMR

008/02

23.01.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-006/02 Innstilling:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:  

Reguleringsbestemmelser:

Revideres i tråd med uttalelser fra Statens Vegvesen.

Revideres i tråd med uttalelser fra Fylkesmannen (Kommunal- og Familieavdelingen).

Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsene fra Bergvesnet.

Reguleringskartet:

Reguleringskartet revideres i tråd med uttalelsen fra NTE.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hottran steinbrudd, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens §12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i  jordlovens §9, jfr.§1 og skogbrukslovens §50, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden, og det skal avsettes kr.1,- pr. m3 u6tkjørt masse. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

2. gangs behandling

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

Revideres i tråd med uttalelser fra Statens Vegvesen.

Revideres i tråd med uttalelser fra Fylkesmannen (Kommunal- og Familieavdelingen).

Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsene fra Bergvesnet.

Reguleringskartet:

Reguleringskartet revideres i tråd med uttalelsen fra NTE.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hottran steinbrudd, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens §12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i  jordlovens §9, jfr.§1 og skogbrukslovens §50, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden, og det skal avsettes kr.1,- pr. m3 u6tkjørt masse. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

Vedlegg:

1. Oversiktskart.

2. Plankart.

3. Beskrivelser.  

4. Bestemmelser. (rev) side 2, 3

5. Snitt. .

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

6.      Uttalelse fra NTE datert 12.12.01 (referert i saksfremlegget pkt.1).

7.      Uttalelse fra barnerepresentanten datert 26.11.01 (referert i saksfremlegget pkt.2).

8.      Uttalelse fra Telenor AS datert 11.12.01 (referert i saksfremlegget pkt.3).

9.      Uttalelse fra helse-, sosial og omsorgsetaten datert 02.01.02 (referert i saksfremlegget pkt.4).

10.   Uttalelse fra Laberget leirsted datert 17.12.01 (referert i saksfremlegget pkt 5).

11.   Uttalelse fra Statens Vegvesen datert 08.01.02 (referert i saksfremlegget pkt.6).

12.   Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune (RUA) datert 18.12.01 (referert i saksfremlegget pkt.7).

13.   Uttalelse fra Fylkesmannen datert 04.01.02 (referert i saksfremlegget pkt.8).

14.   Uttalelse fra Bergvesnet datert 04.01.02 (referert i saksfremlegget pkt.9).

15.   Uttalelse fra leder av landbruksavdelingen datert 23.11.01 (referert i saksfremlegget pkt.10).

Saksopplysninger/ vurderinger:

I medhold av planutvalgets vedtak på møte 05.12.01 har planforslaget vært utlagt til offentlig ettersyn. Følgende uttalelser har kommet inn:

1. NTE, 12.12.01: Eksisterende høyspentlinje/ høyspentkabel og lavspentanlegg er ikke inntegnet på planen. NTEs anlegg er vist på vedlagt kartutsnitt. En eventuell omgjøring av NTEs anlegg må bekostes av oppdragsgiver. Bindende prisoverslag kan fås ved henvendelse til NTEs lokale avdeling.

Kommentarer: Merknaden tas til følge og tiltakshaver orienteres.

2. Barnerepresentanten, 26.11.01: Ingen merknader.

3. Telenor AS, 11.12.01: Ber om at tiltakshaver tar hensyn til telefonkabel som går langs veg mellom Hottran og Valan og langs veg til Laberget.

Kommentarer: Tiltakshaver orienteres.

4. Levanger kommune, helse- sosial og omsorgsetaten, 02.01.02: Helse, sosial og omsorgsetaten v/ kommunelegen har en tilføyelse/ merknad til ovennevnte reguleringsplan. §1-4 i kommunehelseloven gir kommunal helsemyndighet ansvar for å medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre organer, bl.a gjennom råd og uttalelser i plansaker. Når det gjelder reguleringsplan Hottran Steinbrudd er det veldig viktig at hensynet til støy blir godt ivaretatt. Høyt støynivå over tid kan medføre hygieniske ulemper for de som bor i nærheten, og kan i verste fall forårsake helseskade.

Kommentarer: Utslipp av støy og støv og annet utslipp fra uttaket skal være innenfor rammer fastsatt av Miljøverndepartementet (SFT). Dette kravet er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.

5. Laberget Leirsted, 17.12.01: Laberget leirsted er bygget og drives primært for unge mennesker. Hovedhensikten er evangeliserende arbeid, og det er viktig at de unge kan komme bort fra stress og støy i rolige naturskjønne omgivelser. Leirstedet har blitt et kjært sted for mange, med et godt rolig miljø. Det som nå planlegges på alle kanter av leirstedet gjør at stedet blir stengt inne av industri, med støy og mye trafikk. Med dette steinbruddet med støy og tungtrafikk, vil det virke svært sjenerende for leirstedet, og det er tidligere nevnt at det kan bli aktuelt å komme med krav om at leirstedet kjøpes ut.

Kommentarer: Boring kan være sjenerende for bebyggelsen like nord for bruddet, både for kårbolig og hovedbruket. På grunn av den relativt store avstanden til den øvrige bebyggelsen, vil boring ikke være noe problem. Sprenginng gir et høyt men kortvarig støynivå. Knusing og lasting gir en del støy, men da disse aktiviteter stort sett vil foregå inne i selve bruddet med relativt god skjerming, vil ikke støy fra virksomhetene være noe vesenlig problem.

Utslipp av støy og støv og annet utslipp fra uttaket skal være innenfor rammer fastsatt av Miljøverndepartementet (SFT). Dette kravet er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.

6. Statens Vegvesen, 08.01.02: Vi har i utgangspunktet ingen innvendinger til adkomstvegens tilslutning til Fylkesvegen alene. Vi er imidlertid oppmerksom på at det er fremmet lignende planforslag på tilstøtende eiendom, med planlagt adkomst fra FV 61, kun 20-30 meter fra herværende. I tråd med vår avkjørselspolitikk må disse to avkjørslene samlokaliseres dersom begge kommer til gjennomføring. Ut fra Fylkesvegens kurvatur på strekningen og medførende hensyn til siktforhold, mener vi at den østligste av disse er best egnet. Vi vil derfor anmode kommunen om å bidra til at en slik felles avkjørsel blir etablert øst for bekken som skiller de to foreliggende planforslagene. Vi vil i så fall ikke kreve det/de endrede planforslag til uttalelse. Vi har ellers ingen merknader til planforslaget.

Kommentarer: Vi har forståelse for at Statens Vegvesen ikke gir tillatelse til 2 nye avkjørsler til Fylkesveg 61 med bare 20-30 meter mellom. Tiltakshaverne på Valan og Hottran har blitt enige om en løsning på avkjørselsproblematikken. Avkjørselen til Fv fra Valan vil bli via adkomstveg fra Hottran steinbrudd i den perioden adkomstvegen på Hottran er i bruk (er kun aktuell dersom Hottran får oppdrag med utfylling på Norske Skog). Ordinær adkomst fra Valan til Fylkesveg 61 må i denne perioden stenges fysisk. Statens Vegvesen har akseptert denne løsningen. Løsningen på avkjørselsproblematikken er lagt inn i reguleringsplan for Valan og reguleringsbestemmelsene for både Valan og Hottran.

7. Nord-Trøndelag Fylkeskommune (RUA), 18.12.01 (utdrag): Generelt: Ingen merknader til planforslaget. Kulturminner: I vårt brev til NT Consult datert 06.12.01 ble det varslet en arkeologisk befaring før en kulturvernfaglig uttalelse kunne foreligge. En slik befaringble gjennomført 11.12.01. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Befaringen var kun en overflateregistrering. Det er i følge NT Consult ikke aktuelt å fjerne matjord langs trase for tilførselsveg. Dersom dette allikevel blir aktuelt må Fylkeskommunen varsles i god tid slik at en vurdering av potensialet for kulturminner skjult under markoverflaten kan avklares. Tiltaket slik det er skissert pr. i dag oppfattes som uproblematisk vedrørende kulturminner.

Kommentarer: Tiltakshaver orienteres.

8. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 04.01.02 (utdrag): Landbruksdirektøren har, på vilkår av at det fattes egne vedtak ved vedtakelsen av planen om at:

1.      Jordlovens §12 skal gjøres gjeldende for hele planområdet.

2.      Det med hjemmel i jordlovens §9, jfr.§1 og skogbrukslovens § 50, jfr. §1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring.

ingen merknad til at reguleringsplanen for Hottran steinbrudd, i Levanger kommune, vedtas slik den foreligger datert 14.11.01.

Miljøvernavdelingen: En reguleringsplan om etablering av steinbrudd på naboeiendommen er for tiden på høring (Valan steinbrudd). Massene fra dette steinbruddet er også planlagt brukt som oppfyllingsmasser på Fiborgtangen. Vi ber kommunen om at man ikke ukritisk åpner nye brudd for å dekke dette formålet. I dette tilfellet dreier det seg imidlertid om et eksisterende steinbrudd, noe som gjør at vi aksepterer videre uttak til oppfyllingsmasser. Miljøvernavdelingen har derfor ingen merknader til forslag til reguleringsplan for Hottran steinbrudd. 

Vi vil til slutt minne om at det dersom maskinell knusing blir en del av bruddet, skal det søkes Fylkesmannen om utslipp etter Forurensningsloven.

Kommunal- og familieavdelingen: Det er ikke anledning til via reguleringsbestemmelsene å pålegge noen vedlikeholdsplikt. Ordet ”vedlikeholdes” i forslaget til bestemmelser pkt. 1.0 må derfor tas ut.

Kommentarer: Merknadene fra landbruksavdelingen og kommunal- og familieavdelingen tas til følge. Vi er enige med Miljøvernavdelingen at nye brudd ikke må åpnes ukritisk. Når det gjelder uttakene Valan og Hottran er det foretatt vurderinger m.h.t kulturlandskap/ landskapsbilde, bruken som friområde, støy, støv m.m. Kommunen mangler imidlertid en rettningsgivende plan for råstoffuttak.

9. Bergvesnet, 04.01.02 (utdrag):

a)      I sammenheng med den aktivitet som vises innenfor pukkuttak i Levanger kommune, vil Bergvesnet eksempelvis, peke på at det kun er 900 meter vestover til et annet uttak, nemlig Valan. Som en orientering til kommunen, vil vi nevne at dersom uttak på samme mineralske råstoff (i dette tilfelle pukk) blir liggende tett og de terrengmessige forhold tilsier det, kan det tenkes situasjoner der slike uttak må sees i sammenheng og at det da kan bli behov for å vurdere tiltakene samlet i forhold til Plan- og bygningslovens kap. VII-A om konsekvensutredninger.

b)      Så vidt Bergvesnet kjenner til, har kommunen ingen rettningsgivende plan for råstoffuttak. Vi anbefaler derfor at problematikken blir gjennomgått og at en klarlegger hvilken policy en har tenkt å følge på dette området.

c)      Bergvesnet har ingen kommentarer til det fremlagte forslag til reguleringsplan. Men i tillegg til plankartet, ville det vært opplysende om det med planen hadde fulgt med et kart som viste lokaliseringen/ utbredelsen av det eksisterende uttaket.

d)      Det kan synes uheldig å opprette to nya avkjørsler.

e)      Foreslår at det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsenes pkt.2.2, andre avsnitt: Driftsplanen skal om nødvendig ajourføres etter nærmere avtale med Bergvesnet dersom forutsetningene endres vesentlig underveis.

f)       Bergvesnet ser ikke behovet for å ha med setning 3 i 3. avsnitt i bestemmelsenes pkt.2.2. Etappe 1 er såpass smal på sine steder at en istandsetting før en har fått kommet noe inn i etappe 2 vil hindre nødvendig manøvrering i forbindelse med uttaket. Poenget er at området blir satt i stand snarest, noe som kan inngå i pkt. 2.3.

Kommentarer:

a)      Konsekvensanalyse skal vurderes dersom uttak utgjør mer enn 750.000m3 masse. Kommunen har ikke valgt å se uttakene i sammenheng, konsekvensanalyse er derfor ikke vurdert.

b)      En retningsgivende plan ville forenklet saksbehandlingen når det gjelder masseuttak.

c)      Kart som viser lokalisering/ utbredelsen av eksisterende masseuttak oversendes Bergvesnet.

d)      Avkjørselsproblematikken er avklart. Se under kommentarene til pkt.6 ovenfor (uttalelse fra Statens Vegvesen).

e)      Merknaden tas til følge.

f)      Merknaden tas til følge.

10. Leder landbruksavdelingen, 23.11.01 (utdrag): Ingen merknader på følgende betingelser: Det avsettes midlert til et rehabiliteringsfond for jord- og skogbruksarealer tilsvarende 1 kr./m3 utkjørt masse. Det presiseres at tilførselsvegen skal fjernes når masseuttaket avsluttes.

Kommentarer: Merknaden tas til følge.

 

05.12.2001 Teknisk komite

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

TKO-090/01 Vedtak:

Reguleringsplan for steinbrudd Hottran med tilhørende bestemmelser datert 14.11.01, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1.

Driftsplan må være godkjent av kommunen før arbeidet settes i gang.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsplan for steinbrudd Hottran med tilhørende bestemmelser datert 14.11.01, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1.

Driftsplan må være godkjent av kommunen før arbeidet settes i gang.

Vedlegg:

1. Oversiktskart.

2. Plankart.

3. Beskrivelser.

4. Bestemmelser.    side 2, 3

5. Snitt.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

6. Driftsplan (vil bli behandlet av kommunen når Bergvesnets behandling foreligger). side 2, 3, 4, 5

7. Uttalelse fra barnerepresentanten datert 26.11.01.

8. Uttalelse fra landbrukssjefen datert 23.11.01. side 2

Saksopplysninger:

Klikk for større fotoTil behandling foreligger et forslag fra Anton Skei til reguleringsplan for ”Hottran steinbrudd”.

Ved Norske Skog sitt industriområde skal det nå klargjøres et industriområde i forbindelse med ilandføring av gass, i den forbindelse er det behov for store mengder masser i forskjellige fraksjoner.

Steinbruddet ligger i Skogn, ca. 1 km. vest for E6 og ca. 2 km. sørvest for Norske Skog sitt anlegg på Fiborgtangen. Steinbruddet ble åpnet i 1990, i 1994 ble det etter søknad gitt tillatelse til ytterligere uttak slik at det totalt ble gitt tillatelse til å ta ut 270.000m3. Til nå er det uttatt ca. 200.000m3. Det er nå ønskelig å utvide eksisterende masseuttak med 250.000m3. Massene tenkes uttatt i løpet av 2-3 år.

Det regulerte området er på ca. 44 daa, hvor 41 daa er uttaksområde og ca. 3daa. er adkomstveg til bruddet.

Det er tenkt å senke sålen i bruddet med ca. 10 meter fra dagens nivå. Etter at uttakene av masse er ferdig skal veggene i bruddet trappes. Løsmasser skal utplaneres over sprengte arealer. Skråningene skal iplantes med grantrær (se vedlegg 4).

Ned til Norske Skog sitt nye område er det tenkt å anlegge en midlertidig veg direkte fra bruddet for transport av masser. Denne vegen skal bygges opp med fiberduk lagt på terrenget, og videre med forsterknings-, bære- og slitelagsmasser fra steinbruddet. Etter avsluttet drift vil vegen bli fjernet.

Vurdering:

Oppstart: Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Trønder-Avisa og Levanger-Avisa den 08.11.01.

Oversendelse: Planforslaget er oversendt Nord-Trøndelag Fylkeskommune (Fylkesarkeologen), landbrukssjefen og barnerepresentanten for uttalelse.

Barnerepresentanten har ingen merknader til planen.

Landbrukssjefen har ingen merknader til planen på følgende betingelser:

1.      Det avsettes midler til et rehabiliteringsfond for jord- og skogbruksarealer tilsvarende 1kr./m3 utkjørt masse.

2.      Det presiseres at tilførselsvegen skal fjernes når masseuttaket avsluttes.

Avkjørsel: I avkjørselen til Fylkesvegen er det sikttrekanter på 10x122 meter. Fartsgrensen er 80 km/t. Adkomstvegen er svært bratt i nedre del, entreprenør bekrefter imidlertid at det ikke vil være problematisk å kjøre med dumper etter vegen.  

Kommunedelplan: Området ligger innenfor kommunedelplanen for Skogn. Området er utlagt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommunedelplanen. Det regulerte området benyttes ikke til friluftsliv. En kjenner ikke til at det er spesielle dyretråkk eller spesiell flora i området. Masseuttaket er godt synlig i kulturlandskapet i dag. I og med at det her er snakk om utvidelse (senking av sålen) av masseuttaket vil inngrepet ha forholdsvis liten innvirkning på kulturlandskapet/ landskapsbildet. Dessuten er planen at uttakene av masse skal være ferdig i løpet av 2-3 år.

Støy: Nærmeste bebyggelse er fremtidig kårhus til eierne av gården Hottran (huset står tomt i dag). Kårhuset ligger ca. 30 meter fra bruddkant. Kårhuset skal ikke bebos før etappen mot nord er avslutta. Hovedbruket ligger i en avstand på ca. 200 meter fra nærmeste bruddkant. Naboeiendommen Valum ligger ca. 300 meter vest for bruddet. Gården Rennan ligger 500 meter sørøst for bruddet. Boring kan virke sjenerende for kårbolig og hovedbruket. Sprengning gir et høyt, men kortvarig støynivå. Knusing og lasting gir en del støy, men  disse aktiviteter vil stort sett vil foregå inne i selve bruddet med relativt god skjerming.

Fond: Det må opprettes et fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring av området etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden, og det skal avsettes kr.1,- pr. m3 utkjørt masse. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale. Krav om fond vil bli behandlet sammen med 2. gangs behandling av plan.

Driftsplan: Driftsplan er mottatt. Denne vil først bli oversendt Bergvesnet for behandling sammen med reguleringsplanen. Kommunen skal deretter behandle driftsplanen.

Etter en samlet vurdering mener vi at forslaget til reguleringsplan for steinbrudd Hottran kan legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^