Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02 - sak 9/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes

Arkiv:      

Arkivsaknr: 2001008362

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

19.12.01

ABH

146/01

Formannskapet

16.01.02

ABH

05/01

Kommunestyret 30.01.02

ABH

009/02

16.01.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Rådmannen trakk sitt forslag til innstilling.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

  1. Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert av arbeidsgruppa med nedenstående endringer/tillegg, vedtas.
  1. Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL VILTNEMDA

2.      LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.6.1977 NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV 15.1.1988 NR. 4.

Kommunestyrets myndighet etter lovens § 5 og 6 for motorkjøretøy og luftfartøyer og etter  § 5 og 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag delegeres til nemda.

Endres til:

Nemda tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen.

Kommentar:

Bruker generell tekst på delegeringen.

Forskrifter er generelt foreslått delegert til rådmannen og tas derfor ut. § 5 i loven kan ikke delegeres, jfr. lovtekst.

DELEGASJON TIL RÅDMANN

15.   LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV 10.6.1977 NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV 15.1.1988 NR. 4.

Endres til:

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til Viltnemda.

Kommentar:

Bruker generell tekst på delegering. Forskrift er generelt delegert.

DELEGASJON TIL RÅDMANN – NYTT PUNKT

1.      SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til formannskapet.

Kommentar:

Loven er svært detaljert m.h.t. til hva som skal være oppfylt for tillatelse skal gis (og må da i praksis gis). Nesten alle saker er derfor av ikke-prisipiell betydning. Det er også satt strenge krav til saksbehandlingstid. Delegasjon er derfor viktig for smidig saksbehandling.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉEN – NYTT PUNKT

LOV OM BRANNVERN M.V. AV 05.06.1987, NR. 26.

Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Kommentar:

Kommunestyret vedtok i sak 033/01 at saker i forhold til brannloven ble delegert til Teknisk komité uten at dette ble fulgt opp i delegasjonsreglementet. Vi foreslår her delegering til Driftskomitéen.

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1) Kap VII pkt. 1 og 2 flyttes til Plan- og utviklingskomiteen (kap V), og får flg. ordlyd (endringer understreket):

1.      Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16:

Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

2.      Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 8

Komiteen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen.

Pkt. 13 og 15 i kap. XI delegasjon til rådmannen endres tilsvarende.

2) Kap XI delegasjon til rådmannen pkt. B.1. får flg. ordlyd (tilføyelse understreket):

I medhold av kommuneloven § 23.4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller type av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det er av prinsipiell betydning, eller dersom saka kan være politisk kontroversiell, har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

3) Kap. XI delegasjon til rådmannen pkt. C. 18. c tas ut

    (Delegasjon til rådmannen av myndighet til å legge ut planer til offentlig ettersyn på     vegne av det faste utvalg for plansaker.)

4) Kap. XI Delegasjon til rådmannen pkt. D.6. får flg. tilføyelse:

Prisen som benyttes må ikke overstige den pris som til enhver tid er fastsatt av formannskapet, eller det alminnelige prisnivå i kommunen.

Avstemning:

Vangs endringsforslag pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Vangs endringsforslag pkt. 2 avvist med 8 mot 5 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 3 avvist med 7 mot 6 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 4 tiltrådt med 8 mot 5 stemmer.

Ordførerens forslag med endringer tiltrådt i møtet ble deretter enstemmig tiltrådt.

FOR-005/02 Innstilling:

1.      Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert av arbeidsgruppa med nedenstående endringer/tillegg, vedtas. 

2.      Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL RÅDMANN – NYTT PUNKT

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til formannskapet.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉEN – NYTT PUNKT

LOV OM BRANNVERN M.V. AV 05.06.1987, NR. 26.

Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

KAP VII PKT. 1 OG 2

flyttes til Plan- og utviklingskomiteen (kap V), og får flg. ordlyd (endringer understreket):

1.      Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16:

Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

2.      Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 8

Komiteen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen.

Pkt. 13 og 15 i kap. XI delegasjon til rådmannen endres tilsvarende.

KAP. XI DELEGASJON TIL RÅDMANNEN PKT. D.6. FÅR FLG. TILFØYELSE:

Prisen som benyttes må ikke overstige den pris som til enhver tid er fastsatt av formannskapet, eller det alminnelige prisnivå i kommunen.

FORMANNSKAPETS MØTE 16.01.2002

Arbeidsutvalget og gruppeledernes arbeidsdokument (word-format)

19.12.2001 Formannskapet

Utdelt i møte:

Rådmannens tillegg til innstillingen:

Nytt pkt. 3:

Tillegg til VI. DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉ

0. BRANNVERNLOVEN AV 05.06.1987 NR. 26

Komitéen tillegges all myndighet etter brannvernloven så langt loven tillater

Nytt pkt. 4:

Navnet på VILTNEMDA (VII.  DELEGASJON TIL VILTNEMDA) endres til VILT-, FRILUFTS- OG UTMARKSNEMDA

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende forslag:

Saka utsettes.

Et utvalg med 3 av formannskapets medlemmer gjennomgår forslaget til nytt delegasjonsreglement innen formannskapsmøtet 16.01.02.

Utvalget består av: Ordføreren, varaordføreren og Kjell J. Vang.

Avstemning:

Vangs forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer.

FOR-146/01 VEDTAK:

Saka utsettes. Et utvalg med 3 av formannskapets medlemmer gjennomgår forslaget til nytt delegasjonsreglement innen formannskapsmøtet 16.01.02.

Utvalget består av: Ordføreren, varaordføreren og Kjell J. Vang.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

  1. Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert 13.12.01, vedtas.
  2. Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

Vedlegg:

Delegasjonsreglement siste gang revidert 13.12.01   (word)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Delegasjonsreglement, vedtatt i Levanger kommunestyret 29. mars 2000.

Saksopplysninger:

Ved overgang til det nye politiske styringssystemet må delegasjonsreglementet gjennomgås  bl.a. for å foreta en fordeling mellom de to nye komitéene og formannskapet. For formannskapet er det ikke lagt opp til noen store endringer ut over en opprydding bl.a. med hensyn til oppdatering av henvisninger til lovverket. For de to komitéene har en foreslått en fordeling ut fra de samme prinsipper som ble lagt til grunn i Forny 2001 og valg av nytt politisk styringssystem. Delegasjonsreglementet inneholder også delegasjon til Levanger Næringsselskap AS, Levanger og Verdal interkommunale havnevesen, Næringsmiddeltilsynet og viltnemda samt orfører og rådmann. I hovedsak er følgende fordeling foreslått:  

Formannskap:

Plan- og utviklingskomitéen:

Driftskomitéen:

Viltnemda:

Levanger Næringsselskap AS:

Levanger og Verdal interkommunale havnevesen:

Næringsmiddeltilsynet:

Rådmannen:

Ordfører:

Vurdering:

Ved fordeling av saksområder mellom komitéene og formannskapet har en tatt hensyn til at lover som er nært ”beslektet” og i mange tilfeller bruken må vurderes opp mot hverandre i en sak, blir lagt til samme komité/organ. Dette gjelder f.eks. plan- og bygningsloven (pbl) i plansaker og jordlova, pbl. og forurensningsloven, serveringsloven og alkoholloven o.l.

Et prinsipp som både er benyttet her og vil bli benyttet i videredelegering fra rådmannen, er at avgjørelsene bør tas på et lavest mulig nivå og bl.a. nærmest mulig brukerne. Vi har derfor lagt inn delegering ”så langt loven tillater” både ned til komitéene/formannskapet og administrasjonen. Dette vil også sikre at endringer i lovverk og forskrifter blir ivaretatt og at ny behandling av delegasjonsreglementet er nødvendig.

Generelt er alle forskrifter i det nye delegasjonsreglementet delegert rådmannen hvis lov eller forskrift ikke inneholder andre bestemmelser om dette.

<< sakliste | vedtak
<< | >> 

Gå til Levanger kommunes hovedside
^